Počet nalezených dokumentů: 372
Publikováno od do

Benešova koncepce demokratického státu za války a na počátku první republiky
Broklová, Eva
2009 - český
V záměrech a cílech souvisejících s vytvořením československého státu a jeho udržení v rámci zakladatelských idejí se E. Beneš shodoval s T. G. Masarykem. Východiskem odboje byl názor, že omezení moci národa není v souladu s demokratickými principy. Přesto lze v Benešových pracích sledovat samostatné řešení politických problémů, vesměs založené na vědeckém základě. Jeho koncepce vycházela ze studia individualismu v dějinách filozofie, teorie politického stranictví, demokratických ideálů a empirické metody. Českou otázku řešil požadavkem na zničení Rakouska-Uherska jako utlačovatele národů a oporu Německa. Hodlal vybudovat "Stát nejdemokratičtější z hlediska sociálního a nejpokročilejší z hlediska politického". Po druhé světové válce řešil teoreticky otázku možností nutné spolupráce a sblížení systému politické demokracie a sovětského socialismu. Beneš byl spolutvůrcem a obnovitelem státu. In his intentions and aims related to the establishment of the Czechoslovak State and its keeping within the founding ideas, E. Beneš was in agreement with T. G. Masaryk. The resistance movement’s starting point was that limitations upon the power of nation do not comply with democratic principles. In his works, Beneš however shows autonomous ways of solving political issues, mostly grounded on a scientific base. His concept was based on a study of individualism in the history of philosophy, theory of political partisanship, democratic ideals, and empiric method. To solve the Czech issue he demanded that Austria-Hungary should be overthrown as being an oppressor of nations and a support of Germany. He intended to build "The most democratic state from a social point of view and the most progressive one from a political viewpoint". Beneš was a co-creator and re-builder of a state. Klíčová slova: Beneš, Edvard; Czechoslovakia; World War I Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Benešova koncepce demokratického státu za války a na počátku první republiky

V záměrech a cílech souvisejících s vytvořením československého státu a jeho udržení v rámci zakladatelských idejí se E. Beneš shodoval s T. G. Masarykem. Východiskem odboje byl názor, že omezení moci ...

Broklová, Eva
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Život v zabraném. Vystěhování Sedlčanska 1943-1945
Mádlová, Vlasta
2009 - český
Klíčová slova: World War II; Sedlčany Region, Czech Republic Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Život v zabraném. Vystěhování Sedlčanska 1943-1945

Mádlová, Vlasta
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Kroniky českých měst z období raného novověku
Tošnerová, Marie
2009 - český
Studie se zabývá kronikami českých měst z předbělohorského období. The essay deals with the municipal chronicles of Czech towns in the Early Modern Period. Klíčová slova: Bohemia; Early Modern Period; chronicles Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Kroniky českých měst z období raného novověku

Studie se zabývá kronikami českých měst z předbělohorského období.


The essay deals with the municipal chronicles of Czech towns in the Early Modern Period.

Tošnerová, Marie
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Vrchlický - Sova - Březina. Kontexty Eisnerovy první knihy překladů
Kostrbová, Lucie
2009 - český
Studie zkoumá Eisnerovy válečné překlady (1917) jako určitou interpretaci české moderní lyriky, ovlivněnou jak českou a německou literární kritikou a vědou, tak předchozími překlady a myšlenkami Hugo von Hofmannsthala. The paper examines wartime translations (1917) by Paul Eisner as certain interpretation of Czech modern poetry, effected by Czech and German literary criticism as well as by previous translations and the ideas of Hugo von Hofmannsthal. Klíčová slova: Czech and German literature; Eisner, Pavel; translation Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vrchlický - Sova - Březina. Kontexty Eisnerovy první knihy překladů

Studie zkoumá Eisnerovy válečné překlady (1917) jako určitou interpretaci české moderní lyriky, ovlivněnou jak českou a německou literární kritikou a vědou, tak předchozími překlady a myšlenkami Hugo ...

Kostrbová, Lucie
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Pražská Německá univerzita a "Společnost pro podporu německé vědy, kultury, literatury a umění v Čechách" jako dvojí kulturně-politické centrum německo-české společnosti
Pešek, J.; Míšková, Alena
2009 - český
Studie sumarizuje dosavadní poznatky o vývoji dvou nejvýznamnějších německých vědeckých institucí v českých zemích, vychází z prací věnovaných Německé universitě v Praze a tzv. Podpůrné společnosti, která byla paralelou České akademie věd a umění. The paper summarizes existing knowledge of the development of two most significant German scientific institutions in the Czech lands. It is based on papers devoted to the German University in Prague and to the so-called Supporting Society that was a parallel of the Czech Academy of Sciences and Arts. Klíčová slova: German University, Prague Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Pražská Německá univerzita a "Společnost pro podporu německé vědy, kultury, literatury a umění v Čechách" jako dvojí kulturně-politické centrum německo-české společnosti

Studie sumarizuje dosavadní poznatky o vývoji dvou nejvýznamnějších německých vědeckých institucí v českých zemích, vychází z prací věnovaných Německé universitě v Praze a tzv. Podpůrné společnosti, ...

Pešek, J.; Míšková, Alena
Masarykův ústav a Archiv, 2009

O vztahu Emila Háchy k T. G. Masarykovi
Hájková, Dagmara
2008 - český
Klíčová slova: Hácha, Emil; Masaryk, T. G.; Czechoslovakia Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
O vztahu Emila Háchy k T. G. Masarykovi

Hájková, Dagmara
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Národní stát, kolektivní paměť a nacionalismus (Stav bádání a možnosti dalšího výzkumu)
Olšáková, Doubravka
2008 - český
Studie se zabývá problémy vztahů mezi národním státem a kolektivní pamětí. V první části jsou přehledně podány teorie nacionalismu a národního státu (E. Gellner, K. W. Deutsch,P. Brass, B. Anderson, atd.), druhá část podává stručnou charakteristiku kolektivní paměti v závislosti na pracích M. Halbwachse a dalších. Poslední část analyzuje vztah kolektivní paměti k národnímu státu za pomoci studia školních učebnic, komemorací, atd. Zvláštní pozornost je věnována Francii a Německu. Paper is treating the problems of relations between State-Nation and collective memory. The first part gives a systematic review of theories of nacionalism and the State-Nation theories (E. Gellner, K. W. Deutsch, P. Brass, B. Anderson, etc.), the second part submits a brief characteristic of collective memory according to Maurice Halbwachs and his works. In the last part of text the collective memories and its formative relations to the State-Nation are analyzed by the help of school-books, the State-Nation army formation, the commemorations, etc. A special attention is paid to France and Germany. Klíčová slova: nationalism; State-Nation; collective memory Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Národní stát, kolektivní paměť a nacionalismus (Stav bádání a možnosti dalšího výzkumu)

Studie se zabývá problémy vztahů mezi národním státem a kolektivní pamětí. V první části jsou přehledně podány teorie nacionalismu a národního státu (E. Gellner, K. W. Deutsch,P. Brass, B. Anderson, ...

Olšáková, Doubravka
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Právní rukopisy ve farní knihovně sv. Jakuba v Brně
Petr, Stanislav
2008 - český
Ve farní knihovně při kostele sv. Jakuba v Brně se dochoval mimořádně hodnotný soubor 122 rukopisů z konce 13. až počátku 16. století. Jde nejen o největší a nejhodnotnější kolekci rukopisů, ale i 141 prvotisků, jaká se ve farních knihovnách v českých zemích dochovala. Od roku 1931 je knihovna deponována v Archivu města Brna, dosud však není zpřístupněna odpovídajícím soupisem. Vedle liturgických, homiletických, patristických kodexů, biblických komentářů a dalších textů je v knihovně i necelá desítka právních rukopisů, vesměs kanonickoprávních. Nalezneme zde opisy základní sbírky Dekretálů Řehoře IX. s větším počtem textů komentářů k Dekretu, Dekretálům, Liber Sextus a Klementinám. Časté jsou i pomůcky ke sbírkám kanonického práva. Několik rukopisů obsahuje též texty určené pro foro interno a pro poučení duchovních správců či zpovědníků. Jedná se především o různé Summy confessorum, Poetinentiale či Confessionale od známých autorit, ale i o dosud neznámé sbírky a anonymní texty. Valuable collection of 122 medieval manuscripts has been preserved in the parish library at the St. James's Church in Brno, dating from the end of 13th century to the beginning of the 16th century, together with 141 incunabula. Apart from liturgical, homiletic, patristic codices, biblical commentaries and other theological and philosophical texts, there are also a few juridical manuscripts, mainly canonical-legal. Since 1931, the library has been deposited in the Archives of the City of Brno; however, it has not yet been made accessible by a proper and modern register. In the past, a large number of liturgical manuscripts were used by historians and musicologists, especially during several exhibitions of gothic art and Moravian book painting. Klíčová slova: Brno, St. James Parish Library; manuscripts; canonical law Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Právní rukopisy ve farní knihovně sv. Jakuba v Brně

Ve farní knihovně při kostele sv. Jakuba v Brně se dochoval mimořádně hodnotný soubor 122 rukopisů z konce 13. až počátku 16. století. Jde nejen o největší a nejhodnotnější kolekci rukopisů, ale i 141 ...

Petr, Stanislav
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Zemědělské strany a hnutí ve vládách střední a východní Evropy 1918-1939
Rychlík, Jan
2008 - český
Studie podává přehled jednotlivých vlád států ve střední a východní Evropě v letech 1918-1939, ve kterých byly zastoupeny agrární strany a hnutí. Podává rozdíl v programech těchto hnutí a hodnotí výsledky, kterých v jednotlivých vládách tyto strany a hnutí dosáhly. The essay gives the survey of political parties and movements in the governments of different states of Central and Eastern Europe in the years 1918-1939, in which the Agrarian parties and movements were represented. It compares their programs and evalutes their results in particular governments. Klíčová slova: agrarian parties; Europe; history Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Zemědělské strany a hnutí ve vládách střední a východní Evropy 1918-1939

Studie podává přehled jednotlivých vlád států ve střední a východní Evropě v letech 1918-1939, ve kterých byly zastoupeny agrární strany a hnutí. Podává rozdíl v programech těchto hnutí a hodnotí ...

Rychlík, Jan
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Pasové předpisy v habsburské monarchii a v Československu
Rychlík, Jan
2008 - český
Příspěvek se zabývá cestovními předpisy v habsburské monarchii od 19. století a v Československu (1918-1948), včetně období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). The paper deals with the travels abroad in the Habsburg monarchy from 19th century and Czechoslovakia (1918-1948), including the period of the Protectorate of Bohemia and Moravia (1939-1945). Klíčová slova: travels abroad; Austria-Hungaria; Czechoslovakia Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Pasové předpisy v habsburské monarchii a v Československu

Příspěvek se zabývá cestovními předpisy v habsburské monarchii od 19. století a v Československu (1918-1948), včetně období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)....

Rychlík, Jan
Masarykův ústav a Archiv, 2008

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze