Počet nalezených dokumentů: 264906
Publikováno od do

Návrh využití technologie blockchain v dopravě a logistice
Šrotýř Martin; Elizaveta Rudakova; Sliacky Milan
2021 -
Tato bakalářská práce se věnuje představení blockchain technologie a jejího využití v reálném prostředí. Práce se skládá z úvodu, pěti kapitol a závěru. V první kapitole je popsán pojem „blockchain“ a princip fungování této technologie. Druhá kapitola je zaměřená na hlavní oblasti jejího využití, přičemž byly navrženy dopravní aplikace a systémy, kde je blockchain vhodně využíván. Třetí kapitola popisuje dodavatelský řetězec rostlin, dokumentaci potřebnou k přepravě a různé způsoby sledování produktů. Čtvrtá a pátá kapitola se zabývá návrhem implementace platformy IBM Food Trust ve společnost Hortim, včetně ekonomické náročnosti a dále její zhodnocení.This bachelor thesis deals with the introduction of blockchain technology and its potential use in a real environment. This work consists of an introduction, five chapters and a conclusion. The first chapter describes the term "blockchain" and the principle of operation of this technology. The second chapter focuses on the main areas of use of blockchain and proposes transport applications and systems that could be implemented. The third chapter describes the agriculture supply chain, the documentation needed for its transport and the different ways of tracking products. The fourth and fifth chapter deal with the design and implementation of the IBM Food Trust platform in the company Hortim, including economic demands and its evaluation. Klíčová slova: Blockchain; Dodavatelský řetězec; Logistika; Doprava; Sledování; Blockchain; Supply Chain; Logistic; Transportation; Tracking Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh využití technologie blockchain v dopravě a logistice

Tato bakalářská práce se věnuje představení blockchain technologie a jejího využití v reálném prostředí. Práce se skládá z úvodu, pěti kapitol a závěru. V první kapitole je popsán pojem „blockchain“ a ...

Šrotýř Martin; Elizaveta Rudakova; Sliacky Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Řešení dopravní obsluhy automobilovou dopravou lokality V Prokopě v Čelákovicích
Čarský Jiří; Elizaveta Balashova; Kácovský Jaroslav
2021 -
Předmětem bakalářské práce „Řešení dopravní obsluhy automobilovou dopravou lokality V Prokopě v Čelákovicích“ je zhodnotit současný stav dopravní obsluhy v zadané lokalitě a na základě analýzy stávajícího systému provést komplexní úpravu organizace dopravy a navrhnout optimální řešení dopravy v klidu.The purpose of this bachelor thesis „Proposal of Car Transport Service in the District V Prokopě of Town Čelákovice" is to assess current state of transport services in the specified settlement and to perform a comprehensive adjustment of the traffic organization based on the existing system. It will also offer an optimal solution to the problem of parking policy. Klíčová slova: Čelákovice; doprava v klidu; parkování; analýza; jednosměrný provoz; parkovací místo; parkovací plocha; nákladní doprava; Čelákovice; parking policy; parking; analyze; one-way traffic; parking space; parking area; truck transport Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Řešení dopravní obsluhy automobilovou dopravou lokality V Prokopě v Čelákovicích

Předmětem bakalářské práce „Řešení dopravní obsluhy automobilovou dopravou lokality V Prokopě v Čelákovicích“ je zhodnotit současný stav dopravní obsluhy v zadané lokalitě a na základě analýzy ...

Čarský Jiří; Elizaveta Balashova; Kácovský Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Nový tramvajový provoz v Almaty
Pospíšil Jiří; Sevda Alekfarova; Brachtl František
2021 -
V této bakalářské práci jsem prozkoumala aktuální stav veřejné dopravy města Almaty -- největšího finančního, ekonomického a kulturního střediska Kazachstánu a města s největší populací v zemi. Na základě provedené analýzy byly identifikované kliíčové kritické problémy městské hromadné dopravy a následně navržena nová tramvajová doprava, která je krokem k jejich vyřešení. Navržená doprava zatraktivní veřejnou dopravu a následně se vylepší ekologický, sociální a ekonomický stav území.In this bachelor's thesis I studied the current state of public transportation in Almaty -- the biggest financial, economical and cultural center and the most populated city of Kazakhstan. Based on the conducted analysis, I identified the key critical problems of public transit and proposed a new tram operation as a step towards their solution. The designed transportation will make public transit more attractive and improve ecological, social and economical state of the country. Klíčová slova: Městská hromadná doprava; tramvajový provoz; Almaty; Public transportation; Almaty; tram operation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Nový tramvajový provoz v Almaty

V této bakalářské práci jsem prozkoumala aktuální stav veřejné dopravy města Almaty -- největšího finančního, ekonomického a kulturního střediska Kazachstánu a města s největší populací v zemi. Na ...

Pospíšil Jiří; Sevda Alekfarova; Brachtl František
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Chování spotřebitelů v logistických službách
Kříž Milan; Kristián Beran; Lokaj Zdeněk
2021 -
Cílem bakalářské práce „Chování spotřebitelů v logistických službách“ je seznámit čtenáře s problematikou městské logistiky a dovozem na poslední míli, který tvoří poslední článek logistického řetězce. Ukázat, jak městská logistika funguje na území ČR a v zahraničí. Dalším cílem práce je ukázat možná řešení ze zkušeností ze zahraničí v oblasti optimalizace dovozu a snížení celkových dopadů, které městská logistika způsobuje. Na závěr čtenáře seznámit s poptávkou po environmentálně šetrném způsobu dovozu a její predikcí na základě environmentální motivace spotřebitelů ČR.The main goal of the bachelor thesis „Consumer behavior in logistics services“ is to present the problematics of city logistics and last-mile delivery, which is the last part of the logistics chain. Secondly is to show, how city logistics works in Czech Republic and abroad. Next goal of the thesis is to introduce possible ways of solving challenging problems in delivery optimization and reducing total city logistics impacts, thanks to experience from other countries. In the end to present a current demand for environmentally friendly way of the delivery and prediction of the future demand of the customers in Czech Republic, based on their environmental motivation. Klíčová slova: městská logistika; dopady; zelená logistika; nákladní elektrokola; elektromobily; environmentální motivace; výběr dovozu; emise; zdraví; poslední míle; city logistics; impacts; green logistics; cargo bikes; electric vehicles; environmental motivation; choice of delivery; emissions; health; last-mile Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Chování spotřebitelů v logistických službách

Cílem bakalářské práce „Chování spotřebitelů v logistických službách“ je seznámit čtenáře s problematikou městské logistiky a dovozem na poslední míli, který tvoří poslední článek logistického ...

Kříž Milan; Kristián Beran; Lokaj Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh nové koncepce obsluhy města Kralupy nad Vltavou autobusovou dopravou
Vávra Rudolf; Anežka Králová; Beránek Jan
2021 -
Předmětem bakalářské práce „Návrh nové koncepce obsluhy města Kralupy nad Vltavou autobusovou dopravou“ je analyzovat a zhodnotit dopravní obslužnost města Kralupy nad Vltavou a na základě této analýzy vytvořit nový návrh provozní koncepce městské hromadné dopravy, případně s malým zásahem do dopravy příměstské.The subject of this bachelor thesis „Proposal of new bus service concept for Kralupy nad Vltavou“ is to analyse and assess transport service in Kralupy nad Vltavou and based on the analysis to create a proposal of new urban service concept for Kralupy nad Vltavou, possibly with small changes in suburban transport. Klíčová slova: Městská hromadná doprava; Kralupy nad Vltavou; přepravní zdroje a cíle cest; městské a příměstské přepravní vztahy; provozní koncepce; linkové vedení; Urban public transport; Kralupy nad Vltavou; transport origins and destinations of trips; urban and suburban origin-destination pairs; operational concept; line routing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh nové koncepce obsluhy města Kralupy nad Vltavou autobusovou dopravou

Předmětem bakalářské práce „Návrh nové koncepce obsluhy města Kralupy nad Vltavou autobusovou dopravou“ je analyzovat a zhodnotit dopravní obslužnost města Kralupy nad Vltavou a na základě této ...

Vávra Rudolf; Anežka Králová; Beránek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh způsobu hodnocení kvality služeb GHD ze strany letiště
Stojić Slobodan; Jan Machovič; Kafková Markéta
2021 -
Předmětem bakalářské práce „Návrh způsobu hodnocení kvality služeb GHD ze strany letiště“ je navržení aplikovatelného způsobu evaluace služeb odbavení letadel. Analýza dostupných a používaných metod v oblasti tzv. groundhandlingu slouží jako základ pro adaptaci konkrétního způsobu posuzování kvality servisu v podmínkách Letiště Václava Havla Praha.The subject of the bachelor thesis „Proposal for evaluation of GHD services quality performer by an airport“ is a proposal of applicable method for evaluation of ground handlingu services of aircrafts. Analysis of available and used methods in groundhandlingu makes background for adaptation of service assessment method in conditions of Václav Havel’s Airport Prague. Klíčová slova: letiště; odbavení letadel; služby pozemního odbavování; groundhandling; GHD; metody hodnocení; kvalita služeb; Letiště Václava Havla Praha; airport; aircraft handling; groundhandling services; groundhandling; GHD; methods of assessment; service quality; Václav Havel Airport Prague Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh způsobu hodnocení kvality služeb GHD ze strany letiště

Předmětem bakalářské práce „Návrh způsobu hodnocení kvality služeb GHD ze strany letiště“ je navržení aplikovatelného způsobu evaluace služeb odbavení letadel. Analýza dostupných a používaných metod v ...

Stojić Slobodan; Jan Machovič; Kafková Markéta
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Hodnocení investičního projektu
Pastor Otto; German Maslov; Zmatlík Jiří
2021 -
Diplomová práce se zabývá hodnocením a analýzou investičního projektu. Analýza v této práci je provedena na základě různých kritérií ekonomické efektivnosti. Práce bude rozdělena do dvou částí. V první teoretické části práce je nejprve definovány různé pojmy v oblastí ekonomického šetření. V druhé části je provedena analýza ekonomické efektivnosti jednotlivého investičního projektu, uvedeného v zadání praktické části.The diploma thesis deals with the evaluation and analysis of an investment project. The analysis in this work is performed on the basis of various criteria of economic efficiency. The work will be divided into two parts. The first theoretical part of the thesis first defines various terms in the field of economic research. The second part contains an analysis of the economic efficiency of a separate investment project, described in the task of the practical part. Klíčová slova: Investiční projekt; NPV; Cash Flow; Investment project; NPV; Cash Flow Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Hodnocení investičního projektu

Diplomová práce se zabývá hodnocením a analýzou investičního projektu. Analýza v této práci je provedena na základě různých kritérií ekonomické efektivnosti. Práce bude rozdělena do dvou částí. V ...

Pastor Otto; German Maslov; Zmatlík Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Principy návrhu zklidňujích opatření ve vztahu k charakteru pozemní komunikace
Kocián Karel; Michaela Stránská; Moudrá Karolína
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi provedení přechodů z extravilánových do intravilánových úseků na pozemních komunikacích. Obsahuje přehled a rozdělení aktuálních způsobů provádění zklidňujících vjezdových opatření na území České republiky. Současně obsahuje přehled opatření realizovaných v zahraničí, kterými je možné se na území ČR do budoucna inspirovat. V praktické části bakalářské práce jsou popsány faktory, které ovlivňují rychlost motorových vozidel v těchto úsecích a které by měly být zohledněny při volbě konkrétních vjezdových zklidňujících opatření. Na základě těchto faktorů došlo pak k vytvoření rozhodovacího stromu, který slouží jako nástroj pro zjednodušení výběru vhodného zklidňujícího opatření na libovolném vjezdu do intravilánového úseku.This bachelor thesis deals with gateway treatments on road transitions from rural to urban areas. It contains categorization and an overview of current gateway traffic calming measures in the Czech Republic. It also includes an overview of measures implemented abroad that were not implemented in the Czech Republic yet and which could be used as an inspiration in the future. In the practical part of the thesis, parameters that influence driver’s speed on entrances to urban areas were described. Those parameters can help estimate the danger of road section and should be considered while deciding which measure should be implemented. Based on this, the decision tree that serves as a tool for choosing suitable gateway traffic calming measures was created. Klíčová slova: zklidňující vjezdová opatření; silniční průtahy souvisle zastavěným územím; přechod z extravilánových do intravilánových úseků na pozemních komunikacích; zranitelní účastníci provozu na pozemních komunikacích; gateway traffic calming measures; road sections through built-up areas; gateways to urban areas on roads; vulnerable road users Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Principy návrhu zklidňujích opatření ve vztahu k charakteru pozemní komunikace

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi provedení přechodů z extravilánových do intravilánových úseků na pozemních komunikacích. Obsahuje přehled a rozdělení aktuálních způsobů provádění ...

Kocián Karel; Michaela Stránská; Moudrá Karolína
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Předpověď tlaku QNH
Kameníková Iveta; Marian Flekač; Sobota Jakub
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá tlakem vzduchu a jeho předpovědí. V teoretické části jsou popsány obecné principy spojené s tlakem, praktická část rozebírá práci s tlakem v letectví. Součástí praktické části je také vyhodnocení předpovědi modelu ALADIN, což je hlavním cílem celé práce.This bachelor thesis deals with air pressure and its prediction. The theoretical part describes the general principles connected with pressure, the practical part also includes evaluation of the air pressure forecast produced by model ALADIN, which is the main goal of this work. Klíčová slova: Tlak vzduchu; měření; tlakové útvary; předpověď; model ALADIN; Air pressure; measurement; pressure objects; forecast; model ALADIN Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Předpověď tlaku QNH

Tato bakalářská práce se zabývá tlakem vzduchu a jeho předpovědí. V teoretické části jsou popsány obecné principy spojené s tlakem, praktická část rozebírá práci s tlakem v letectví. Součástí ...

Kameníková Iveta; Marian Flekač; Sobota Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza letištních poplatků se zaměřením na velká letiště
Vittek Peter; Kateřina Michalská; Jozová Šárka
2021 -
Předmětem bakalářské práce je analýza vlivu letištních poplatků velkých letišť v Evropské unii na tržby vybraných letišť. Motivací k výběru tématu bakalářské práce bylo bližší pochopení ekonomického fungování nejvýznamnějších evropských letišť z pohledu provedených výkonů. Práce se zaměřuje na jednotlivá letiště a úvodní analýzu klastrů letišť vytvořených na základě získaných dat o geografických souvislostech, letištním provozu, provozovaných destinacích, výkonových ukazatelích, charakteristice daného trhu a konektivitě. Pro následné posouzení letištních poplatků vzhledem k ekonomické síle jednotlivých letišť a pro porovnání s úvodní analýzou klastrů letišť je využito statistického výpočtu regresní analýzy a korelačního koeficientu. Díky provedené analýze s čtyřmi různými druhy zkoumání byla prokázána velikost vlivu nákladní dopravy, nepřímé a hubové konektivity na tržby letišť z leteckých i neleteckých aktivit.The aim of this bachelor thesis is the analysis of the influence of airport charges at large airports in the European Union on the sales of selected airports. The reasoning for choosing the topic of this bachelor's thesis was to gain a closer understanding of the economic functioning of the most significant European airports in terms of their performance. The thesis is focused on individual airports and an initial analysis of airport clusters created on the basis of obtained data on the geographical context, airport traffic, operated destinations, performance indicators, market characteristics and connectivity. For the subsequent assessment of airport charges with respect to the economic strength of individual airports and for comparison with the initial analysis of airport clusters, a statistical calculation of regression analysis and correlation coefficient was used. Due to conducting an analysis with four different types of research, the magnitude of the impact of freight transport, indirect and hub connectivity on airport revenues from aviation and non-aviation activities was validated. Klíčová slova: Letiště; letištní poplatky; tržby; nepřímá konektivita; hubová konektivita; Airport; airport charges; sales; indirect connectivity; hub connectivity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza letištních poplatků se zaměřením na velká letiště

Předmětem bakalářské práce je analýza vlivu letištních poplatků velkých letišť v Evropské unii na tržby vybraných letišť. Motivací k výběru tématu bakalářské práce bylo bližší pochopení ekonomického ...

Vittek Peter; Kateřina Michalská; Jozová Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze