Počet nalezených dokumentů: 25244
Publikováno od do

Potravní neofobie u obratlovců: mezidruhová variabilita, její příčiny a důsledky
SEM, Lukáš
2023 - český
Práce shrnuje dosavadní poznatky o fenoménu potravinové neofobie u obratlovců. Popisuje mezidruhové a vnitrodruhové rozdíly v úrovni potravinové neofobie, hledá evoluční a ekologické faktory ovlivňující míru potravinové neofobie. Představuje roli sociality při navozování a potlačování potravinové neofobie. The thesis summarizes existing knowledge about the phenomenon of food neophobia in vertebrates. It describes interspecies and intraspecies differences in the level of food neophobia, looks for evolutionary and ecological factors that influence the level of food neophobia. It introduces the role of sociality in the induction and suppression of food neophobia. Klíčová slova: potravní neofobie; potravní preference; potravní averze; food neophobia; food prefrence; food aversion Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Potravní neofobie u obratlovců: mezidruhová variabilita, její příčiny a důsledky

Práce shrnuje dosavadní poznatky o fenoménu potravinové neofobie u obratlovců. Popisuje mezidruhové a vnitrodruhové rozdíly v úrovni potravinové neofobie, hledá evoluční a ekologické faktory ...

SEM, Lukáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Teplotní adaptace trávicích enzymů želvušek žijících v trvale chladném prostředí
JOZIĆ, Nikola
2023 - český
Tato práce představuje literární rešerši kmene Tardigrada, zkoumá vliv chladu na živé organismy obecně a zaměřuje se na adaptace organismů na chlad a mráz, zejména z hlediska enzymatických adaptací. Experimentální část této práce zahrnuje porovnání enzymatické aktivity enzymu -glukosidázy u želvušek z arktických ledovců (Svalbard) a želvušek z půdy mírného klimatu (Česká republika) při různých teplotách. Výsledky ukázaly vyšší enzymatickou aktivitu u želvušek z půdy mírného klimatu při všech měřených teplotách, enzymatická aktivita byla u obou porovnávaných skupin želvušek nejnižší při 5 °C a nejvyšší při 45 °C což naznačuje, že enzymy ledovcových želvušek nejsou chladově adaptovány. This thesis presents a literature review of the phylum Tardigrada, exploring the impact of cold temperatures on living organisms in general and focusing on adaptations of organisms to cold and freezing, particularly in terms of enzymatic adaptations. The experimental part of this work involves comparing the enzymatic activity of the -glucosidase enzyme in tardigrades from Arctic glacier (Svalbard) and soil tardigrades from a temperate climate (Czech Republic) at different temperatures. The results showed higher enzymatic activity in tardigrades from a temperate climate at all measured temperatures, suggesting that the enzymes of glacier dwelling tardigrades are not cold adapted. Klíčová slova: Želvušky; enzymy; teplota; chlad; ledovce; půda; chladové adaptace; Tardigrades; enzymes; temperature; cold; glaciers; soil; cold adaptations Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Teplotní adaptace trávicích enzymů želvušek žijících v trvale chladném prostředí

Tato práce představuje literární rešerši kmene Tardigrada, zkoumá vliv chladu na živé organismy obecně a zaměřuje se na adaptace organismů na chlad a mráz, zejména z hlediska enzymatických adaptací. ...

JOZIĆ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Predikce imprintovaných genů u hlodavců
KAZÍKOVÁ, Michaela
2023 - český
This thesis was focused on imprinted genes of rodents. Mouse imprinted genes and their characteristics, which have been previously identified, were used as a template for this research. The aim was to bioinformatically predict germline differentially methylated regions and associated imprinted genes of rat and naked mole-rat, experimentally confirm these results and compare identified potentially imprinted genes in these species with imprinted genes in mice. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Predikce imprintovaných genů u hlodavců

This thesis was focused on imprinted genes of rodents. Mouse imprinted genes and their characteristics, which have been previously identified, were used as a template for this research. The aim was to ...

KAZÍKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Raná básnická tvorba Egona Bondyho a Ivo Vodseďálka
ŠIMÍČEK, Andrej
2023 - český
Bakalářská práce se zaměřuje na ranou básnickou tvorbu českých nonkonformních literátů, Egona Bondyho a Ivo Vodseďálka, zasazenou do období přelomu 40. a 50. let 20. století. Těžištěm této práce jsou básnické sbírky, jejichž vznik je datován lety 1947-1953. V tomto časovém rozmezí u obou autorů dochází k postupnému vývoji, částečnému odvratu od surrealistických východisek k vlastním tvůrčím koncepcím, a sice k Bondyho "totálnímu realismu" a Vodseďálkově "trapné poezii". Cílem této práce je onen vývoj sledovat, porovnávat poetiky autorů a hledat mezi nimi paralely. Pozornost bude věnována také životu obou autorů, jejich postavení v rámci neoficiální literární sféry a tvůrčím souvislostem s jejich vlastními životními zkušenostmi v tehdejším Československu. The bachelor thesis deals with the early poetry of two Czech nonconformist writers, Egon Bondy and Ivo Vodseďálek, which was written at the turn of the 40s and 50s of the 20th century. The source material of this work are collection of poems written between the year 1947 and the year 1953. During that period, the poetry of both of these writers gradually progresses from surrealism to their own artistic approaches - the methods of "total realism" and "awkward poetry". The aim of this work is to analyse the progress, compare the methods and notice the parallels. Besides that, the work will examine some particular moments of their life and their position of artists in Czechoslovakia at that time. Klíčová slova: Bondy; Vodseďálek; surrealismus; totální realismus; trapná poezie; Bondy; Vodseďálek; surrealism; total realism; awkward poetry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Raná básnická tvorba Egona Bondyho a Ivo Vodseďálka

Bakalářská práce se zaměřuje na ranou básnickou tvorbu českých nonkonformních literátů, Egona Bondyho a Ivo Vodseďálka, zasazenou do období přelomu 40. a 50. let 20. století. Těžištěm této práce jsou ...

ŠIMÍČEK, Andrej
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Náhrobní kameny v kostele sv. Jakuba v Jihlavě
VENCELIDES, Jan
2023 - český
Předložená bakalářská práce se zabývá identifikací a nastíněním života osob, na něž na konci 18. století upomínaly náhrobní kameny, které se nacházely v podlaze farního kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě. První kapitola stručně představuje dějiny královského horního města Jihlavy do první poloviny 18. století. Důraz je kladen nejen na politické dějiny města, ale také na dějiny správy nebo náboženský vývoj. V další části jsou představeny dějiny jihlavského farního kostela sv. Jakuba Většího. Pozornost je věnována vnější i vnitřní podobě kostela, jeho mobiliáři a rovněž událostem, kterým se svatojakubský kostel stal za dobu své existence svědkem. Stěžejní část práce se na základě rukopisu Jana Jindřicha Marzyho, dalších pramenů a odborné literatury snaží rekonstruovat životní osudy 22 významných jihlavských měšťanských rodin a dalších osob, k nimž se vztahovaly sepulkrální památky v interiéru zdejšího svatojakubského chrámu. The provided bachelor thesis examines the identification and delineation of the life stories of individuals commemorated at the end of the 18th century by gravestones located within the flooring of the parish church of St. James the Greater in Jihlava. The initial chapter provides a concise overview of the historical context of the royal upper town of Jihlava until the first half of the 18th century. This overview encompasses not only the political history of the town but also delves into aspects of administration and religious development. Subsequently, the thesis explores the history of the parish church of St. James the Greater in Jihlava, addressing both its external and internal features, furnishings, and significant events witnessed by St. James Church throughout its existence. The central segment of the thesis, drawing from the manuscript of Jan Jindřich Marzy, supplementary sources, and specialized literature, endeavors to reconstruct the life trajectories of 22 prominent Jihlava burgher families and other individuals associated with the sepulchral monuments within the interior of St. James Church. Klíčová slova: Jihlava; náhrobní kameny; sepulkrální památky; dějiny města; měšťané; raný novověk; Jihlava; gravestones; sepulchral monuments; history of the town; burghers; early modern period Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Náhrobní kameny v kostele sv. Jakuba v Jihlavě

Předložená bakalářská práce se zabývá identifikací a nastíněním života osob, na něž na konci 18. století upomínaly náhrobní kameny, které se nacházely v podlaze farního kostela sv. Jakuba Většího v ...

VENCELIDES, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Samostatně hospodařící ženy v Třeboni na počátku novověku
TLAČILOVÁ, Veronika
2023 - český
Bakalářská práce se zabývá samostatně hospodařícími ženami ve městě Třeboni na počátku novověku. Jejím cílem je představit tematiku vdovství v měšťanském prostředí. Zabývá se otázkou, jaké vdovy měly po smrti manžela postavení, možnosti, jak o nich soudobá společnost smýšlela. Měšťanské ženy po sobě nezanechaly příliš mnoho stop, obzvláště ve světě dominovaných mužů. Jejich působení v sociálních a hospodářských dějinách bude zkoumáno na základě třeboňských urbářů z let 1520 až 1652. Předkládaná práce blíže informuje o počtu samostatně hospodařících žen, zkoumá, jaká řemesla zdědily po nebožtíkovi a jakým majetkem jako ženy mohly disponovat. Také představuje sociální a rodinné struktury na příkladu konkrétních třeboňských domácností. This bachelor thesis deals with self-employed women on the Třeboň estate, in the city of Třeboň at the beginning of the modern age. Its aim is to present the topic of middle-class widowhood. After the death of the husband, what was the status of widows, their possibilities, how contemporary society thought about them. Bourgeois women didn't leave much of a mark, especially in a male-dominated world. Their role in social and economic history will be in Třeboň irrigators from 1520 to 1652. This presented work provides more detailed information on the number of women working, what crafts they inherited from this is husband deceased, and what property they could dispose of as women. And how did from the point of view of the privacy of widows, she households in Třeboň and family structures look like. Klíčová slova: ženy; smrt; vdovství; domácnost; hospodářství; řemesla; women; death; widowhood; household; economy; crafts Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Samostatně hospodařící ženy v Třeboni na počátku novověku

Bakalářská práce se zabývá samostatně hospodařícími ženami ve městě Třeboni na počátku novověku. Jejím cílem je představit tematiku vdovství v měšťanském prostředí. Zabývá se otázkou, jaké vdovy měly ...

TLAČILOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Alfons Šťastný z Padařova a jeho myšlenkový svět
LIŠKA, Filip
2023 - český
Ve druhé polovině 19. století bychom se v jihočeském Padařově mohli setkat s jednou výraznou osobností té doby. Filosof, ateista, politik, sedlák, tím vším byl Alfons Ferdinand Šťastný. Nejvíce se proslavil v rovině hospodářské jako otec českého agrarismu. Politická organisace zemědělců a agrární filosofie nicméně tvoří jen část jeho života. Šťastný však za svůj život prošel několika myšlenkovými směry. Do obecného povědomí poprvé vstoupil, hlavně díky svému ostrému postoji k náboženství. Projevoval se však i v jiných kulturních oblastech. V období svého kosmopolitismu například prosazoval mezinárodní jazyk či dokonce vznik společného evropského státu. In the second half of the 19th century, in Padařov in South Bohemian region, we could meet one prominent person of that time. Alfons Ferdinand Šťastný was a philosopher, atheist, politician and farmer. He became most famous in the agricultural field as the father of Czech agrarianism. However, the political organization of farmers and agrarian philosophy are only part of his life. Šťastný, however, went through several schools of thought during his life. He first entered the public consciousness, mainly thanks to his sharp attitude towards religion. However, he also acted in other cultural areas. In the period of his cosmopolitanism, for example, he promoted an idea of international language or even the creation of a common European state. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Alfons Šťastný z Padařova a jeho myšlenkový svět

Ve druhé polovině 19. století bychom se v jihočeském Padařově mohli setkat s jednou výraznou osobností té doby. Filosof, ateista, politik, sedlák, tím vším byl Alfons Ferdinand Šťastný. Nejvíce se ...

LIŠKA, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Návštěva Gustáva Husáka ve Spolkové republice Německo v dubnu 1978
OLIWA, Lukáš
2023 - český
Bakalářská práce se zaměřuje na významnou událost v historii československo-západoněmeckých vztahů, a sice na podrobnou analýzu návštěvy československé delegace v čele s Gustávem Husákem ve Spolkové republice Německo, proběhnuvší v dubnu 1978. V práci bude přiblížen průběh návštěvy jednak z pohledu dochovaných nevydaných dokumentů diplomatické povahy, uchovávaných v Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky, a materiálů uložených v Národním archivu v Praze, jednak z perspektivy dobového mediálního ohlasu, především ve stranickém tisku Rudé právo a denících Svobodné slovo a Lidová demokracie. The aim of this bachelor thesis lies in exploring a significant event in the history of Czechoslovak-West German relations. It focuses on the detailed analysis of the visit of the Czechoslovak delegation led by Gustáv Husák to the Federal Republic of Germany in April 1978. The thesis will present the course of the visit both from the perspective of the surviving unpublished documents of a diplomatic nature, preserved in the Archive of the Ministry of the Foreign Affairs of the Czech Republic in addition to the materials stored in the National Archive in Prague as well as from the perspective of the contemporary media response, especially in the party press Rudé právo and in the daily newspapers such as Svobodné slovo and Lidová demokracie. Klíčová slova: Gustáv Husák; návštěva; československo-západoněmecké vztahy; zahraniční politika; Ostpolitik; détente; Rudé právo; Svobodné slovo; Lidová demokracie; Gustáv Husák; visit; Czechoslovak-West German relations; foreign policy; Ostpolitik; détente; Rudé právo; Svobodné slovo; Lidová demokracie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Návštěva Gustáva Husáka ve Spolkové republice Německo v dubnu 1978

Bakalářská práce se zaměřuje na významnou událost v historii československo-západoněmeckých vztahů, a sice na podrobnou analýzu návštěvy československé delegace v čele s Gustávem Husákem ve Spolkové ...

OLIWA, Lukáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Cesta kolem světa Josefa Kořenského a její kontext v dobové literatuře
NOVÁKOVÁ, Anna
2023 - český
V letech 1893-1894 podnikl Josef Kořenský cestu kolem světa, jejíž popis vydal vzápětí po svém návratu. Práce se zaměří na analýzu literární povahy daného cestopisu, pokusí se jej vřadit do kontextu dobové literatury. In 1893-1894 Josef Kořenský made a journey around the world, the description of which he published shortly after his return. The thesis will focus on the analysis of the literary nature of the travelogue, attempt to place it in the context of contemporary literature. Klíčová slova: Josef Kořenský; cestopisná literatura; parnasismus; orientalismus; literatura 19. století; literární analýza; Josef Kořenský; travel literature; Parnassianism; Orientalism; 19th century literature; literary analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Cesta kolem světa Josefa Kořenského a její kontext v dobové literatuře

V letech 1893-1894 podnikl Josef Kořenský cestu kolem světa, jejíž popis vydal vzápětí po svém návratu. Práce se zaměří na analýzu literární povahy daného cestopisu, pokusí se jej vřadit do kontextu ...

NOVÁKOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Samizdatový časopis Obsah v letech 1981-1985
ŠTOLFA, Daniel
2023 - český
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou jednotlivých vydání samizdatového časopisu Obsah, který vycházel v letech 1981-1989, práce se však zaměřuje pouze na ročníky 1981-1985, jelikož následující ročníky odrážely z větší části politickou a společenskou situaci a zaměřovaly se na reflexi politického dění. Analýza je zasazena do kontextu období normalizace a reflektuje dobovou řeč periodika i z hlediska angažovanosti v politickém a kulturním dobovém dění. Hodnotí roli, jakou periodikum hrálo v kontextu totalitního režimu a jak se zasadilo o rozvoj paralelního kulturního prostoru. Cílem této analýzy je reflektovat záměr a účel publikovaných textů, proměnu podoby časopisu či posun periodika, případně jaká témata se v příspěvcích vyskytovala. Práce pak podává obraz periodika jako činnosti skupiny literátů v nepovoleném uměleckém prostoru a situace této tvůrčí činnosti. Zároveň se práce snaží o vyobrazení různých oblastí, kterým se články věnovaly a jakou tematickou i žánrovou škálu pokrývaly. This bachelor's thesis deals with the analysis of individual issues of the samizdat magazine Obsah, which was published between 1981 and 1989, but the thesis focuses only on the 1981-1985 editions, as the following editions reflected the political and social situation and focused on the reflection of political events. The analysis is set in the context of the normalisation period and reflects the periodical's contemporary language also in terms of its engagement with the political and cultural events of the time. It assesses the role the periodical played in the context of the totalitarian regime and how it contributed to the development of a parallel cultural space. The aim of this analysis is to reflect on the intent and purpose of the published texts, the change in the form of the journal or the shift of the periodical, or what themes were present in the contributions. The thesis then presents a picture of the periodical as the activity of a group of writers in an unauthorized artistic space and the situation of this creative activity. At the same time, the thesis attempts to portray the different areas that the articles covered and what thematic and genre range they covered. Klíčová slova: samizdat; časopis Obsah; normalizace; samizdatové periodikum; Ludvík Vaculík; paralelní kulturní prostor; samizdat; journal Obsah; normalisation; samizdat periodical; Ludvík Vaculík; parallel cul-tural sapce Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Samizdatový časopis Obsah v letech 1981-1985

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou jednotlivých vydání samizdatového časopisu Obsah, který vycházel v letech 1981-1989, práce se však zaměřuje pouze na ročníky 1981-1985, jelikož následující ...

ŠTOLFA, Daniel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze