Počet nalezených dokumentů: 338
Publikováno od do

Fasching in den deutschsprachigen Ländern
KORDULOVÁ, Vendula; VOMÁČKOVÁ, Olga; DÖMISCHOVÁ, Ivona
2018 - německý
Bakalářská práce je zaměřena na Svátky a zvyky, konkrétně Masopust v německy mluvících zemích. Teoretická část se zaměřuje na ucelené informace o tomto svátku v obecné rovině, o jeho původu, oslavách a dalších masopustních tradicích v německy mluvících zemích. Zároveň slouží jako porovnání masopustních oslav v České republice. Praktická část bakalářské práce se věnuje zjišťování povědomí českých obyvatel o německém svátku, jejímž hlavním cílem je zjistit, jaké znalosti mají, a která ze dvou věkových skupin odpovídala lépe a zároveň má větší přehled o problematice. The bachelor thesis is focused on feasts and customs, or Carnival in German-speaking countries. The theoretical part focuses on comprehensive information about this feast at a general level, its origins, celebrations and other carnival traditions in German-speaking countries. The practical part of the bachelor thesis is devoted to the survey of the Czech inhabitants' awareness of the German feast with the main aim to find out knowledges of Czech inhabitants and which of the two age groups responds better and at the same time has a bigger overview about this topic. Klíčová slova: Carnival; Feasts and customs; Tradition; Germany; Austria; Schwitzerland Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Fasching in den deutschsprachigen Ländern

Bakalářská práce je zaměřena na Svátky a zvyky, konkrétně Masopust v německy mluvících zemích. Teoretická část se zaměřuje na ucelené informace o tomto svátku v obecné rovině, o jeho původu, oslavách ...

KORDULOVÁ, Vendula; VOMÁČKOVÁ, Olga; DÖMISCHOVÁ, Ivona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Výživové zvyklosti u jedinců s ulcerózní kolitidou
SMOLKA, Tomáš; SOFKOVÁ, Tereza; HŘIVNOVÁ, Michaela
2018 - německý
Tématem bakalářské práce jsou výživové zvyklosti u jedinců, kteří trpí ulcerózní kolitidou. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje zdravému životnímu stylu, jsou zde charakterizována nespecifická zánětlivá onemocnění, blíže je zde popsána ulcerózní kolitida. Výzkumné šetření v praktické části bylo provedeno formou dotazníku u jedinců s diagnózou ulcerózní kolitidy. Cílem bylo zmapovat životní styl a stravu u jedinců s ulcerózní kolitidou. The theme of bachelory thesis is dietary habits of patients with ulcerative colitis The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part includes a healthy lifestyle and ulcerative colitis is described in detail here. The research in the practical part was conducted in the form of a questionnaire and it was related only to a patient with ulcerative colitis. The main goal of the thesis was to evaluate the lifestyle and diet of patients with ulcerative colitis. Klíčová slova: Ulcerative colitis; lifestyle; nutrition Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Výživové zvyklosti u jedinců s ulcerózní kolitidou

Tématem bakalářské práce jsou výživové zvyklosti u jedinců, kteří trpí ulcerózní kolitidou. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje zdravému životnímu stylu, ...

SMOLKA, Tomáš; SOFKOVÁ, Tereza; HŘIVNOVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Erasmus+ als Möglichkeit des Fremdsprachenerwerbs in den deutschsprachigen Ländern
JASKULOVÁ, Tereza; DÖMISCHOVÁ, Ivona; KUBICA, Jan
2018 - německý
Práce se zabývá evropským vzdělávacím programem Erasmus+, jako jednou z možností osvojování si cizího jazyka, v tomto případě němčiny v německy mluvících zemích. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Praktická část se zabývá osvojováním němčiny v Německu a Rakousku v průběhu mobility. This thesis focuses on educational programme Erasmus+ as one of the posibilities of a foreign language aquisition, in this case aquisition of German in German speaking countries. It is divided into two parts - theoretical and practical. The practical part focuses on aquiring German in Germany and Austria during Erasmus+ mobility. Klíčová slova: Erasmus+ programme; foreign language aquisition; German; mobility; German speaking countries; Germany; Austria Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Erasmus+ als Möglichkeit des Fremdsprachenerwerbs in den deutschsprachigen Ländern

Práce se zabývá evropským vzdělávacím programem Erasmus+, jako jednou z možností osvojování si cizího jazyka, v tomto případě němčiny v německy mluvících zemích. Práce je rozdělena do dvou částí, ...

JASKULOVÁ, Tereza; DÖMISCHOVÁ, Ivona; KUBICA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Reaktionen auf den Tod des Kronprinzen Rudolf in ausgewählten böhmischen, mährischen und österreichischen Zeitungen
KRISTOVÁ, Michaela; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; FIALOVÁ, Ingeborg
2018 - německý
Tato bakalářská práce má za cíl zjistit, jakým způsobem reagovaly na úmrtí korunního prince Rudolfa vybrané noviny z Prahy, Olomouce a Vídně. Cílem bylo taky zkoumat, které pověsti se od první zprávy o korunním princi až do oficiálního sdělení s informací o jeho sebevraždě rozšířily. Také byl popsán život korunního prince, pak novinářství za Habsburské monarchie během druhé poloviny 19. století ovlivněné technickým pokrokem a cenzurou a v neposlední řadě důležité české psané noviny na konci 19. století. V hlavní části se popsaly nejdříve články a následně byly tyto články hlavně při nepravdivých informací opraveny a dle historické pravdy správně doplněny. The aim of this BA thesis is to establish the way the selected newspaper from Prague, Olomouc and Vienna responded to the death of the Crown Prince Rudolf. The aim was also to examine which rumors spread among people from the first news about the Crown Prince to the official announcement with the information about his suicide. The thesis also describes life and journalistic work of the Crown Prince, journalism in Habsburg Monarchy during the second half of the 19th century which was influenced by technical progress and censorship, and last but not least, important newspaper written in the Czech language at the end of the 19th century. In the main part, the thesis describes articles and in the following part of the thesis, the articles, when containing untrue information, were corrected according to historical truth and they were also completed if information was missing. Klíčová slova: Crown Prince Rudolf; Baroness Mary Vetsera; hunting chateau in Mayerling; Emperor Franz Joseph I.; Empress Elisabeth; Crown Princess Stephanie; Moritz Szeps; Liberalism; news industry in Habsburg Monarchy; censorship in newspapers; the press in Bohemia; Moravia and Silesia; reactions. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Reaktionen auf den Tod des Kronprinzen Rudolf in ausgewählten böhmischen, mährischen und österreichischen Zeitungen

Tato bakalářská práce má za cíl zjistit, jakým způsobem reagovaly na úmrtí korunního prince Rudolfa vybrané noviny z Prahy, Olomouce a Vídně. Cílem bylo taky zkoumat, které pověsti se od první zprávy ...

KRISTOVÁ, Michaela; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Gespenster in der österreichischen Kinderliteratur
HABLÁKOVÁ, Veronika; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; PODLECKI, Jonas Peter
2018 - německý
Tato práce se zabývá analýzou strašidel v dílech Christine Nöstlinger a Renate Welsh, které patří k současným rakouským autorkám literatury pro děti a mládež. Konkrétně se jedná o díla Rosa Riedl Schutzgespenst (1979), Das kleine Moorgespenst (1985) a Tanja und die Gespenster (1998). Důraz je při analýze kladen na následující body: jako strašidla v jednotlivých knihách vypadají, jako se strašidly staly a jaká je jejich funkce. První část práce se zabývá vývojem literatury pro děti a mládež v Rakousku, od jejího počátku až po současnost. Druhá část objasňuje, proč jsou strašidla tak oblíbené v dětské literatuře a zároveň se tato část zabývá významem strašidel v knihách pro děti. Třetí a čtvrtou část tvoří analýza jednotlivých děl. This work deals with the analysis of spooks in works by Christine Nöstlinger and Renate Welsh, who belong to contemporary Austrian authors of literature for children and youth. In particular, the books are Rosa Riedl Schutzgespenst (1979), Das kleine Moorgespenst (1985) and Tanja und die Gespenster (1998). Emphasis is placed on the following points: how the ghosts in each book look, how they actually became ghosts and what their function is. The first part of the thesis deals with the development of literature for children and youth in Austria, from its beginning to the present. The second part explains why ghosts are so popular in children's literature, and at the same time, this part deals with the meaning of ghosts in children's books. The third and fourth parts are the analysis of individual books. Klíčová slova: Christine Nöstlinger; Renate Welsh; literature for children and youth; Austrian literature; Rosa Riedl Schutzgespenst; Tanja und die Gespenster; Das kleine Moorgespenst Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Gespenster in der österreichischen Kinderliteratur

Tato práce se zabývá analýzou strašidel v dílech Christine Nöstlinger a Renate Welsh, které patří k současným rakouským autorkám literatury pro děti a mládež. Konkrétně se jedná o díla Rosa Riedl ...

HABLÁKOVÁ, Veronika; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; PODLECKI, Jonas Peter
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Phraseologismen in der Kinderliteratur
ŠTĚPÁNKOVÁ, Pavlína; KAŇOVSKÁ, Michaela; KRAPPMANN, Marie
2018 - německý
Bakalářská práce se zabývá použitím frazémů v dětské literatuře. Bakalářská práce má dvě části: teoretickou část a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá pojmem frazeologie a frazeologismus, poté klasifikací frazémů, funkcí frazémů v textu a použitím frazémů v literatuře a dětské literatuře. V praktické části se práce zabývá frazémy nalezenými v knize Eine Sonne für Papa od Leah Rauhut-Brungs, které jsou analyzovány podle kritérií typ, umístění v textu a způsob zapojení do kontextu. The bachelor's thesis deals with the usage of phrasemes in children's literature. The bachelor's thesis has two parts: a theoretical part and a practical part. In the theoretical part the author oves a definion of the term phraseology and phrasem, presents the classification of phrasemes and describes the funktions of phrasemes in texts and the usage of phrasemes in literature and children's literature. In the practical part the thesis deals with phrasemes found in the children's book Eine Sonne für Papa by Leah Rauhut-Brungs, which are afterwards analysed according to the kriteria type, position in the text and integration into the context. Klíčová slova: Phraseology; phrasemes; signs of phrasemes; classification of phrasemes; usage of phrasemes in text; function of phrasemes in text; phrasemes in literature; phrasemes in children literature Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Phraseologismen in der Kinderliteratur

Bakalářská práce se zabývá použitím frazémů v dětské literatuře. Bakalářská práce má dvě části: teoretickou část a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá pojmem frazeologie a ...

ŠTĚPÁNKOVÁ, Pavlína; KAŇOVSKÁ, Michaela; KRAPPMANN, Marie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Phraseologismen in den Filmrezensionen des Films "Sonnenallee"
JURKOVSKÁ, Barbora; KAŇOVSKÁ, Michaela; OPLETALOVÁ, Veronika
2018 - německý
Diplomová práca sa zaoberá frazeologizmami vyskytujúcimi sa v recenziách filmu Sonnenallee. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť sa zaoberá klasifikáciou frazeologizmov, špecifickými znakmi a ich použitím v texte. Ďalej sa venuje jednotlivým žurnalistickým textom, samostatnú podkapitolu tvorí recenzia a jej funkcie. V praktickej časti je uvedená analýza frazeologizmov, ktoré sa vyskytujú v recenziách filmu Sonnenallee. Analýza sa sústreďuje na určenie typu frazému, spôsobu použitia a miesta v texte. This study deals with phrasemes used in the reviews of the movie Sonnenallee. It is divided into two sections, a theoretical and practical one. The theoretical section outlines phrasemes, their specific characteristics and attributes, and the application in the text. It further characterizes journalistic texts. One subchapter is devoted to the review and its functions. The aim of the practical section is an analysis of the phrasemes used in the reviews of the movie Sonnenallee. The analyses focuses on determining the type of the phrasem, the way of use and the place in the text. Klíčová slova: phraseology; phrasem; classification of phrasems; characteristic of phrasems; phrasems in texts; medium; journalistic texts; film review Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Phraseologismen in den Filmrezensionen des Films "Sonnenallee"

Diplomová práca sa zaoberá frazeologizmami vyskytujúcimi sa v recenziách filmu Sonnenallee. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť sa zaoberá klasifikáciou frazeologizmov, ...

JURKOVSKÁ, Barbora; KAŇOVSKÁ, Michaela; OPLETALOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Kommentierte Übersetzung der Erzählungen "Das Bischofszimmer" und "Der Einundzwanzigste" von Josef Mühlberger
VLÁŠKOVÁ, Jana; PEŠTOVÁ, Alžběta; FIALOVÁ, Ingeborg
2018 - německý
Bakalářská práce se zabývá komentovaným překladem povídek "Das Bischofszimmer" a "Der Einundzwanzigste" českoněmeckého spisovatele Josefa Mühlbergera. V teoretické části je představen autor i jeho tvorba a vybrané povídky jsou interpretovány a zasazeny do kulturně-historického kontextu. Praktická část zahrnuje překlady povídek z německého do českého jazyka, které slouží jako základ pro následný komentář, jenž zachycuje překladatelské výzvy a zdůvodňuje užité překladatelské postupy. The main focus of this bachelor thesis lies on creating an annotated translation of the short stories "Das Bischofszimmer" and "Der Einundzwanzigste" by the Czech-German writer Josef Mühlberger. In the theoretical part, the author and his work are introduced and the short stories are put into cultural-historical context. The practical part presents original translations of the selected texts which serve as a basis for the subsequent commentary, where encountered translation challenges and their solutions are explained. Klíčová slova: literary translation; equivalence; Second World War; Sudeten German literature; Josef Mühlberger Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Kommentierte Übersetzung der Erzählungen "Das Bischofszimmer" und "Der Einundzwanzigste" von Josef Mühlberger

Bakalářská práce se zabývá komentovaným překladem povídek "Das Bischofszimmer" a "Der Einundzwanzigste" českoněmeckého spisovatele Josefa Mühlbergera. V teoretické části je představen autor i jeho ...

VLÁŠKOVÁ, Jana; PEŠTOVÁ, Alžběta; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Mit einem Glas roten oder weißem Wein? Zur unsystematischen Flexion partitiver Konstruktionen im Deutschen
MÍČKOVÁ, Eliška; TICHÁK, Viktor; RINAS, Karsten
2018 - německý
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou nesystematické distribuce pádových koncovek v partitivních konstrukcích (především v apozici s přídavným jménem v tzv. Maß- und Mengenangaben). Teoretická část práce zkoumá deklinaci partitivních konstrukcí jak z normativního tak z deskriptivního pohledu gramatiky. Dále následuje autorkou stanovená hypotéza a představení metodologických postupů, jež jsou aplikovány v praktické části práce. Zde je provedena analýza korpusu (DeReKo), díky jejímž výsledkům dochází v závěru práce ke srovnání a konfrontaci zmíněných teoretických přístupů německých lingvistů, německých autoritativních gramatik a v neposlední řadě také srovnání s na začátku výzkumu stanovenou hypotézou. This bachelor thesis is concerned with the issue of non-systematic distribution of grammatical case endings in partitive constructions in German. The theoretical part offers explanation of partitive constructions that is possible to find in normative and descriptive grammar books as well. The next is author's hypothesis and introduction of methodology, which is applied in the practical part. There is made a corpus analysis (DeReKo). On the basis of results from the research is possible to compare and confront the theoretical approaches of German grammar books and linguistic studies with the usage of contemporary German language. Last but not least, also the set hypothesis is verified. Klíčová slova: Partitive constructions; specification of measure and quantity; unsystematic declination; case identity; default case; corpus analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Mit einem Glas roten oder weißem Wein? Zur unsystematischen Flexion partitiver Konstruktionen im Deutschen

Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou nesystematické distribuce pádových koncovek v partitivních konstrukcích (především v apozici s přídavným jménem v tzv. Maß- und Mengenangaben). ...

MÍČKOVÁ, Eliška; TICHÁK, Viktor; RINAS, Karsten
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Průchozí poezie
SLIŽOVÁ, Ludmila; BUČEK, Robert; MICHÁLEK, Ondřej
2018 - německý
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá vztahem ilustrace a literární předlohy - konkrétněji se zaměřuje na interpretaci básní. Rozpracovává otázku přístupu výtvarníka k ilustrovanému textu a stručně se zmiňuje o knižní grafice. Praktická část obsahuje soubor velkoformátových ilustrací poezie současného básníka Jonáše Zbořila. V této části byla využita technika akční malby a intuitivní kresby. In the theoretical part, this thesis deals with the relationship between a literary artwork and an illustrationmore precisely with an interpretation of a poem. The theoretical part contains an analysis of alternative approaches to illustration of texts and shortly discusses book design. The practical part consists of large-scale poetry illustrations by Czech contemporary poet Jonáš Zbořil. I applied techniques of gestural abstraction and intuitive drawing. Klíčová slova: ilustration. poetry; drawing; book design; text interpretation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Průchozí poezie

Bakalářská práce se v teoretické části zabývá vztahem ilustrace a literární předlohy - konkrétněji se zaměřuje na interpretaci básní. Rozpracovává otázku přístupu výtvarníka k ilustrovanému textu a ...

SLIŽOVÁ, Ludmila; BUČEK, Robert; MICHÁLEK, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze