Počet nalezených dokumentů: 7854
Publikováno od do

Implementace kompresních metod LZY, LZMW a LZAP v jazyce Java
Polách Radomír; Bobot Ján; Šimeček Ivan
2019 - český
Tato práce se zabývá slovníkovými kompresními metodami LZMW, LZAP a LZY, které jsou variantami metody LZW. Práce popisuje na jakých principech dané metody fungují a zabývá se také jejich implementací. Algoritmy jsou integrovány do knihovny SCT a otestovány na datech Pražského korpusu. Jelikož implementované algoritmy obsahují různé nastavitelně parametry, jejich vliv na výkon algoritmů je také prozkoumán.The thesis is concerned with the variants of the LZW dictionary compression method, namely LZMW, LZAP and LZY. It describes the principles upon which these methods function and also deals with their implementation. The algorithms are integrated into the SCT library and tested using the data from the Prague Corpus. Implemented algorithms also contain various adjustable parameters, which influence upon the performance of them is examined as well. Klíčová slova: komprese dat,dekomprese dat,Java,LZAP,LZMW,LZY,SCT,slovník; data compression,data decompression,dictionary,Java,LZAP,LZMW,LZY,SCT Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Implementace kompresních metod LZY, LZMW a LZAP v jazyce Java

Tato práce se zabývá slovníkovými kompresními metodami LZMW, LZAP a LZY, které jsou variantami metody LZW. Práce popisuje na jakých principech dané metody fungují a zabývá se také jejich implementací. ...

Polách Radomír; Bobot Ján; Šimeček Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Proměny vzdělanostního profilu pracovníků ve firmě v automobilovém průmyslu
Semrád Jiří; Štětka Michal; Škrabal Milan
2019 - český
Tato bakalářská práce se zabývá proměnami vzdělanostního profilu pracovníků ve firmě v automobilovém průmyslu. První část shrnuje teoretické poznatky k vývoji vzdělanosti a její provázanost se sociálním rozvojem společnosti, vztah vzdělávání k celoživotnímu vzdělávání a důvody firemního vzdělávání. V empirické části je definován pojem vzdělanostní profil. Je zde provedeno kvalitativní šetření ve vybrané společnosti a detailně popsán systém vzdělávání pracovníků a vzdělanostní profil ve vybraném oddělení. Na závěr je provedena konfrontace zjištění s hypotézou.This bachelor thesis deals with the changes in the education profile of the employees in the company in the automotive industry. The first part summarizes the theoretical knowledge about the development of education and its interdependence with the social development of society, the relationship of education to lifelong learning and the reasons for corporate education. The concept of educational profile is defined in the empirical part. A qualitative survey is carried out in a selected company and a detailed description of the system of employee training and educational profile is made in the selected department. Finally, a confrontation of the findings with the hypothesis is made. Klíčová slova: vzdělanostní profil,firemní vzdělávání,vzdělávání dospělých,celoživotní vzdělávání,sociální rozvoj,vzdělávání; educational profile,business education,adults education,lifelong learning,social progress,knowledge Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Proměny vzdělanostního profilu pracovníků ve firmě v automobilovém průmyslu

Tato bakalářská práce se zabývá proměnami vzdělanostního profilu pracovníků ve firmě v automobilovém průmyslu. První část shrnuje teoretické poznatky k vývoji vzdělanosti a její provázanost se ...

Semrád Jiří; Štětka Michal; Škrabal Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza kalkulačního systému v průmyslovém podniku
Beran Theodor; Polumiskov Nikita; Findová Šárka
2019 - český
Předmětem mé bakalářské práce je analýza kalkulačního systému průmyslového podniku, a to včetně rozboru kalkulačních technik a metod nákladové kontroly. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a poskytuje základní informaci o řízení nákladů a jejich kalkulaci, včetně moderních technik. V další, praktické části bude proveden rozbor nákladového systému podniku a budou navržena opatření k jeho optimalizaci.The subject of my bachelor thesis is the analysis of the calculation system of the industrial enterprise, including analysis of calculation techniques and cost control methods. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical and provides basic information on cost management and calculations, including modern methodology. In the next, practical part, an analysis of the company's cost system will be carried out and optimizing measures will be proposed. Klíčová slova: Řízení nákladů,kalkulace nákladů,manažerské účetnictví,kalkulační metody,účtování zásob; Cost management,costing,management accounting,costing methods,inventory accounting Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza kalkulačního systému v průmyslovém podniku

Předmětem mé bakalářské práce je analýza kalkulačního systému průmyslového podniku, a to včetně rozboru kalkulačních technik a metod nákladové kontroly. Práce je rozdělena na dvě části. První část je ...

Beran Theodor; Polumiskov Nikita; Findová Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Rozbor a zhodnocení metod pro měření zbytkových napětí po obrábění
Mádl Jan; Bugayevskiy Ruslan; Ulrych Antonín
2019 - český
Bakalářská práce je zaměřena na rozbor a zhodnocení metod pro měření zbytkových napětí po obrábění. Tato práce obsahuje rozbor vzniku zbytkových napětí a příklady měřených průběhů zbytkových napětí. Dále práce obsahuje detailní popis metod pro měření zbytkových napětí a jejich porovnání.This thesis is focused on the analysis and evaluation of residual stresses after machining. This work contains reasons of occurrence and examples of measuring residual stresses after machining. Further this work contains detailed explanation of methods for measuring residual stresses and comparing of them. Klíčová slova: Zbytkové napětí,obrábění,integrita povrchu,metody měření zbytkových napětí; Residual stress measurement,machining,surface integrity,methods for measuring residual stresses Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Rozbor a zhodnocení metod pro měření zbytkových napětí po obrábění

Bakalářská práce je zaměřena na rozbor a zhodnocení metod pro měření zbytkových napětí po obrábění. Tato práce obsahuje rozbor vzniku zbytkových napětí a příklady měřených průběhů zbytkových napětí. ...

Mádl Jan; Bugayevskiy Ruslan; Ulrych Antonín
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Pokročilé luminofory na bázi syntetických multikomponentních granátů
Bárta Jan; Müllerová Eliška; Janoušková Pavelková Tereza
2019 - český
Tato bakalářská práce se zabývá fotochemickou přípravou syntetických multikomponentních granátů. Ozařováním vodného roztoku UV zářením pomocí střednětlaké rtuťové výbojky a následnou kalcinací vzorku byly připraveny práškové granáty s obecným vzorcem (Gd,Lu)3(Ga,Al)5O12 dopované Ce3+ (GLuGAG:Ce). Granáty byly charakterizované pomocí metod rentgenové difrakce (XRPD), rentgenové fluorescence (XRF) a radioluminiscence (RL). Pomocí metody XRPD se zjišťovala fázová čistota jednotlivých vzorů, při které se zjistilo, že vzorky s vyšším obsahem Gd nebyly fázově čisté a musely se kalcinovat při vyšší teplotě, čímž se fázové složení mírně vylepšilo. Pomocí měření XRF se stanovilo prvkové složení vzorků, kdy ve spektrech byly detekovány jen Lu, Ga, Al a Ce pro LuGAG:Ce a poté i Gd ve vzorcích GLuGAG:Ce. Z toho vyplývá, že jsou vzorky dostatečně chemicky čisté. V luminiscenčních spektrech připravených materiálů se projevují emisní pásy odpovídající přechodům 5d – 4f iontů Ce3+ a 4f – 4f iontů Gd3+ ve vzorcích obsahujících Gd.This Bachelor thesis deals with the photochemical preparation of multi-component synthetic garnets. Ce3+ doped (Gd,Lu)3(Ga,Al)5O12 powders were prepared using irradiation of aqueous solution by UV light with medium pressure mercury lamp and subsequent calcination. All prepared materials were studied by X-ray diffraction (XRPD), X-ray fluorescence (XRF) and radioluminescence (RL). The phase purity of each sample was determined by the XRPD method, which showed that samples with higher Gd concentration were not phase pure and required calcination at higher temperature, which slightly improved their phase purity. The elemental composition of samples was determined by the XRF method. Lu, Ga, Al and Ce in LuGAG:Ce and also Gd in GLuGAG:Ce were the only elements detected in the XRF spectra. It follows that the samples are sufficiently chemically pure. Luminescence spectra of the prepared materials showed typical broad bands of 5d – 4f Ce3+ transition and 4f – 4f for Gd3+ in the samples which contained Gd. Klíčová slova: granát,luminiscence,GLuGAG:Ce,fotochemie; garnets,luminescence,GluGAG:Ce,photochemistry Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Pokročilé luminofory na bázi syntetických multikomponentních granátů

Tato bakalářská práce se zabývá fotochemickou přípravou syntetických multikomponentních granátů. Ozařováním vodného roztoku UV zářením pomocí střednětlaké rtuťové výbojky a následnou kalcinací vzorku ...

Bárta Jan; Müllerová Eliška; Janoušková Pavelková Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Solární plachetnice: konstrukční principy
Kousal Jaroslav; Rozsypal Jan; Kučera Jaromír
2019 - český
Cilem teto prace bylo shrnout historicky vyvoj solarnich plachetnic a jejich konstrukcnich reseni. V prace byly nastinene fyzikalni principy, konstrukcni rozdeleni a realizovane ci planovane mise solarnich plachetnic. V zaveru prace autor uvedl srovnani jednotlivych konstrukcnich reseni a diskutoval navrh konceptu konstrukcniho reseni modelove mise analogicke k ESTcube - 1 a popsal 3D tisk modelu slouziciho k demonstraci teto technologie.The goal of this paper was to review historical development of the solar spacecrafts and their construction. In the paper were outlined physical principles, constructions, realized and planned missions of the solar spacecrafts. In the end the author compared various construction solutions and discussed concept of the construction solution of the model mission analogical to the ESTcube - 1 and demonstrated production of the module using 3D printing. Klíčová slova: Solární plachetnice,konstrukční principy solárních plachetnic,elektrická solární plachetnice; Solar sailing spacecraft,construction principles of solar sailing spacecrafts,electric solar spacecraft Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Solární plachetnice: konstrukční principy

Cilem teto prace bylo shrnout historicky vyvoj solarnich plachetnic a jejich konstrukcnich reseni. V prace byly nastinene fyzikalni principy, konstrukcni rozdeleni a realizovane ci planovane mise ...

Kousal Jaroslav; Rozsypal Jan; Kučera Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Ponořená MVE Terezín v levém jezovém poli - koncept, 3D model, tisk
Nowak Petr; Burešová Klára; Kantor Martin
2019 - český
Účelem této práce je navrhnout koncept ponořené MVE Terezín v levém jezovém poli, prozkoumat její variantní řešení a vybrat nejvhodnější návrh pro tuto lokalitu. Na základě zvoleného konceptu pak vytvořit 3D model vybrané varianty a vytisknout sekci 3D modelu na 3D tiskárně. Vytisknutý 3D model by měl být tvořen s ohledem na budoucí využití pro hydraulický fyzikální model.The goal of this study is to design a submerged SHPP Terezín in the left field, examine possible concept options and choose the most suitable version for realisation. Consecutively, based on the selected version, 3D model of the SHPP should be created and printed on a 3D printer. The printed model should be created considering its future use for hydraulic models. Klíčová slova: MVE,3D tisk,malá vodní elektrárna,jezová elektrárna,hydraulický model,3D model; SHPP,3D print,small hydo power plant,3D modelling,hydraulic model Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Ponořená MVE Terezín v levém jezovém poli - koncept, 3D model, tisk

Účelem této práce je navrhnout koncept ponořené MVE Terezín v levém jezovém poli, prozkoumat její variantní řešení a vybrat nejvhodnější návrh pro tuto lokalitu. Na základě zvoleného konceptu pak ...

Nowak Petr; Burešová Klára; Kantor Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vybrané organizaci
Škorňová Eva; Odložilíková Petra; Šikýř Martin
2019 - český
Tato práce se zabývá problematikou zaměstnávání hendikepovaných osob a představuje statistické údaje v ČR. Praktická část se zaměřuje na firmu Česká spořitelna, a.s. Cílem práce je snížení nákladů na náhradní plnění. Ve výzkumném šetření zjišťuji, jaký druh postižení respondenti mají, zastoupení dle věku a pohlaví, jaké mají pracovní zkušenosti a jak si myslí, že je společnost vidí. V poslední části navrhuji metody zvýšení počtu hendikepovaných zaměstnanců.This thesis pursues with employment of disabled people and represents statistical data in the Czech Republic. The practical part focuses on the company Česká spořitelna, a.s. The aim of the work is to reduce the cost of the facultative compensation of the company. I am interested in what kind of disability the respondents have, representation by age and gender, which work experience do they have and how they think that society sees them in the research. In the last part I propose methods of increasing the number of disabled employees. Klíčová slova: Zaměstnávání zdravotně postižených,zdravotní postižení,povinnosti zaměstnavatelů,plnění povinného podílu OZP,společenská odpovědnost firem,Česká spořitelna a.s; Employment of Disabled People,disability,employers’ obligations,compulsory performance,CSR,Česká spořitelna a.s Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vybrané organizaci

Tato práce se zabývá problematikou zaměstnávání hendikepovaných osob a představuje statistické údaje v ČR. Praktická část se zaměřuje na firmu Česká spořitelna, a.s. Cílem práce je snížení nákladů na ...

Škorňová Eva; Odložilíková Petra; Šikýř Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza komunikace mezi interním HR a dodavatelem personálních nástrojů - Assessment Systems s.r.o.
Emrová Lenka; Prokopová Tereza; Škorňová Eva
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá analýzou obchodní komunikace na trhu B2B při akviziční fázi spolupráce. Vychází z poznatků v teoretické části a propojuje je s částí praktickou. Teoretická část se zaměřuje na obecnou komunikaci, obchodní komunikaci a trh B2B. Praktická část se zabývá představením společnosti a kvalitativním šetřením, u kterého využívá metody pozorování. Závěrem bakalářské práce je vyhodnocení analýzy a nastolení doporučujícího návrhu pro lepší fungování obchodní komunikace. Výsledek analýzy byl, že je potřeba zdokonalit obchodní komunikaci pro plné zaujetí zákazníka.The bachelor thesis deals with analysis of business communication on the B2B market during the acquisition phase of cooperation. It is based on knowledge in the theoretical part and links it to the practical part. The theoretical part focuses on general communication, business communication and the B2B market. The practical part deals with company presentation and qualitative research, which uses observation methods. The conclusion of the bachelor thesis is the evaluation of the analysis and the introduction of the recommendation proposal for better functioning of the business communication. The result of the analysis was that there is a need to improve business communication for the full commitment of the customer. Klíčová slova: Komunikace,Obchodní komunikace,Analýza komunikace,B2B trh,Etiketa obchodní komunikace; Communication,Business Communication,Communication Analysis,B2B Market,B2B,Etiquette of Business Communication Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza komunikace mezi interním HR a dodavatelem personálních nástrojů - Assessment Systems s.r.o.

Bakalářská práce se zabývá analýzou obchodní komunikace na trhu B2B při akviziční fázi spolupráce. Vychází z poznatků v teoretické části a propojuje je s částí praktickou. Teoretická část se zaměřuje ...

Emrová Lenka; Prokopová Tereza; Škorňová Eva
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Adaptace zaměstnanců
Šimonová Klára; Ulrychová Iva; Mynaříková Lenka
2019 - český
Téma, kterým se tato práce zabývá je adaptace zaměstnanců. Cílem mé práce bude doporučení ke zlepšení nastaveného procesu adaptace v daném podniku. Teoretická část práce je zaměřena na rozbor tématu a vysvětlení daných pojmů. Dále rozdělení adaptace do sociální roviny a pracovní prostředí. Zmiňuji také pojmy související se začleněním zaměstnance. Poznatky z teoretické části budu následně transformovat do části praktické. Praktická část je sestavena na základě empirického výzkumu. V tomto výzkumu budu pro sběr dat využívat dotazníkové šetření sestavené na základě rozhovoru s vedoucími zaměstnanci. Pomocí tohoto šetření jsem došla k závěru, že proces adaptace v mnou vybraném podniku je nedostačující. Důsledkem toho vypracuji návrh adaptačního plánu odpovídající dané pozici.Topic of this thesis istheadaptation of employees. Theaim of theworkwillberecommendation of improvements of alreadyongoingadaptationprocess in selectedcompany. Theoretic part of theworkisfocused on analysis of ofthetopic and explanation of thefoundationalterms. Furtherfollowsstratification of adaptation to thesocialsphere and environment of work. I alsomentiontermsrelated to inclusion of theemployee. Thefoundingfromthetheoretical part willbetransformed to practical part of the thesis. Thispart'scompositionisbased on theempiricalresearch. I will in thisresearch use a surveysourced data gathered via interviewswithmanagingemployees. Thanks to thisinvestigation, I came to a conclusion, thattheadaptationprocesswithin a companychosen by meisinadequate. Based on thisdiscovery I willprepare a proposition of adaptationplanappropriatefor a chosenposition. Klíčová slova: Adaptace,adaptační plán,zaměstnanec,psychologická smlouva,přímý nadřízený; Adaptation,Adaptation plan,Employee,Psychological contract,Direct supervisor Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Adaptace zaměstnanců

Téma, kterým se tato práce zabývá je adaptace zaměstnanců. Cílem mé práce bude doporučení ke zlepšení nastaveného procesu adaptace v daném podniku. Teoretická část práce je zaměřena na rozbor tématu a ...

Šimonová Klára; Ulrychová Iva; Mynaříková Lenka
České vysoké učení technické v Praze, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze