Počet nalezených dokumentů: 11690
Publikováno od do

Fyzika těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách
Bielčík Jaroslav; Jakub Češka; Crkovská Jana
2020 -
Kvark-gluonové plazma je forma hmoty, která se může vyskytovat za extrémních podmínek, například v ultrarelativistických jádro-jaderných srážkách. V raném stádiu takovýchto srážkách mohou vznikat těžké kvarky, které se můžou vázat do hadronů, jako jsou například Upsilon mezony. Měřením těchto mezonů lze získat informace o vznikajícím kvark-gluonovém plazmatu. Pro studium závislostí výtěžku Upsilon mezonů je třeba zkoumat i proton-protonové srážky, díky kterým lze určit jaderný modifikační faktor. Tato práce se snaží reprodukovat měření provedená kolaborací STAR pro proton-protonové srážky při těžišťové energii √(sNN)= 500 GeV pomocí Monte Carlo generátorů PYTHIA a HERWIG. Z dat je poté určena závislost normalizovaného výtěžku Upsilon mezonů na normalizované multiplicitě. Výsledky analýzy dat z generátorů jsou poté porovnány s předběžnými výsledky kolaborace STAR.Quark-gluon plasma is a state of matter, which can exist under extreme conditions, for example in ultrarelativistic heavy ion collisions. Heavy flavor quarks can be created in the initial state of those collisions. Those quarks can later hadronize, forming for example Upsilon mesons. By measuring those mesons, one can gain information about the created quark-gluon plasma. For studying the dependencies of Upsilon meson yield, data from proton-proton collisions is needed in order to determine the nuclear modification factor. This thesis tries to reproduce measurements of the STAR collaboration for √(sNN)= 500 GeV proton-proton collisions using Monte Carlo generators PYTHIA and HERWIG. The acquired data is analysed to determine normalised Upsilon meson yield dependence on normalised multiplicity. The generator data analysis is further compared to STAR preliminary results. Klíčová slova: Kvark-gluonové plasma; kvarkonia; Upsilon mezon; experiment STAR; Quark-gluon plasma; quarkonia; Upsilon meson; STAR experiment Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Fyzika těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách

Kvark-gluonové plazma je forma hmoty, která se může vyskytovat za extrémních podmínek, například v ultrarelativistických jádro-jaderných srážkách. V raném stádiu takovýchto srážkách mohou vznikat ...

Bielčík Jaroslav; Jakub Češka; Crkovská Jana
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Heuristiky v dolování dat z grafů pomocí vnoření uzlů
Mojzeš Matej; Adeliia Gataullina; Blachowicz František
2020 -
Tato práce se zabývá využitím heuristických algoritmů v úlohách dolování dat v grafech. Jeden ze způsobů jak pracovat s grafy, je reprezentovat ve formě vektorů, tak zvaných vnořených uzlů — embeddingů. Algoritmy node2vec a word2vec vytvoří takové vektorové representace. Optimalizace těchto algoritmů zahrnuje hledání správného nastavení jejich parametrů. Předpokládá se, že heuristiky mohou toto vyhledávání usnadnit. Tato práce si klade za cíl ukázat použití algoritmu node2vec pro řešení úlohy shulkové analýzy na grafech a ověřit, zda jsou heuristiky vhodné pro optimalizaci modelu node2vec.This paper considers the usage of heuristic algorithms in data mining tasks on graphs. One of the ways how to work with graphs is to represent them in the form of vectors, i.e. embeddings. Algorithms node2vec and word2vec creates such embeddings. The optimisation of those algorithms involves searching for proper settings of their parameters. Heuristics may facilitate that searching. This work aims to show the usage of the node2vec algorithm for solving of the cluster analysis task on graphs and verify if heuristics are suitable for the optimisation of the node2vec model. Klíčová slova: Dolování dat; vnořené uzly; node2vec; heuristiky; shulková analýza; Data mining; embeddings; node2vec; heuristics; cluster analysis Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Heuristiky v dolování dat z grafů pomocí vnoření uzlů

Tato práce se zabývá využitím heuristických algoritmů v úlohách dolování dat v grafech. Jeden ze způsobů jak pracovat s grafy, je reprezentovat ve formě vektorů, tak zvaných vnořených uzlů — ...

Mojzeš Matej; Adeliia Gataullina; Blachowicz František
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Geometrická algebra v diferenciální geometrii a ve fyzice
Zatloukal Václav; Šimon Vedl; Schmidt Josef
2020 -
Geometrickou algebru představil W. K. Clifford již v 19. století. Náznaky jejího využití se objevují při formulaci kvantové teorie ve 20. letech 20. století, konkrétně ve formě Pauliho matic a Diracových γ matic. Těmto pojmům dal v druhé polovině 20. století názorný geometrický význam D. Hestenes a rozhodl se vytvořit z geometrické algebry univerzální nástroj pro teoretickou fyziku. V této práci se snažíme intuitivně představit pojem multivektoru a Cliffordova geometrického součinu a interpretovat jejich geometrický význam. Dále se zabýváme geometrickou analýzou, tedy diferenciálním a integrálním počtem multivektorových funkcí. V posledních dvou kapitolách demonstrujeme sílu geometrického součinu při popisu pohybu tuhého tělesa a geometrie variet vnořených do eukleidovského prostoru. Pro popis vnořených variet zavedeme shape operátor, který je výhodný pro uchopení pojmů paralelního přenosu a křivosti.The geometric algebra was introduced by W. K. Clifford in the nineteenth century. Whiff of its use can be seen in the quantum theory of 1920s, namely in the form of Pauli matrices and Dirac γ matrices. In the second half of the twentieth century D. Hestenes gave these algebraic objects concrete geometric meaning. In this thesis we aim to intuitively present multivectors and Clifford's geometric product and interpret their geometric significance. Furthermore, we introduce geometric calculus of multivector-valued functions. In the last two chapters we focus on applications of geometric product to the rigid body problem and the description of geometry of manifolds embedded in Euclidean spaces. In the process we introduce the shape operator, which is very well suited for the description of parallel transport and curvature. Klíčová slova: geometrická algebra; Cliffordova algebra; multivektory; vnořené variety; shape operátor; geometric algebra; Clifford algebra; multivectors; embedded manifolds; shape operator Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Geometrická algebra v diferenciální geometrii a ve fyzice

Geometrickou algebru představil W. K. Clifford již v 19. století. Náznaky jejího využití se objevují při formulaci kvantové teorie ve 20. letech 20. století, konkrétně ve formě Pauliho matic a ...

Zatloukal Václav; Šimon Vedl; Schmidt Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Intervalová analýza a její použití pro řešení problému fázové stability
Mikyška Jiří; Jan Fejtek; Fučík Radek
2020 -
Cílem této práce je navrhnout spolehlivý algoritmus testující fázovou stabilitu vícesložkových směsi a otestovat jej. Nejdříve formulujeme kritérium fázové stability vícesložkové směsi za konstantní teploty, objemu a látkových množství s využitím Helmholtzovy volné energie. Fázová stabilita je testována nalezením hodnoty globálního minima funkce TPD. Navrhneme teoretický algoritmus založený na metodě větví a mezí a intervalové aritmetice, který bude numericky hledat hodnotu globálního minima funkce TPD. Implementaci tohoto algoritmu otestujeme na modelových příkladech. Prostudujeme jeho výstupy, omezení, rychlost a pamět ovou náročnost.The aim of this work is to design a reliable algorithm for testing the phase stability of multicomponent mextures and to test it. First, we formulate a critetion of phase stability of a multi-component mixture at constant temperature, volume and moles using the Helmholtz free energy. The phase stability is tested by finding the global minimum value of the Tangent plane distance (TPD) function. We design a theoretical algorithm based on the branch and bound method and interval arithmetics. It will be used to find the global minimum value of the TPD function. We will test the implementation of this algorithm on model examples. We study its outputs, limitations, speed and memory demands. Klíčová slova: Fázová stabilita; Helmholtozova volná energie; Intervalová aritmetika; Metoda větví a mezí; TPD funkce; VT-stabilita; Branch and bound method; Helmholtz free energy; Interval arithmetics; Phase stability; Tangent plane distance function; VT-stability Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Intervalová analýza a její použití pro řešení problému fázové stability

Cílem této práce je navrhnout spolehlivý algoritmus testující fázovou stabilitu vícesložkových směsi a otestovat jej. Nejdříve formulujeme kritérium fázové stability vícesložkové směsi za konstantní ...

Mikyška Jiří; Jan Fejtek; Fučík Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Poziční reprezentace vektorů
Svobodová Milena; Stefan Hajduk; Masáková Zuzana
2020 -
Tato práce se věnuje maticovým numeračním systémům a paralelním algoritmům na sčítání. Jsou v ní dokázané vlastnosti maticových systémů, například kolik tříd ekvivalence má kongruence modulo M, nebo jak vypadá abeceda systému, který jednoznačně reprezentuje množinu Z . Následně je vyslovena a dokázána postačující podmínka pro systém, aby reprezentoval Z . Dále je popsán a implementován program, který rozhoduje, zda maticový systém reprezentuje množinu Z . V závěru práce jsou shrnuty poznatky o paralelním sčítání v nestandardních systémech a jsou zde uvedeny příklady paralelních algoritmů pro sčítání v maticových numeračních systémech.This work deals with matrix number systems and with parallel algorithms for addition. The properties of matrix systems are proved, for instance how many equivalence classes has kongruence modulo M or what attributes the alphabet of matrix system which uniquely represents Z has. Afterwards, suňcient condition for system to represent Z is stated and proved. Consequently, program which decides whether the matrix system represents Z is described and implemented. At the end of work, knowledge about parallel algorithms for addition in the positional numerical systems is summarized and afterwards examples of parallel algorithms for addition in the matrix systems are stated. Klíčová slova: Eisensteinův systém; maticový systém; paralelní sčítání; Penneyho systém; poziční numerační systém; Eisenstein system; matrix system; parallel addition; Penney system; positional numeral system Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Poziční reprezentace vektorů

Tato práce se věnuje maticovým numeračním systémům a paralelním algoritmům na sčítání. Jsou v ní dokázané vlastnosti maticových systémů, například kolik tříd ekvivalence má kongruence modulo M, nebo ...

Svobodová Milena; Stefan Hajduk; Masáková Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Gradovaná symplektická geometrie
Vysoký Jan; Rudolf Šmolka; Jurčo Branislav
2020 -
Jedním z možných zobecnění hladkých variet jsou takzvané Z-gradované variety. Zde zkoumáme jejich podskupinu, N-variety, které rigorózně zavádíme způsobem, který nejprve ilustrujeme na klasických hladkých varietách. Dále definujeme jisté základní pojmy, jako gradovaný vektorový prostor či gradovaný okruh, pro které ukážeme platnost vybraných tvrzení, známých pro jejich negradované protějšky. Na N-varietách také zavádíme další geometrické struktury, jako vektorová pole nebo diferenciální formy. Nakonec definujeme symplektické N- a NQ-variety, které ilustrujeme na konkrétních příkladech.One of the possible generalizations of a smooth manifold is a so-called Z-graded manifold. Here we are concerned with their special case: N-manifolds, whom we introduce rigorously in a way we first demonstrate on classical smooth manfolds. Next, we define certain fundemental concepts like a graded vector space or a graded ring, and we show them to enjoy several of the same properties as their non-graded counterparts. We also introduce further geometric structures on N-manifolds, such as vector fields or differential forms. Finally, we define symplectic N- and NQ-manifolds and provide their concrete examples. Klíčová slova: diferenciální forma; N-varieta; snop; symplektická forma; vektorový fibrovaný prostor posunutý ve stupních; differential form; degree shifted vector bundle; N-manifold; sheaf; symplectic form Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Gradovaná symplektická geometrie

Jedním z možných zobecnění hladkých variet jsou takzvané Z-gradované variety. Zde zkoumáme jejich podskupinu, N-variety, které rigorózně zavádíme způsobem, který nejprve ilustrujeme na klasických ...

Vysoký Jan; Rudolf Šmolka; Jurčo Branislav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Reprezentace přirozených čísel v lineárním rekurentním systému
Ambrož Petr; Ramina Khusnutdinova; Masáková Zuzana
2020 -
Hlavním ciílem tohoto projektu je studium vlastností pozičního numeračního sytému, jehož báze je posloupnost splňující rekurenci G_{n}=2G_{n-1}+G_{n-2}. Zajímá nás především funkce R(n) udávající počet reprezentací čísla n ve studovaném systému. Popisujeme algoritmus nalezení hodnoty R(n) pro dané n. Na základě výpočetních výsledků uvádíme několik hypotéz/pozorování o chování funce R(n) a o symetriích jejího grafu.The main aim of this project is to study the properties of the positional numeration system whose base is a sequence satisfying the recurrence G_{n}=2G_{n-1}+G_{n-2}. We are mainly interested in the function R(n) indicating the number of representations of the number n in the studied system. There is a description of an algorithm for finding the value of R(n) for a given n. Based on the computational results, several hypotheses/observations about behaviour of the function R(n) and about the symmetries of its graph are presented. Klíčová slova: lineární rekurentní systém; počet reprezentací; redundance; linear recurrent system; number of representations; redundancy Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Reprezentace přirozených čísel v lineárním rekurentním systému

Hlavním ciílem tohoto projektu je studium vlastností pozičního numeračního sytému, jehož báze je posloupnost splňující rekurenci G_{n}=2G_{n-1}+G_{n-2}. Zajímá nás především funkce R(n) udávající ...

Ambrož Petr; Ramina Khusnutdinova; Masáková Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Prstencový zdroj gravitace jako limita tlustého toroidu
Semerák Oldřich; Patrik Šnauko; Kotlařík Petr
2020 -
Hledání gravitačního pole kolem statického a axiálně symetrického zdroje vede v Newtonově teorii i v obecné relativitě na Laplaceovu rovnici pro gravitační potenciál. V obecné relativitě však řešení závisí ještě na další metrické funkci, a ta někdy velmi neintuitivně deformuje prostor v blízkosti zdroje (kde jsou velké gradienty potenciálu). Jako příklad takového chování uvádíme prostoročas statického homogenního kruhového prstence, popsaný tzv. Bachovým-Weylovým řešením. Citujeme z literatury několik překvapivých vlastností tohoto řešení, a poté ilustrujeme geometrii na průběhu jednoduchých geometrických výrazů.The search of gravitational field around a static and axisymmetric source leads to the Laplace equation for a lapse function, in Newtonian theory. However, in general relativity, the solution of the problem depends on the second metric function, which has no analog in Newtonian theory and which can massively deform spacetime in the vicinity of the source. As an example, consider spacetime of static homogenous ring, which is described by Bach-Weyl’s solution. Let us cite some surprising results about properties of the solution from literature. Finally, we demonstrate the geometry of some simple metric expressions by contour plots of these functions. Klíčová slova: Bachovo-Weylovo řešení; Greenova funkce; Laplaceova rovnice; metrické funkce; separace proměnných; statické axiálně symetrické prostoročasy; Weylova metrika; Bach-Weyl’s solution; Green function; Laplace equation; metric functions; separation of variables; static axisymmetric spacetime; Weyl’s metric Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Prstencový zdroj gravitace jako limita tlustého toroidu

Hledání gravitačního pole kolem statického a axiálně symetrického zdroje vede v Newtonově teorii i v obecné relativitě na Laplaceovu rovnici pro gravitační potenciál. V obecné relativitě však řešení ...

Semerák Oldřich; Patrik Šnauko; Kotlařík Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Oceňování projektů metodou reálných opcí: Binomický model
Kulhavý Rudolf; Yevgeniy Nazarenko; Guy Tatiana
2020 -
Tato práce zkoumá oceňování projektů metodou reálných opcí pomocí binomického modelu. Tradiční metoda 'discounted cash flow' je popsána včetně jejích omezení. Binomický model a jeho předpoklady jsou detailně popsány. Aplikace reálných opcí je také zkoumaná na praktických případech.This project investigates the framework of real options and its valuation using binomial model. Traditional discounted cash flow method and its limitations are discussed. Binomial model is described in detail including its assumptions. Application of real options framework is also examined and illustrated with examples. Klíčová slova: Binomický model; reálné opce; binomial model; real options Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Oceňování projektů metodou reálných opcí: Binomický model

Tato práce zkoumá oceňování projektů metodou reálných opcí pomocí binomického modelu. Tradiční metoda 'discounted cash flow' je popsána včetně jejích omezení. Binomický model a jeho předpoklady jsou ...

Kulhavý Rudolf; Yevgeniy Nazarenko; Guy Tatiana
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Antipalindromická čísla
Dvořáková Lubomíra; Stanislav Kruml; Klouda Karel
2020 -
Každý jistě slyšel o palindromech, slovech, která zůstanou stejná, když je čteme zezadu dopředu. Například kajak, radar nebo rotor. V matematice se studují palindromická čísla, což jsou přirozená čísla, jejichž zápis v nějaké přirozené bázi je palindrom. Zkoumají se palindromická prvočísla, palindromické čtverce a vyšší mocniny, čísla palindromická ve více bázích atd. V této práci studujeme antipalindromická čísla, což jsou přirozená čísla, jejichž zápis v nějaké přirozené bázi je antipalindrom. Jde o novou strukturu (definovanou v roce 2018), pro kterou je celá řada vlastností neprostudovaná. My jsme získali nové výsledky týkající se minimálního a maximálního počtu palindromických čísel mezi antipalindromickými a naopak, mezer mezi (anti)palindromickými čísly, antipalindromických čtverců a vyšších mocnin a čísel, která jsou antipalindromická ve více bázích. Ke všem studovaným otázkám jsme vytvořili uživatelsky přátelskou aplikaci.Everybody has certainly heard about palindromes: words that stay the same when read backwards. For instance, kayak, radar, or rotor. Mathematicians are interested in palindromic numbers: positive integers whose expansion in a certain integer base is a palindrome. The following problems are studied: palindromic primes, palindromic squares and higher powers, multi-base palindromic numbers etc. In this project, antipalindromic numbers are studied: positive integers whose expansion in a certain integer base is an antipalindrome. It is a new structure (defined in 2018) for which a lot of problems are open. New results were obtained, concerning the minimum and maximum number of antipalindromic numbers between palindromic numbers and vice versa, the gaps between (anti)palindromic numbers, antipalindromic squares and higher powers, and multi-base antipalindromic numbers. A user-friendly application was created for all the questions studied. Klíčová slova: zápis v bázi; palindromy; antipalindromy; palindromická čísla; antipalindromická čísla; expansion in a base; palindromes; antipalindromes; palindromic numbers; antipalindromic numbers Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Antipalindromická čísla

Každý jistě slyšel o palindromech, slovech, která zůstanou stejná, když je čteme zezadu dopředu. Například kajak, radar nebo rotor. V matematice se studují palindromická čísla, což jsou přirozená ...

Dvořáková Lubomíra; Stanislav Kruml; Klouda Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2020

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze