Počet nalezených dokumentů: 163
Publikováno od do

Lexikální analyzátor dialektu dotazovacího jazyka databáze MySQL pro zachytávání změn v databázi
Pechanec Jiří; Kuchár Roman; Černý Tomáš
2018 - slovenský
Projekt Debezium je distrubuovaná platforma na zachytávanie zmenených dát v databázových systémoch. Jednou z podporovaných databází je MySQL, pri ktorej Debezium potrebuje metadáta popisujúce štruktúru databázy. Tieto metadáta sú získavané na základe analýzy DDL dotazov, ktoré je nutné sparsovat. Táto práca sa zaoberá možnostami generovania syntaktických analyzátorov potrebných na úpravu modelu uloženého v pamäti, ktorý popisuje štruktúru databázy. Súcastou práce je návrh a implementácia generovaného syntaktického analyzátora, ktorý nahradí existujúce, rucne napísané riešenie v projekte Debezium.Project Debezium is distributed platform for change data capture in database systems. One of supported databases is MySQL, where Debezium needs meta-data for describing of the database structure. These meta-data are acquired by analysis of DDL statements, which has to be parsed. This thesis deals with the possibilities of generating the syntactic analyzers necessary to modify the in-memory model, which describes the database structure. One part of this thesis is the design and implementation of generated parser, which will replace the existing, hand written, solution in Debezium project. Klíčová slova: Debezium,CDC,MySQL,ANTLRv4,parser,odchytávanie dátových zmien; Debezium,CDC,MySQL,ANTLRv4,parser,capture data change Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Lexikální analyzátor dialektu dotazovacího jazyka databáze MySQL pro zachytávání změn v databázi

Projekt Debezium je distrubuovaná platforma na zachytávanie zmenených dát v databázových systémoch. Jednou z podporovaných databází je MySQL, pri ktorej Debezium potrebuje metadáta popisujúce ...

Pechanec Jiří; Kuchár Roman; Černý Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Systém pro podporu výuky programování
Mannová Božena; Kožár Slavomír; Genyk-Berezovskyj Marko
2018 - slovenský
Diplomova prace obsahuje aplikaci pro podporu vyucovanie programovania na zakladnych a strednych skolach. Aplikacia je urcena pre spravu uzivatelov, ich organizaciu do skupin, zdie- lanie studijnych materialov ziakom pomocou tejto aplikacie a vytvaranie programatorskych zadani pre ziakov, jejich odovzdavanie a hodnotenie tychto rieseni. V ramci riesenia autor vypracoval analyzu takejto aplikacie, navrhol architekturu a da- tovy model. Navrhnuta aplikacia bola implementovana modelom Softver ako sluzba - formou webovej aplikacie. Popisovana aplikacia by mala priniest skolam nastroj pre zvysenie efek- tivity vyucovania programovania a v neposlednom rade ucinit vyucbu programovania viac atraktivnou pre ziakov na skolach.The diploma thesis contains an application for the support of teaching at primary and secon- dary schools. The application is designed to manage users, organize them into groups, share student materials with this application, and create programming assignments for students" uploading and evaluating these solutions. In the framework of the solution, the author developed an analysis of such an application, designed the architecture and the data model. The proposed application was implemented by the Software as a Service - Web Application. The described application should provide schools with a tool to increase the efficiency of teaching programming and, last but not least, make programming lessons more attractive to school pupils. Klíčová slova: podpora,programovanie,vy?uka,ozna?menia,uc?itel?,z?iak,skupiny,zadanie,odovzda?vanie,testovanie,hodnotenie; support,programming,education,notifications,teacher,student,groups,as- signment,submitting,testing,evaluation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Systém pro podporu výuky programování

Diplomova prace obsahuje aplikaci pro podporu vyucovanie programovania na zakladnych a strednych skolach. Aplikacia je urcena pre spravu uzivatelov, ich organizaciu do skupin, zdie- lanie studijnych ...

Mannová Božena; Kožár Slavomír; Genyk-Berezovskyj Marko
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Riadiaca jednotka ToF kamery
Tomlain Ján; Drozd Stanislav; Berešík Roman
2018 - slovenský
Kamery založené na technológii Time-of-Flight (ToF) ponúkajú cenovo dostupné a výpočetne nenáročné riešenie snímania trojrozmerného priestoru v reálnom čase. Prvá časť tejto diplomovej práce si kladie za cieľ oboznámiť čitateľa so základným princípom tejto technológie a jej aktuálnymi možnosťami. Na základe prieskumu dostupných ToF kamier a snímačov je navrhnutý koncept vlastného riešenia konštrukcie riadiacej jednotky pre vybraný ToF snímač OPT8241 od firmy Texas Instruments. Jadrom riadiacej jednotky je programovateľné hradlové pole v kombinácii s dvojjadrovým procesorom ARM - Cyclone V. Ďalšia časť tejto práce sa venuje hardvéru riadiacej jednotky, od schematického návrhu až po dizajn DPS. Výsledkom je funkčný prototyp kamery typu Time-of-Flight, určený pre zdokonaľovanie tejto technológie skúmaním nových riadiacich a filtračných algoritmov.Cameras based on Time-of-Flight (ToF) principle offer cost-effective solution for real-time 3-D imaging using only a low computing power. The first part of this diploma thesis aims at informing the reader about the basic principle of this technology and its current possibilities. The concept of a custom control unit for the selected TOF sensor OPT8241 by Texas Instruments is designed based on a research of available ToF cameras and sensors. The hearth of the control unit is a FPGA combined with dual-core ARM processor - Cyclone V. Another part of this work is focused on the hardware of the control unit from the schematic design to the design of the PCB. The result is a functional prototype of the Time-of-Flight camera designed with a view to improve this technology by offering a device for testing new control and filtering algorithms. Klíčová slova: Time-of-Flight,ToF,kamera,3D,meranie vzdialenosti; Time-of-Flight,ToF,camera,3-D,distance measurement Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Riadiaca jednotka ToF kamery

Kamery založené na technológii Time-of-Flight (ToF) ponúkajú cenovo dostupné a výpočetne nenáročné riešenie snímania trojrozmerného priestoru v reálnom čase. Prvá časť tejto diplomovej práce si kladie ...

Tomlain Ján; Drozd Stanislav; Berešík Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh měniče pro hlavní pohon formule student
Hlinovský Vít; Koman Martin; Zezula Pavel
2018 - slovenský
Táto diplomová práca sa zaoberá popisom súčasného meniča pre hlavný pohon automobilu Formula Student Electric. V rámci práce je vytvorený model v prostredí Matlab Simulink odpovedajúcemu súčasnému pohonu. Model je upravený pre napätie 600V. Na základe simulácie je navrhnutý nový menič na napätie 600V s použitým moderných spínacích prvkov typu Semikron - SEMITOP E1/E2.This diploma thesis starts with description of current used inverter of main drive Formula Student Electric. Then is created model of drive in simulation environment Matlab Simulink, Model is modified for voltage 600V. Based on this simulation is designed new inverter for voltage 600V with use modern power modules Semikron - SEMITOP E1/E2. Klíčová slova: menič,IGBT,Formula Student Electric,budič,synchrónny motor s permanentnými magnetmi; inverter,IGBT,Formula Student Electric,driver,permanent magnet synchronous motor Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Návrh měniče pro hlavní pohon formule student

Táto diplomová práca sa zaoberá popisom súčasného meniča pre hlavný pohon automobilu Formula Student Electric. V rámci práce je vytvorený model v prostredí Matlab Simulink odpovedajúcemu súčasnému ...

Hlinovský Vít; Koman Martin; Zezula Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Měření objemových aktivit krátkodobých produktů přeměny radonu a thoronu v jejich směsném poli pomocí jednorázových odběrů na filtr
Jílek Karel; Pisarčík Ondrej; Thinová Lenka
2018 - slovenský
Objemové aktivity produktov premeny radónu a torónu vo vzduchu sa stanovujú pomocou metódy jednorazových odberov na filter. Pre meranie aktivity na filtri bola použitá polovodičová alfa spektrometria a scintilačná gama spektrometria s využitím 5"x5" NaI(Tl) detektora. Výsledky jednorazových odberov boli porovnané s kontinuálnym monitorom REP. Dôležitým parametrom pre vyhodnotenie objemových aktivít je znalosť účinnosti filtra a vplyvu samoabsorpcie na celkovej detekčnej účinnosti systému. K lepšiemu pochopeniu vlastností membránových filtrov prispeli uskutočnené experimenty. Posledná časť práce sa venovala optimalizácii merania s využitím scintilačného NaI(Tl) detektora.The radon and thoron progeny concentrations in the air are determined using the one grab sampling method from the filter. Semiconductor alpha spectrometry and scintillation gamma spectrometry using a 5"x5" NaI(Tl) detector were used for the measurement of the activity on the filter. The measurement results were compared with values obtained with the continuous REP monitor. The filter efficiency and the effect of self-absorption on the overall detection efficiency of the system are important parameters for the evaluation of radon and thoron concentrations. Experiments have been carried out which have contributed to a better understanding of the properties of membrane filters. The last part of the thesis deals with the optimalization of the measurement using the scintillation detector NaI(Tl). Klíčová slova: aerosól,dcérske produkty radónu a torónu,filtračná metóda,membránové filtre,Monte Carlo; aerosol,radon and thoron progeny,grab sampling method,membrane filters,Monte Carlo Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Měření objemových aktivit krátkodobých produktů přeměny radonu a thoronu v jejich směsném poli pomocí jednorázových odběrů na filtr

Objemové aktivity produktov premeny radónu a torónu vo vzduchu sa stanovujú pomocou metódy jednorazových odberov na filter. Pre meranie aktivity na filtri bola použitá polovodičová alfa spektrometria ...

Jílek Karel; Pisarčík Ondrej; Thinová Lenka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

ÚLOŽNÝ SYSTÉM
Jaroš Jan; Semancová Annamária; Brož Michal
2018 - slovenský
Táto diplomová práca je zameraná na zhotovenie prototypu úložno - výstavného systému určeného pre komerčné, ale aj obytné priestory. Hlavnou cieľovou skupinou sú predajné galérie. Inšpiráciou pre design sú archetypálne tvary a detské ihriská z minulého storočia. Cieľom projektu je skĺbiť estetické aspekty solitéru s funkčnosťou veľkokapacitných úložných systémov.This Diploma project focuses on designing a display system intended to be used in both commercial and private settings, although concept stores are a significant target group. Inspiration for the design stems from architectural archetypes and tubular playground units. The main goal is to combine the aesthetic possibilities of a self-standing cabinet with the practical features of big-scale retail systems. Klíčová slova: Policový systém,Úložní systém,Police,Zrcadlo,Výstavní systém; Shelving system,Shelving unit,Display system,Mirror,Storage system Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
ÚLOŽNÝ SYSTÉM

Táto diplomová práca je zameraná na zhotovenie prototypu úložno - výstavného systému určeného pre komerčné, ale aj obytné priestory. Hlavnou cieľovou skupinou sú predajné galérie. Inšpiráciou pre ...

Jaroš Jan; Semancová Annamária; Brož Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Informační systém pro organizaci INEX Slovakia
Scholtzová Jiřina; Sakala Filip; Halaška Ivan
2018 - slovenský
Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie informačného systému pre neziskovú organizáciu INEX Slovakia, ktorá sa zaoberá dobrovoľníckymi a vzdelávacími aktivitami na Slovensku a v zahraničí v spolupráci s partnerskými organizáciami. Po dôkladnom mapovaní procesov týkajúcich sa agendy zamestnancov (a tiež ich požiadaviek) bol navrhnutý a implementovaný IS vo frameworku Ruby on Rails s databázou MySQL. Výsledný IS bol ďalej testovaný automaticky a s užívateľmi. Ďalej bol nasadený pomocou nástroja Phusion Passenger v cloudovom riešení Microsoft Azure. Vytvorený IS v budúcnosti ušetrí zamestnancom veľké množstvo práce, ktorú dnes vykonávajú manuálne.The aim of this master thesis is to create an information system for the non-profit, non-governmental organization (NGO) INEX Slovakia. The scope of activities of the NGO includes volunteering and educational activities in Slovakia and abroad in cooperation with partner organizations. Following a thourough mapping of the processes relating to the work of the employees of INEX Slovakia (as well as their requirements), an IS has been designed and implemented within the Ruby on Rails framework using a MySQL database. The implemented IS was subsequently tested by automatic unit tests, as well as the users themselves. The IS was then deployed to a cloud server solution Microsoft Azure using the Phusion Passenger tool. The information system will optimize the work of INEX Slovakia employees in the future by simplifying many tasks that are being done manually or by hand as of today. Klíčová slova: informačný systém,nezisková organizácia,analýza procesov,Ruby on Rails,webová aplikácia; information system,voluntary organization,process analysis,Ruby on Rails,web application Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Informační systém pro organizaci INEX Slovakia

Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie informačného systému pre neziskovú organizáciu INEX Slovakia, ktorá sa zaoberá dobrovoľníckymi a vzdelávacími aktivitami na Slovensku a v zahraničí v ...

Scholtzová Jiřina; Sakala Filip; Halaška Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

BYDLENÍ
Novotný Tomáš; Poláková Barbara; Chermayeff Sam
2018 - slovenský
Témou diplomovej prace je bývanie. Pohľad na možnosti bývania súčasnej mladej generácie, ktorá vyžaduje iné možnosti a podmienky ako tie predchádzajúce. Problematika nedostupnosti bývania (nielen) pre mladých, stúpajúce nájmy, nezmyselne zväzujúce hypotéky. Na druhej strane nevôľa sa viazať, rozhodovať dlhodobo, usadiť sa natrvalo. Skúmanie a kategorizácia vecí v živote človeka, ich spoločného vzťahu, aká je budúcnosť tohto vzťahu a čo to znamená pre vývoj bývania. Variácia na bývanie spoločne pre dnes a zajtra.The theme of diploma work is housing. A view of the housing opportunities of the current young generation, which requires other options and conditions than the previous ones. The issue of the unavailability of housing (not only) for young, rising rents, unreasonably tied mortgages. On the other hand, it does not bother to bind, to make a long-term decision, to settle permanently. Investigation and categorization of things in a person's life, their common relationship, what is the future of this relationship and what it means for the development of housing. Variation on housing together for today and tomorrow. Klíčová slova: bývanie spoločne,dostupné bývanie,zdielanie,Smíchov,Praha; affordable housing,living together,sharing,Smíchov,Prague Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
BYDLENÍ

Témou diplomovej prace je bývanie. Pohľad na možnosti bývania súčasnej mladej generácie, ktorá vyžaduje iné možnosti a podmienky ako tie predchádzajúce. Problematika nedostupnosti bývania (nielen) pre ...

Novotný Tomáš; Poláková Barbara; Chermayeff Sam
České vysoké učení technické v Praze, 2018

KOMUNITNÍ CENTRUM, ČIERNE NAD TOPĹOU
Suske Petr; Mihalčinová Miroslava; Habanec Libor
2018 - slovenský
Práca sa zameriava na riešenie problému nefunkčného, resp. neexistujúceho centra obce Čierne nad Topľou. V projekte sa zameriavam na vytvorenie funkčného priestoru nielen pre občanov obce, ale aj pre návštevníkov. V návrhu prepájam existujúcu zástavbu cirkevných stavieb s novou zástavbou, prevažne s verenou funkciou. Celé námestie rozdeľujem do troch funkčných zón. Ide o zónu reprezentatívnu, kultúrnu a rodinnú. Jednotlivé zóny vzájomne prepájam nielen urbanisticky, ale aj strategickým zónovaním jednotlivých aktivít. Novo navrhnutú architektúru prispôsobujem tradičnej architektúre v oblasti a vytváram tak jadro obce, ktoré zapadá do svojho okolia.This work is focused on solving a problem of a non-existent community centre in Čierne nad Topľou, Slovakia. In its design I concentrate on creating a functional space for the locals and visitors alike. The project includes a mix of a existing religious building and newly designed structure, mainly for public use. To achieve this, I divided the square in three functional zones: one for official activities, one for cultural events and one for families. Each functional zone is interconnected by strategically zoning individual activities. Newly designed buildings are adjusting to existing architecture in area. That is how I am creating a pubic space which fits in its surroudings. Klíčová slova: centrum,námestie,architektúra,urbanizmus,kultúra,kultúrny život,centrum obce,kultúrne centrum,centrum spoločenského života,verejné priestranstvo; Centre,square,archtecture,urbanism,culture,cultural life,village centre,cultural centre,public spacCentre,public space Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
KOMUNITNÍ CENTRUM, ČIERNE NAD TOPĹOU

Práca sa zameriava na riešenie problému nefunkčného, resp. neexistujúceho centra obce Čierne nad Topľou. V projekte sa zameriavam na vytvorenie funkčného priestoru nielen pre občanov obce, ale aj pre ...

Suske Petr; Mihalčinová Miroslava; Habanec Libor
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Informační systém pro podporu provozu jídelny
Macejko Peter; Kello Tomáš; Hülle Robert
2018 - slovenský
Práca rieši informačný systém vo veľkokapacitných jedálňach. Obsahujúci databázový, aplikačný server, aplikáciu na správu systému a tri druhy terminálov: informačný, objednávací a výdajný. Na termináli si klient môže zobraziť svoje objednávky, vytvoriť nové alebo prevziať si jedlo na základe jeho funkcie. Databáza obsahuje zoznam užívateľov, ich objednávky, bezkontaktné karty a jedálny lístok na každý deň. Terminál označuje autonómne zariadenie vybavené dotykovým displejom a čítačkou kariet. Je vytvorený univerzálne a môže ponúknuť ktorúkoľvek dostupnú funkciu. Tá je pre každý terminál nastavená v databáze. Prínosom tejto práce je zameraný na zníženie nákladov a zjednodušenie výdaju jedál.Program implementing information system for school or company canteen. Include database, application server, application for system management and three types of terminals: information, ordering and serving. With this system user can show his orders, create new or get his orders. Database contain list of users with their orders, cards, menu for every day and meals, which are possible to cook in canteen. Terminal means autonomous device with touch display and card reader. It can act as any device depending on configuration in database. System is focused to be used in high school and companies with own canteen for employers to reduce cost and simplify meal serving. Klíčová slova: jedáleň,výdaj jedál,objednávanie,MySQL,Raspberry Pi,bezkontaktná karta; canteen,meal serving,ordering,MySQL,Raspberry Pi,proxy card Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Informační systém pro podporu provozu jídelny

Práca rieši informačný systém vo veľkokapacitných jedálňach. Obsahujúci databázový, aplikačný server, aplikáciu na správu systému a tri druhy terminálov: informačný, objednávací a výdajný. Na ...

Macejko Peter; Kello Tomáš; Hülle Robert
České vysoké učení technické v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze