Počet nalezených dokumentů: 98
Publikováno od do

Z historie Řecko-staroslověnského indexu
Čermák, Václav
2007 - český
Článek shrnuje diskusi o první koncepci Řecko-staroslověnského indexu v 70. letech 20. století. Obsahuje ukázky slovníkových statí tohoto díla. The article presents the discussion about the first conception of Greek-Old Church Slavonic Dictionary-Index in 70th years of 20th century. The article contains specimena of dictionary articles this Dictionary. Klíčová slova: dictionary; Old Church Slavonic; Old Greek Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Z historie Řecko-staroslověnského indexu

Článek shrnuje diskusi o první koncepci Řecko-staroslověnského indexu v 70. letech 20. století. Obsahuje ukázky slovníkových statí tohoto díla....

Čermák, Václav
Slovanský ústav, 2007

Překlady děl Edvarda Kocbeka do češtiny
Blažek, David; Nedvědová, M. K.
2007 - český
V chronologickém textu jsou zmapovány překlady básní i prózy E. Kocbeka do češtiny. Překlady byly publikovány knižně, časopisecky i rozhlasově. In this chronological text are mapped the translations of the poetry and prose of E. Kocbek into the Czech language. The translations were published in books and periodicals and broadcasted as well. Klíčová slova: Kocbek, Edvard; Slovene studies; translations into Czech Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Překlady děl Edvarda Kocbeka do češtiny

V chronologickém textu jsou zmapovány překlady básní i prózy E. Kocbeka do češtiny. Překlady byly publikovány knižně, časopisecky i rozhlasově....

Blažek, David; Nedvědová, M. K.
Slovanský ústav, 2007

Osobnost a dílo P. J. Šafaříka v kontextu vývoje české a evropské (historické) slavistiky
Havlíková, Lubomíra
2007 - český
Autorka analyzuje roli, kterou sehrálo nejvýznamnější dílo P. J. Šafaříka Slovanské starožitnosti v procesu formování historické slavistiky i českých zemích i v Evropě. Author presents an analysis of the role played by the important work of P. J. Šafařík, his Slavic Antiquities, in the formation of the discipline of historical Slavic studis in the Czech lands as well as in Europe. Klíčová slova: history; Slavic Studies; Šafařík, P. J. Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Osobnost a dílo P. J. Šafaříka v kontextu vývoje české a evropské (historické) slavistiky

Autorka analyzuje roli, kterou sehrálo nejvýznamnější dílo P. J. Šafaříka Slovanské starožitnosti v procesu formování historické slavistiky i českých zemích i v Evropě....

Havlíková, Lubomíra
Slovanský ústav, 2007

Zájem českovídeňského slavisty Josefa Karáska o písemnictví a kulturu Lužických Srbů
Černý, Marcel
2007 - český
Literárně historická studie o zájmech českovídeňského slavisty Josefa Karáska (1868-1916) o písemnictví a kulturu Lužických Srbů, o česko-lužickosrbských vztazích, o Arnoštu Mukovi (1854-1932). Literary studies about the interests of the Czech-Viennese Slavic Studies Scholar Josef Karásek (1868-1916) in the literature and culture of the Sorbs of Lusatia, Czech-Sorbian realtions and Arnošt Muka (1854-1932). Klíčová slova: literary history; Czech-Sorbian relations; Sorbs of Lusatia; Muka, Arnošt, 1854-1932 Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Zájem českovídeňského slavisty Josefa Karáska o písemnictví a kulturu Lužických Srbů

Literárně historická studie o zájmech českovídeňského slavisty Josefa Karáska (1868-1916) o písemnictví a kulturu Lužických Srbů, o česko-lužickosrbských vztazích, o Arnoštu Mukovi ...

Černý, Marcel
Slovanský ústav, 2007

F. V. Mareš a jeho „Návrh přípravných prací pro slovník jazyka církevněslovanského"
Čermák, Václav
2007 - český
Článek hodnotí Marešovu koncepci církevněslovankého slovníku z r. 1962. The article evaluates the F. V. Mareš’s conception of Church Slavonic Dictionary from the year 1962. Klíčová slova: Church Slavonic; dictionary; Mareš, F. V. Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
F. V. Mareš a jeho „Návrh přípravných prací pro slovník jazyka církevněslovanského"

Článek hodnotí Marešovu koncepci církevněslovankého slovníku z r. 1962.


The article evaluates the F. V. Mareš’s conception of Church Slavonic Dictionary from the year 1962.

Čermák, Václav
Slovanský ústav, 2007

Dostojevskij a ruská nábožensko-filosofická renesance
Nykl, Hanuš
2007 - český
Stať hovoří o významu F. M. Dostojevského pro zformování ruské nábožensko-filosofické renesance počátku 20. století. The paper concerns meaning of F. M. Dostoevsky for forming of Russian religious-philosophic renaissance in the beginning of the 20th century. Klíčová slova: Russian philosophy; Russian literature Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Dostojevskij a ruská nábožensko-filosofická renesance

Stať hovoří o významu F. M. Dostojevského pro zformování ruské nábožensko-filosofické renesance počátku 20. století....

Nykl, Hanuš
Slovanský ústav, 2007

Slovník spisovatelů – Bulharsko v dobovém kontextu česko-bulharské (ne)vzájemnosti
Černý, Marcel
2007 - český
Studie na základě studia pramenného materiálu zachycuje bouřlivé diskuse související s vydáním prvního českého lexikonu bulharské literatury (Slovník spisovatelů – Bulharsko; Praha 1978. The study, based on source materials, describes heated discussions on publishing the first Czech dictionary of Bulgarian literature (Slovník spisovatelů – Bulharsko; Prague 1978). Klíčová slova: Czech-Bulgarian Relations; Czech Bulgarian Studies; Ideology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Slovník spisovatelů – Bulharsko v dobovém kontextu česko-bulharské (ne)vzájemnosti

Studie na základě studia pramenného materiálu zachycuje bouřlivé diskuse související s vydáním prvního českého lexikonu bulharské literatury (Slovník spisovatelů – Bulharsko; Praha 1978....

Černý, Marcel
Slovanský ústav, 2007

Literární vztahy Sázavy a Kyjevské Rusi
Bláhová, Emilie
2006 - český
V článku se hodnotí styky Sázavského kláštera s Kyjevskou Rusí v 11. století: uložení ostatků s. Gleba do oltáře chrámu v r. 1095, dochované písemnictví, vzniklého na Sázavě, v rukopisech ruských a ruské rukopisy na Sázavě (cyrilská část Remešského evangeliáře a předloha Pražských zlomků hlaholských. In the article the author evaluates some contacts between Sázava monastery and Kievan Russia during in the 11th century. She writes espcially about deposition of the relics s. Glebi into the altar of the Sázava monastery church in the year 1095, about the problem of the surviving of all the Czech Old Church Slavonic litterary works in the Russian manuscripts and about the influence of the Russian manuscripts on the liturgical texts in the Sázava monastery (cyrilic part of the Reims gospel-book as well as pattern of the Prague glagolitic fragments). Klíčová slova: Sázava monastery; Saint Procopius; Old Church Slavonic Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Literární vztahy Sázavy a Kyjevské Rusi

V článku se hodnotí styky Sázavského kláštera s Kyjevskou Rusí v 11. století: uložení ostatků s. Gleba do oltáře chrámu v r. 1095, dochované písemnictví, vzniklého na Sázavě, v rukopisech ruských a ...

Bláhová, Emilie
Slovanský ústav, 2006

Česko-srbské vztahy ve středověku. K jejich studiu v české historiografii 20. století
Havlíková, Lubomíra
2006 - český
Příspěvek je analýzou české historiografie 20. století, zabývající se česko-srbskými vztahy ve středověku. Autorka charakterizuje a hodnotí práce (knihy a studie) českých badatelů, historiků a právních historiků (K. Jirečka, J. Šusty, F. Kavky, J. Spěváčka, M. Paulové, J. Mikulky, L. Havlíka, V. Hrochové, J. Cvetlera aj.), kteří se více či méně zabývali středověkou historií vztahů mezi Srbskem a českými zeměmi (Čechy a Morava), zejména ve 3 obdobích: v 9.-10.století (moravské cyrilometodějské vlivy v srbském prostředí), v 11.-12. století (kontakty mezi srbskými Urošovci a moravskými Přemyslovci) a ve 14. století (vztahy mezi římským císařem Karlem IV. a srbským carem Štěpánem Dušanem). This contribution is an analysis of the 20th-century Czech historiography reflecting the Czech-Serbian relationships in the Middle Ages. The author characterizes and evaluates the work (books and papers) of Czech scholars, historians and historians of law (C. Jireček, J. Šusta, F. Kavka, J. Spěváček, M. Paulová, J. Mikulka, L. Havlík, V. Hrochová, J. Cvetler etc.), more or less interesting in the medieval history of the relations between Serbian and Czech lands (Bohemia and Moravia), particularly in the three periods: from the 9th c. to the 11th c.(Moravian cyrillomethodian influences), from the 11th c. to the 12th c. (contacts between Serbian Uroš and Moravian Přemysl families), and in 14th century (relations between Roman emperor Charles IV and Serbian tsar Stephen Dušan). Klíčová slova: Czech historiography; Serbia; Charles IV; Stephen Dušan Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Česko-srbské vztahy ve středověku. K jejich studiu v české historiografii 20. století

Příspěvek je analýzou české historiografie 20. století, zabývající se česko-srbskými vztahy ve středověku. Autorka charakterizuje a hodnotí práce (knihy a studie) českých badatelů, historiků a ...

Havlíková, Lubomíra
Slovanský ústav, 2006

Dynamika sociolingvistických parametrů standardního jazyka (pružná stabilita nebo nepružná labilita?)
Gladkova, Hana
2006 - český
Nestabilitu jazykové situace konkrétního jazyka je třeba hodnotit s ohledem na měnící se sociální parametry jednotlivých útvarů národního jazyka. Instability of language situation of concrete language must be evaluated with respect to variable social aspects of idioms of the language. Klíčová slova: Slavonic languages; Slavonic standard languages; standardization; linguistics; Czech Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Dynamika sociolingvistických parametrů standardního jazyka (pružná stabilita nebo nepružná labilita?)

Nestabilitu jazykové situace konkrétního jazyka je třeba hodnotit s ohledem na měnící se sociální parametry jednotlivých útvarů národního jazyka....

Gladkova, Hana
Slovanský ústav, 2006

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze