Počet nalezených dokumentů: 11427
Publikováno od do

Studie řešení křižovatky na silnici I/30 v městské části Ústí nad Labem - Bukov
Filip Josef; Tadeáš Bartoš; Jíšová Jana
2021 -
Předmětem bakalářské práce „Studie řešení křižovatky na silnici I/30 v městské části Ústí nad Labem – Bukov“ je zanalyzovat, popsat a navrhnout úpravy vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na pozemní komunikaci a přilehlých cestách.Subject of this bachelor thesis „A Study of the Intersection on the Road I/30 in Ústí nad Labem – Bukov District“ is to analyse, describe and suggest adjustments increasing safety on road and adjacent roads. Klíčová slova: silnice I/30; okružní křižovatka; psychologická přednost; road I/30; roundabout; psychological right of way Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Studie řešení křižovatky na silnici I/30 v městské části Ústí nad Labem - Bukov

Předmětem bakalářské práce „Studie řešení křižovatky na silnici I/30 v městské části Ústí nad Labem – Bukov“ je zanalyzovat, popsat a navrhnout úpravy vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na pozemní ...

Filip Josef; Tadeáš Bartoš; Jíšová Jana
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vysílání provozních informací na neřízených letištích
Kameník Milan; Jan Krofta; Hosnédl Lukáš
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá poskytováním provozních informací na letištích kategorie všeobecného letectví. Popisuje legislativní rámec potřebný ke zprovoznění automatických zpráv. Součástí práce je vytvoření softwaru, který je možné implementovat na letiště kategorie všeobecného letectví. Cílem bylo zlepšit a zjednodušit dostupnost provozních informací v letecké dopravě. Práce shrnuje všechny potřebné informace a zároveň popisuje vlastní zprovoznění připraveného softwaru pro vysílání provozních informací.This bachelor thesis summarizes operational information for general aviation. It describes legal framework, which is needed to provide automatic transmitting of weather and traffic information. The aim of this work was to develop a software that could be implemented in airports, which are a part of the general aviation category. The goal was to improve and simplify the access to traffic and weather information used for air transport. This thesis recapitulates all necessary details and describes the commissioning of the created software for broadcasting operational information. Klíčová slova: ATIS; OFIS; provozní informace v letecké dopravě; neřízená letiště; ATIS; OFIS; Traffic and weather information in air transport; uncontrolled airports Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Vysílání provozních informací na neřízených letištích

Tato bakalářská práce se zabývá poskytováním provozních informací na letištích kategorie všeobecného letectví. Popisuje legislativní rámec potřebný ke zprovoznění automatických zpráv. Součástí práce ...

Kameník Milan; Jan Krofta; Hosnédl Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Racionalizace zásob ve vybrané společnosti
Březina Edvard; Petr Valena; Seidlová Andrea
2021 -
Tato bakalářská práce uvedena pod názvem Racionalizace zásob ve vybrané společnosti řeší na základě analýzy konkrétní problematiku. V první části je uvedena teorie logistiky v oblasti zásob. V druhé části práce je charakterizována konkrétní společnost a provedena analýza zásob, skladu a návrh její racionalizace.This bachelor's thesis, entitled Inventory Rationalization in a Selected Company, addresses specific issues based on an analysis. The first part presents the theory of logistics in the field of inventory. The second part of the thesis describes a specific company and analyzes and proposes its rationalization. Klíčová slova: Logistika; zásoby; sklad; ABC analýza; XYZ analýza; matice ABC/XYZ; Logistics; stocks; warehouse; ABC analysis; XYZ analysis; matrix ABC/XYZ Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Racionalizace zásob ve vybrané společnosti

Tato bakalářská práce uvedena pod názvem Racionalizace zásob ve vybrané společnosti řeší na základě analýzy konkrétní problematiku. V první části je uvedena teorie logistiky v oblasti zásob. V druhé ...

Březina Edvard; Petr Valena; Seidlová Andrea
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vyhledávací studie přeložky trasy silnice I/9 mezi městy Liběchov a Dubá
Höfler Martin; Lukáš Karlíček; Zapletal Jan
2021 -
Předmětem této bakalářské práce je navrhnout trasování přeložky silnice I/9 mezi městy Liběchov a Dubá. V první části práce je provedena analýza řešeného území, územně plánovací dokumentace a investic do infrastruktury v oblasti. Ve druhé části práce je shrnuto provedení návrhu jednotlivých variant trasování. Ve třetí části se práce zabývá analýzou těchto variant z hlediska finanční náročnosti a jejich porovnáním s ohledem na zásah do krajiny.The subject of this bachelor thesis is to design relocation of the road I/9 between Liběchov and Dubá. In the first part of this thesis is an analysis of zoning plan documentation, investments into infrastructure and geographical point of view. The second parc contains information about the design of individual variants. In the third part is economical and environmental analysis of those variants and comparison of all variants. Klíčová slova: silnice I/9; přeložka; Liběchov; Dubá; studie; road I/9; relocation; Liběchov; Dubá; study Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Vyhledávací studie přeložky trasy silnice I/9 mezi městy Liběchov a Dubá

Předmětem této bakalářské práce je navrhnout trasování přeložky silnice I/9 mezi městy Liběchov a Dubá. V první části práce je provedena analýza řešeného území, územně plánovací dokumentace a investic ...

Höfler Martin; Lukáš Karlíček; Zapletal Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza procesu monitoringu využívání parkovacích míst
Mocková Denisa; Rozálie Metelková; Kozel Petr
2021 -
Předmětem této bakalářské práce „Analýza procesu monitoringu parkovacích míst“ je analyzovat současný stav monitoringu parkovacích zón v Praze a na základě výsledků této analýzy navrhnout řešení za pomoci aparátu teorie grafůThe subject of this bachelor’s thesis “Analysis of the process of monitoring the usage of parking spaces” is to analyze the current state of the monitoring of parking zones in Prague and based on results of this analysis to propose a new solution which is using the apparatus of The Graph Theory. Klíčová slova: Parkovací zóny; monitoring parkovacích míst; teorie grafů; heuristika; Parking zones; monitoring of parking spaces; The Graph Theory; heuristics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza procesu monitoringu využívání parkovacích míst

Předmětem této bakalářské práce „Analýza procesu monitoringu parkovacích míst“ je analyzovat současný stav monitoringu parkovacích zón v Praze a na základě výsledků této analýzy navrhnout řešení za ...

Mocková Denisa; Rozálie Metelková; Kozel Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Prověření tras dálkových vlaků na trati Praha - Beroun
Janoš Vít; Kristián Fišl; Baudyš Karel
2021 -
Předložená práce je zaměřena na problematiku provozní koncepce na trati Praha – Beroun. V práci je provedena analýza současné provozní koncepce jak příměstské, tak dálkové dopravy na této relaci. Z analýzy plynou omezující podmínky pro úpravu stávajícího stavu. Autor navrhuje, zkoumá a vyhodnocuje několik variant organizace provozu po dokončení modernizace úseku Praha-Smíchov – Praha-Radotín v podobě nákresných jízdních řádů. Na závěr jsou doporučeny nejlepší varianty pro daný rozsah provozu.This bachelor thesis is focused on the Praha – Beroun railway line. It contains an analysis of current traffic concept of both regional and interregional transport on this route. The author proposes, examines, and evaluates several variants of the traffic organisation after the modernisation of the Praha-Smíchov – Praha-Radotín section. The output is in the form of a train timetable. In the end, the best variants for each range of traffic are recommended. Klíčová slova: Praha; Beroun; Plzeň; železniční doprava; modernizace; provozní koncepce; jízdní řád; Praha; Beroun; Plzeň; railway transport; railway technology; timetabling; train-paths; modernisation; traffic concept; periodic timetable Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Prověření tras dálkových vlaků na trati Praha - Beroun

Předložená práce je zaměřena na problematiku provozní koncepce na trati Praha – Beroun. V práci je provedena analýza současné provozní koncepce jak příměstské, tak dálkové dopravy na této relaci. Z ...

Janoš Vít; Kristián Fišl; Baudyš Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh optimálních nahradních letišť po trati vybraného leteckého dopravce
Olexa Peter; Lili Pučeková; Hajzler Ota
2021 -
Bakalárska práca „Návrh optimálních náhradních letišť po trati vybraného leteckého dopravce“ si kladie za cieľ overenie návrhu metodológie pre výber náhradného letiska po trati letu, na základe výpočtu indexu vhodnosti. Metodológia sa zameriava na efektívnejší výber alternatívneho letiska, a to z hľadiska minimalizácie nákladov, ktoré vznikajú v súvislosti s odklonom letu. Práca analyzuje problematiku odklonu letu po trati z niekoľkých hľadísk, ako z pohľadu leteckého dopravcu, tak aj cestujúcich. Do navrhnutého výpočtového vzorca vstupujú základné a obchodné faktory. Tie určujú vhodnosť letiska na základe aktuálnej dostupnosti jednotlivých faktorov na zvolených letiskách. Metodológia bola aplikovaná na vybraný let a validovaná expertným ohodnotením. Výsledkom práce je jednotný proces pre výber letísk, založený na výpočte indexu vhodnosti náhradných letísk po trati. Tento index je však závislý na tzv. real-time dátach z jednotlivých letísk, ktorých poskytovanie prevádzkovateľmi letísk smerom k leteckým dopravcom vyžaduje presnú kodifikáciu a následnú implementáciu do rozhodovacieho procesu.The bachelor's thesis “En-route Diversion Airport Analysis for a selected Airline” aims to verify the proposed methodology for the selection of an alternative airport along the route of the flight, based on calculation of the suitability index. The methodology focuses on a more efficient selection of an alternative airport, in terms of minimizing the costs that arise due to the diversion of the flight. The work analyses the issue of flight diversion on the route from several points of view, as from the perspective of airlines and also from the passengers point of view. Basic and business factors enter the proposed calculation formula. These determine the suitability of the airport based on the current availability of individual factors at selected airports. The methodology is applied to the selected flight and validated by expert evaluation. The result of the work is a uniform process for the selection of airports, based on the calculation of the index of the suitability of alternative airports along the route. However, this index depends on the availability of so-called real-time data of individual airports, and their provision by airport operators towards airlines requires precise codification and subsequent implementation into the decision-making process. Klíčová slova: odklon letu; index určujúci vhodnosť letiska pre odklon letu po trati; náhradné letisko; letecký dopravca; flight diversion; index determining the suitability of an airport for en-route diversion; alternate airport; airline Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh optimálních nahradních letišť po trati vybraného leteckého dopravce

Bakalárska práca „Návrh optimálních náhradních letišť po trati vybraného leteckého dopravce“ si kladie za cieľ overenie návrhu metodológie pre výber náhradného letiska po trati letu, na základe ...

Olexa Peter; Lili Pučeková; Hajzler Ota
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Společné využití leteckého prostoru pilotovaných a nepilotovaných letadel
Kraus Jakub; Kirill Melikhov; Pecho Pavol
2021 -
Bakalářská práce se zabývá problematikou společného využití leteckého prostoru pilotovaných a nepilotovaných letadel. Jejím cílem je rozebrat a posoudit možnosti společného využití leteckého prostoru pilotovaných a nepilotovaných letadel. Z cíle práce se odvíjí její struktura. Text bakalářské práce je rozdělen do čtyř relativně samostatných a na sebe navazujících kapitol. První kapitola bakalářské práce je vstupem do problematiky a obsahuje krátké ohlédnutí za hlavními historickými mezníky vývoje bezpilotních letadel, definuje základní používané pojmy, seznamuje s klasifikací (rozdělením) bezpilotních systémů a stručně porovnává hlavní odlišnosti pilotovaných a nepilotovaných letadel. Druhá kapitola textu bakalářské práce je věnována popisu a rozboru současného stavu společného využití leteckého prostoru letadly bez pilota a pilotovanými letadly. Důležitou součástí této kapitoly je rozbor hlavních ustanovení nařízení Evropské komise, které se týkají bezpilotních systémů. Třetí kapitola posuzuje v širším kontextu souvislosti a možnosti společného využití leteckého prostoru bezpilotními a pilotovanými letadly. Obsahuje také vlastní vizi projektu „Mřížka“, který by mohl být jedním z využitelných doplňků systému U-space. Čtvrtá kapitola textu je diskuzí o projektové vizi „Mřížka“.The bachelor's thesis deals with the issue of common use of airspace by piloted and unmanned aircraft. Its aim is to analyze and assess the possibilities of common use of airspace by manned and unmanned aircraft. The structure of the work derives its structure. The text of the bachelor thesis is divided into three relatively separate and consecutive chapters. The first chapter of the bachelor's thesis is an introduction to the issue and contains a brief look back at the main historical milestones in the development of unmanned aircraft, defines the basic terms, introduces the classification (division) of unmanned systems and briefly compares the main differences between piloted and unmanned aircraft. The second chapter of the text of the bachelor's thesis is devoted to the description and analysis of the current state of common use of airspace by unmanned and piloted aircraft. An important part of this chapter is the analysis of the main provisions of the European Commission regulations concerning unmanned systems. The third chapter assesses in a broader context possibilities of common use of airspace by unmanned and manned aircraft. It also contains its own vision of the grid project, which could be one of the usable additions to the U-space system. The fourth chapter of the text is a discussion about the project vision „Grid“. Klíčová slova: Bezpilotní letadlo; UA; UAV; bezpilotní systém; UAS; dron; letecký prostor; společný letecký prostor; U-space; Unmanned aircraft; UA; UAV; unmanned aerial system; UAS; drone; airspace; common airspace; U-space Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Společné využití leteckého prostoru pilotovaných a nepilotovaných letadel

Bakalářská práce se zabývá problematikou společného využití leteckého prostoru pilotovaných a nepilotovaných letadel. Jejím cílem je rozebrat a posoudit možnosti společného využití leteckého prostoru ...

Kraus Jakub; Kirill Melikhov; Pecho Pavol
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Nástroj k personalizaci dat o bariérách pro pohybově znevýhodněné
Horažďovský Patrik; Lukáš Jirka; Lávic Jiří
2021 -
Práce pojednává o problematice bezbariérovosti veřejného prostranství a komunikací, sběru dat o bariérách a jejich následné interpretace. Nejprve byla provedena analýza existujících projektů zabývajících se touto problematikou a popsány kategorie potenciálních uživatelů nástroje k personalizaci dat o bariérách, pro něž by měl tento nástroj sloužit a pomoci jim lépe určit, co je pro ně v určitém venkovním prostředí bariérou a co jsou schopni překonat. Pro účely této práce byla nasbírána data o bariérách ve dvou reálných lokalitách a v závěrečné kapitole je navržen způsob jak nasbíraná data zobrazit koncovému pohybově znevýhodněnému uživateli tak, aby byla pro něj relevantní s vysokou vypovídající hodnotou.The thesis deals with an issue of barrier-free public space, collecting data about barriers and their interpretation. An analysis of existing projects dealing with this issue was carried out in the beggining and the groups of potential users of the tool to personalize data about barriers were described. The tool should help them with easier determination of which barriers they are able to pass and which would cause them trouble. Data about barriers were collected in two different real locations for the purposes of this thesis and in the final chapter there is a proposed way to deal with these data and how to show them to a user of the tool with limited movement ability in a way that the data are relevant for him with high data validity. Klíčová slova: bezbariérovost; omezená schopnost pohybu; vozíčkář; personalizační nástroj; Barrier-free; limited movement ability; wheelchair user; personalization tool Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Nástroj k personalizaci dat o bariérách pro pohybově znevýhodněné

Práce pojednává o problematice bezbariérovosti veřejného prostranství a komunikací, sběru dat o bariérách a jejich následné interpretace. Nejprve byla provedena analýza existujících projektů ...

Horažďovský Patrik; Lukáš Jirka; Lávic Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Mapování podpovrchových defektů robotickým ramenem se speciální koncovkou
Valach Jaroslav; David Hanč; Falta Jan
2021 -
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku nedestruktivních zkoušek materiálu s využitím klasifikace audiosignálu. Cílem práce je identifikace podpovrchových vad na základě analýzy zvukové odezvy materiálu a ověřit funkčnost zvolených kritérií a jejich programové implementace experimentálně. K experimentu byla zkonstruována speciální koncovka, která provádí poklep, který vybudí akustickou odezvu. Akustická odezva poklepu je zaznamenána na mikrofon a poté ve formátu WAV analyzována a vyhodnocena v programu Matlab, s jehož pomocí jsou data klasifikována do dvou skupin vzhledem k tomu, jestli došlo k poklepu v porušeném nebo neporušeném místě. K experimentu bylo využito robotického ramene od firmy KUKA, jehož využití si kladlo za účel částečnou automatizaci nedestruktivní zkoušky.The bachelor thesis is focused on the problem of non-destructive testing of material using audio signal classification. The aim of the thesis is to perform an experiment based on which we will be able to map the subsurface defects in the analyzed material. For the experiment, a special end cap has been constructed which performs a tapping that makes an acoustic response. The acoustic response of the tap is recorded on a microphone and then analyzed in WAV format and evaluated in Matlab, with the help of which the data is evaluated and classified into two groups with respect to whether the tap occurred in a breached or unbroken area. A robotic arm from KUKA was used for the experiment, the purpose of which was to partially automate the non-destructive test. Klíčová slova: Nedestruktivní zkouška materiálu; robotické rameno; kompozit; akustika; zvukový záznam; audio signál; zpracování audio signálu; klasifikace dat; rozpoznání zvuku; mikrofon; KUKA; strojové učení; Classification learner; Matlab; Non-destructive material testing; robotic arm; composite; acoustics; audio recording; audio signal; audio signal processing; data classification; audio recognition; microphone; KUKA; machine learning; Classification learner; Matlab Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Mapování podpovrchových defektů robotickým ramenem se speciální koncovkou

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku nedestruktivních zkoušek materiálu s využitím klasifikace audiosignálu. Cílem práce je identifikace podpovrchových vad na základě analýzy zvukové odezvy ...

Valach Jaroslav; David Hanč; Falta Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze