Počet nalezených dokumentů: 133
Publikováno od do

Vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod na vybraných profilech v povodí Odry
Jurajda, Pavel; Jurajdová, Zdenka; Mrkvová, Markéta; Roche, Kevin Francis; Šlapanský, Luděk
2013 - český
Cílem této zprávy je vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb na zadaných profilech v povodí Odry ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod, jako podklad pro aktualizaci Plánu dílčího povodí Horní Odry dle platných metodik Ministerstva životního prostředí ČR. The aim of this report is to evaluate species composition and abundance of juvenile fish communities along specified profiles along the Oder in relation to the assessment of good water status, as a basis for updating the "Plan for the Upper Odra River sub-basin" in accordance with appropriate methodologies laid down by the Ministry of the Environment. Klíčová slova: juvenile fish; River Oder Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod na vybraných profilech v povodí Odry

Cílem této zprávy je vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb na zadaných profilech v povodí Odry ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod, jako podklad pro aktualizaci ...

Jurajda, Pavel; Jurajdová, Zdenka; Mrkvová, Markéta; Roche, Kevin Francis; Šlapanský, Luděk
Ústav biologie obratlovců, 2013

Závěrečná zpráva projektu Monitoring a celoplošné mapování EVD jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR - část F 64 v roce 2013
Halačka, Karel; Vlach, P.; Lojkásek, B.; Hanel, L.
2013 - český
V roce 2013 byl realizován monitoring na 52 lokalitách na území České republiky. Sledován byl výskyt a četnost vybrané skupiny ohrožených druhů ryb: mihule ukrajinská (Eudontomyzon mariae), drsek menší (Zingel streber), drsek větší (Zingel zingel) hrouzek běloploutvý (Romanogobio sp.), ježdík dunajský (Gymnocephalus baloni), ježdík žlutý (Gymnocephalus schraetser), ostrucha křivočará (Pelecus cultratus), piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), sekavčík horský (Sabanejewia aurata), sekavec (Cobitis sp.) Monitoring on 52 localities on territory of the Czech Republic was realized in 2013. Observed were occurence and frequency of selected group of endangered fish species: Ukrainian brook lamprey (Eudontomyzon mariae), streber (Zingel streber), zingel (Zingel zingel), gudgeon (Romanogobio sp.), Danube ruffe (Gymnocephalus baloni), striped ruffe (Gymnocephalus schraetser), ziege (Pelecus cultratus), weatherfish (Misgurnus fossilis), golden loaches (Sabanejewia aurata) and spined loach (Cobitis sp.). Klíčová slova: Natura 2000; monitoring Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Závěrečná zpráva projektu Monitoring a celoplošné mapování EVD jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR - část F 64 v roce 2013

V roce 2013 byl realizován monitoring na 52 lokalitách na území České republiky. Sledován byl výskyt a četnost vybrané skupiny ohrožených druhů ryb: mihule ukrajinská (Eudontomyzon mariae), drsek ...

Halačka, Karel; Vlach, P.; Lojkásek, B.; Hanel, L.
Ústav biologie obratlovců, 2013

Ichtyologický průzkum rybích společenstev českého dolního úseku Labe
Jurajda, Pavel; Jurajdová, Zdenka; Roche, Kevin Francis; Šlapanský, Luděk
2013 - český
Předmětem objednávky (č. W/OO/13/019/13-33) bylo vyhodnotit adultní a plůdková společenstva ryb řeky Labe v úseku mezi obcemi Píšťany a Dolní Žleb. Cílem bylo zjistit složení adultních a plůdkových společenstev ryb a stav přirozené reprodukce ryb na zadaných lokalitách předmětného úseku v souvislosti s uvažovanou výstavbou Plavebního stupně Děčín. The object of Order no. W/OO/13/019/13-33 was to evaluate the adult and juvenile fish communities along the stretch between the villages of Píšťany and Dolní Žleb on the River Elbe. The aim was to determine the composition of adult and fingerling fish populations and status of natural fish reproduction at specified locations along the section in connection with the proposed construction of a weir at Děčín. Klíčová slova: ichthyological survey; River Elbe Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Ichtyologický průzkum rybích společenstev českého dolního úseku Labe

Předmětem objednávky (č. W/OO/13/019/13-33) bylo vyhodnotit adultní a plůdková společenstva ryb řeky Labe v úseku mezi obcemi Píšťany a Dolní Žleb. Cílem bylo zjistit složení adultních a plůdkových ...

Jurajda, Pavel; Jurajdová, Zdenka; Roche, Kevin Francis; Šlapanský, Luděk
Ústav biologie obratlovců, 2013

Ichtyologický průzkum poříčních tůní a lagun řeky Labe v úseku Střekov - Hřensko
Jurajda, Pavel; Jurajdová, Zdenka; Mrkvová, Markéta; Janáč, Michal; Šlapanský, Luděk; Mikl, Libor
2013 - český
Předmětem objednávky (č. W/OO/13/022/12-06) bylo provedení ichtyologického průzkumu na 13 lokalitách poříčních tůní a lagun Labe v úseku od Střekova po Hřensko. Cílem předkládané zprávy je vyhodnotit rybí společenstva a úspěšnost přirozené reprodukce na sledovaných lokalitách a zjistit význam a potenciál jednotlivých lokalit pro ichtyofaunu řeky Labe v předmětném úseku v souvislosti s uvažovanou výstavbou Plavebního stupně Děčín. The object of Order no. W/OO/13/022/12-06 was to conduct an ichthyological survey at 13 ponds and lagoon sites along the River Labe in the section from Střekov to Hřensko. The aim of the report is to evaluate the fish communities and natural reproduction success at the sites, and to determine the importance and potential of individual sites for the ichthyofauna of this section of the River Elbe in connection with the proposed construction of a weir at Děčín. Klíčová slova: ichthyological survey; River Elbe Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Ichtyologický průzkum poříčních tůní a lagun řeky Labe v úseku Střekov - Hřensko

Předmětem objednávky (č. W/OO/13/022/12-06) bylo provedení ichtyologického průzkumu na 13 lokalitách poříčních tůní a lagun Labe v úseku od Střekova po Hřensko. Cílem předkládané zprávy je vyhodnotit ...

Jurajda, Pavel; Jurajdová, Zdenka; Mrkvová, Markéta; Janáč, Michal; Šlapanský, Luděk; Mikl, Libor
Ústav biologie obratlovců, 2013

Hodnocení ekologických dopadů extrémních srážko-odtokových situací v malých povodních. Sledování reakce bioty Němčického a Kopaninského potoka na extrémní srážkové (průtokové) situace
Adámek, Zdeněk; Všetičková, Lucie
2013 - český
V celkovém pohledu na dynamiku vývoje makrozoobentosu a hydrochemických poměrů pod poldry na Němčickém a Kopaninském potoce lze říci, že zadržení vody v nich se projevilo na obou lokalitách různým způsobem, stejně jako se lišila i reakce makrozoobentosu na extrémní průtoky na profilech pod nimi. Společným znakem byl vzrůst teploty a mírný pokles koncentrace kyslíku a vodivosti pod poldry. Extrémní průtokové epizody se projevily především poklesem teploty a vodivosti a naopak zvýšenou turbiditou na profilech nad i pod poldry. Společenstvo makrozoobentosu je v Němčickém potoce mnohem zranitelnější, jak prokázaly rozdíly mezi jeho složením nad a pod poldrem, stejně jako změny po extrémním průtoku. Naproti tomu změny ve společenstvech zoobentosu vyvolané přítomností poldru na toku Kopaninského potoka byly jen málo zřejmé. The development of macrozoobenthos and hydrochemical conditions at both study sites was different except for temperature increase and oxygen concentration decline downstream of the newly built reservoirs. Extreme discharge events were manifested by the decline of temperature and conductivity with increase of turbidity at both upstream and downstream sites. The macrozoobenthos assemblage is more vulnerable at the Němčický potok site as proved by the results of its upstream and downstream composition as well as the changes after the extreme discherge event. Contrarily, the changes induced by the still water site occurrence at the Kopaninský potok site were not much obvious. Klíčová slova: macrozoobenthos; reservoirs Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Hodnocení ekologických dopadů extrémních srážko-odtokových situací v malých povodních. Sledování reakce bioty Němčického a Kopaninského potoka na extrémní srážkové (průtokové) situace

V celkovém pohledu na dynamiku vývoje makrozoobentosu a hydrochemických poměrů pod poldry na Němčickém a Kopaninském potoce lze říci, že zadržení vody v nich se projevilo na obou lokalitách různým ...

Adámek, Zdeněk; Všetičková, Lucie
Ústav biologie obratlovců, 2013

Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring
Halačka, Karel
2013 - český
V roce 2013 byl realizován monitoring na 5 lokalitách na území České republiky: NPP Skalická Morávka (CHKO Poodří a Ostrava) a NPR Křivé jezero, NPR Ranšpurk, NPP Pastvisko and NPR Lednické rybníky (CHKO Pálava and Brno). Sledován byl výskyt a četnost vybrané skupiny ohrožených druhů ryb: piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), sekavec (Cobitis sp.), vranka obecná (Cottus gobio) a vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus). Monitoring on 5 localities on territory of the Czech Republic was realized in 2013: National Nature Monument Skalická Morávka (PLA Administration Poodří and Ostrava) and National Nature Reserve Křivé jezero, National Nature Reserve Ranšpurk, National Nature Monument Pastvisko and National Nature Reserve Lednické rybníky (PLA Administration Pálava and RO Brno). Observed were occurence and frequency of selected group of endangered fish species: weatherfish (Misgurnus fossilis), spined loach (Cobitis sp.), European bullhead (Cottus gobio) and Siberian bullhead (Cottus poecilopus). Klíčová slova: Natura 2000; monitoring Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring

V roce 2013 byl realizován monitoring na 5 lokalitách na území České republiky: NPP Skalická Morávka (CHKO Poodří a Ostrava) a NPR Křivé jezero, NPR Ranšpurk, NPP Pastvisko and NPR Lednické rybníky ...

Halačka, Karel
Ústav biologie obratlovců, 2013

Stanovení poddruhů rysa ostrovida v evropských zoologických zahradách pomocí analýzy DNA
Vallo, Peter; Krojerová, Jarmila; Bolechová, P.
2013 - český
Projekt se zabývá identifikací poddruhu rysa ostrovida v evropských zoologických zahradách pomocí analýzy sekvencí mitochondrialní DNA a délkového polymorfismu jaderných mikrosatelitů za účelem udržení čistokrevných populací pro chovné programy. The project deals with identification of suspecies of the Eurasian lynx in European ZOOs using analysis of sequences of mitochondrial DNA and length polymorphism of nuclear microsatellites in order to keeping purebred populations for breeding programs. Klíčová slova: lynx; genetics Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Stanovení poddruhů rysa ostrovida v evropských zoologických zahradách pomocí analýzy DNA

Projekt se zabývá identifikací poddruhu rysa ostrovida v evropských zoologických zahradách pomocí analýzy sekvencí mitochondrialní DNA a délkového polymorfismu jaderných mikrosatelitů za účelem ...

Vallo, Peter; Krojerová, Jarmila; Bolechová, P.
Ústav biologie obratlovců, 2013

Průzkum ryb v Brněnské údolní nádrži v roce 2013
Jurajda, Pavel
2013 - český
Ichtyologický průzkum na Brněnské přehradě byl proveden pro podnik Povodí Moravy s.p.. Jeho podstatou je získání základní představy o složení rybího společenstva v Brněnské přehradě a prognózy jeho vývoje v následujících letech. Průzkum byl zaměřen na adultní i plůdkové společenstvo ryb s cílem získat informace o jeho druhové pestrosti, relativním složení, relativní početnosti a přirozené reprodukci v souvislosti s provedenými opatřeními s cílem zlepšení kvality vody v nádrži. This ichthyological survey of the Brno Reservoir was undertaken for the Morava River Basin company. Its aim is to provide an overview of the fish community composition in the reservoir and to forecast its development over the coming years. The survey focused on adult and juvenile fish communities in order to obtain information on species richness, relative composition, relative abundance and natural reproduction, and relates this to measures to improve water quality that have been implemented in the reservoir basin. Klíčová slova: ichthyological monitoring; Brno water reservoir Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Průzkum ryb v Brněnské údolní nádrži v roce 2013

Ichtyologický průzkum na Brněnské přehradě byl proveden pro podnik Povodí Moravy s.p.. Jeho podstatou je získání základní představy o složení rybího společenstva v Brněnské přehradě a prognózy jeho ...

Jurajda, Pavel
Ústav biologie obratlovců, 2013

Identification of parentage in chamois (Rupicapra rupicapra) from NP Gran Paradiso
Poláková, Radka
2013 - anglický
We analysed 47 faecal samples of chamois (32 samples of kids and 15 samples of females). The remaining DNA samples comprised 28 tissue samples of males and other females. Tissue samples were stored in 96% ethanol and faecal samples were placed straight into silicagel. DNA from faecal and tissue samples was extracted using commercial kits. Parentage was determined using the likelihood-based approach in CERVUS 3.0 and these results were confirmed by the program ML-Relate. We found parentage in the case of seven males that sired ten kids. Klíčová slova: paternity analysis; microsatellites; Rupicapra rupicapra; conservation genetic Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Identification of parentage in chamois (Rupicapra rupicapra) from NP Gran Paradiso

We analysed 47 faecal samples of chamois (32 samples of kids and 15 samples of females). The remaining DNA samples comprised 28 tissue samples of males and other females. Tissue samples were stored in ...

Poláková, Radka
Ústav biologie obratlovců, 2013

Ichtyologický a hydrobiologický průzkum VN Hamry
Jurajda, Pavel; Adámek, Zdeněk; Konečná, Markéta; Jurajdová, Zdenka; Janáč, Michal; Ondračková, Markéta; Chaloupková, Lucie; Štěpina, Jan; Šlapanský, Luděk
2012 - český
Cílem celé studie, která probíhá již od roku 2008, je využití VN Hamry jako modelového objektu pro biomanipulační zásahy s rybím společenstvem v rámci zlepšení kvality vody v nádrži. Prvotním zájmem správce VN, podniku Povodí Labe, s.p., je vysoká kvalita vody pro pitné účely, takže zde nedochází ke konfliktu zájmů více zainteresovaných stran. Cílem bylo rovněž zjistit, zda je vůbec reálné v podmínkách VN provádět efektivní biomanipulace s rybím společenstvem. This study, which has been running since 2008, examines the use of the Hamry Water Reservoir as a model for fish community biomanipulation studies with the aim of improving water quality. Of primary interest to the Reservoir administrators, the Elbe River Basin authority s.p., is the maintenance of high water quality for drinking purposes, thereby preventing conflict of interest with multiple stakeholders. In addition, the study aims to determine whether biomanipulation of fish communities can be undertaken effectively in a reservoir. Klíčová slova: ichthyological monitoring; water reservoir Hamry Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Ichtyologický a hydrobiologický průzkum VN Hamry

Cílem celé studie, která probíhá již od roku 2008, je využití VN Hamry jako modelového objektu pro biomanipulační zásahy s rybím společenstvem v rámci zlepšení kvality vody v nádrži. Prvotním zájmem ...

Jurajda, Pavel; Adámek, Zdeněk; Konečná, Markéta; Jurajdová, Zdenka; Janáč, Michal; Ondračková, Markéta; Chaloupková, Lucie; Štěpina, Jan; Šlapanský, Luděk
Ústav biologie obratlovců, 2012

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze