Počet nalezených dokumentů: 510
Publikováno od do

Automatické akceptační testy na operačním systému macOS - průzkumná studie zaměřená na aplikaci Avast Passwords for mac
Acero Salazar Felix Javier; Mokoš David; Půlpitel Martin
2018 - anglický
Ve vývoji softwaru je pro zajištění kvality nezbytné použití vhodných metod. Mezi tyto metody patří akceptační testování. Tato práce popisuje výhody akceptačního testování v procesu vývoje softwaru a zároveň upozorňuje na jeho časté problémy. Práce také shrnuje dostupné nástroje a technologie, které jsou vhodné pro automatizaci akceptačních testů na macOS, a zároveň popisuje osvědčené způsoby pro vývoj snadno udržovatelných automatických akceptačních testů. Znalosti získané z literární rešerše jsou převedeny do praxe skrze implementaci sady automatických akceptačních testů pro Avast Passwords for Mac, aplikaci pro macOS od společnosti Avast.Software development requires adequate methods for quality assurance. One of those methods is acceptance testing. This thesis introduces the automated acceptance testing and its need in the software development process along with its common pitfalls. It summarizes the existing tools and technologies that could be used for automating acceptance tests on macOS as well as best practices for writing maintainable automated acceptance test suites. The gathered knowledge from the literature review is put into practice through the implementation of an automated acceptance test suite for Avast Passwords for Mac, a macOS application developed by Avast. Klíčová slova: akceptační testování,automatizace testů,ovládání GUI (Graphical User Interface) na macOS,udržovatelnost automatických testů; acceptance testing,test automation,GUI (Graphical User Interface) driving on macOS,automated tests maintainability Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Automatické akceptační testy na operačním systému macOS - průzkumná studie zaměřená na aplikaci Avast Passwords for mac

Ve vývoji softwaru je pro zajištění kvality nezbytné použití vhodných metod. Mezi tyto metody patří akceptační testování. Tato práce popisuje výhody akceptačního testování v procesu vývoje softwaru a ...

Acero Salazar Felix Javier; Mokoš David; Půlpitel Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Extrakce textur z fotografií
Sedláček David; Luzin Danil; Šimeček Ivan
2018 - anglický
Tato bakalářská práce popisuje proces analýzy, návrhu a implementace nástroje pro extrakci textur. Nástroj vytvoří pro 3D model získaný fotorekonstrukcí obrazové soubory, které se dají použít pro otexturování tohoto 3D modelu. Vstupem programu je 3D model, sada fotografií a kalibrační data kamer. Práce popisuje techniky, přístupy a výzvy přítomné v oboru extrakce textur. V této práci je implementováno pár nových způsobu řešení některých z těchto problému. Výsledkem práce je plně funkční nástroj napsaný v C++.This bachelor's thesis describes the process of analysis, design and implementation of a texture extraction tool. Provided with a reconstructed 3D model, set of photographs and a camera calibration data, the tool is able to generate texture file/files for that 3D model. The work describes techniques, approaches and challenges present in the field of texture extraction. Couple new ways of solving some of those challenges are also described and implemented in the work. The result of the work is a fully functional tool written in C++. Klíčová slova: extrakce textur,zpracování obrazu,3D rekonstrukce,Bundler,structure from motion,Markov Random Field,fotogrammetrie,C++; texture extraction,image processing,3D reconstruction,Bundler,structure from motion,Markov Random Field,photogrammetry,C++ Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Extrakce textur z fotografií

Tato bakalářská práce popisuje proces analýzy, návrhu a implementace nástroje pro extrakci textur. Nástroj vytvoří pro 3D model získaný fotorekonstrukcí obrazové soubory, které se dají použít pro ...

Sedláček David; Luzin Danil; Šimeček Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Statická detekce škodlivých souborů ve formátu PE
Jureček Martin; Ács Jakub; Lórencz Róbert
2018 - anglický
Doposud známé a užívané postupy při detekci škodlivého softwaru (malwaru) přestávají poskytovat dostačující úroveň ochrany, a proto je zřejmé, že v budoucnu budou muset být nahrazeny, nebo minimálně doplněny inovativními metodami. Tato práce se zaměřuje na využití metod a algoritmů strojového učení pro detekci malwaru. Použitím statických příznaků extrahovaných ze souborů ve formátu PE, jimiž jsou například importované funkce, se nám podařilo natrénovat více modelů pro detekci škodlivých souborů. Nejlepší z modelů dosáhl téměř 95\% úspěšnosti. Tento model může být použit, mimo jiné, na předběžnou eliminaci, následovanou klasickými postupy detekcí. Další využití může tato práce nalézt ve výzkumu, kde poslouží jako další z možných vstupů pro probíhající výzkum v oblasti automatické detekce malwaru.Since the classical used approaches for malicious software (malware) detection are failing to provide sufficient level of protection, it is becoming clear that these will have to be substituted or at least enhanced by new, inovative methods in the future. This thesis focuses on utilizing machine learning techniques for malware detection. Using static features extracted from the PE files like imported functions, we were able to train various machine learning models for malware detection. The best performing model reached almost 95\% accuracy. This model can be used for instance, for preliminary detection of malicious PE files. Another purpose of the thesis can be found in the following research, it could serve as another input for future automatic malware analysis studies. Klíčová slova: Statická analýza malwaru,Detekce malwaru,Statické atributy,Strojové učení,PE formát,Python; Static malware analysis,Malware detection,Static attributes,Machine learning,PE file format,Python Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Statická detekce škodlivých souborů ve formátu PE

Doposud známé a užívané postupy při detekci škodlivého softwaru (malwaru) přestávají poskytovat dostačující úroveň ochrany, a proto je zřejmé, že v budoucnu budou muset být nahrazeny, nebo minimálně ...

Jureček Martin; Ács Jakub; Lórencz Róbert
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Interaktivní aplikace pro analýzu klinických dat pacientů po transplantaci krvetvorby
Vogel Josef; Kálnay Allan; Foltin Kamil
2018 - anglický
Cieľom tejto práce je vytvorenie interaktívnej webovej aplikácie. Venuje sa analýze a vizualizácii dát o pacientoch, ktorí podstupujú alogénnu transplantáciu krvotvorby. Vizualizácie a analýza sú rozdelené do 3 kategórií a každá z nich sa zaoberá rozdielnou problematikou. Práca detailnejšie popisuje, ako jednotlivé dôležité štatistické elementy, ktoré sú v aplikácii využívané, fungujú. Aplikácia poskytuje uživateľské rozhranie a serverovú logiku, ktoré sú napísané v jazyku R za pomoci frameworku Shiny. Spracovávané dáta sú zhromažďované v databázi MySQL, ktorá beží v lokálnej sieti ÚHKT. Táto aplikácia má slúžiť pre kontrolu kvality vykonávaných úkonov v ÚHKT a pre vedecké účely.The goal of this thesis is to create an interactive web application. The application analysis and visualizes patients data. These patients undergo allogeneic hematopoiesis transplantation. Visualizations and analysis are divided into 3 different categories and each category follows up different problems. The thesis describes in detail, how individual statistical elements used in the application work. The application provides a user interface and server logic. Both of these are written in programming language R with help of its framework Shiny. Processed data are being stored in MySQL database in ÚHKT's local network. This application will serve ÚHKT staff for quality monitoring and it will be also used for scientific purposes. Klíčová slova: transplantácia krvotvorby,R,Shiny,štatistika,dátová analýza,dátové vedy; hematopoiesis transplantation,R,Shiny,statistics,data analysis,data science Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Interaktivní aplikace pro analýzu klinických dat pacientů po transplantaci krvetvorby

Cieľom tejto práce je vytvorenie interaktívnej webovej aplikácie. Venuje sa analýze a vizualizácii dát o pacientoch, ktorí podstupujú alogénnu transplantáciu krvotvorby. Vizualizácie a analýza sú ...

Vogel Josef; Kálnay Allan; Foltin Kamil
České vysoké učení technické v Praze, 2018

A thorough comparison between SKANSKA and a middle sized company
Čásenský Martin; Smoleň Jakub; Matějka Petr
2018 - anglický
Táto bakalárska práca sa zaoberá manažérskym, organizačným a finančným porovnaním firmy Skanska a vybranej stredne veľkej firmy. Informácie v tejto práci sú popisované podľa odborných zdrojov. Táto bakalárska práca prináša obmenený operačný manuál zameraný na stredne veľkú stavebnú firmu. V závere tejto práce sú všetky nájdené informácie zhrnuté a všetky zistenia vyhodnotené.This bachelor's thesis focuses on a managerial, organizational and financial comparison between Skanska and a selected middle-sized company. Information in this thesis is described according to professional literature. This bachelor's thesis comes with a restructured operation manual oriented on a middle-sized company. At the end of the bachelor's thesis all of the information is summarized, and all of the findings are evaluated. Klíčová slova: organizácia,Skanska,spoločnosť,manažment,strednej veľkosti,hodnota,zamestnanec,talent,optimalizácia,štandardizácia,proces,výkon,kvalita,odhad,miera,štruktúra,implikácie,oddelenie,investor,dodávateľ,implementácia,biznis,tender,cena; organization,Skanska,company,management,middle-sized,value,employee,talent,optimization,standardization,process,performance,quality,estimate,measure,structure,implication,department,investor,contractor,implementation,business,tender,cost Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
A thorough comparison between SKANSKA and a middle sized company

Táto bakalárska práca sa zaoberá manažérskym, organizačným a finančným porovnaním firmy Skanska a vybranej stredne veľkej firmy. Informácie v tejto práci sú popisované podľa odborných zdrojov. Táto ...

Čásenský Martin; Smoleň Jakub; Matějka Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Metody symplektické ortogonalizace a redukce mřížek
Petr Ivo; Bočan Peter; Tvrdík Pavel
2018 - anglický
V tejto práci sme sa zamerali na matematický popis NTRU kryptosystému založenému na ťažkom probléme na bodovej mriežke a otestujeme viacero ortogonalizačných algoritmov popísaných v práci od Nicolasa Gamu nad malými bodovými mriežkami.In this thesis we study the underlying mathematical principles that are funda- mental for lattice-based cryptosystem, namely NTRU. We have benchmarked algorithms proposed by Nicolas Gama, et al. on a low-dimensional NTRU matrices. Klíčová slova: NTRU,symplektická,mriežka,ortogonalizace,Eigen; NTRU,symplectic,lattice,orthogonalisation,Eigen Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Metody symplektické ortogonalizace a redukce mřížek

V tejto práci sme sa zamerali na matematický popis NTRU kryptosystému založenému na ťažkom probléme na bodovej mriežke a otestujeme viacero ortogonalizačných algoritmov popísaných v práci od Nicolasa ...

Petr Ivo; Bočan Peter; Tvrdík Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zátěžové testy fyzikální simulace v herním enginu
Bittner Jiří; Papinčák Marek; Chludil Jiří
2018 - anglický
Väčšina dnešných hier využíva hernú fyziku aby maximalizovala zážitok z hrania. Na trhu je niekoľko herných enginov s integrovaným fyzikálnym enginom, ktoré uľahčuju vývojárom implementáciu hernej fyziky do ich hier. V tejto práci sa zameriavam na Unity herný engine s jeho integrovaným PhysX fyzikálnym enginom. Implementoval som sedem testov, ktoré testujú fyzikálne komponenty v Unity a možu pomôcť herným vývojárom s výberom toho pravého herného enginu pre ich hru. Posledný benchmark je jednoduchá strategická hra, ktorá využíva komponenty testované v predošlých testoch.Most of the contemporary games use game physics to offer the full experience. There are several game engines on the market with integrated physics engine to help developers implement physics in their game. In this thesis, I concentrate on Unity game engine with its iteration of PhysX physics engine. I implemented seven benchmark to test its components and help developers decided whether the Unity is the right engine for their game. The last benchmark is a simple real-time strategy game that makes use of physics components tested in the other six benchmarks. Klíčová slova: Game Engine,Benchmark,Game Physics,Unity,PhysX; Game Engine,Benchmark,Game Physics,Unity,PhysX Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Zátěžové testy fyzikální simulace v herním enginu

Väčšina dnešných hier využíva hernú fyziku aby maximalizovala zážitok z hrania. Na trhu je niekoľko herných enginov s integrovaným fyzikálnym enginom, ktoré uľahčuju vývojárom implementáciu hernej ...

Bittner Jiří; Papinčák Marek; Chludil Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Distribuované rozhraní pro kooperativní hru
Buriánek Jan; Moudrá Anna; Chludil Jiří
2018 - anglický
Tato bakalářská práce se zaměřuje na lokální kooperativní hry a jejich použitelnost v různých imersivních prostředích, jako jsou kina, planetária či CAVE systémy. Důraz je kladen na využití mobilních zařízení a verbální mezilidský kontakt, který tyto typy her vyžadují. Praktická část této práce zahrnuje analýzu, návrh a popis následné implementace prototypu distribuovaného rozhraní pro týmovou kooperativní hru. Prototyp implementovaný pomocí herního enginu Unity3D je vytvořen pro specifickou promítací plochu a je koncipován pro ovládání přes webový prohlížeč na mobilních zařízení.This thesis focuses on local cooperative games and their usability in immersive environments such as movie theaters, planetaria or CAVE systems. The emphasis is put on encouraging verbal communication and the use of mobile devices. The practical part of this work incorporates the analysis, design and subsequent realization of own prototype of distributed interface for local cooperative game. The prototype, implemented in Unity3D game engine, was developed for a specific projection surface and is controlled via web browser on mobile devices. Klíčová slova: návrh a implementace prototypu,lokální kooperativní hry,distribuované uživatelské rozhraní,imersivní prostředí,bring your own device gaming,real-time interakce,Unity herní engine; prototype implementation,local cooperative gaming,distributed interface,immersive environment,bring your own device gaming,real-time interaction management,Unity game engine Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Distribuované rozhraní pro kooperativní hru

Tato bakalářská práce se zaměřuje na lokální kooperativní hry a jejich použitelnost v různých imersivních prostředích, jako jsou kina, planetária či CAVE systémy. Důraz je kladen na využití mobilních ...

Buriánek Jan; Moudrá Anna; Chludil Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Časový útok na šifru RSA
Buček Jiří; Andrýsek Martin; Lórencz Róbert
2018 - anglický
Tato práce se zabývá replikaci útoku na RSA kryptosystém časovým postrannim kanálem, který je realizován měřenim času algoritmu opakovaných čtvercu s Montgomeryho násobenim. Útok se zameřuje na měřeni času trvani dešifrováni rozdilných zpráv s určitými vlastnostmi. Práce popisuje základni principy a slabiny RSA kryptosystému. Výsledkem práce je demonstrativni aplikace, která bude pouzita ve vyuce předmetech, zabyvajicimi se počitačovou bezpečnosti.This thesis is focused on replication of timing attack on RSA cryptosystem introduced by Paul Kocher, which is done by measuring time of square and multiply algorithm with Montgomery multiplication. The attack is based on measuring execution time of decryption function on messages with different properties. The thesis describe main principles and vulnerabilities of RSA cryptosystem. Implementation should be used for education purposes, mainly in security courses. Klíčová slova: RSA,kryptoanalýza,časový útok,postranni kanál,Montgomeryho násobeni; RSA,cryptanalysis,timing attack,side channel,Montgomery multiplication Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Časový útok na šifru RSA

Tato práce se zabývá replikaci útoku na RSA kryptosystém časovým postrannim kanálem, který je realizován měřenim času algoritmu opakovaných čtvercu s Montgomeryho násobenim. Útok se zameřuje na měřeni ...

Buček Jiří; Andrýsek Martin; Lórencz Róbert
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Správa a generování CV
Pergl Robert; Rovňák Rudolf; Blizničenko Jan
2018 - anglický
Táto práca sa zameriava na problém efektívnej správy a generovania životopisov v podnikovom prostredí. Text sa zaoberá implementáciou modulárneho systému pre ukladanie životopisov za použitia technológie PostgreSQL a backend aplikácie v technológii Pharo. V práci sa takisto venujem implementácii klienta pre správu dát a generovanie dokumentov za použitia knižnice Pillar a Mustache.In this thesis, I focus on the problem of effective management and printing of Curriculum Vitae (CV) in an enteprise environment. I implement a modular system for CV storage using PostgreSQL database and a backend application in Pharo. Additionally, I create a desktop client to modify and manage the data and print documents using modifiable templates using the Pillar library along with Mustache templating engine. Klíčová slova: Podniková aplikace,životopis,Pharo,Postgres,generování dokumentu; Enterprise application,Human Resources,curriculum vitae,Pharo,Postgres,Pillar,document generating Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Správa a generování CV

Táto práca sa zameriava na problém efektívnej správy a generovania životopisov v podnikovom prostredí. Text sa zaoberá implementáciou modulárneho systému pre ukladanie životopisov za použitia ...

Pergl Robert; Rovňák Rudolf; Blizničenko Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze