Počet nalezených dokumentů: 73410
Publikováno od do

Vnímání kulturních rozdílů ve školním kolektivu žáky prvního stupně
Koutná, Vendula; Urban, Lukáš; Král, Matěj
2023 - český
Klíčová slova: Dítě; žák; spolužák; třída; základní škola; asistent pedagoga; cizinec; národnost; odlišný mateřský jazyk; Child; pupil; classmate; class; primary school; teaching assistant; foreigner; nationality; different native languague Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vnímání kulturních rozdílů ve školním kolektivu žáky prvního stupně

Koutná, Vendula; Urban, Lukáš; Král, Matěj
Univerzita Karlova, 2023

Podpora jazykového vývoje dětí s vývojovou jazykovou poruchou v předškolním věku.
Závodná, Šárka; Klenková, Jiřina; Korandová, Zuzana
2023 - český
Klíčová slova: Vývojová jazyková porucha; mateřská škola; rozvoj jazykových schopností; Developmental language disorder; kindergarten; development of language abilities Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Podpora jazykového vývoje dětí s vývojovou jazykovou poruchou v předškolním věku.

Závodná, Šárka; Klenková, Jiřina; Korandová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2023

Možnosti využití arteterapie na rozvoj sebevědomí při komunikaci u dětí s narušenou komunikační schopností
Pekáriková, Zuzana; Valešová Malecová, Barbara; Korandová, Zuzana
2023 - český
Bakalářská práce se zabývá rozvojem sebevědomí při komunikaci u dětí prvního stupně s narušenou komunikační schopností pomocí arteterapie. V úvodní kapitole je podrobně popsána narušená komunikační schopnost a jaký má vliv na osobnost dítěte. Je zde kladen důraz na sebevědomí v komunikaci u osob s NKS. Druhá kapitola se zaměřuje na arteterapii. Popisuje jednotlivé formy, fáze setkání, metody, vymezuje cíle arteterapie a konkrétně arteterapii u osob s NKS. V poslední části je navržen arteterapeutický program cílený na rozvoj sebevědomí při komunikaci. Je rozvržen detailně do deseti setkání a zohledňuje specifické potřeby dítěte. Postupuje dle náročnosti. Hlavním cílem navrženého programu je nejen rozvoj sebevědomí při komunikaci, ale také odreagování a rozvoj fantazie. Klíčová slova Arteterapie, arteterapeutický program, narušená komunikační schopnost, sebevědomí, logopedie Abstract This bachelor thesis deals with the development of self-esteem in communication in first grade children with communication disability through art therapy. In the introduction chapter, the impaired communication disability is described in detail and how it affects the child's personality. There is an emphasis on self-awareness in communication in individuals with communicative disability. The second chapter focuses on art... Klíčová slova: Arteterapie; arteterapeutický program; narušená komunikační schopnost; sebevědomí; logopedie; Art therapy; art therapy program; communication disorder; self-esteem; speech therapy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Možnosti využití arteterapie na rozvoj sebevědomí při komunikaci u dětí s narušenou komunikační schopností

Bakalářská práce se zabývá rozvojem sebevědomí při komunikaci u dětí prvního stupně s narušenou komunikační schopností pomocí arteterapie. V úvodní kapitole je podrobně popsána narušená komunikační ...

Pekáriková, Zuzana; Valešová Malecová, Barbara; Korandová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2023

Pohled lidí s mentálním postižením na založení rodiny
Větrovská, Anna; Mužáková, Monika; Němec, Zbyněk
2023 - český
Klíčová slova: Lidé s mentálním postižením; sexualita; těhotenství; zakládání rodiny; People with mental disabilities; sexuality; pregnancy; starting a family; sexuality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pohled lidí s mentálním postižením na založení rodiny

Větrovská, Anna; Mužáková, Monika; Němec, Zbyněk
Univerzita Karlova, 2023

Resilience u žáků středních škol
Morar, Mykyta; Janošová, Pavlína; Syslová, Hana
2023 - český
The presented work deals in the theoretical part with the definition of resilience (psychological resistance), different concepts of resilience with an emphasis on social resources, adolescents and their resilience. A validated CYRM questionnaire and open-ended questions were used in the research investigation. The empirical part is focused on verifying two main hypotheses and answering three open questions. In the quantitative part, the first hypothesis is: Women acquire more social resources than men. For the second hypothesis, it was verified whether first-year students acquire more social resources for resilience. In the qualitative study, it was determined what strategies adolescents prefer when dealing with stressful situations, what are their main causes of stress and who they turn to for help if they are in a stressful situation. Key words: Resilience, psychological resistance, social resources, stressful situations, adolescence, CYRM questionnaire. Předložená práce se v teoretické části zabývá definicí resilience (psychické odolnosti), různým pojetím resilience s důrazem na sociální zdroje, adolescenty a jejich resiliencí. Ve výzkumném šetření byl použit validizovaný dotazník CYRM a otevřené otázky. Empirická část je zaměřena na verifikaci dvou hlavních hypotéz a zodpovězení tří otevřených otázek. V kvantitativní části první hypotéza zní: Ženy získávají více sociálních zdrojů než muži. U druhé hypotézy se verifikovalo, jestli studenti prvních ročníků získávají více sociálních zdrojů pro resilienci. V kvalitativní části se zjišťovalo, jaké strategie adolescenti preferují při řešení stresogenních situací, jaké jsou jejich hlavní stresogenní příčiny a na koho se obracejí v stresogenní situaci. Klíčová slova: Resilience, psychická odolnost, sociální zdroje, stresogenní situace, adolescence, CYRM dotazník. Klíčová slova: Resilience; psychická odolnost; sociální zdroje; stresogenní situace; adolescence; CYRM dotazník; Resilience; psychological resistance; social resources; stressful situations; adolescence; CYRM questionnaire Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Resilience u žáků středních škol

The presented work deals in the theoretical part with the definition of resilience (psychological resistance), different concepts of resilience with an emphasis on social resources, adolescents and ...

Morar, Mykyta; Janošová, Pavlína; Syslová, Hana
Univerzita Karlova, 2023

Kvalita partnerského vztahu rodičů dětí s tělesným /kombinovaným postižením
Skalická, Adéla; Hájková, Vanda; Mužáková, Monika
2023 - český
This bachelor's thesis focuses on the quality of the partner relationship of parents who have a child with a physical or combined disability. The goal of the work is to describe the quality of their relationship, what difficulties parents face in everyday life, and what factors help them strengthen the relationship. Quantitative research was used to achieve these goals, namely the questionnaire method with closed, semi-open and open questions. The questionnaire was used to collect data from parents of children with physical or combined disabilities and their partners. The summary of the results indicates that a child with a physical or combined disability can have a significant effect on the partner relationship of the parents. However, it is not possible to say unequivocally whether this influence has a positive or negative effect. This complicated life situation ends some relationships forever, while others, on the contrary, strengthen and create an unbreakable bond between partners. The results show that diverse families with children with disabilities have many specific and unique concerns. However, it turns out that some difficulties are very similar. This bachelor's thesis provides a comprehensive view of the quality of the partner relationship of parents of children with physical or combined... Tato bakalářská práce se zaměřuje na kvalitu partnerského vztahu rodičů, kteří mají potomka s tělesným nebo kombinovaným postižením. Cílem práce je popsat, jaká je kvalita jejich vztahu, jakým obtížím rodiče čelí v běžném životě a jaké faktory jim naopak pomáhají vztah utužovat. Pro dosažení těchto cílů byl použit kvantitativní výzkum, konkrétně metoda dotazníku s uzavřenými, polootevřenými a otevřenými otázkami. Dotazník sloužil ke sběru dat od rodičů dětí s tělesným nebo kombinovaným postižením a od jejich partnerů. Shrnutí výsledků naznačuje, že dítě s tělesným nebo kombinovaným postižením může mít významný vliv na partnerský vztah rodičů. Nelze však jednoznačně říct, zda tento vliv působí pozitivně či negativně. Některé vztahy tato komplikovaná životní situace navždy ukončí, jiné naopak posílí a vytvoří mezi partnery nezlomné pouto. Zjištěnými výsledky je zřejmé, že různorodé rodiny s dětmi s postižením mají spoustu specifických a unikátních starostí. Ukazuje se však, že některé obtíže jsou velmi podobné. Tato bakalářská práce poskytuje ucelený pohled na kvalitu partnerského vztahu rodičů dětí s tělesným nebo kombinovaným postižením. Její výsledky mohou přispět k lepšímu porozumění této specifické skupiny rodičů a poskytnout podklady pro podporu a intervence v oblasti partnerských vztahů v... Klíčová slova: kombinované postižení; kvalita vztahu; partnerský vztah; tělesné postižení; combined disability; partner relationship; physical disability; relationship quality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kvalita partnerského vztahu rodičů dětí s tělesným /kombinovaným postižením

This bachelor's thesis focuses on the quality of the partner relationship of parents who have a child with a physical or combined disability. The goal of the work is to describe the quality of their ...

Skalická, Adéla; Hájková, Vanda; Mužáková, Monika
Univerzita Karlova, 2023

Využití asistivních technologií při vzdělávání žáků s kombinovaným postižením
Sigmundová, Klára; Šumníková, Pavlína; Bertlová, Barbora
2023 - český
Klíčová slova: kombinované postižení; asistivní technologie; vzdělávání žáků s kombinovaným postižením; základní škola speciální; smyslové vnímání; multiple disabilities; assistive technology; education of pupils with multiple disabilities; special elementary school; sensory perception Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití asistivních technologií při vzdělávání žáků s kombinovaným postižením

Sigmundová, Klára; Šumníková, Pavlína; Bertlová, Barbora
Univerzita Karlova, 2023

Homosexualita - vnímání své vlastní identity
Volhejnová, Vanesa; Karela, Jan; Janošová, Pavlína
2023 - český
Klíčová slova: homosexualita; homofobie; coming out; sexuální orientace; identita; gay; lesba; homosexuality; homophobia; coming out; sexual orientation; identity; gay; lesbian Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Homosexualita - vnímání své vlastní identity

Volhejnová, Vanesa; Karela, Jan; Janošová, Pavlína
Univerzita Karlova, 2023

Ošetřovatelská péče o pacienta s ALS
Musílková, Lenka; Bálková, Lenka; Lišková, Martina
2023 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ošetřovatelská péče o pacienta s ALS

Musílková, Lenka; Bálková, Lenka; Lišková, Martina
Univerzita Karlova, 2023

Od kořenů do kompostu: Současná praxe českého přírodního pohřebnictví
Kabátová, Kateřina; Skripnik, Ondřej; Nešporová, Olga
2023 - český
Klíčová slova: přírodní pohřby; rituál; ekologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Od kořenů do kompostu: Současná praxe českého přírodního pohřebnictví

Kabátová, Kateřina; Skripnik, Ondřej; Nešporová, Olga
Univerzita Karlova, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze