Počet nalezených dokumentů: 3462
Publikováno od do

Užitečnost obecní policie v dnešní době z pohledu občana
FRÝBORT, Zdeněk; NOVÁKOVÁ, Zdenka
2010 - český
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaké postavení má v současné společnosti obecní policie. Předmětem teoretické části bylo analyzovat právní předpisy a odbornou literaturu upravující postavení, povinnosti, oprávnění a úkoly obecní policie a posoudit, zda jsou dostačující k tomu, aby mohla být tato složka vnímána jako veřejně prospěšná.. V praktické části bakalářské práce byl zjišťován postoj občanů k instituci městské policie na území statutárního města Olomouc. Ke sběru dat byla použita metoda dotazníku. The aim of this Bachelor thesis is to chase up the position of municipal police in present-day society. The matter of the theoretical part was to analyse laws and specialized literature concerning the position, duties and authorities of municipal police. It also tries to consider if the previous mentioned are sufficient to understand this element as public beneficial. The practical part of the thesis tries to chase up the attitude to the municipal police of the citizens in the city of Olomouc. To get the information it was used the method of questionnaire. Klíčová slova: Obecní policie; užitečnost obecní policie; Municipal police; utility of municipal police Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Užitečnost obecní policie v dnešní době z pohledu občana

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaké postavení má v současné společnosti obecní policie. Předmětem teoretické části bylo analyzovat právní předpisy a odbornou literaturu upravující postavení, ...

FRÝBORT, Zdeněk; NOVÁKOVÁ, Zdenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Postavení seniorů ve společnosti
TVRDOŇOVÁ, Lenka; SKOPALOVÁ, Jitka
2010 - český
Práce je zaměřena na postavení seniorů ve společnosti. Je zde vymezeno stárnutí jedince jako individuální bytosti, tak stárnutí společnosti jako demografického jevu. Jsou zde popsány formy diskriminace, které jsou senioři vystavováni, velká pozornost je věnována také zdrojům, které tento postoj vyvolávají. Snažím se nalézt příčiny a definovat důsledky negativného postoje společnosti ke stárnoucím občanům. The work is directed to a status of senior citizens in society. The individual ageing is determined here as well as population ageing. There is a description of different forms of age discrimination, the great deal of attention is focused on sources, which evoke that attitude. I am trying to find the causes and define consequences of negative attitude of societe to elder people. Klíčová slova: stáří;věk; ageismus; diskriminace; předsudek; týrání; senility; age; ageism; discrimination; prejudice; abuse Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Postavení seniorů ve společnosti

Práce je zaměřena na postavení seniorů ve společnosti. Je zde vymezeno stárnutí jedince jako individuální bytosti, tak stárnutí společnosti jako demografického jevu. Jsou zde popsány formy ...

TVRDOŇOVÁ, Lenka; SKOPALOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Klient s diagnózou ADHD
WAWRECZKOVÁ, Soňa; TICHÁ, Iveta
2010 - český
Bakalářská práce je zaměřena na klienta se syndromem ADHD ? poruchou pozornosti s hyperaktivitou. Poskytuje základní informace o vývoji poruchy, etiologii, příznacích a diagnostice ADHD. Poukazuje na obtíže u dospělého jedince s ADHD a možností terapie. Součástí práce je kazuistika 18-leté dívky. The bachelor thesis is aimed at a client with syndrome ADHD- attention deficit hyperactivy disoder. It provides for the basic information about development of disorder, etiology, symptoms and ADHD diagnostics. It adverts to difficulties od an adult person with ADHD and his possibility of therapy. The case report written by 18 year old girl is a part of the thesis. Klíčová slova: ADHD-porucha pozornosti s hyperaktivitou; specifické poruchy chování; terapie; kazuistika; individuální vzdělávací plán; ADHD- Attention Deficit Hyperactivity Disorder; specific disorders of behaviour; therapy; casuistry; individual educational plan Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Klient s diagnózou ADHD

Bakalářská práce je zaměřena na klienta se syndromem ADHD ? poruchou pozornosti s hyperaktivitou. Poskytuje základní informace o vývoji poruchy, etiologii, příznacích a diagnostice ADHD. Poukazuje na ...

WAWRECZKOVÁ, Soňa; TICHÁ, Iveta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Humor ve výuce
ŠNAJDROVÁ, Hana; KLAPAL, Václav
2010 - český
Bakalářská práce je zaměřena na humor ve výuce, konkrétně ve výuce žáků základní školy. Předkládá teoretický rámec pohledu na humor, smích, historii humoru, komunikaci obecně. Zabývá se učitelem a žákem v pedagogické komunikaci. V práci jsou kategorizovány výroky učitelů a žáků s využitím typologie školního humoru Mareše a Křivohlavého. Srovnává humor studentů zachycený v literatuře s humorem současných žáků. The bachelor thesis is intented on the humour in teaching, concretely on teaching of elementary school's pupils. The conception of the work creates the theoretical framework of views of the humour, the laugh, the history of the humour and communication generally. It engages in teacher and pupil in pedagogical communication. There are categorizied statements of teachers and pupils with application of the school humour typology by Mareš and Křivohlavý. It compares the students' humour in the literature with the humour of today's pupils. Klíčová slova: humor; komunikace; učitel; žák; pedagogická komunikace; funkce školního humoru; typologie školního humoru; : humour; communication; teacher; pupil; pedagogical communication; function of school humour; typology of school humour. Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Humor ve výuce

Bakalářská práce je zaměřena na humor ve výuce, konkrétně ve výuce žáků základní školy. Předkládá teoretický rámec pohledu na humor, smích, historii humoru, komunikaci obecně. Zabývá se učitelem a ...

ŠNAJDROVÁ, Hana; KLAPAL, Václav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Postoje mládeže k jedincům ohroženým sociálním vyloučením
BAUEROVÁ, Ivana; PITNEROVÁ, Dagmar
2010 - český
Práce se zabývá postoji mládeže k jedincům ohroženým sociálním vyloučením (jedinci agresivní, neklidní, zdravotně znevýhodnění a bojácní). Dále hledá odpověď na otázku, zda existuje rozdíl v postojích mládeže gymnázia a mládeže "obyčejné" střední školy. Teoretická část práce vymezuje odbornou terminologii, popisuje cílovou skupinu, zabývá se postoji, předsudky a interpersonální percepcí a oblastí sociálního vyloučení. Empirická část vymezuje celou šíři výzkumného problému (stanovení cíle, výzkumný soubor, zvolenou metodologii, vlastní výzkumné šetření, diskusi, závěr výzkumu). The paper focuses on attitudes taken by the youth to individuals jeopardized by social exclusion (aggressive, fidgety, handicapped and timid individuals). The paper further attempts to answer the question whether there is a difference in attitudes taken by students of a secondary grammar school (in Czech: "gymnázium") and students of a comprehensive secondary school (in Czech: "střední škola"). The general part of the paper provides a description of the terminology, the target group and analyzes the attitudes taken, prejudice and interpersonal perception and the sphere of social exclusion; while the empiric part presents the entire scope of the research problem (determining the goal, the research set, the chosen methodology, the actual research investigation activities, discussion, the research conclusion). Klíčová slova: Postoje; mládež; sociální vyloučení; jedinci agresivní; neklidní; zdravotně znevýhodnění; bojácní; sémantický diferenciál; D-statistika; korelace; dotazník.; Attitudes; youth; social exclusion; aggressive; fidgety; handicapped and timid individuals; semantic differential; D-statistics; correlation; questionnaire. Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Postoje mládeže k jedincům ohroženým sociálním vyloučením

Práce se zabývá postoji mládeže k jedincům ohroženým sociálním vyloučením (jedinci agresivní, neklidní, zdravotně znevýhodnění a bojácní). Dále hledá odpověď na otázku, zda existuje rozdíl v ...

BAUEROVÁ, Ivana; PITNEROVÁ, Dagmar
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

RASOVÉ PŘEDSUDKY V SOUČASNÉ ČESKÉ KULTUŘE
ŠKOLOUDÍKOVÁ, Veronika; NEUMEISTER, Pavel
2010 - český
Bakalářská práce si klade za cíl nahlédnou na problematiku rasismu, rasových a etnických předsudků a stereotypů a jejich vlivu na soužití jednotlivých etnik v rámci ČR. Na základě studia literatury se bakalářská práce zaměřuje na základní kategorie problematiky a na vývoj soužití českého a romského etnika. První část práce se zaměřuje na teoretické přiblížení problematiky rasových předsudků a na přiblížení a pochopení kultury romské minority. Druhá část práce je zaměřena na praktickou problematiku, zde je práce zaměřena na dotazník ohledně mínění žáků středních škol na romskou populaci. V závěru se práce zaměřuje na konkrétní odpovědi a snažení se obhájit, zda máme předsudky vůči Romům, či jsou naše odpovědi pouhou charakteristikou Romů. Dále jsou v práci dána doporučení, která by přispěla ke zkvalitnění a lepšího soužití majority s minoritou. The thesis aims will look at issues of racism, racial and ethnic prejudices and stereotypes and their impact on the coexistence of various ethnic groups in the Czech republic. Based on the literature the work is focused on the basic categories of issues and the development and coexistence of the Czech and Roma minority. The first part focuses on the theoretical approach the issue of racial prejudice and the approach and understanding of Roma culture minority. The second part is focused on practical issues, there is work focused on the opinion questionnaire on secondary school students of Roma cultures. In conclusion, this work focuses on specific responses and efforts to defend if we have prejudices against the Roma, or are merely characteristic of our answers are at work Romas. Again made recommendations that would contribute to the improvement and better living for the majority and minority. Klíčová slova: Rom; rasa; kultura; předsudek; stereotyp; diskriminace; majorita; minorita; asimilace; diskriminace.; Rom; race; culture; prejudice; stereotype; diskrimination; majority; minor; assimilation; diskrimination. Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
RASOVÉ PŘEDSUDKY V SOUČASNÉ ČESKÉ KULTUŘE

Bakalářská práce si klade za cíl nahlédnou na problematiku rasismu, rasových a etnických předsudků a stereotypů a jejich vlivu na soužití jednotlivých etnik v rámci ČR. Na základě studia literatury se ...

ŠKOLOUDÍKOVÁ, Veronika; NEUMEISTER, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Integrace na základní škole z pohledu pedagoga
SOLNÍKOVÁ, Jana; KLAPAL, Václav
2010 - český
Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace dětí do běžných tříd základních škol. Poukazuje na nároky kladené na pedagoga a na náročnost jeho práce s integrovanými dětmi. This work deals with questions of integration children into normal classes in the basic schools. It adverts to demands which are imposed to pedagogue and to his demanding work with integrated children. Klíčová slova: Integrace; integrovaný žák; pedagog; specifické poruchy učení; třída; učitel; základní škola znevýhodnění; Integration; integrated pupil; pedagogue; specific learning deficiencies; classroom; teacher; basic school; handicaps Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Integrace na základní škole z pohledu pedagoga

Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace dětí do běžných tříd základních škol. Poukazuje na nároky kladené na pedagoga a na náročnost jeho práce s integrovanými dětmi....

SOLNÍKOVÁ, Jana; KLAPAL, Václav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Využití lidových tradic a řemesel v praktických činnostech mateřské školy.
HRABALOVÁ, Hana; HAVELKA, Martin
2010 - český
Bakalářská práce řeší problematiku zařazení tématu lidových tradic a řemesel do výuky v mateřské škole. Ústřední částí práce je metodický materiál (námětový kalendář) a návrh začlenění zvoleného tématu do ŠVP PV, který se opírá o provedený průzkum. The bachelor thesis discusses the problem of introducing folklore and traditional crafts to the kindergarten curricula. The central part of the thesis a methodological tool (calendar of themes) and a proposal for integrating folklore to the pre-school curricula. The thesis is based on a field research. Klíčová slova: Lidové zvyky; tradice; řemesla; ŠVP; metodický materiál; námětový kalendář.; Folklore; tradition; crafts; school curricula; methodology; calendar of themes. Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Využití lidových tradic a řemesel v praktických činnostech mateřské školy.

Bakalářská práce řeší problematiku zařazení tématu lidových tradic a řemesel do výuky v mateřské škole. Ústřední částí práce je metodický materiál (námětový kalendář) a návrh začlenění zvoleného ...

HRABALOVÁ, Hana; HAVELKA, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Názor laické veřejnosti na problematiku náhradní rodinné péče
KUNDRATOVÁ, Iveta; MATUŠKOVÁ, Linda
2010 - český
Bakalářská práce je zaměřena na téma náhradní rodinná péče a je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V prvních kapitolách teoretické části jsme se zaměřili na pojem rodina a její funkčnost. Dále jsme popsali formy náhradní péče o dítě a zabývali jsme se také specifickými a často diskutovanými oblastmi náhradní rodinné péče, tj. homosexuální pár jako možná náhradní rodina, minulost osvojovaného dítěte a dopady ústavní výchovy na psychiku dítěte raného věku. V praktické části jsme pomocí dotazníkového šetření provedli výzkum, ve kterém jsme zjišťovali nejen názory a postoje respondentů k problematice náhradní rodinné péče, ale také jejich znalosti v této oblasti. This bachelor thesis is focused on substitutive family care and is divided into two parts ? theoretical and practical. We describe the term family and its functions in initiative chapters of the theoretical part. Then we define forms of substitutive family care and we deal with specific frequently discussed questions about this theme ? homosexual couples as a possible substitutive family, history of adopted child and influences of institutional education on infant´s psyche. We use a questionnaire to find out opinions, attitudes and knowledge of our respondents on these problems of substitutive family care in the practical part. Klíčová slova: Náhradní rodinná péče; osvojení; pěstounská péče; poručenství; ústavní výchova; rodina; dysfunkce; psychická deprivace; substitutive family care; adoption; foster care; wardship; institutional education; family; dysfunction; mental deprivation Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Názor laické veřejnosti na problematiku náhradní rodinné péče

Bakalářská práce je zaměřena na téma náhradní rodinná péče a je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V prvních kapitolách teoretické části jsme se zaměřili na pojem rodina a její funkčnost. ...

KUNDRATOVÁ, Iveta; MATUŠKOVÁ, Linda
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Důvody odchodu do domova pro seniory
LÁTALOVÁ, Eva; SKARUPSKÁ, Helena
2010 - český
Práce je zaměřena na důvody , které vedou seniory hospitalizované ve zdravotnickém zařízení k tomu, že si žádají o umístění v domovech pro seniory. The thesis is focused on the reasons for which seniors (pensioners, old people) who are hospitalized in medical facilities leave for retirements homes. Klíčová slova: Senior; sociální služby; příspěvek na péči; sociální práce; geriatrie; stáří; rodina; geriatrické ústavnictví; domov pro seniory.; Senior (old man; pensioner); social services; allowance; social work (assistance); geriatrics; old age; family; geriatrics institutions; retirements homes (old people's home). Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Důvody odchodu do domova pro seniory

Práce je zaměřena na důvody , které vedou seniory hospitalizované ve zdravotnickém zařízení k tomu, že si žádají o umístění v domovech pro seniory....

LÁTALOVÁ, Eva; SKARUPSKÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze