Počet nalezených dokumentů: 27802
Publikováno od do

Edukace pacientů s celiakií
VOSTŘELOVÁ, Lucie; MACHÁLKOVÁ, Lenka; TOMANOVÁ, Jitka
2019 - český
Přehledová bakalářská práce se zabývá edukací, jejím významem i vlivem na pacienty trpící celiakií. První dílčí cíl této práce se zabývá předložením aktuálních dohledaných publikovaných poznatků, týkajících se efektivity edukace pacientů s celiakií v rámci specifických aspektů jako je kvalita života pacienta a terapeutická zátěž. V souvislosti s tím se věnuje i novým metodám, které se v oblasti edukace celiakie uplatňují. Dohledané poznatky potvrzují, že kvalita života pacientů s celiakií se bez vhodně zvolené a kvalitní edukace výrazně snižuje. Efektivita edukace závisí nejen na použití moderních edukačních pomůcek a nových technologií, ale i na tom, jaký postoj zaujme pacient ke svému onemocnění. Na celiaky je vyvíjen určitý tlak spojený s léčbou, kterou je nasazení a celoživotní dodržování bezlepkové diety. Edukace tak hraje významnou roli i při samotné léčbě pacientů s celiakií. Druhý dílčí cíl je tedy zaměřen na předložení aktuálních dohledaných publikovaných poznatků, týkajících se významu edukace při dodržování BL diety a zvyšování jejího povědomí u veřejnosti. Dohledané poznatky potvrzují důležitost dodržování BL diety u pacientů s celiakií, která se odvíjí od vhodné edukace. Zároveň se však ukazuje, že míra vědomostí a celkové povědomí o BL dietě je nízké nejen u široké veřejnosti, ale i u zdravotnických profesionálů, včetně lékařů a všeobecných sester. Proto je kladen větší důraz na zvýšení povědomí o celiakii a bezlepkové dietě nejen prostřednictvím médií, ale i formou screeningu, aby mohla být nemoc včas diagnostikována a léčena. Potřeba edukace o celiakii se tedy týká jak zdravotnického personálu, tak i laické veřejnosti. Pro strategii vyhledávání byly použity tyto databáze: EBSCO, GOOGLE SCHOLAR, MEDVIK, PUBMED, PROQUEST. The over view bachelor thesis is targeted on education and it's impact and influence on patients with celiac disease. The first partial goal of this thesis is to introduce a current published knowledge about the education effectivity in celiac patients in the kontext of specific aspects, such as quality of life and therapeutical burden. In this context, it also talks about new methods in celiac education. Found knowledge confirms that quality of life of celiac patiens is significantly Loir without suitable and quality education. The education effectivity depends on use of modern educational aids and new technology, but also on patient's attitude toweards his orhersillness. The education is especially important because of the stress linked to treatment and life-long gluten-free diet. The second partial goal is targeted on current published knowledge about the importace of education in adherence to gluten-free diet and rating the common awareness about it. Found knowledge confirms the importance of adherence to gluten-free diet in celiac patients, which is linked to proper education. But in the same time is apparent that level of knowledge and overal awareness about gluten free diet is low in the general public, but also in medici professionals, including doctors and nurses. Due to this is important to increase of awareness about celiac and gluten-free diet not only throught the mass media, but also with the form of screening, which leads to early diagnosis and treatment of illness. The following data bases were used for the search strategy: EBSCO, GOOGLE SCHOLAR, MEDVIK, PUBMED, PROQUEST. Klíčová slova: edukace; celiakie; bezlepková dieta; pacient; efektivita; vědomosti; povědomí; ošetřovatelství; všeobecná sestra; education; celiac disease; gluten-free diet; effectiveness; knowledge. awareness nursing; nurse Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Edukace pacientů s celiakií

Přehledová bakalářská práce se zabývá edukací, jejím významem i vlivem na pacienty trpící celiakií. První dílčí cíl této práce se zabývá předložením aktuálních dohledaných publikovaných poznatků, ...

VOSTŘELOVÁ, Lucie; MACHÁLKOVÁ, Lenka; TOMANOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Poruchy kognitivních funkcí u dospělých a možnosti ovlivnění pomocí nefarmakologických metod
ŽÁČKOVÁ, Hana; ŠAŇÁKOVÁ, Šárka; ŠKOLOUDÍK, David
2019 - český
Přehledová bakalářská práce se zabývá poruchami kognitivních funkcí u dospělé populace osob. Zaměřuje se především na mírnou kognitivní poruchu a syndrom demence, jejich diagnostiku, příznaky, typy, prognózou a možnosti léčby. Dále se věnuje problematice ošetřovatelské péče u pacientů s demencí, jejím specifikám, náročnosti a efektivitě, a především možnostem ovlivnění progrese tohoto syndromu pomocí nefarmakologických přístupů pro zkvalitnění života dospělých s kognitivními poruchami. This bachelor thesis deals with cognitive impairment in adult population. It focuses mainly on mild cognitive impairment and dementia syndrome, diagnostics, symptoms, types, prognosis and treatment options. It also devotes itself to nursing care in patients with dementia, its specifics, difficulty and efficacy and above all the potential for affecting the progression of this syndrome by non-pharmacological approaches to improve the quality of life of adults with cognitive disorders. Klíčová slova: kognitivní funkce; starší dospělí; ošetřovatelská péče; aktuální poznatky; nefarmakologické přístupy; poruchy kognitivních funkcí; cognitive functions; older adults; nursing care; current knowledges; non-pharmacological approaches; cognitive impairtment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Poruchy kognitivních funkcí u dospělých a možnosti ovlivnění pomocí nefarmakologických metod

Přehledová bakalářská práce se zabývá poruchami kognitivních funkcí u dospělé populace osob. Zaměřuje se především na mírnou kognitivní poruchu a syndrom demence, jejich diagnostiku, příznaky, typy, ...

ŽÁČKOVÁ, Hana; ŠAŇÁKOVÁ, Šárka; ŠKOLOUDÍK, David
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Syndrom dechové tísně novorozenců
JANÁKOVÁ, Nikola; ŠIBRAVOVÁ, Věra; ŠULÁKOVÁ, Soňa
2019 - český
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu dechové tísně jako jednou z nejčastějších respiračních onemocnění novorozenců. Předkládá nejnovější poznatky o příčinách vzniku této komplikace, vysvětluje její průběh a klinické známky, které ji provázejí. Zároveň se zaměřuje na důležitost terapie a ošetřovatelské péče. V neposlední řadě zahrnuje profylaktickou léčbu a některé prognostické údaje o důsledcích jejím postižením. Poznatky jsou dohledány z mnoha elektronických a knižních zdrojů, především databáze PubMed, Google Scholar a Medvik. This bachelor's thesis deals with the topic of respiratory distress syndrome as one of the most common respiratory diseases of newborns. The thesis adresses the latest findings on the causes of this complication, explains its course and the clinical signs that accompany it. It also focuses on the importance of therapy and nursing care. Last but not least, it includes prophylactic treatment and some prognostic data about consequences of this disease. The thesis contains data published in specialized databases PubMed, Google Scholar and Medvik. Klíčová slova: syndrom dechové tísně novorozenců; vývoj plic; surfaktant; císařský řez; gestační diabetes mellitus; tachypnoe; dyspnoe; apnoe; cyanóza; diagnostika; stabilizace; termomanagement; medikamentózní léčba; výživa a tekutiny; vitamín D; monitoring; ventilační podpora; kofein; bronchopulmonální dysplázie; profylaxe; respiratory distress syndrome of newborns; lung development; surfactant; caesarean section; gestational diabetes mellitus; tachypnea; dyspnoea; apnea; cyanosis; diagnosis; stabilization; termomanagement; medicament treatment; nutrition and fluids; vitamin D; monitoring; ventilatory support; caffeine; bronchopulmonary dysplasia; prophylaxis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Syndrom dechové tísně novorozenců

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu dechové tísně jako jednou z nejčastějších respiračních onemocnění novorozenců. Předkládá nejnovější poznatky o příčinách vzniku této komplikace, ...

JANÁKOVÁ, Nikola; ŠIBRAVOVÁ, Věra; ŠULÁKOVÁ, Soňa
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Mapování bezbariérovosti lyžařských areálů v oblasti Jeseníků
LICHNOVSKÝ, Luděk; ČÍHÁKOVÁ, Radka
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá mapováním bezbariérovosti lyžařských areálů v oblasti Jeseníků se zaměřením na osoby s tělesným postižením. To obsahuje hodnocení celkem 7 lyžařských areálů: Čerťák - Václavov u Bruntálu, Karlov - Karlov, Kazmarka - Karlov, Kopřivná - Malá Morávka, Myšák - Karlov, JONAS PARK - Ostružná a Pawlin - Karlov. The bachelor thesis deals with the mapping of the barrier-free ski areas in the Jeseníky area with a focus on people with physical disabilities. This includes an evaluation of 7 ski areas: Čerťák - Václavov u Bruntálu, Karlov - Karlov, Kazmarka - Karlov, Kopřivná - Malá Morávka, Myšák - Karlov, JONAS PARK - Ostruzná and Pawlin - Karlov. Klíčová slova: Osoby s tělesným postižením; lyžování; lyžařské areály; mono-ski; bezbariérovost.; People with physical disabilities; skiing; ski centers; mono-ski; barrier-free. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Mapování bezbariérovosti lyžařských areálů v oblasti Jeseníků

Bakalářská práce se zabývá mapováním bezbariérovosti lyžařských areálů v oblasti Jeseníků se zaměřením na osoby s tělesným postižením. To obsahuje hodnocení celkem 7 lyžařských areálů: Čerťák - ...

LICHNOVSKÝ, Luděk; ČÍHÁKOVÁ, Radka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Minivolejbal jako součást školní tělesné výchovy
PLEVA, Martin; HÁP, Pavel
2019 - český
Bakalářská práce se věnuje nácviku minivolejbalu. Jsou zde popsány základní techniky odbití. Hlavním cílem bylo vytvořit baterii cviků na horní odbití obouruč. Pro ilustraci jsou z některých cviků sestaveny vyučovací jednotky. Bakalářská práce by měla sloužit jako vodítko pro nácvik minivolejbalu v hodinách tělesné výchovy. This bachelor thesis is dedicated to practising mini-volleyball. Description of basic hit techniques is included. Main goal was to make a set of exercises for upper two-handed hit. For better imaginacion there are some classes made using some of these exercises. The thesis is intended to serve as help for teachers teaching mini-volleyball in psysical education. Klíčová slova: mladší školní věk; minivolejbal; sportovní trénink; volejbalová cvičení; horní odbití obouruč; pravidla minivolejbalu; younger school age; minivolleyball; volleyball excercises; sport training; upper two-handed hit; rules of mini-volleyball Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Minivolejbal jako součást školní tělesné výchovy

Bakalářská práce se věnuje nácviku minivolejbalu. Jsou zde popsány základní techniky odbití. Hlavním cílem bylo vytvořit baterii cviků na horní odbití obouruč. Pro ilustraci jsou z některých cviků ...

PLEVA, Martin; HÁP, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Léčebná rehabilitace u pacientů s Dupuytrenovou kontrakturou
JALŮVKOVÁ, Michaela; MUSILOVÁ, Mirka
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá problematikou pacientů s Dupuytrenovou kontrakturou. V obecné části bakalářské práce jsou shrnuty obecné informace o anatomii palmodigitální aponeurózy a je objasněn pojem Dupuytrenova kontraktura. Dále je popsána etiopatogeneze, klasifikace a formy onemocnění a též možné léčebné přístupy. Speciální část bakalářské práce je věnována kineziologickému vyšetření a fyzioterapii při konzervativním i pooperačním přístupu. Součástí práce je také kazuistika pacientky s Dupuytrenovou kontrakturou. This bachelor thesis addresses the issues of patients with Dupuytren´s contracture. The general part contains an overview of general information on the anatomy of palmar aponeurosis and the clarification of thw term Dupuytren´s contracture. It further includes the description of the aethiopathogenesis, classification and forms of the disease as well as possible methods of medical treatment. The special part of the bachelor thesis aims at kinesiological examination and physiotherapy employed in both conservative and surgical approaches. The work also includes the case study of a patient with Dupuytren´s contracture. Klíčová slova: benigní neoplastická fibromatóza; palmární léze; digitální léze; fyzioterapie; konzervativní léčba; operační přístup; benign neoplastic fibromatosis; palmar lesion; digital lesion; physiotherapy; conservative treatment; surgical approach Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Léčebná rehabilitace u pacientů s Dupuytrenovou kontrakturou

Bakalářská práce se zabývá problematikou pacientů s Dupuytrenovou kontrakturou. V obecné části bakalářské práce jsou shrnuty obecné informace o anatomii palmodigitální aponeurózy a je objasněn pojem ...

JALŮVKOVÁ, Michaela; MUSILOVÁ, Mirka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Význam pitného režimu pro sportovce: stav zavodnění u hráčů rugby
BRTNÍČEK, David; KLIMEŠOVÁ, Iva
2019 - český
Cílem této práce bylo zjistit stav zavodnění zkoumané skupiny před tréninkovou jednotkou. Zkoumanou skupinou bylo třicet hráčů ragby hrající extraligovou a zároveň nejvyšší úroveň ragby v České republice. Věk hráčů byl od 18 let až do 37 let. Průměrný věk zkoumané skupiny je 25,7 ? 5,04 let, průměrný BMI je 28,24 ? 3,17 kg/m?, průměrná hmotnost je 95,5 ? 13,73 kg, průměrná výška je 183,7 ? 7,29 cm a hráči průměrně ragby hrají 12,8 ? 4,74 let. Základem experimentu byl odběr moči jednotlivcům před tréninkovou jednotkou do sterilních lékařských zkumavek a následné vyhodnocení stavu zavodnění podle specifické hustoty moči pomocí refraktometru. The aim of this work was to determine the state of irrigation of the investigated group before the training unit. The group was thirty rugby players playing extraleague and at the same time the highest level of rugby tournament in the Czech Republic. Age of players from 18 years to 37 years. The mean age of the investigated group is 25,7 ? 5.04 lbs years, average BMI is 28,24 ? 3,17 kg/m?, average weight is 95.5 ? 13,73 kg, average height is 183.7 ? 7.29 cm and an average players play rugby 12.8 ? 4.74 years. The foundation of the experiment was urine collection individuals before workout unit into sterile medical tubes and subsequent assessment of the status of the flooding of the specific gravity of urine using a refractometer. Klíčová slova: sportovní výživa; dehydratace; nápoje; sportovní výkon; sports nutrition; dehydration; drinks; sport performance Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Význam pitného režimu pro sportovce: stav zavodnění u hráčů rugby

Cílem této práce bylo zjistit stav zavodnění zkoumané skupiny před tréninkovou jednotkou. Zkoumanou skupinou bylo třicet hráčů ragby hrající extraligovou a zároveň nejvyšší úroveň ragby v České ...

BRTNÍČEK, David; KLIMEŠOVÁ, Iva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Mléčné výrobky ve výživě seniorů
VOJTOVIČOVÁ, Nikola; KLIMEŠOVÁ, Iva
2019 - český
Cílem práce bylo zjistit oblíbenost a frekvenci konzumace mléka a mléčných výrobků u vybrané skupiny seniorů. Dílčí cíle byly: Zjistit prevalenci zdravotních omezení pro konzumaci mléka, nejčastěji konzumovaný mléčný výrobek a zda existují rozdíly mezi muži a ženami ve sledovaných parametrech. Výzkumný soubor tvořilo 80 lidí starších šedesáti let, kteří byli osloveni mnou v obchodních centrech Albert, Globus a Tesco a byli ochotni odpovědět na anketní otázky. Data byla sbírána od prosince 2018 - února 2019. Anketa byla anonymní a obsahovala devatenáct otázek na daný problém. Pro dosažení výsledků, byla použita anketa. Z anketního šetření vyplynulo, že 26 % respondentů konzumovalo mléko 7krát týdně a 20 % všech respondentů vůbec nekonzumovalo mléko. Nejčastější preferovaný mléčný výrobek byly sýry (90 %) a mléko (80 %). Žádnou dietu nedodržovalo 71 % respondentů a z 29 % respondentů dodržovalo dietu. Bylo zjištěno, že ženy, více než muži, konzumovaly zakysané mléčné výrobky, zakysanou smetanu a tvaroh. The aim of this work was to determine the popularity and frequency of the milk and dairy products consumption in a selected group of seniors. The partial goals were: to find out the prevalence of health restrictions for milk consumption as the most common consumed dairy product and whether there are differences between men and women in the researched parameters. The research group was composed of 80 people over sixty years who were approached by me in the commercial centres such as Albert, Globus and Tesco and were willing to answer the survey questions. The data was collected from December 2018 to February 2019. The questionnaire was anonymous and contained nineteen questions on this issue. Achieving the results, I used the survey questionnaire. The survey showed that 26 % of respondents consumed milk 7 times a week and 20 % of all respondents did not drink milk at all. The most preferred dairy product was cheese (90 %) and milk (80 %). 71 % of respondents did not keep any diet and 29 % of the respondents kept it. The survey found out that women were drinking sour milk products, sour cream and curd more than men were. Klíčová slova: vyvážená strava; nutriční podpora; alergie na mléko; nesnášenlivost laktózy; balanced diet; nutritional support; allergy to milk; lactose intolerance Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Mléčné výrobky ve výživě seniorů

Cílem práce bylo zjistit oblíbenost a frekvenci konzumace mléka a mléčných výrobků u vybrané skupiny seniorů. Dílčí cíle byly: Zjistit prevalenci zdravotních omezení pro konzumaci mléka, nejčastěji ...

VOJTOVIČOVÁ, Nikola; KLIMEŠOVÁ, Iva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Zastavěné prostředí a chůze olomouckých seniorů
KUBIENOVÁ, Denisa; PELCLOVÁ, Jana
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi zastavěným prostředím a chůzí olomouckých seniorů. Do výzkumu se zapojilo 169 respondentů z toho 128 žen a 41 mužů. Věk zúčastněných činil v průměru 70 let. Při měření byla data získána za pomocí dotazníku ANEWS a akcelerometru ActiGraph GT3X+. Dále byly použity záznamové archy, do kterých senioři zaznamenávali informace o své pohybové aktivitě. Zastavěné prostředí bylo identifikováno pomocí geografického informačního systému (GIS). Hlavním cílem bylo analyzovat objem chůze u seniorů žijících v prostředí s vyšší či nižší chodeckostí a také porovnat objem chůze u seniorů s odlišným BMI, odlišnou délkou vzdělání a žijících v různém typu obydlí ve vztahu k prostředí s vyšší či nižší chodeckostí. Objem chůze se významně nelišil mezi olomouckými seniory žijícími v prostředí s vyšším či nižším indexem "chodeckosti". V případě obézních seniorů a seniorů žijících v rodinném domě se ovšem objem kroků/den v závislosti na rozdílné míře chodeckosti signifikantně lišil. Tito senioři vykonali významně více kroků/den, pokud žijí v prostředí s vyšší chodeckostí, na rozdíl od těch, kteří žijí v prostředí s nižší chodeckostí. This bachelor thesis deals with the relation between built environment and walking of seniors of Olomouc. 169 respondents took part in the survey - 128 women and 41 men. The average participant age was 70 years. When gauging, the data were obtained using ANEWS questionnaire and GT3X+ accelerometer. In addition, recording sheets were used, where seniors recorded the information about their physical activity. Built environment was identified using geographical information system (GIS). Our main objective was to analyse the amount of walking of seniors living in the environment with higher or lower walkability, as well as to compare the amount of walking of seniors with different levels of BMI, different duration of their education and living in different type of habitation, in relation to the environment with higher or lower walkability. The amount of walking was not significantly different among seniors living in the environment with higher or lower index of "walkability". However, in case of obese seniors and seniors living in a detached house, the amount of steps/day differed significantly, depending on the different level of walkability. These seniors executed significantly more steps/day if they were living in the environment with higher walkability, unlike those living in the environment with lower walkability. Klíčová slova: pohybová aktivita; stárnutí; akcelerometr; GIS; physical activity; ageing; accelerometer; GIS Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Zastavěné prostředí a chůze olomouckých seniorů

Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi zastavěným prostředím a chůzí olomouckých seniorů. Do výzkumu se zapojilo 169 respondentů z toho 128 žen a 41 mužů. Věk zúčastněných činil v průměru 70 let. Při ...

KUBIENOVÁ, Denisa; PELCLOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Doplňkový volnočasový program pro vojáky z povolání na preventivní rehabilitaci MO AČR s dětmi
VÁVRŮ, Ivana; PETR, Michal
2019 - český
Práce je zaměřena na doplňkový program pro vojáky z povolání v rámci preventivní rehabilitace, kteří s sebou na preventivní rehabilitaci berou děti. Hlavním cílem je objasnit nejčastější důvody přítomnosti dětí na preventivní rehabilitaci pro vojáky z povolání, identifikovat zařízení volarezy, která jsou cílovou skupinou, tedy vojáky z povolání s dětmi, nejvyhledávanější, a zjistit, zda mají vojáci z povolání na preventivní rehabilitaci s dětmi a o jaký druh volnočasových aktivit zájem. Na základě dotazníkového šetření a rozhovoru bylo zjištěno, že nejčastější příčinou přítomnosti dětí na preventivní rehabilitaci je kompenzace času, kdy nemůžou být s rodinou. Největší zájem v rámci volnočasových aktivit projevili vojáci o kolektivní zábavné hry a pohybově soutěživé aktivity vedoucí k přirozenému pohybu, rozvoji komunikačních dovednosti a zdravé soutěživosti. The work focuses on a supplementary program for professional soldiers during their preventive rehabilitation, who takes with themselves their children. The main aim is to clarify the most common reasons for the presence of children in preventive rehabilitation for professional soldiers. Also identify which facilities of the military spa rehabilitation facilities are the most wanted by these group of soldiers, called target audience. At least but not the last step is to find out whether the target audience is interested in offered supplementary program. It was found, based on a questionnaire survey and interview, that the most common cause of the presence of children in preventive rehabilitation of professional soldiers is some compensation for their often absence from home. The biggest interest in the leisure activities program is for the entertaining games and competitive sport activities that lead to natural movement, the development of communication skills and healthy competition. Klíčová slova: doplňkový; volnočasový; program; pohybové; hry; aktivity; preventivní; rehabilitace; voják z povolání; děti.; supplementary; leisure time; program; movement; games; activities; preventive; rehabilitation; active soldier; children. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Doplňkový volnočasový program pro vojáky z povolání na preventivní rehabilitaci MO AČR s dětmi

Práce je zaměřena na doplňkový program pro vojáky z povolání v rámci preventivní rehabilitace, kteří s sebou na preventivní rehabilitaci berou děti. Hlavním cílem je objasnit nejčastější důvody ...

VÁVRŮ, Ivana; PETR, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze