Počet nalezených dokumentů: 208
Publikováno od do

Protináboženská propaganda na stránkách časopisu Bezbožnik
Kishkina, Aleksandra; Nykl, Hanuš; Tumis, Stanislav
2021 - ruský
The diploma thesis is devoted to the analysis of anti-religious propaganda conducted by the Bolshevik government in the 1920s and 1930s on the example of materials published in the Bezbozhnik magazine. The work outlines the historical context of the Soviet anti-religious policy of the interwar period, and describes the activities of the main anti-religious organization, the League of Militant Atheists and its leader Yemelyan Yaroslavsky. Furthermore, the publishing activities of the League of Militant Atheists and the network of periodicals published by it are described. In its core the work focuses on the analysis of the main anti-religious periodical, which was the newspaper and later the magazine Bezbožnik. The basic methods of propaganda used by this periodical are described in connection with the propagandistic character of contemporary Soviet art. Special attention is paid to the illustrative material in the magazine, especially the anti-religious cartoon and its sources. The work is a contribution to understanding the functioning of communist totalitarian ideology and its influence in the media space. Diplomová práce je věnována analýze protináboženské propagandy, kterou vedla bolševická vláda ve 20. a 30. letech na příkladu materiálů otištěných v časopise Bezbožnik. V práci je nastíněn historický kontext sovětské protináboženské politiky meziválečného období, dále je popsána činnost hlavní protináboženské organizace Svaz bojovných bezbožníků a jejího vůdce Jemeljana Jaroslavského. Dále je popsána publikační činnost nakladatelství Svazu bojovných bezbožníků a síť jím vydávaných periodik. Jádro práce se soustřeďuje na analýzu hlavního protináboženského periodika, jímž byly noviny a později časopis Bezbožnik. Jsou popsány základní metody propagandy, kterou toto periodikum užívalo, v souvislosti s propagandistickým charakterem dobového sovětského umění. Zvláštní pozornost je věnována ilustrativnímu materiálu v časopise, především protináboženské karikatuře a jejím zdrojům. Práce je příspěvkem k pochopení fungování komunistické totalitární ideologie a jejímu působení v mediálním prostoru. Klíčová slova: protináboženská propaganda|sovětská periodika|dějiny sovětské kultury; anti-religious propaganda|soviet journals|history of soviet culture Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Protináboženská propaganda na stránkách časopisu Bezbožnik

The diploma thesis is devoted to the analysis of anti-religious propaganda conducted by the Bolshevik government in the 1920s and 1930s on the example of materials published in the Bezbozhnik ...

Kishkina, Aleksandra; Nykl, Hanuš; Tumis, Stanislav
Univerzita Karlova, 2021

Protináboženská propaganda na stránkách časopisu Bezbožnik
Kishkina, Aleksandra; Nykl, Hanuš; Tumis, Stanislav
2021 - ruský
The diploma thesis is devoted to the analysis of anti-religious propaganda conducted by the Bolshevik government in the 1920s and 1930s on the example of materials published in the Bezbozhnik magazine. The work outlines the historical context of the Soviet anti-religious policy of the interwar period, and describes the activities of the main anti-religious organization, the League of Militant Atheists and its leader Yemelyan Yaroslavsky. Furthermore, the publishing activities of the League of Militant Atheists and the network of periodicals published by it are described. In its core the work focuses on the analysis of the main anti-religious periodical, which was the newspaper and later the magazine Bezbožnik. The basic methods of propaganda used by this periodical are described in connection with the propagandistic character of contemporary Soviet art. Special attention is paid to the illustrative material in the magazine, especially the anti-religious cartoon and its sources. The work is a contribution to understanding the functioning of communist totalitarian ideology and its influence in the media space. Diplomová práce je věnována analýze protináboženské propagandy, kterou vedla bolševická vláda ve 20. a 30. letech na příkladu materiálů otištěných v časopise Bezbožnik. V práci je nastíněn historický kontext sovětské protináboženské politiky meziválečného období, dále je popsána činnost hlavní protináboženské organizace Svaz bojovných bezbožníků a jejího vůdce Jemeljana Jaroslavského. Dále je popsána publikační činnost nakladatelství Svazu bojovných bezbožníků a síť jím vydávaných periodik. Jádro práce se soustřeďuje na analýzu hlavního protináboženského periodika, jímž byly noviny a později časopis Bezbožnik. Jsou popsány základní metody propagandy, kterou toto periodikum užívalo, v souvislosti s propagandistickým charakterem dobového sovětského umění. Zvláštní pozornost je věnována ilustrativnímu materiálu v časopise, především protináboženské karikatuře a jejím zdrojům. Práce je příspěvkem k pochopení fungování komunistické totalitární ideologie a jejímu působení v mediálním prostoru. Klíčová slova: protináboženská propaganda|sovětská periodika|dějiny sovětské kultury; anti-religious propaganda|soviet journals|history of soviet culture Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Protináboženská propaganda na stránkách časopisu Bezbožnik

The diploma thesis is devoted to the analysis of anti-religious propaganda conducted by the Bolshevik government in the 1920s and 1930s on the example of materials published in the Bezbozhnik ...

Kishkina, Aleksandra; Nykl, Hanuš; Tumis, Stanislav
Univerzita Karlova, 2021

Vliv tvorby Thomase Moora na ruskou poezii 19. století
Ataniyazova, Diana; Vasilyeva, Elena; Hlaváček, Antonín
2021 - ruský
This bachelor thesis studies the influence of the work of the Irish poet Thomas More on the development of Russian poetry in the 19th century. The aim of the thesis is to establish the prerequisites for influence, as well as the consequences of this influence in Russian literature. The work consists of three parts. In the first part, we got acquainted with the facts from the biography of Thomas More, which subsequently left a mark in the works of the author. In addition, we examined the poet's work from the point of view of Russian literary criticism. It is worth noting here that close attention to More's work flared up during the period of his greatest fame. The cycle of poems "Irish Melodies" served as inspiration not only for Russian society, but also interested many other consciousness in European countries. In the second part, we examined how the reforms of Peter I contributed to the emergence of Westernism and Slavophilism and how these tendencies subsequently influenced the perception of the Irish poet by the literary society in Russia, as well as how the traditions of Mohr's work are reflected in the poetry of M. Lermontov and A. Pushkin. The third part is devoted to the history of translations of Thomas Moore's works into Russian by such masters as V. Zhukovsky and I. Kozlov. The final... Tato bakalářská práce zkoumá vliv tvorby irského básníka Thomase Moora na vývoj ruské poezie v 19. století. Cílem práce je stanovení předpokladů pro vliv a důsledků tohoto vlivu v ruské literatuře. Práce se skládá ze tří částí. V první části jsme se seznámili s fakty z biografie Thomase Moora, který následně zanechal stopu v dílech autora. Kromě toho jsme zkoumali básníkovu tvorbu z hlediska ruské literární kritiky. Zde stojí za zmínku, že se velká pozornost na Mooreovu tvorbu se vzbudila v období jeho největší slávy. Cyklus básní Irské melodie sloužil jako inspirace nejen pro ruskou společnost, ale také zajímal mnoho dalších tvůrců v Evropě. Ve druhé části jsme upozornili na to, jak reformy Petra I. přispěly ke vzniku westernismu a slavofilismu, jak tyto proudy později ovlivnily vnímání irského básníka ruskou literární společností a jak přesně se tradice Mooreovy tvorby odrážejí v poezii M.J. Lermontova a A.S. Puškina. Třetí část je věnována historii překladů děl Thomase Moora do ruštiny. Zde vynikají práce takových mistrů jako V.A. Zhukovsky a I.I. Kozlov. Výzkum je shrnut v závěrečné části práce. Klíčová slova: Томас Мур; русская поэзия; английская литература; Золотой век; влияние; романтизм; рецепция; Thomas Moore; Russian poetry; English literature; Golden Age; influence; romanticism; reception Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv tvorby Thomase Moora na ruskou poezii 19. století

This bachelor thesis studies the influence of the work of the Irish poet Thomas More on the development of Russian poetry in the 19th century. The aim of the thesis is to establish the prerequisites ...

Ataniyazova, Diana; Vasilyeva, Elena; Hlaváček, Antonín
Univerzita Karlova, 2021

Duchovní význam pravoslavného církevního zpěvu
Vaňková Filina, Larisa; Vopatrný, Gorazd Josef; Luptáková, Marina
2020 - ruský
This work contains a narrative about a liturgical chant, its history and various genres and styles. A lot of attention is paid to explaining the theory and practice of various ancient chants. All this helps to understand better the meaning of the phrase "spiritual influence". The second part of the work deals with the practice of the choir directors' (regents') work, the choice of the repertoire and the relationship between the choir director, the choir and the priest. It is about the influence of various musical styles, the tempo and power of the sound of the performed works on the spiritual state of a person. Speaking about the liturgical basis of choir singing in the Orthodox Church, I reveal the concepts of theory and practice. I recall the early Christian practice of psalm chant, traditional singing in an Orthodox church and also modern liturgical singing. The Church Charter is of great importance for understanding the choir singing. The essence of church chant is to convey the meaning of the prayers performed by musical means as fully as possible and transmit them to all those participating in the service, as the choir is the mouth of the worshipers. The challenges facing the Orthodox Church at the present time are not less important than those that faced it a hundred years ago. The future... Aбстракт Данная работа содержит повествование о богослужебном пении, о его истории и различных жанрах и стилях. Большое внимание уделяется разъяснению теории и практики различных старинных распевов. Все это помогает лучше понять смысл словосочетания «духовное влияние». Во второй части работы говориться о практике работы регентов с хоровыми коллективами, о выборе репертуара и взаимоотношениях регента, хора и священника. Говорится о воздействии различных музыкальных стилей, темпе и силе звука исполняемых произведений на духовное состояние человека. Говоря о литургических основах клиросного пения в православной церкви раскрываю понятия теории и практики. Вспоминаю раннехристианскую практику псалмопения, традиционное пение в православном храме а также современное богослужебное пение. Большое значени для понимания клиросного пения имеет Церковный Устав. Сущность церковного пения заключается в том, чтобы как можно полнее передать музыкальными средствами смысл исполнаемых молитвословий и донести их до всех участвующих в богослужении, ибо хор-это уста молящихся. Вызовы, которые стоят перед Православной Церковью в настоящее время, не менне важны, чем те, которые стояли перед ней сто лет назад. И от того, насколько адекватно Церковь ответит на них, зависит во многом ее будущее. Klíčová slova: Богослужебное пение; распев; духовность; регент; клирос; молитва; Liturgical chant; chant; spirituality; choir director; choir; prayer Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Duchovní význam pravoslavného církevního zpěvu

This work contains a narrative about a liturgical chant, its history and various genres and styles. A lot of attention is paid to explaining the theory and practice of various ancient chants. All this ...

Vaňková Filina, Larisa; Vopatrný, Gorazd Josef; Luptáková, Marina
Univerzita Karlova, 2020

Lyrika a epos Sergeje Yesenina v českých překladech
Kurbatova, Tetiana; Kosáková, Hana; Chlaňová, Tereza
2020 - ruský
(in English): The thesis is devoted to the study of the main characteristics of lyrics and epos in the works of Sergei Yesenin, translated into Czech. Typical features of Yesenin's poetics are examined in the theoretical part of the thesis. The practical part is devoted to the analysis of translations of poems from the "Moskwa Kabatskaya" (Moscow of the Taverns) cycle and the reception of poet's works in the Czech society at various historical stages. The main translators of Yesenin's poems were Josef Hora, Bohumil Mathesius, Frantisek Kubka, Maria Marchanova, Jiri Vishka, Jiri Taufer, Vaclav Danek, Jan Zabrana, Emanuel Frynta, Ladislav Fikar, Zdenka Bergrova, Ludek Kubishta, Karel Milota, Miroslav Stanek and others. The attachment contains a list of publications of Yesenin's poems translated into Czech in the periodicals 1924 - 1927. (česky): Diplomová práce je věnována studiu základních rysů lyriky a eposu v dílech Sergeje Jesenina, přeložených do češtiny. V teoretické části jsou zkoumány typické rysy Jeseninové poetiky. Praktická část je věnována analýze překladů básní z moskevského cyklu "Kořaleční Moskva" a jejich vnímání v českém prostředí v různých obdobích. Hlavními překladateli Jesenina byli Josef Hora, Bohumil Matesius, František Kubka, Maria Marchanova, Jiří Víška, Jiří Taufer, Václav Daněk, Jan Zábrana, Emanuel Frynta, Ladislav Fikar, Zdenka Bergrová, Luděk Kubišta, Karel Milota, Miroslav Staněk a další. V přiloze je představen soubor zveřejněných překládů Jeseninových básní do češtiny v letech 1924 - 1927. Klíčová slova: Sergej Jesenin|Překlady do češtiny|Dějiny překladu|Jesenin a česká kultura|překladatelské generace|seznam překladů|obraz Jesenina v českém prostředí; Sergey Yesenin|Czech translations of Sergey Esenin's poems|history of translations|Yesenin and the Czech culture|generation of translations|list of translations|image of Yesenin in the Czech milieu Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Lyrika a epos Sergeje Yesenina v českých překladech

(in English): The thesis is devoted to the study of the main characteristics of lyrics and epos in the works of Sergei Yesenin, translated into Czech. Typical features of Yesenin's poetics are ...

Kurbatova, Tetiana; Kosáková, Hana; Chlaňová, Tereza
Univerzita Karlova, 2020

Vnímání sovětské literatury ruskou emigrací: na materiálu periodika Volja Rossii
Ivanova, Anna; Kosáková, Hana; Nykl, Hanuš
2020 - ruský
This master thesis examines the heritage of the Prague journal Volja Rossii, one of the leading Russian emigration's periodical publications in 1920s, in terms of literary criticism. The research aims to describe the main tendencies in the perception of current socio-political processes of that era, as well as the Soviet literature and other cultural processes in SSSR of the interwar period, by the magazine's critics and columnists. Furthermore, this study includes biographical data, thematical and theoretical preferences in publications of the key personalities in the journal's editorial staff. Daná diplomová práce zkoumá literárněkritické dědictví časopisu Volja Rossii, jednoho z předních pražských periodických vydání ruské emigrace ve 20. letech XX. století. Tento výzkum si klade za cíl určit hlavní tendence v percepci společensko-politických procesů té doby, ve vnímání sovětské literatury meziválečného období, jakož i jiných kulturních procesů v SSSR, ze strany recenzentů a redaktorů daného časopisu. V této práci nelze opomenout biografické údaje, tématické a názorové vyhranění publikací vybraných osobností z redakce časopisu. Klíčová slova: literární kritika|ruská literatura|20. století|ruská emigrace|meziválečné období|časopis Volja Rossii; literary criticism|Russian literature|XX century|Russian emigration|interwar period|journal Volja Rossii Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vnímání sovětské literatury ruskou emigrací: na materiálu periodika Volja Rossii

This master thesis examines the heritage of the Prague journal Volja Rossii, one of the leading Russian emigration's periodical publications in 1920s, in terms of literary criticism. The research aims ...

Ivanova, Anna; Kosáková, Hana; Nykl, Hanuš
Univerzita Karlova, 2020

Molokani v Ruské říši a v Zakavkazsku
Svetlova, Yuliya; Košťálová, Petra; Nykl, Hanuš
2020 - ruský
The Molokans are one of the most remarkable representatives of Russian sectarianism from the early 19th century, belonging to spiritual Christianity. Due to their isolation from the Russian Orthodox Church and different belief system, followers of the Molokan movement were expelled to the Transcaucasian countries, where they became a unifying element in the cultures of Russia and the peoples of Transcaucasia. This topic is an aspect of the current day question of relations between Russia and the countries of the Transcaucasia, which retains its importance today. This work examines the history of the Molokan community in the context of the history of three Transcaucasian countries: Georgia, Armenia and Azerbaijan, and also analyzes the role of this phenomenon in the Transcaucasian region. Keywords: Molokans, spiritual Christianity, Transcaucasia, sectarianism, Russian Empire, Georgia, Armenia, Azerbaijan, history Molokani jsou jedni z nejpozoruhodnějších představitelů ruského sektářství z počátku 19.století, patřící k duchovnímu křesťanství. Kvůli své izolaci od ruské pravoslavné církve a odlišné věrouce byli stoupenci molokanského hnutí vyhoštěni do zakavkazských zemí, kde se stávají sjednocujícím elementem v kulturách Ruska a národů Zakavkazska. Toto téma je aspektem aktuální otázky vztahů mezi Ruskem a zeměmi jižního Kavkazu, který si zachovává svůj význam i v dnešní době. Táto práce zkoumá historii molokanské komunity v kontextu dějin tří zakavkazských zemí: Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu, a také analyzuje roli tohoto jevu v Zakavkazsku. Klíčová slova: molokani, duchovní křesťanství, Zakavkazsko, sektářství, Ruská říše, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, dějiny Klíčová slova: Молокане|Россия|Кавказ; Molokans|Russia|Caucasus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Molokani v Ruské říši a v Zakavkazsku

The Molokans are one of the most remarkable representatives of Russian sectarianism from the early 19th century, belonging to spiritual Christianity. Due to their isolation from the Russian Orthodox ...

Svetlova, Yuliya; Košťálová, Petra; Nykl, Hanuš
Univerzita Karlova, 2020

Konceptuální metafory v migračním diskurzu pravicových politiků v Rusku a České republice (na základě projevů V. Žirinovského a T. Okamury)
Soroka, Sergei; Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie
2020 - ruský
Currently one of the key political issues is the search for effective solutions to overcome the migration crisis. Rapid growth of social and political tension, which leads to the intensification of activity of right-wing parties and movements around the world, can be observed. During the political struggle, politicians are able to form certain stereotypes, beliefs and values of the audience with the help of special linguistic means. The aim of the study is to analyze the conceptual metaphors that the "right-wing" politicians use in the discourse about immigration and immigrants. The analysis of the representation of the image of migrants in the discourse of "right-wing" politicians in Russia and the Czech Republic in a comparative aspect is carried out. V současné době jedním z klíčových politických problémů je hledání efektivních způsobů překonání migrační krize. Lze pozorovat rychlý růst sociálního a politického napětí, který vede ke zvýšení činnosti pravicových stran a hnutí po celém světě. V průběhu politické soutěže politici vytvářejí určité stereotypy a hodnoty u publika pomocí specifických jazykových prostředků. Cílem práce je analýza konceptuálních metafor, které pravicoví politici používají v diskurzu o migraci a migrantech. Výzkum se zaměřuje na popis a určení jazykových prostředků, které vytvařejí obraz uprchlíků v diskurzu pravicových politiků v Rusku a České republice ve srovnávacím aspektu. Klíčová slova: diskurz|politický diskurz|konceptuální metafora|pojmová metafora|kognitivní lingvistika; discourse|political discourse|conceptual metaphor|cognitive linguistics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Konceptuální metafory v migračním diskurzu pravicových politiků v Rusku a České republice (na základě projevů V. Žirinovského a T. Okamury)

Currently one of the key political issues is the search for effective solutions to overcome the migration crisis. Rapid growth of social and political tension, which leads to the intensification of ...

Soroka, Sergei; Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie
Univerzita Karlova, 2020

Obraz kinto v ruské kultuře
Vikhrova, Hanna; Košťálová, Petra; Nykl, Hanuš
2020 - ruský
The work reveals the topic of the origin of kinto, the specifics of its behavior, national belonging, its place and connection with Russian culture. The work also mentions the image of this phenomenon of the urban culture of Tiflis in the works of the classics of Russian literature. The work deals with the topic of relations between Georgia and Russia, their cooperation, history in a diplomatic, economic and cultural context. Also, the topic of the Armenian society in modern Tbilisi and the areas of their activity is being analyzed. The work contains sources that show the ethnic diversity of the city of Tiflis and describes the role of Armenians in the formation of the city of Tbilisi. Key words: Kinto, stereotype, image, Georgia, Caucasus. Práce odhaluje téma původu kinto, zvláštnosti jeho chování, národnost. Jeho místo v ruské kultuře a propojení s ruskou kulturou. Práce také zmiňuje obraz tohoto jevu městské kultury Tiflisu v dílech klasiků ruské literatury. Práce se zabývá tématem vztahů mezi Gruzií a Ruskem, jejich spoluprací, historií v diplomatickém, ekonomickém a kulturním kontextu. Analyzuje se také téma arménské společnosti v moderním Tbilisi a oblasti jejich činnosti. Práce obsahuje zdroje, které ukazují na etnickou rozmanitost města Tiflis a také popisuje roli Arménů ve formování města Tbilisi. Klíčová slova: Kinto, stereotyp, obraz, Gruzie, Kavkaz. Klíčová slova: Kinto|Tbilisi|stereotyp|obraz|Gruzie|Kavkaz; Kinto|Tbilisi|stereotype|image|Georgia|Caucasus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Obraz kinto v ruské kultuře

The work reveals the topic of the origin of kinto, the specifics of its behavior, national belonging, its place and connection with Russian culture. The work also mentions the image of this phenomenon ...

Vikhrova, Hanna; Košťálová, Petra; Nykl, Hanuš
Univerzita Karlova, 2020

Onomatopoie zvířat: Porovnání v ruštině, ukrajinštině a češtině.
Konstantynivska, Daryna; Rajnochová, Natalie; Kitzlerová, Jana
2020 - ruský
The aim of this work is to research differences in animal onomatopoeia in some Slavic languages, as well as the differences between the hearing perception of native speakers of different languages. The comparative picture of onomatopoeia is presented in three Slavic languages, two of them are East Slavic (Russian, Ukrainian) and one is West Slavic (Czech). The theoretical part is devoted to the research of onomatopoeia inclusion into the general language structure. The theory is based on a practical comparison of animal onomatopoeia. Key words: onomatopoeia, comparative analysis, Slavic languages, sounds of animals Cílem práce je výzkum rozdílů onomatopoie zvuků zvířat v některých slovanských jazycích, a také rozdíly mezi sluchovým vnímáním těchto zvuků mluvčími různých jazyků. Srovnání je provedeno ve třech slovanských jazycích, z nichž dva jsou východoslovanské (ruský, ukrajinský) a jeden je západoslovanský(če ský). Teoretickáčá st je věnována výzkumu problematiky inkluze onomatopoeie do obecné struktury jazyka. Teoretickáčá st je podložena praktickým porovnáním onomatopoie zvířat. Klíčová slova: onomatopoie, komparativní analýza, slovanské jazyky, onomatopoie zvířat Klíčová slova: onomatopoie|komparativní analýza|slovanské jazyky|onomatopoie zvířat; Cross-linguistic onomatopoeias|Onomatopoeias|Comparative analysis|Sounds of animals Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Onomatopoie zvířat: Porovnání v ruštině, ukrajinštině a češtině.

The aim of this work is to research differences in animal onomatopoeia in some Slavic languages, as well as the differences between the hearing perception of native speakers of different languages. ...

Konstantynivska, Daryna; Rajnochová, Natalie; Kitzlerová, Jana
Univerzita Karlova, 2020

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze