Počet nalezených dokumentů: 84
Publikováno od do

Nyeopredelyonnye mestoimeniya v russkoj nauchnoj rechi i ih cheshskie ekvivalenty
ZELINSKA, Maryna; FLÍDROVÁ, Helena; ARKHANHELSKA, Alla
2011 - ruský
Práce se zabývá tématem neurčitých zájmen v odborné ruštině a jejich srovnáním s českými ekvivalenty v překladech odborných textů. Předkládá základní definice zájmen, jejich klasifikace v ruské a české gramatické tradici, problematiku odborného funkčního stylu a výskytu neurčitých zájmen v odborných ruských textech a jejich překladech. Praktická část práce je věnována zejména analýze ruských neurčitých zájmen a jejich českých ekvivalentů v odborných pracích, mimo jiné nabízí i příklady nepřímých ekvivalentů. V závěru jsou shrnuty výsledky analýzy sledovaného jevu, které mohou posloužit jako teoretický podklad a výstup pro překladatelskou praxi. This theses deals with a theme of indefinite pronouns in specialized Russian language in comparison with their Czech equivalents in translations of specialized texts. It presents basic definitions of pronouns, their classification in Russian and Czech grammatical tradition, problems of specialized functional style and occurrence of indefinite pronouns in specialized Russian texts and their translations. Practical part of the theses is devoted in particular to analysis of Russian indefinite pronouns and their Czech equivalents in specialized works. Furthermore it also presents examples of indirect equivalents. In conclusion results of observed feature analysis which can serve as theoretical base and outcome for translation practice are summarized. Klíčová slova: definition of pronouns; indefinite pronouns; technical purposes in Russian text; technical functional style; translation of technical texts; Czech equivalents; analysis and description of indefinite pronouns. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Nyeopredelyonnye mestoimeniya v russkoj nauchnoj rechi i ih cheshskie ekvivalenty

Práce se zabývá tématem neurčitých zájmen v odborné ruštině a jejich srovnáním s českými ekvivalenty v překladech odborných textů. Předkládá základní definice zájmen, jejich klasifikace v ruské a ...

ZELINSKA, Maryna; FLÍDROVÁ, Helena; ARKHANHELSKA, Alla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Obraz Nataši Rostovové z románu Vojna a mír L. N. Tostlého
FICO, Adriana; PECHAL, Zdeněk; SHVEDYUK, Natalia
2011 - ruský
Náplní této práce je literárněvědná analýza obrazu Nataši Rostovové, jedné z hlavních postav z románu Vojna a Mír L. N. Tolstého. Analýza vychází z principů autorova portrétování a zároveň poukazuje na specifičnost daného portrétu. Obraz Nataši Rostovové je komplexní soubor několika metod, které se odrážejí ve vnější statické i dynamické charakteristice, psychologické charakteristice, idiolektu, a především ve vztazích s okolním prostředím, tedy s jejím sociálním prostředím v úzkém i širokém smyslu, ve vztahu sama k sobě i k ideálům. Na základě těchto vztahů lze této postavě přisoudit specifickou kompoziční a především estetickou roli. Svůj význam má též role ideová, s níž jsou spojeny polemické tendence románu a některé interpretačně sporné momenty. Cílem této práce je poukázat na logickou provázanost všech aspektů portrétu této postavy. In my thesis I present a literary analysis of Natasha Rostova, a protagost form the novel War and Peace by L. N. Tolstoy. The analysis is based on the general principles of Tolstoy's portraying his charecters, but mainly accentuates the specific features of this particular portrait. The portrait is a complex of several methods, which are reflected in the physical characteristics, both static and dynamic, psychological characteristics, idiolect and mainly in her relationships with her surrounding reality, that is with her social environment, relationship with herself and with her ideals. Based on these relationships we can attribute a specific compositional and especially aesthetical role. Ideological role is also important, as it is connected to polemic tendencies of the novel and some interpretation disagreements. The aim of this thesis is to demonstrate the logic cohesion of all aspects of the portrait. Klíčová slova: Natasha Rostova; War and Peace; L. N. Tolostoy; portrait in literature; outer portrait; dynamic portrait; psychological characteristics; idiolect; compositional role; aesthetical role; ideological role; polemics in the novel Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Obraz Nataši Rostovové z románu Vojna a mír L. N. Tostlého

Náplní této práce je literárněvědná analýza obrazu Nataši Rostovové, jedné z hlavních postav z románu Vojna a Mír L. N. Tolstého. Analýza vychází z principů autorova portrétování a zároveň poukazuje ...

FICO, Adriana; PECHAL, Zdeněk; SHVEDYUK, Natalia
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Souvětí s vedlejšími větami přípustkovými v odborné ruštině ve srovnání s češtinou
TLÁŠKOVÁ, Eva; FLÍDROVÁ, Helena; VOBOŘIL, Ladislav
2011 - ruský
Magisterská práce se zaměřuje na teoretickou i praktickou stránku této problematiky. Teoretická část popisuje přípustku obecně, příslovečné určení a souvětí se zaměřením na podřadné souvětí a vedlejší větu přípustkovou, dále definuje odborný styl a jeho zvláštnosti. V praktické části jsou uváděny příklady použití vedlejších vět přípustkových v ruské odborné literatuře a v jejím překladu do češtiny. Příklady jsou rozděleny podle formálního kritéria ? spojek, porovnávány s českými překlady a doplněny komentářem z hlediska syntaxe, morfologie a frekvence. The master dissertation focuses on theoretical and practical part of this subject. The theoretical part describes general characteristics of adverbial clause, concessive clause and especially subordinate concessive clause. Further the main characteristics of technical style are defined. The practical part of the dissertation analyses examples of subordinate concessive clauses used in technical Russian texts and their Czech translations. Examples are divides in accordance with conjunctions which are compared with the Czech translations. Further their syntaxes, morphology and frequency are discussed. Klíčová slova: concessive clause; semi-clause; compound sentence; complex sentence; classification of complex sentences; subordinate concessive clause; conjunction; technical style; technical texts and their characteristics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Souvětí s vedlejšími větami přípustkovými v odborné ruštině ve srovnání s češtinou

Magisterská práce se zaměřuje na teoretickou i praktickou stránku této problematiky. Teoretická část popisuje přípustku obecně, příslovečné určení a souvětí se zaměřením na podřadné souvětí a ...

TLÁŠKOVÁ, Eva; FLÍDROVÁ, Helena; VOBOŘIL, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Problémy překladu neologismů a archaismů z ruštiny do češtiny (na materiálu románu B. Akunina Altyn-Tolobas a jeho českého překladu Tajemství zlatého Tolobasu).
RYBAK, Olga; STĚPANOVA, Ludmila; MACHALOVÁ, Milena
2010 - ruský
Táto diplomová práce byla zaměřena na problémy překladu z ruštiny do češtiny neologismů a archaizmů na materiále románu Borise Akunina "Altyn-Tolobas" a jeho českého překladu Tajemství zlatého Tolobasu. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje charakteristiku současné ruštiny, ruské frazeologie a archizmů, popisu základných otázek teorii překladu a způsobu přenesení různé lexiky do cizího jazyku. Také zahrnuje životopis autora a stručný výklad díla. V praktické části jsou popsány na konkretních příkladech z románu různé druhy nových jevů a archaizmy v ruštině a způsoby jejich překladu do češtiny. This diploma work is dealing with the problems of translating neologisms and archaisms from Russian to Czech based on Boris Akunin's novel "Altyn-Tolobas" and its Czech translation "Tajemství zlatého Tolobasu". It is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part contains the characteristics of modern Russian, namely Russian phraseology and archaisms, translation theory and its basic conceptions. It also contains biography of the author and a short synopsis of the novel. In the practical part the author analyzes concrete examples from the book, including neologisms and archisms, and their translation. Klíčová slova: New phenomena; Altyn-Tolobas; Akunin; Czech translation; modern Russian; phraseology; neologisms; jargon; archaic language. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Problémy překladu neologismů a archaismů z ruštiny do češtiny (na materiálu románu B. Akunina Altyn-Tolobas a jeho českého překladu Tajemství zlatého Tolobasu).

Táto diplomová práce byla zaměřena na problémy překladu z ruštiny do češtiny neologismů a archaizmů na materiále románu Borise Akunina "Altyn-Tolobas" a jeho českého překladu Tajemství zlatého ...

RYBAK, Olga; STĚPANOVA, Ludmila; MACHALOVÁ, Milena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

KOMPRESSIVNOE SLOVOOBRAZOVANIE V RUSSKOM ŽARGONE I SLENGE
SZAMSZELIOVÁ, Hana; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; VOBOŘIL, Ladislav
2010 - ruský
Cílem této práce bylo analyzovat kompresivní slovotvorbu v ruském žargonu a slangu na základě shromážděného materiálu. Obsahově je práce rozdělena do dvou částí: Teoretická část vychází z analýzy odborné literatury zaměřené na problematiku slovotvorby, přičemž jsem se zaměřili na kompresivní slovotvorbu (univerbizaci, zkracování, abreviaci). Dále jsme se zabývali žargonem, slangem a argotem. V praktické části jsme se z hlediska komprese zabývali analýzou slovníkových hesel. Na závěr praktické části uvádíme některé příklady užití derivátů v každodenní komunikaci. Na základě analýzy jsme zjistili, že častým používáním slangismu, žargonismu či argotismu dochází ke ztrátě expresivity a slova se stávají běžnými pro široký okruh uživatelů, některá se dokonce stávají součástí spisovného jazyka, tudíž je mnohdy těžké rozlišit, do jaké lexikální skupiny dané slovo patří. Což je důvod, proč jsme se v naší práci odchýlili od původního vymezení práce pouze na žargon a slang. Zajímavé byl pro nás zjištění, že u příkladů z Internetu se vyskytuje především fonetická komprese. The project consists of two basic parts: The theoretical part analyses the facts based on the specialist literature. It focuses on the compressive wordformation in russian jargon and slang. We especially gave consideration to questions compressive wordfomation (univerbation, abbreviation, apocope). Next we interested in jargon, slang and argot. In the practical part, we analyze dictionary words (lexically, morfologically and stylistically). The final part of our project includes the Internets material of compressive lexicon in everyday communication. After we have collected the data, we found, that frequent using jargon, slang and argot vocabulary happens to waste expresivity and words get common for users. Therefore complicate distinguish lexical unit. Which is reason, why we turn from original delimination only project on jargon and slang in our work. For us was interesting inquest, that Internets examples have above all phonetic compression. Wordformation, compressive wordformation, jargon, slang, argot, univerbation, apocope, abbreviation, suffix Klíčová slova: wordformation; jargon; slang; argot; compressive wordformation; univerbation; apocope; abbreviation; suffix Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
KOMPRESSIVNOE SLOVOOBRAZOVANIE V RUSSKOM ŽARGONE I SLENGE

Cílem této práce bylo analyzovat kompresivní slovotvorbu v ruském žargonu a slangu na základě shromážděného materiálu. Obsahově je práce rozdělena do dvou částí: Teoretická část vychází z ...

SZAMSZELIOVÁ, Hana; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; VOBOŘIL, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Frazeologizmy iz oblasti odeždy, obuvi i predmetov byta v russko-češskom sopostavitelnom plane.
VANČATOVÁ, Larisa; STĚPANOVA, Ludmila; FOJTŮ, Petra
2010 - ruský
Práce se zabývá frazeologickými jednotkami, které ve svém komponentovém složení obsahují pojmy z oblasti vybraných ruských reálií: konkrétně zkoumá ruské frazeologické jednotky z oblasti oblékání, obuvi a bydlení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá základními problémy frazeologie, spojenými se srovnávacími aspekty - teorií ekvivalence ve frazeologii apod. Praktická část se zabývá konkrétním srovnáním a klasifikací materiálu. The work is dealing with the phraseology of the clothing, footwear and housing in the russian-czech comparison plan.. The work is dividet into theoretical and practical parts, in the first part there are mentioned the important questions of the theory of phraseology. In the second parts there are analysed the concred phraseological units wiht the aim to find out the type of their equivalents. Klíčová slova: phraseology; phraseological units;clothes; footwear; housing; comparise; folklor; equivalents; non-equivalent units; nacional specification; Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Frazeologizmy iz oblasti odeždy, obuvi i predmetov byta v russko-češskom sopostavitelnom plane.

Práce se zabývá frazeologickými jednotkami, které ve svém komponentovém složení obsahují pojmy z oblasti vybraných ruských reálií: konkrétně zkoumá ruské frazeologické jednotky z oblasti oblékání, ...

VANČATOVÁ, Larisa; STĚPANOVA, Ludmila; FOJTŮ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Symbolistické motivy v poezii A.Bloka
STETSENKO, Jekaterina; PECHAL, Zdeněk; ZAHRÁDKA, Miroslav
2010 - ruský
Cílem práce je prozkoumat typologii symbolů v poezii A.A.Bloka z hlediska barev, zvuku, synestezie, vizuálnosti a dalších zřetelů a nakonec vymezit specifičnost blokovského symbolu pro interpretace poezie symbolismu. The work presents tpology of symbols in the potry of A. Blok in light of colour, tones, synesthesia and other aspects. Klíčová slova: symbolism; symbol; imeage; synesthesia; symbology of colours and notes; poetry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Symbolistické motivy v poezii A.Bloka

Cílem práce je prozkoumat typologii symbolů v poezii A.A.Bloka z hlediska barev, zvuku, synestezie, vizuálnosti a dalších zřetelů a nakonec vymezit specifičnost blokovského symbolu pro interpretace ...

STETSENKO, Jekaterina; PECHAL, Zdeněk; ZAHRÁDKA, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Časopis Volja Rossii a jeho význam pro ruskou emigraci
KRJUKOVA, Daria; KOMENDOVÁ, Jitka; PECHAL, Zdeněk
2010 - ruský
Tato práce se zabývá časopisem Volja Rossii a jeho významem pro ruskou emigraci. V první části, která se zabývá okolnostmi jeho vzniku jako deníku, je popsána jak formální, tak i obsahová stránka. Druhá část je věnována období časopisu, osobnostem jeho redaktorů a hlavním politickým tématům. Třetí část zkoumá literárněkritickou část časopisu a věnuje se hlavním textům jeho redaktora M. Slonima. Poslední část je věnována umělcům, jejichž díla byla publikována v časopisu, avšak největší pozornost je věnována pražskému období M. Cvětajejové a její spolupráci s časopisem. This thesis deals with the journal Volja Rossii and its significance for Russian emigration. The first part examins the circumstances of its beginning as a newspaper, describing both its formal and its contentual aspects. The second part is dedicated to the era of the journal, to its personalities, editors and main political topics. The third chapter deals with the literary critical part of the journal and is dedicated to the main texts of its editor M Slonim. The last part deals with artists' works, which have been published in the journal, although the main focus is on the Prague era of M. Tsvetaeva and her coorperation with the journal. Klíčová slova: Russian emigration in Czechoslovakia; periodical of Volya Rossii; characteristics of the journal; editors of the journal; journalistic and literary critical articles; M. Tsvetaeva and Volya Rossii. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Časopis Volja Rossii a jeho význam pro ruskou emigraci

Tato práce se zabývá časopisem Volja Rossii a jeho významem pro ruskou emigraci. V první části, která se zabývá okolnostmi jeho vzniku jako deníku, je popsána jak formální, tak i obsahová stránka. ...

KRJUKOVA, Daria; KOMENDOVÁ, Jitka; PECHAL, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Sémantické derivace jako slovotvorný postup v ruském žargonu a slangu
FÁBELOVÁ, Zuzana; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
2010 - ruský
Tématem naší práce je posouzení role sémantické derivace v ruském žargonu a slangu. V teoretické části se věnujeme definování pojmu žargon a slang a vysvětlujeme zde především oblast slovotvorby ruského slangu a podrobněji probíráme metaforu a metonymii. Součástí práce je i praktická část, ve které se snažíme analyzovat slangové výrazy, které jsme zpracovali na základě klasifikace uvedené v teoretické části. The theme of our Bachelor thesis is an assesment of the semantic derivation as a means of wordformation in Russian slang. In the theoretical part of the thesis we put our minds to the definiton of slang and jargon. We then we explain the wordformation of Russian slang and enlarge the topics of metaphor and metonymy. The integral part of the thesis is also the practical part, in which we attempt to analyse slang idioms that we have elaborated on the basis of the classification introduced in the theoretical part. Klíčová slova: slang; jargon; social dialects; slang used by young people; worformation of Russian slang; semantic derivation; metaphor; metonymy; analysis of slang idioms; motivated translation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Sémantické derivace jako slovotvorný postup v ruském žargonu a slangu

Tématem naší práce je posouzení role sémantické derivace v ruském žargonu a slangu. V teoretické části se věnujeme definování pojmu žargon a slang a vysvětlujeme zde především oblast slovotvorby ...

FÁBELOVÁ, Zuzana; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Antinomická struktura románu Michaila Bulgakova Bílá garda
STETSENKO, Anna; PECHAL, Zdeněk; ZAHRÁDKA, Miroslav
2010 - ruský
Tato práce je věnována románu Michaila Afanasjeviče Bulgakova Bílá garda, který vypráví příběh rodiny Turbinových, prožívajících vlastní soukromé drama na pozadí ruské občanské války. Jejím cílem je dokázat, že struktura románu je založena na protikladech, kontrastních symbolech a figurách, což zdůrazňuje hlavní myšlenku díla, autorské názory a jeho osobní vztah k postavám a odehrávajícím se událostem. This thesis is devoted to Michail Bulgakov's novel The Whitw Guard. It tells a story about Turbin family's life whose members have to aling with the russian Civil War. The main purpose of this work - to proof that structure of the novel is based on antitheses, opposites and contrast pieces which emphasize the main idea of th novel, author's views and his personal relation to his charakters and described events. Klíčová slova: Structire of novel; antinomy; antithesis; meaning of colors; role of colors; comparison; characters; allusions; analyses; space; symbology. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Antinomická struktura románu Michaila Bulgakova Bílá garda

Tato práce je věnována románu Michaila Afanasjeviče Bulgakova Bílá garda, který vypráví příběh rodiny Turbinových, prožívajících vlastní soukromé drama na pozadí ruské občanské války. Jejím cílem je ...

STETSENKO, Anna; PECHAL, Zdeněk; ZAHRÁDKA, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze