Počet nalezených dokumentů: 674
Publikováno od do

Human adaptation to nature in the novels by Charles Frazier
PŘÍLUČÍKOVÁ, Anna; PEPRNÍK, Michal; SWENEY, Matthew
2019 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá tématem lidské adaptace na přírodu v románech Charlese Fraziera, jmenovitě v Cold Mountain, Thirteen Moons a Nightwoods. Příroda, která hraje ve Frazierových knihách důležitou roli, má výrazný vliv na chování i na život jednotlivých postav. Mým cílem je nalézt hlavní faktory, jenž jim pomáhají navázat dialog s přírodou a které ovlivňují vztah těchto postav k přírodnímu prostředí, ve kterém žijí. Tato práce se soustředí na osobní zkušenosti a prožitky těchto postav, na jejich sociální původ a rodinné zázemí, a také na historické události jako na klíčové faktory, které jejich adaptaci na přírodu ovlivňují. The aim of this bachelor's thesis is to explore the theme of human adaptation to nature in Charles Frazier's novels Cold Mountain, Thirteen Moons and Nightwoods. Frazier gives nature an important role in all his three novels and it has a major power over characters' lives and behavior. My objective is to identify the main factors which determine or influence characters' relation to nature and establish a dialogue with nature. The thesis discusses characters' personal experiences, social and family background as well as historical events as the crucial factors of their adaptation. Klíčová slova: Charles Frazier; historický román; adaptace; příroda; místo a čas děje; Cold Mountain; Thirteen Moons; Nightwoods; Čerokíové; Charles Frazier; historical novel; adaptation; nature; setting; Cold Mountain; Thirteen Moons; Nightwoods; Cherokee Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Human adaptation to nature in the novels by Charles Frazier

Tato bakalářská práce se zabývá tématem lidské adaptace na přírodu v románech Charlese Fraziera, jmenovitě v Cold Mountain, Thirteen Moons a Nightwoods. Příroda, která hraje ve Frazierových knihách ...

PŘÍLUČÍKOVÁ, Anna; PEPRNÍK, Michal; SWENEY, Matthew
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Analýza a komparace děl Wide Sargasso Sea od Jean Rhys a Jane Eyre od Charlotte Brontë
KOŠAŘOVÁ, Tereza; FLAJŠAROVÁ, Pavlína
2019 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a komparací románů Jane Eyre od Charlotte Brontë a Wide Sargasso Sea od Jean Rhys, který byl napsán coby postkoloniální odpověď. Důležitou součástí práce je literární a sociální kontext obou knih. Hlavním cílem práce je popsat silnou ženskou osobnost ztvárněnou Jane Eyre a Antoinette Cosway a jejich boj vůči mužskému útlaku a omezení ze strany společnosti. Zmíněny jsou také podobnosti a rozdíly v životech obou hlavních hrdinek. This bachelor thesis deals with the comparative analysis of Jane Eyre by Charlotte Brontë and its postcolonial response Wide Sargasso Sea by Jean Rhys. The integral part of the thesis is the literary and social context of both the novels. The main goal is to depict the strength of a female character embodied by Jane Eyre and Antoinette Mason and their struggle against male oppression and social constraints. The similarities and differences which can be found in the lives of the two heroines are mentioned as well. Klíčová slova: viktoriánská literatura; postkoloniální literatura; britský román; ženská osobnost; Charlotte Brontë; Jean Rhys; Victorian literature; Postcolonial literature; British novel; female character; Charlotte Brontë; Jean Rhys Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Analýza a komparace děl Wide Sargasso Sea od Jean Rhys a Jane Eyre od Charlotte Brontë

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a komparací románů Jane Eyre od Charlotte Brontë a Wide Sargasso Sea od Jean Rhys, který byl napsán coby postkoloniální odpověď. Důležitou součástí práce je ...

KOŠAŘOVÁ, Tereza; FLAJŠAROVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Multiculturalism in Zadie Smith's The White Teeth
MARKOVÁ, Kristýna; FLAJŠAROVÁ, Pavlína; HEXSPOOR, Niels
2019 - anglický
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu multikulturního světa v románu Bílé Zuby od britsko-jamajské autorky Zadie Smith. Zadie Smith je jedna z hlavních autorů V jejích románech se zabývá životem imigrantů v moderní britské společnosti. Multikulturalismus je téma, kterým se Zadie Smith zabývá, a které se objevuje ve všech dílech této autorky. Ať už je to proto, že ona sama je smíšeného původu nebo se jen touto problematikou zabývá. Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza postav a děje tohoto románu skrz antropologický diskurz, dle teorií od významných antropologů jako jsou Edward Said a jeho Orientalismus (1978) a Thomase Hyllanda Eriksena. Dále také analyzuji pohled Zadie Smith na náboženství, jelikož je to jedno z dalších témat, které v románu detailně popisuje. This bachelor thesis aims to analyse the multicultural world in Zadie Smith's novel White Teeth (2000) from anthropological point of view. Zadie Smith is a major author from the black British literature canon. In her novels she depicts lives of immigrants in modern British society. Multiculturalism is a theme that Smith is very interested in and one that is recurring in her every work. Whether that is because she herself is of mixed ethnicity, or is just interested in this problematic. The primary objective of this thesis is to analyse the characters and the plot of this novel through anthropological discourse, using sources from renown anthropologists such as Edward Said's Orientalism (1978) and theories of Thomas Hylland Eriksen. Furthermore, I will analyse Smith's view on religion in the novel as this is a topic she describes in detail in her novels as well. Klíčová slova: multikulturalismus; Zadie Smith; White Teeth; kultura; náboženství; britská společnost; multiculturalism; Zadie Smith; White Teeth; culture; religion; British society Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Multiculturalism in Zadie Smith's The White Teeth

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu multikulturního světa v románu Bílé Zuby od britsko-jamajské autorky Zadie Smith. Zadie Smith je jedna z hlavních autorů V jejích románech se zabývá ...

MARKOVÁ, Kristýna; FLAJŠAROVÁ, Pavlína; HEXSPOOR, Niels
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Aphra Behn's Comedies
HRACHOVÝ, Jiří; JELÍNKOVÁ, Ema; LIVINGSTONE, David
2019 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá komediemi, které napsala Aphra Behn, její dramatickou spisovatelskou tvorbou a literárním přijetím zmíněných her. Práce má za cíl zmapování nejdůležitějších tendencí literární kritiky týkající se jejích komedií a poskytnout jejich současné kritické přehodnocení. Poskytuje také průřez autorů, kteří o Aphře Behn v současnosti píší. This bachelor thesis deals with comedies written by Aphra Behn, with her playwriting, and with the literary reception of said comedies. The thesis has the aim of mapping the major tendencies of literary criticism in relation to Behn's comedies and to provide their contemporary reassessment. It also provides an overview of a selection of authors currently writing on Behn. Klíčová slova: Aphra Behn; restaurace; restaurace Stuartovců; komedie; satira; drama; 17. století; ženy spisovatelky; Aphra Behn; Restoration; comedy; satire; playwriting; 17 th century; women writing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Aphra Behn's Comedies

Tato bakalářská práce se zabývá komediemi, které napsala Aphra Behn, její dramatickou spisovatelskou tvorbou a literárním přijetím zmíněných her. Práce má za cíl zmapování nejdůležitějších tendencí ...

HRACHOVÝ, Jiří; JELÍNKOVÁ, Ema; LIVINGSTONE, David
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Beyond the Children's Reading of The Wind in the Willows and Winnie-the-Pooh
CHALUPA, Tomáš; LIVINGSTONE, David; ČIPKÁR, Ivan
2019 - anglický
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu dvou dětských knih, s cílem interpretovat rekonstrukci dětství z pohledu psychologie. Oba autoři, Grahame a Milne, přistoupili k psaní knih pro své syny jako k osobní terapii, jež měla změnit pohled na jejich dětství a idealizovat tak viktoriánské výchovné praktiky. Knihy byly zároveň použity jako nástroj pro výchovu vlastních synů. This thesis focuses on Arcadian literature and aims to illustrate with two children's books that the writer's reconstruction of his childhood conflates an adult's view of Victorian child-rearing with his own parenting. Both Grahame and Milne took writing for sons as personal therapies to render early memories from an adult perspective so as to rewrite the way they were brought up, and apply it in their books as a new parenting medium. Klíčová slova: Dětství; rekonstrukce; nostalgie; výchovné praktiky; rodičovství; status quo; idealizace; projekce; podvědomí; id; ego; super ego; Childhood; reconstruction; nostalgia; child-rearing practices; parenting; status quo; idealisation; projection; the unconscious; the id; the ego; super-ego Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Beyond the Children's Reading of The Wind in the Willows and Winnie-the-Pooh

Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu dvou dětských knih, s cílem interpretovat rekonstrukci dětství z pohledu psychologie. Oba autoři, Grahame a Milne, přistoupili k psaní knih pro své syny ...

CHALUPA, Tomáš; LIVINGSTONE, David; ČIPKÁR, Ivan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Almost Like Humans: The Theme and Strategies of Anthropomorphism in Richard Adams' "Watership Down"
ZAVORALOVÁ, Barbora; JIRSA, Tomáš; PEPRNÍK, Michal
2019 - anglický
Tato práce zkoumá antropomorfizaci zvířecích hrdinů v románu Richarda Adamse, Daleká Cesta za Domovem (1972). Adams vytvořil pro tento román komunitu králíků, kteří se chovají, jednají a myslí jako lidé v mnoha ohledech, ale ne zcela. Při psaní vycházím ze studií o antropomorfismu v současné literatuře a samotného Adamsova vyprávění. Tvrdím, že znaky antropomorfismu králíků jsou spíše psychologického charakteru než fyziologického. Jelikož tento antropomorfismus zahrnuje jejich mentální procesy, rozhodování o budoucnosti, ochrana druhých a plánování strategií, cílem této práce je analyzovat a vysvětlit, kam až antropomorfismus v tomto románu sahá a jak utváří celé vyprávění. This BA thesis will focus on anthropomorphism of the animal characters in Richard Adams' novel "Watership Down" (1972). In his novel, Adams created a community of rabbits which behave, act, and think like humans in many respects but not exclusively. Drawing on both the scholarship on anthropomorphism in modern literature and the close reading of Adams' narrative, I will argue that anthropomorphist features of the rabbit characters are grounded in their psychology rather than in their physiology. Since the anthropomorphism involves the rabbits' mental processes, including decisions about the future, needs to protect each other, and planning strategies, the main goal of this work is to analyze and explain how far anthropomorphism goes in Adams' novel and how it shapes its narrative. Klíčová slova: antropomorfismus; Britská literatura; lidské vlastnosti; zvířata; králíci; zvířecí hrdinové; anthropomorphism; British literature; human characteristics; animals; rabbits; animal characters Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Almost Like Humans: The Theme and Strategies of Anthropomorphism in Richard Adams' "Watership Down"

Tato práce zkoumá antropomorfizaci zvířecích hrdinů v románu Richarda Adamse, Daleká Cesta za Domovem (1972). Adams vytvořil pro tento román komunitu králíků, kteří se chovají, jednají a myslí jako ...

ZAVORALOVÁ, Barbora; JIRSA, Tomáš; PEPRNÍK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Analýza vedlejších produktů reakce fluorografenu s amidem sodným
HRUBÝ, Vítězslav; AAA-NEUVEDEN, --; OTYEPKA, Michal
2019 - anglický
Tato práce se pokouší osvětlit reakci fluorografenu s amidem sodným v dimethylformamidu, jenž poskytuje dusíkem dopovaný grafenový derivát s nízkým obsahem fluoru. Zájem o tuto reakci tkví v nebývale vysokém stupni dopace grafenu dusíkem zjištěného rentgenovou fotoelektronovou spektroskopií, který dosahuje 17 at. %, čehož je dosaženo za relativně mírných podmínek v porovnání s předešlými metodami. Produkt a vedlejší produkty této reakce byly studovány za použití mnoha experimentálních metod pro zjištění mechanismu zodpovědného za vkládání dusíku do výsledné grafenové mřížky. Experimentální výsledky v kombinaci s metodami výpočetní chemie poskytují kroky vedoucí k rozklíčování tohoto mechanismu. The present work attempts to shed light on the reaction between fluorographene and sodium amide in dimethylformamide which affords a fluorine free nitrogen-doped graphene derivative. The interest on this reaction arises from the unprecedented nitrogen doping levels as recorded with X-ray photoelectron spectroscopy, reaching 17 at. %, at particularly mild reaction conditions with respect to commonly utilized methods reported before. Product and byproducts were identified and scrutinized, employing a broad array of experimental techniques, in order to provide possible answers on the critical question of the mechanism of nitrogen insertion in the graphitic plane. Experimental results combined with ab initio calculations pave the way for disentangling this intriguing mechanism. Klíčová slova: grafenové deriváty; fluorografen; dusíkem dopovaný grafen; amid sodný; DMF; nukleofilní substituce; GC-MS analýza; dimethylaminoacetonitril; graphene derivatives; fluorographene; N-doped graphene; sodium amide; DMF; nucleophilic substitution; GC MS analysis; dimethylaminoacetonitrile Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Analýza vedlejších produktů reakce fluorografenu s amidem sodným

Tato práce se pokouší osvětlit reakci fluorografenu s amidem sodným v dimethylformamidu, jenž poskytuje dusíkem dopovaný grafenový derivát s nízkým obsahem fluoru. Zájem o tuto reakci tkví v nebývale ...

HRUBÝ, Vítězslav; AAA-NEUVEDEN, --; OTYEPKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ženské postavy v Kerouacově Na cestě
LIŠKOVÁ, Terezie; ANTÉNE, Petr; FLAJŠAR, Jiří
2019 - anglický
Cílem této práce je analyzovat vyobrazení ženských postav a jejich rolí v Kerouacově románu Na cestě (1957). Analýza zkoumá jednotlivé ženské postavy, jejich role a vztah k mužským postavám. The aim of this project is to analyze the portrayal of female characters and their roles in Jack Kerouac's novel On the Road (1957). The analysis examines individual female characters, their roles and relationships with male characters. Klíčová slova: Jack Kerouac; Na cestě; beatníci; žena; společenské role; poválečné období; Jack Kerouac; On the Road; Beat generation; woman; social roles; postwar era Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Ženské postavy v Kerouacově Na cestě

Cílem této práce je analyzovat vyobrazení ženských postav a jejich rolí v Kerouacově románu Na cestě (1957). Analýza zkoumá jednotlivé ženské postavy, jejich role a vztah k mužským postavám....

LIŠKOVÁ, Terezie; ANTÉNE, Petr; FLAJŠAR, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Young learners' attitudes to learning English in Bruntál schools
JELEN, Matěj; BABICKÁ, Blanka; ANDERSON, Kirsty Jean
2019 - anglický
Hlavním cílem této diplomové práce je analýza postojů bruntálských žáků pátých tříd ke studiu angličtiny. Výsledky výzkumu vychází z dotazníků vyplněných 206 studenty a strukturovaných rozhovorů s deseti učiteli. Mezi jednotlivými školami byly zaznamenány výrazné rozdíly ve způsobu výuky. Z výsledků je patrné, že popularita angličtiny je vyšší u studentů, kteří uvedli, že jejich rodiče mají k předmětu pozitivní postoj. Popularita angličtiny ale nekorelovala s frekvencí používání hudby během hodin a věkem, ve kterém se studenti začali učit angličtinu. The main aim of the thesis is to analyze the attitudes of Bruntál's fifth graders to learning English. Questionnaires from 206 students and structured interviews with ten teachers were used during the survey. There are significant differences in teaching methods among the Bruntál schools. The popularity of English is higher among the students who stated their parents have a positive attitude to the subject. The popularity of English did not correlate with the frequency of using music during the lessons and the age when the participants started to learn English. Klíčová slova: Bruntál; pátá třída; 1. základní škola; 2. základní škola; 3. základní škola; Petrin; ZŠ BROK; angličtina jako cizí jazyk; Bruntál; fifth grade; Primary school 1; Primary school 2; Primary school 3; Petrin; ZŠ BROK; English as a second language Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Young learners' attitudes to learning English in Bruntál schools

Hlavním cílem této diplomové práce je analýza postojů bruntálských žáků pátých tříd ke studiu angličtiny. Výsledky výzkumu vychází z dotazníků vyplněných 206 studenty a strukturovaných rozhovorů s ...

JELEN, Matěj; BABICKÁ, Blanka; ANDERSON, Kirsty Jean
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Algorithmic trading strategies focused on currencies
NOVÁK, Tomáš; TALÁŠEK, Tomáš; STOKLASA, Jan
2019 - anglický
Cílem této studie bylo implementovat algoritmické obchodní strategie na dvou nejoblíbenějších měnových párech EUR / USD, USD / JPY. Práce se také zabývá tématy, devizovým trhem FOREX, charakteristikou a vztahem mezi EUR / USD a USD / JPY. a technické ukazatele. Historická data pro vybrané měnové páry sloužila jako základní data pro další výpočty. Exel se ukázal jako překvapivě dostačující, výzkum ukázal schopnost Excelu v backtesting algoritmických obchodních strategií. Pro profesionální obchodníky Excel prostě nepředstavuje dokonalý nástroj pro testování strategií, ale není kontraproduktivní. Existuje řada technických ukazatelů, které pomáhají při určování pohybu finančního trhu. Na závěr, algoritmické obchodování vyžaduje mnoho rozšířených znalostí v počítačových programech a návrhu algoritmů. Exel je veřejně známá platforma se zavedenými funkcemi běžnějšími pro potenciální uživatele. This study aimed to implement algorithmic trading strategies on the two most popular currency pairs EUR/USD, USD/JPY. The thesis also covers topics, FOREX exchange market, characteristics and relationship between EUR/USD and USD/JPY. and technical indicators. The historical data for selected currency pairs served as the base data for further computations. Exel has proven to be surprisingly sufficient, the research has shown the capability of Excel in backtesting algorithmic trading strategies. For professional traders, Excel simply does not represent a perfect tool for testing strategies, but it is not counterproductive. There exist a various number of technical indicators, which are helping factors in determinating the financial market's movement. In conclusion, algorithmic trading requires a lot of enhanced knowledge in computer programs and design of algorithms. Exel is a publicly known platform with entrenched features more common to potential users. Klíčová slova: obchood; algoritmus; měna; indikátor; trade; currency; algorithm; indicator Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Algorithmic trading strategies focused on currencies

Cílem této studie bylo implementovat algoritmické obchodní strategie na dvou nejoblíbenějších měnových párech EUR / USD, USD / JPY. Práce se také zabývá tématy, devizovým trhem FOREX, charakteristikou ...

NOVÁK, Tomáš; TALÁŠEK, Tomáš; STOKLASA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze