Počet nalezených dokumentů: 1954
Publikováno od do

Nové trendy a možnosti ve výrobě hobojových strojků
Chudá, Dorothea; BROŽKOVÁ, Jana; SEQUARDTOVÁ, Liběna
2018 - český
V následující práci jsou podrobně popsány způsoby pěstování, vlastnosti a nejznámější výrobci hobojového dřeva. Jednu podkapitolu tvoří pojednání o tom, jak dřevo vybírat a zpracovávat. Na to navazuje kapitola o třech největších výrobcích hobojového příslušenství - nejprve životopisy, následně stroje. Ty jsou rozděleny do tří skupin - stroje pro hrubé zpracování, jemné zpracování a měření vlastností dřeva. V poslední části práce je popsána stavba strojku, druhy výřezů a praktické otázky a odpovědi typu – „Co dělat když…?“ Práce je zakončena krátkým zamyšlením autorky nad výhodami a nevýhodami nastupujícího fenoménu plastového strojku. In the following thesis is firstly described oboe cane (arundo donax). How to harvest, kinds of charter and main cane producers. First capitol is made of essay, how to choose and process the cane. Then are introduced three dominant developers of oboe reed making tools – firstly biografy, next their machines. These maschines are separated in three groups – rough - process machines, precise – process machines and measures. In the last part of this thesis is described reed construction, kinds of profiling and also practical questions like – „What can I do, when…?“. Thesis is finished with short autors reflection about new comming phenomen „plastic reed“ and his advantages and disadvantages. Klíčová slova: hobojový strojek; hudba Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Nové trendy a možnosti ve výrobě hobojových strojků

V následující práci jsou podrobně popsány způsoby pěstování, vlastnosti a nejznámější výrobci hobojového dřeva. Jednu podkapitolu tvoří pojednání o tom, jak dřevo vybírat a zpracovávat. Na to navazuje ...

Chudá, Dorothea; BROŽKOVÁ, Jana; SEQUARDTOVÁ, Liběna
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Novodobý bouffon
Ješutová, Ludmila; SOPROVÁ, Jana; CAPKO, Štefan
2018 - český
Cílem této bakalářské práce je popsat vizi novodobého bouffona tak, jak ji vytvořil Jacques Lecoq. Dále se ve své práci zaměřuji na obecné upřesnění termínu bouffonerie a na využití tohoto specifického stylu v praxi. The goal of this bachelor thesis is to describe a vision of the modern bouffon, as Jacques Lecoq invented it. In my thesis I focused to the describing what the bouffonerie exactly is and to the practical utilisation of this specific style. Klíčová slova: herecké techniky; pantomima; Lecoq, Jacques, 1921-1999 Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Novodobý bouffon

Cílem této bakalářské práce je popsat vizi novodobého bouffona tak, jak ji vytvořil Jacques Lecoq. Dále se ve své práci zaměřuji na obecné upřesnění termínu bouffonerie a na využití tohoto ...

Ješutová, Ludmila; SOPROVÁ, Jana; CAPKO, Štefan
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Orchestr BERG
Janálová, Kateřina; ČEPICKÝ, Leoš; PANOCHA, Jiří
2018 - český
Tato bakalářská práce s názvem orchestr Berg je rozdělena do několika kapitol. Zabývá se založením souboru, jeho historií, zmiňuje důležité mezníky, vyjmenovává jeho nejvýznamnější projekty a především zdůrazňuje jeho vliv na českou hudební scénu. Jako jeho dlouholetá členka bych ráda touto prací poukázala na důležitost působení tohoto tělesa na naší kulturní scéně. Cílem mé bakalářské práce je poukázat na výjimečnost tohoto souboru. A přiblížit působení Bergu i lidem, kteří o něm možná ještě neslyšeli. This thesis titled orchestr Berg is divided in several chapters. It ´s occupied with founding of the orchestra, speaks about its history, mentions important landmarks (turning points), and enumarates the most significant projects. But first of all this thesis highlights the influence of this ensemble on the Czech musical scene. As his long - time member I want to point out the exceptionality of this ensemble. And I would like also to give the idea to persons who probably haven´t heard before about the BERG. Klíčová slova: komorní soubory; soudobá hudba; hudba a divadlo; Vrábel, Peter, 1969-; Komorní orchestr Berg Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Orchestr BERG

Tato bakalářská práce s názvem orchestr Berg je rozdělena do několika kapitol. Zabývá se založením souboru, jeho historií, zmiňuje důležité mezníky, vyjmenovává jeho nejvýznamnější projekty a ...

Janálová, Kateřina; ČEPICKÝ, Leoš; PANOCHA, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Starý mim, mladý clown
Ješutová, Barbora; CAPKO, Štefan; SOPROVÁ, Jana
2018 - český
Tato práce se zabývá komikou Borise Hybnera v jeho díle, zejména v pohledu na jeho divadelní práci. Zahrnuje analýzu jeho pantomimické etudy Chirurg a částečnou kompletaci jeho osobních poznámek k anatomii gagu. This work deals with the comics of Boris Hybner in his work, especially in view of his theatrical work. Includes an analysis of his pantomime etude Surgeon and partial completion of his personal notes to the gag anatomy. Klíčová slova: pantomima; klaunérie; Hybner, Boris, 1941-2016 Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Starý mim, mladý clown

Tato práce se zabývá komikou Borise Hybnera v jeho díle, zejména v pohledu na jeho divadelní práci. Zahrnuje analýzu jeho pantomimické etudy Chirurg a částečnou kompletaci jeho osobních poznámek k ...

Ješutová, Barbora; CAPKO, Štefan; SOPROVÁ, Jana
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Cecil Forsyth - koncert pro violu a orchestr G moll
Teichmanová, Radka; UNTERMŰLLER, Karel; Nouzovská, Kristina
2018 - český
Tato bakalářská práce se zabývá osobností britského hudebníka Cecila Forsytha a jeho tvorbou. V první části se dozvídáme něco o jeho životě, kde žil, působil, co a kdy zkomponoval a čím přispěl do violového repertoáru. Neměla by se opomenout ani jeho publikace Orchestration, která má velký vliv co se týče dnešního pojetí orchestrace. V druhé části se zabývá analýzou samotného díla – Koncert pro violu a orchestr G moll. A v závěrečné kapitole se zaobírá porovnáním interpretačních nahrávek dvou velmi známých violistů, o kterých se také zmíní. This bachelor thesis deals with the personality of British musician Cecil Forsyth and his work. In the first part we learn about his life, where he lived, he worked what and when he composed and contributed to the viola repertoire. Publication Orchestration, which has a great impact on today’s concept of orchestration, shouldn‘t be also ignored. The second part deals with the analysis of the work itself – Concerto for Viola and Orchestra G minor. And in the final chapter he deals with the comparison of interpretative recordings of two well-known violists, which he also mentions. Klíčová slova: hudební skladby; viola; interpretace; Forsyth, Cecil, 1870-1941 Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Cecil Forsyth - koncert pro violu a orchestr G moll

Tato bakalářská práce se zabývá osobností britského hudebníka Cecila Forsytha a jeho tvorbou. V první části se dozvídáme něco o jeho životě, kde žil, působil, co a kdy zkomponoval a čím přispěl do ...

Teichmanová, Radka; UNTERMŰLLER, Karel; Nouzovská, Kristina
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Forma (tradiční) vs hudební řeč (nová)
Molin, Andrzej; BEZDĚK, Jiří; KREJČA, Tomáš
2018 - český
Tato práce se zabývá fugami Johanna Sebastiana Bacha v cyklu Dobře temperovaný klavír a Dmitrije Šostakoviče v cyklu 24 preludií a fug. Analyzuje jednotlivé součásti a časový průběh vybraných skladeb. Následně nabízí srovnání a hlubší charakteristiku hudebního jazyka D. Šostakoviče. This bachelor thesis focuses on fuges by Johann Sebastian Bach´s Well Tempered Clavier and Dmitrij Shostakovich´s 24 Preludes and Fugues. It analyses components and time development of chosen pieces. Subsequently, it offers a deeper characteristics of the musical language of D. Shostakovich. Klíčová slova: fugy; hudební analýza; Bach, Johann Sebastian, 1685-1750; Šostakovič, Dmitrij Dmitrijevič, 1906-1975 Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Forma (tradiční) vs hudební řeč (nová)

Tato práce se zabývá fugami Johanna Sebastiana Bacha v cyklu Dobře temperovaný klavír a Dmitrije Šostakoviče v cyklu 24 preludií a fug. Analyzuje jednotlivé součásti a časový průběh vybraných skladeb. ...

Molin, Andrzej; BEZDĚK, Jiří; KREJČA, Tomáš
Akademie múzických umění v Praze, 2018

O. F. Korte a jeho skladby pro housle
Kašparová, Karin; ŠTRAUS, Ivan; HŮLA, Pavel
2018 - český
Tato bakalářská práce s názvem O. F. Korte a jeho skladby pro housle je rozdělena do čtyř kapitol. V prvních dvou kapitolách je představen skladatelův život a jeho kompoziční tvorba. Jsou zde popisovány okolnosti, které ho ovlivnily v oblasti tvorby, a byly pro něj inspirací. Poté jsou stručně popsány čtyři skladby z jeho díla. Druhá část této práce popisuje skladby určené pro housle a klavír. První jsou „Filozofické dialogy“ a druhá je „Elíhú kontra Jób“. U těchto kompozic jsou detailně popsány důvody vzniku, jejich premiéry a jednotlivé části. Předposlední kapitola obsahuje motivicko-tematickou analýzu všech čtyř vět „Filozofických dialogů“. This bachelor's thesis titled O. F. Korte and his compositions for violin is divided into four chapters. In the first two chapters, I introduce composer's life, compositional work and circumstances, which influenced him in his work and were inspiration for him. After, there are briefly described four compositions of his work. The second part of this bachelor's thesis describes compositions, composed for violin and piano. The first one is “Philosophical dialogues” and the second one is “Elihu contra Job”. In this compositions the reasons of origin in detail, their premieres and individual parts are being described. Penultimate chapter contains thematic motif analysis of all four movements of “Philosophical dialogues”. Klíčová slova: kompoziční tvorba; hra na housle; skladatel Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
O. F. Korte a jeho skladby pro housle

Tato bakalářská práce s názvem O. F. Korte a jeho skladby pro housle je rozdělena do čtyř kapitol. V prvních dvou kapitolách je představen skladatelův život a jeho kompoziční tvorba. Jsou zde ...

Kašparová, Karin; ŠTRAUS, Ivan; HŮLA, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Život a dílo W. A. Mozarta se zaměřením na operu Kouzelná flétna
Kfelíř, Daniel; KUSNJER, Ivan; MÁROVÁ, Libuše
2018 - český
Bakalářská práce pojednává o hudebním skladateli Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi a jeho opeře Kouzelná flétna. Hlavním cílem a posláním práce je přiblížit čtenáři tuto významnou klasicistní osobnost a úzce se zaměřit na dílo Kouzelná flétna. Zde se autor zabývá vznikem, vývojem a dějem opery. Dále poukazuje na děj a jednotlivé postavy kusu. Jelikož se v inscenaci vyskytuje autorova oblíbená role Papagena, rozhodl se jí věnovat blíže a rozebrat její slavnou árii Ein Mädchen oder Weibchen harmonicky i formálně. Tato část je pokládána za vlastní přínos autora. V práci jsou uvedeny informace o Národním divadle v Praze a také o Malé scéně DJKT, kde se tento kus aktuálně hraje. Bakalářská práce by měla sloužit všem čtenáĜům, které zajímá skladatel Wolfgang Amadeus Mozart a jeho opera Kouzelná flétna. This Bachelor Thesis deals with Wolfgang Amadeus Mozart and his opera The Magic Flute. The primary aim of the Thesis is to give the reader an insight into the life and work of the classicistic composer, focusing closely on The Magic Flute. In the first part the author concentrates on its origin and development, followed by description of the piece's story and individual characters. Since the author particularly favours the role of Papageno, its famous aria Ein Mädchen oder Weibchen is analysed both harmonically and formally in more detail. That part is considered the author's own contribution. The subsequent sections of the Thesis concern the current programme of The National Theatre in Prague, which has been offering The Magic Flute as a part of its repertoire for three years. The author also mentions the small stage (Black Box) of the New Theatre in Pilsen, where an adaptation of The Magic Flute, Papageno In the Enchanted Forest, is played for children's audience. The Thesis should be useful to all readers interested in Wolfgang Amadeus Mozart and his opera The Magic Flute. Klíčová slova: opera; zpěvohra; hudební skladatel; klasicismus Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Život a dílo W. A. Mozarta se zaměřením na operu Kouzelná flétna

Bakalářská práce pojednává o hudebním skladateli Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi a jeho opeře Kouzelná flétna. Hlavním cílem a posláním práce je přiblížit čtenáři tuto významnou klasicistní osobnost a ...

Kfelíř, Daniel; KUSNJER, Ivan; MÁROVÁ, Libuše
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Inscenace Orffovy Chytračky v sezóně 2016/2017 v České republice
Kovačič, Josef; BÁRTA, Martin; KUSNJER, Ivan
2018 - český
Bakalářská práce se zaměřuje na významné operní dílo Carla Orffa, které vychází z pohádkové předlohy spisovatelů bratří Grimmů, a jeho uvedení v českých divadlech v sezóně 2016/2017. Velký důraz je kladen na autora samotného a následné pochopení jeho díla v kontextu skladatelova života, vývoje osobitého hudebního stylu i nelehké doby 2. světové války, ve které opera Chytračka vznikala. Práce si dává za cíl poukázat na dvě různá zpracování téhož titulu, jejich odlišnou dramatickou výstavbu i hudební složku a možná všeobecná pěvecká i herecká úskalí jednotlivých rolí. Závěrem jsou definovány podobnosti a rozdíly obou inscenací a nastínění možných motivací v přístupu jejich režisérů. The bachelor thesis focuses on an important opera work by Carl Orff, based on a fairy tale written by the Brothers Grimm, and its performance in Czech theatres in the season 2016/2017. Great emphasis is placed on the author himself and the subsequent understanding of his work in the context of the composer's life, the development of his unique musical style and the difficult times of the Second World War, in which The Wise Woman opera was written. The thesis aims to highlight two different arrangements of the same title, their different dramatic constructions and the musical section, and perhaps general singing and acting pitfalls of individual roles. In conclusion, the similarities and differences of both productions are defined and possible motivations in the approach of their directors are outlined. Klíčová slova: opera; divadlo Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Inscenace Orffovy Chytračky v sezóně 2016/2017 v České republice

Bakalářská práce se zaměřuje na významné operní dílo Carla Orffa, které vychází z pohádkové předlohy spisovatelů bratří Grimmů, a jeho uvedení v českých divadlech v sezóně 2016/2017. Velký důraz je ...

Kovačič, Josef; BÁRTA, Martin; KUSNJER, Ivan
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Nejvýznamnější autoři klarinetových etud a instruktivní literatury
Pátek, Matěj; HLAVÁČ, Jiří; VENYŠ, Irvin
2018 - český
Ve své bakalářské práci se skrze představení a vzájemné porovnání šesti významných klarinetových instruktivních publikací a jejich autorů zaměřuji na obecnou problematiku nácviku a provedení klarinetových etud. První kapitola odpovídá na otázku, co je to etuda, a zamýšlí se také nad smyslem a podobou cvičení etud. Druhá kapitola ve stručnosti představuje jednotlivé autory (Cavallini, Jeanjean, Stark, Jettel, Zítek, Žebera) a pojednává o jejich vybraných dílech. Ve třetí kapitole pak dochází k vzájemnému porovnávání těchto děl na základě jednotlivých aspektů klarinetové hry a výukových cílů. Do značné míry subjektivní základ práce – výběr autorů a jejich děl – nachází objektivitu v analýze a následné komparativní metodě. Výstupy práce jsou zejména didaktické a informativní. In my bachelor’s thesis, I introduce and subsequently compare six important publications of clarinet instructive literature and their authors, and focus on general problems of practising and performing clarinet etudes. The first chapter answers the question what is an etude, and contemplates the meaning and means of etude practice. Second chapter briefly introduces selected authors (Cavallini, Jeanjean, Stark, Jettel, Zítek and Žebera), discusses their background and one particular work by each of them. Third chapter offers a comparison of the six selected works based on different aspects of clarinet performance and instructional purposes. The selection of authors and pieces – a subjective basis of this thesis to some extent – finds objectivity through analysis and comparative method. The output of the thesis is mainly didactic and informative. Klíčová slova: klarinet; etuda; hudební skladatelé; Cavallini, Ernesto, 1807-1874; Jeanjean, Paul, 1874-1929; Stark, Robert, 1847-1922; Jettel, Rudolf, 1903-1981; Zítek, František; Žebera, Václav Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Nejvýznamnější autoři klarinetových etud a instruktivní literatury

Ve své bakalářské práci se skrze představení a vzájemné porovnání šesti významných klarinetových instruktivních publikací a jejich autorů zaměřuji na obecnou problematiku nácviku a provedení ...

Pátek, Matěj; HLAVÁČ, Jiří; VENYŠ, Irvin
Akademie múzických umění v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze