Počet nalezených dokumentů: 74762
Publikováno od do

Vliv onemocnění karcinom prsu na aktivity denního života pacientky
Trnková, Anežka; Nikodemová, Hana; Klokočková, Šárka
2024 - český
This bachelor thesis deals with the topic of breast cancer and its impact on the lives of women affected by this disease. The theoretical part of the thesis focuses on a detailed description of the anatomy of the breast, risk factors associated with the occurrence of breast cancer, preventive measures, diagnostic methods, various forms of treatment and its possible side effects. In the empirical part of this thesis the results of the questionnaire survey are described, the data are statistically processed and the results of the survey are compared with the results of previously conducted studies. The methodology of this investigation included the development of questionnaires, the structure of which was previously consulted with the thesis supervisor and an expert in the field of oncogynecology. The data collection based on the questionnaire developed by me took place at the Oncology Clinic of the University Hospital in Motol and 46 respondents were included in the research population. The aim of this work was to analyze the impact of breast cancer on the normal daily activities and general life of patients, including physical, psychological and social aspects that are associated with this diagnosed disease. Results: individual responses to each question were described in detail and supplemented... Tato bakalářská práce se zabývá tématem karcinomu prsu a jeho dopadem na život žen postižených tímto onemocněním. Teoretická část práce se zaměřuje na detailní popis anatomie prsu, rizikové faktory spojené s výskytem karcinomu prsu, preventivní opatření, diagnostické metody, různé formy léčby a její možné nežádoucí účinky. V empirické části této práce jsou popsány výsledky vlastního dotazníkového šetření, statisticky zpracována data a porovnány vlastní výsledky šetření s výsledky již dříve realizovaných studií. Metodologie tohoto šetření zahrnovala vytvoření dotazníků, jejichž struktura byla předem konzultována s vedoucím práce a odborníkem z oboru onkogynekologie. Sběr dat na základě mnou vytvořeného dotazníku probíhal na Onkologické klinice Fakultní nemocnice v Motole a do výzkumného souboru bylo zařazeno 46 respondentů. Cílem této práce bylo analyzovat dopady karcinomu prsu na běžné denní aktivity a celkový život pacientek, zahrnující fyzické, psychické a sociální aspekty, které jsou spojeny s tímto diagnostikovaným onemocněním. Výsledky: Individuální odpovědi na jednotlivé otázky byly podrobně popsány a doplněny tabulkami pro lepší přehlednost.Analýza rozmanitých reakcí ukázala, že vnímání vlivu karcinomu prsu na denní život je silně individualizované a závisí na osobní zkušenosti každé... Klíčová slova: Karcinom prsu; kvalita života; vliv na denní aktivity; výživa; psychické rozpoložení; pohybové aktivity; Breast carcinoma; quality of life; impact on everyday activities; nutrition; mental state of mind; physical activities Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv onemocnění karcinom prsu na aktivity denního života pacientky

This bachelor thesis deals with the topic of breast cancer and its impact on the lives of women affected by this disease. The theoretical part of the thesis focuses on a detailed description of the ...

Trnková, Anežka; Nikodemová, Hana; Klokočková, Šárka
Univerzita Karlova, 2024

Komunikační strategie při zvládání agresivního pacienta
Štefek, Jiří; Tomová, Šárka; Raudenská, Jaroslava
2024 - český
The bachelor thesis on the topic "Communication strategies in coping with an aggressive patient" focuses on the issue of patient aggression in emergency departments. In the theoretical part, there is an excursion into the issue, which generally deals with the causes of aggression and the role of communication in solving and preventing aggression. The empirical part is devoted to the evaluation of data obtained in the form of a non-standardized questionnaire on a sample of 102 respondents from five hospital facilities. The evaluation found that 96% of all respondents encounter a manifestation of aggression, with verbal aggression predominating, but a high proportion of brachial aggression was also found. Brachial aggression is reported by 78% of respondents. The most common target of aggression is nursing staff. The most common cause of aggression was clearly identified as intoxication of the patient, where alcohol was the riskiest substance. The results revealed several interesting findings, especially the declining sense of self-confidence to handle a physically aggressive patient with increasing age of the respondents. Furthermore, the results indicated a higher interest of the survey participants in mandatory training in communication with an aggressive patient. The thesis also includes... Bakalářská práce na téma "Komunikační strategie při zvládání agresivního pacienta" se zaměřuje na problematiku agrese pacientů na odděleních s pohotovostní službou. V teoretické části je proveden exkurz do problematiky, který se v obecné rovině věnuje příčinám agrese a roli komunikace v řešení a prevenci agrese. Empirická část se věnuje vyhodnocení dat získaných formou nestandardizovaného dotazníku na vzorku 102 respondentů z pěti nemocničních zařízení. V rámci vyhodnocení bylo zjištěno, že se s projevem agrese setkává 96 % všech dotázaných, přičemž převažuje verbální agrese, avšak bylo zjištěno také vysoké zastoupení agrese brachiální, a to u 78 % dotázaných. Nejčastějším cílem projevů agrese je sesterský personál. Jako nejčastější příčina agrese byla jednoznačně identifikována intoxikace pacienta, kde byl nejrizikovější látkou alkohol. Výsledky odhalily několik zajímavých zjištění, a to zejména klesající pocit sebejistoty zvládnout fyzicky agresivního pacienta s rostoucím věkem respondentů. Dále výsledky naznačily vyšší zájem účastníků šetření o povinná školení v komunikaci s agresivním pacientem. Součástí práce jsou dále doporučení pro praxi formulovaná na základě výsledků šetření a závěrečné shrnutí. Klíčová slova: Agrese. Klinické rozhodování. Komunikace. Pacient. Urgentní péče; Aggressive. Clinical decision - Making. Commutacion. Patient. Urgent care Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Komunikační strategie při zvládání agresivního pacienta

The bachelor thesis on the topic "Communication strategies in coping with an aggressive patient" focuses on the issue of patient aggression in emergency departments. In the theoretical part, there is ...

Štefek, Jiří; Tomová, Šárka; Raudenská, Jaroslava
Univerzita Karlova, 2024

Biogeografie herpetofauny ostrovů Egejského moře
Sýkorová, Marta; Šmíd, Jiří; Papežík, Petr
2024 - český
In the last thirty years, the biogeography of the herpetofauna of the Aegean Sea has been the subject of thorough research. In evolutionary biology, islands are considered to be model ecosystems. Morphological, physiological and behavioral changes in some species can be observed on them. These changes are described as so-called "island syndromes". The occurrence of these syndromes depends on the size of the island, its distance from the mainland and the age of the island as well as on population density, availability of resources and presence of predators. The specific manifestations of these syndromes in reptiles of the Aegean islands are: the occurrence of endemism, gigantism and dwarfism, color changes, more frequent tail autotomy, cannibalism and food specialization. Most of these changes are described in lizards of the Podarcis genus, especially on Podarcis erhardii, as it is the most widespread reptile in this area. The second very widespread and therefore often researched reptile is Mediodactylus kotschyi. Changes often take place on small islands, so individuals tend to be compared with members of the same species from a larger island or mainland. The number of endemic species is significantly higher on islands that are longer separated from the mainland. The existence of gigantism and... Biogeografie herpetofauny Egejského moře je v posledních třiceti letech předmětem důkladného zkoumání. V evoluční biologii jsou ostrovy považovány za modelové ekosystémy. Lze na nich pozorovat morfologické, fyziologické a behaviorální změny, označované jako takzvané "ostrovní syndromy". Vznik těchto syndromů je závislý na velikosti ostrova, jeho vzdálenosti od pevniny a na stáří ostrova. Dále také na hustotě populace, dostupnosti zdrojů a přítomnosti predátorů. Konkrétními projevy těchto syndromů jsou u plazů obývajících Egejské ostrovy: výskyt endemismu, gigantismu a nanismu, barevné změny, častější autotomie ocasu, kanibalismus a potravní specializace. Většina těchto změn je popsána na ještěrkách rodu Podarcis, zejména na Podarcis erhardii, jelikož je v této oblasti nejrozšířenějším plazem. Druhým velmi rozšířeným, a proto často zkoumaným plazem je Mediodactylus kotschyi. Ke změnám často dochází na malých ostrovech, jedinci tak bývají porovnáváni s příslušníky stejného druhu z většího ostrova nebo z pevniny. Výskyt endemitů je významně vyšší na ostrovech, které jsou déle odděleny od pevniny. Vznik gigantismu a nanismu nejvíce ovlivňuje predace, vnitrodruhová nebo mezidruhová kompetice a množství ptačích kolonií na ostrově. Přítomnost ptačích kolonií zajišťuje plazím druhům přísun živin, kterých... Klíčová slova: Egejské moře; ostrovní syndromy; endemismus; gigantismus; nanismus; vnitrodruhová kompetice; Podarcis erhardii; Aegean islands; island syndromes; endemism; gigantism; dwarfism; intraspecific competition; Podarcis erhardii Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Biogeografie herpetofauny ostrovů Egejského moře

In the last thirty years, the biogeography of the herpetofauna of the Aegean Sea has been the subject of thorough research. In evolutionary biology, islands are considered to be model ecosystems. ...

Sýkorová, Marta; Šmíd, Jiří; Papežík, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Kapilarizácia a jej ovplyvnenie protilátkou M1043 v pečeni myšieho modelu NASH
Romaňáková, Anna; Němečková, Ivana; Nachtigal, Petr
2024 - slovenský
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kapilarizácia a jej ovplyvnenie protilátkou M1043 v pečeni myšieho modelu NASH

Romaňáková, Anna; Němečková, Ivana; Nachtigal, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Znalosti zdravotnického personálu o omezovacích prostředcích a právní aspekty jejich použití
Dalíková, Zuzana; Dvořáková, Vladimíra; Neugebauer, Jan
2024 - český
The bachelor thesis entitled " Medical personnel's knowledge of restraints and legal aspects of their use" deals with restraints, their types, the method of use, the legal requirements that accompany their use and the knowledge of medical staff about restraints. Objectives: The aim of this work was to find out what knowledge nurses have about restraints, whether they know what elements the medical documentation must contain and what their responsibilities are. Methods: A 17-question questionnaire was designed to obtain the results of the study. Nurses from the Central Military Hospital were approached. Internal ward, psychiatric ward and aftercare ward were selected as the target units. Out of a total of 80 questionnaires, 50 were returned completed. Results: The results of the survey show that nurses' responses did not differ according to gender and hardly differed according to the highest level of education attained. However, there is a difference in the dependency of the responses and the department in which the respondents work. Nurses on the psychiatric ward are more educated on what their duties are or who is allowed to indicate restraints, for example. Conclusion: The issue of restraints is a growing topic and there is a need for nursing staff to be aware of all the essentials related to... Bakalářská práce názvem zdravotnického personálu omezovacích prostředcích a právní aspekty jejich použití" pojednává o omezovacích prostředcích, jejich typech, způsobu použití, legislativních náležitostech, které jejich používání doprovází a znalostech zdravotnického personálu o omezovacích prostředcích. Cíle: Cílem této práce bylo zjistit, jaké mají zdravotní sestry znalosti o omezovacích prostředcích, vědí, jaké náležitosti musí zdravotnická jaké mají : Pro získání výsledků výzkumu byl sestaven dotazník o 17 otázkách. Byly osloveny sestry z Ústřední vojenské nemocnice. Jako cílové pracoviště bylo zvoleno interní oddělení, psychiatrické oddělení oddělení následné péče. celkového počtu dotazníků navrátilo 50 vyplněných. Výsledky výsledků šetření patrné že odpovědi neliší závislosti pohlaví téměř neliší závislosti nejvyšším dosaženém vzdělání. Nicméně případě závislosti odpovědí a oddělení na kterém respondenti pracují je rozdíl. Sestry na psychiatrickém oddělení jsou více edukovány v otázce, jaké jsou jejich povinnosti, nebo například kdo smí indikovat omezovací prostředky. Závěr: Problematika omezovacích prostředků je čím dál tím větším tématem a je třeba, aby ošetřující personál znal veškeré náležitosti související s tímto tématem. Klíčová slova omezovací prostředky, typy omezovacích prostředků,... Klíčová slova: omezovací prostředky; právní aspekty; zdravotnický personál; znalosti; použití omezovacích prostředků; restrictive measures; legal aspects; medical staff; knowledge; use of restrictive measures Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Znalosti zdravotnického personálu o omezovacích prostředcích a právní aspekty jejich použití

The bachelor thesis entitled " Medical personnel's knowledge of restraints and legal aspects of their use" deals with restraints, their types, the method of use, the legal requirements that accompany ...

Dalíková, Zuzana; Dvořáková, Vladimíra; Neugebauer, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Využití imunohistochemie při průkazu krevních skupinových vlastností tkání v soudně lékařské praxi
Odvárková, Jitka; Němečková, Ivana; Fikrová, Petra
2024 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití imunohistochemie při průkazu krevních skupinových vlastností tkání v soudně lékařské praxi

Odvárková, Jitka; Němečková, Ivana; Fikrová, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Torque teno virus - marker funkce imunitního systému
Řídel, Martin; Saláková, Martina; Horníková, Lenka
2024 - český
Anelloviruses are a viral family of small, uncoated viruses with single-stranded DNA genome, in which Torque teno virus belongs. Torque teno virus is highly prevalent in human population and its prevalence is expected to be 100 %. To date, its patogenity has not been confirmed and more, it was discovered that the viral load reflects the immune status. Considering its high prevalence without causing any pathogenity, it is possible its use in clinical practice in monitoring the immunocompetence of patients with transplanted organs but also in patients with chronic viral infections (eg. HIV or HCV) or autoimmune disorders. Thus, Torque teno virus could provide an easy and alternative option for assesing immune status and help monitoring patient's status. Key words: Torque teno virus, immune system, biomarker, viral load Anelloviry jsou virovou čeledí malých neobalených virů s jednořetězcovým DNA genomem, do nichž se řadí i Torque teno virus. Torque teno virus se hojně vyskytuje v lidské populaci a předpokládá se, že jeho prevalence je téměř 100%. Doposud nebyla prokázána jeho patogenita a navíc bylo zjištěno, že virová nálož Torque teno viru reflektuje stav imunitního systému. Vzhledem k velkému rozšíření bez patogenity je možné jeho využití v klinické praxi při sledování stavu imunokompetence u pacientů po transplantaci orgánů, ale i u pacientů s chronickými virovými infekcemi (např. HIV nebo HCV) či autoimunitními onemocněními. Torque teno virus by tak mohl poskytnout jednoduchou a alternativní variantu pro hodnocení stavu imunitního systému a pomoci tak monitorovat stav pacientů. Klíčová slova: Torque teno virus, imunitní systém, biomarker, virová nálož Klíčová slova: Torque teno virus; imunitní systém; biomarker; virová nálož; Torque teno virus; immune system; biomarker; viral load Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Torque teno virus - marker funkce imunitního systému

Anelloviruses are a viral family of small, uncoated viruses with single-stranded DNA genome, in which Torque teno virus belongs. Torque teno virus is highly prevalent in human population and its ...

Řídel, Martin; Saláková, Martina; Horníková, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Prstencovité lamely a jejich role ve virové infekci
Doležal, Vojtěch; Bruštíková, Kateřina; Vopálenská, Irena
2024 - český
Annulate lamellae are subdomain of endoplasmatic reticulum made of lipid membrane. This membrane has inserted pore complexes structurally and spatially similar to the nuclear pores. Annulate lamellae naturally occur in germ cells, but their formation can be induced even in cell types in which they naturally do not occur. They significantly participate in nuclear assembly after cell division. They also participate in regulation of Ca2+ release from endoplasmatic reticulum into the cytoplasm. Annulate lamellae formation is also induced by infection by some viruses. The first part of this work summarizes the history of annulate lamellae, their occurence in different cell types, localization within cells, their structure and fuction. Second part of this work summarizes the occurence of annulate lamellae in virus infected or transformed cells and their function in viral infection if it is known. Keywords: Annulate lamellae, pore complex, nucleoporin, oocyte, virus, endoplasmatic reticulum Prstencovité lamely jsou subdoménou hrubého endoplazmatického retikula tvořenou lipidickou membránou. Do této membrány mají vložené pórové komplexy, které jsou složením i prostorovým uspořádáním podobné jaderným pórům. Prstencovité lamely se přirozeně vyskytují v zárodečných buňkách, ale jejich vznik může být navozen i v buňkách, ve kterých se přirozeně nevyskytují. Podílejí se na obnově jaderné membrány po buněčném dělení a hrají roli v regulaci uvolňování Ca2+ iontů z endoplazmatického retikula do cytoplazmy. Jejich vznik může být navozen i virovou infekcí. Tato práce v první části shrnuje poznatky o historii objevu prstencovitých lamel, jejich výskytu v různých buněčných typech, lokalizaci v buňce, stavbě a funkci. Druhá část shrnuje všechny poznatky o jejich výskytu ve virem infikovaných nebo transformovaných buňkách a případně jejich funkci v infekci, pokud je známa. Klíčová slova: Prstencovité lamely, pórový komplex, nukleoporin, oocyt, virus, endoplazmatické retikulum Klíčová slova: prstencovité lamely; pórový komplex; nukleoporin; oocyt; virus; endoplazmatické retikulum; annulate lamellae; pore complex; nucleoporin; oocyte; virus; endoplasmic reticulum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Prstencovité lamely a jejich role ve virové infekci

Annulate lamellae are subdomain of endoplasmatic reticulum made of lipid membrane. This membrane has inserted pore complexes structurally and spatially similar to the nuclear pores. Annulate lamellae ...

Doležal, Vojtěch; Bruštíková, Kateřina; Vopálenská, Irena
Univerzita Karlova, 2024

Bariérový ošetřovatelský režim u pacientů s infekčním onemocněním na standardním lůžkovém oddělení
Vanclová, Barbora; Trojánek, Milan; Neugebauer, Jan
2024 - český
Bachelor thesis titled "Barrier Nursing Regime in patients with infectious diseases in standard bed ward" delves into the knowledge of non-medical healthcare personnel in the issue of barrier nursing care and barrier isolation regimes, their subsequent application in practice on individual standard wards, and possible ways to increase the motivation of this personnel to adhere to barrier measures. Aims: The aim of this study is to determine whether healthcare personnel adhere to barrier measures when caring for patients with infectious diseases and to assess their knowledge in this area, eventually, reasons for not adhering to these measures and explore potential motivations for adherence. Methods: The research was conducted using a questionnaire survey, which was carried out in 4 hospitals, namely in MMN a.s., Regional Hospital Jičín a.s., Regional Hospital Trutnov a.s., and Regional Hospital Náchod a.s. The questionnaire comprised a total of 23 questions, including 6 open-ended questions and 17 multiple-choice questions. A total of 69 respondents completed the questionnaire. Results: After statistical analysis of the data, it was found that the knowledge of non- medical healthcare personnel in this area is not entirely satisfactory, which often leads to incorrect utilization of barrier regimes.... Bakalářská práce s názvem "Bariérový ošetřovatelský režim u pacientů s infekčním onemocněním na standardním lůžkovém oddělení" se zabývá znalostmi nelékařského zdravotnického personálu v problematice bariérové ošetřovatelské péče a bariérových izolačních režimů, jejich následným aplikováním v praxi na jednotlivých standardních odděleních a případnými způsoby, které by zvýšily motivaci tohoto personálu k dodržování bariérových opatření. Cíle: Cílem této práce je zjistit, zda zdravotnický personál při péči o nemocné s infekčním onemocněním dodržuje bariérová opatření a jaké má v této problematice znalosti, případně z jakého důvodu opatření nedodržuje a jaká by byla případná motivace k jejich dodržování. Metody: Výzkum byl proveden formou dotazníkového šetření, které bylo provedeno ve 4 nemocnicích, a to v MMN a.s., Oblastní nemocnici Jičín a.s., Oblastní nemocnici Trutnov a.s. a Oblastní nemocnici Náchod a.s. Dotazník obsahoval celkem 23 otázek, z nichž bylo 6 otázek otevřených a 17 otázek výběrových. Pro následnou analýzu se nakonec podařilo získat 69 plně vyplněných dotazníků. Výsledky: Po statistickém zpracování dat bylo zjištěno, že znalosti nelékařského zdravotnického personálu v této problematice nejsou zcela vyhovující, a tudíž často nedochází ani ke správnému využívání bariérových režimů.... Klíčová slova: Infekční onemocnění; bariérová opatření; standardní oddělení; infekce spojené se zdravotní péčí; epidemiologie; Infectious diseases; contact precautions; standard ward; health-care associated infections; epidemiology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Bariérový ošetřovatelský režim u pacientů s infekčním onemocněním na standardním lůžkovém oddělení

Bachelor thesis titled "Barrier Nursing Regime in patients with infectious diseases in standard bed ward" delves into the knowledge of non-medical healthcare personnel in the issue of barrier nursing ...

Vanclová, Barbora; Trojánek, Milan; Neugebauer, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Kortikální mikrookruhy a synaptický přenos v epilepsii
Doležal, Filip; Králíková, Michaela; Svoboda, Jan
2024 - anglický
Epilepsy is a permanent predisposition of the brain to generate epileptic seizures. This widespread disease significantly impairs patients' life. Since epilepsy is defined only by its common symptoms, the research is complicated due to the variety of possible causes that can result in this disorder. Although many forms of therapy targeting different etiologies of this disorder exist, it is often challenging to select the right treatment and about one third of the patients still suffer from refractory seizures. Nevertheless, several proteins that participate in synaptic transmission and may undergo specific changes in their function have been identified. These changes in function affect both the activity of synapse and the involvement of synaptic connections in neuronal microcircuits. Microcircuits are common motifs of connections amidst excitatory and inhibitory neurons that are necessary for the transmission and processing of information in the brain. Microcircuits can be temporarily or permanently impaired by pathogenic processes on the molecular level, which may be responsible for the origination and propagation of seizures. Keywords epilepsy, ictogenesis, microcircuits, synaptic transmission Epilepsie je trvalá predispozice mozku generovat epileptické záchvaty. Toto onemocnění je ve společnosti značně rozšířené a pacientům výrazně komplikuje život. Jelikož se jedná o onemocnění definované pouze společnými příznaky, výzkum je náročný kvůli množství příčin, které k epilepsii vedou. Přestože existuje mnoho forem terapie cílících na různé etiologie této nemoci, často je náročné nasadit pacientům správnou léčbu a asi třetina z nich stále trpí záchvaty refrakterními vůči jakékoli léčbě. Nicméně bylo identifikováno množství proteinů, které se podílejí na synaptickém přenosu, a popsáno, jaké důsledky mohou mít změny v jejich funkci. Změna funkce jednotlivých proteinů ovlivňuje aktivitu synapsí a také to, jak se jednotlivé synapse zapojí v rámci neuronálních mikrookruhů. Mikrookruhy jsou motivy zapojení excitačních a inhibičních neuronů, důležité pro přenos a zpracování informací v mozku. Mikrookruhy mohou být dočasně, nebo i dlouhodobě pozměněny patogenními ději na úrovni molekulárních mechanismů, které mohou zodpovídat za vznik a propagaci epileptických záchvatů. Klíčová slova epilepsie, iktogeneze, mikrookruhy, synaptický přenos Klíčová slova: epilepsie; iktogeneze; mikrookruhy; synaptický přenos; epilepsy; ictogenesis; microcircuits; synaptic transmission Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kortikální mikrookruhy a synaptický přenos v epilepsii

Epilepsy is a permanent predisposition of the brain to generate epileptic seizures. This widespread disease significantly impairs patients' life. Since epilepsy is defined only by its common symptoms, ...

Doležal, Filip; Králíková, Michaela; Svoboda, Jan
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze