Počet nalezených dokumentů: 5449
Publikováno od do

Systém jakosti společnosti METALCOM, a.s, Kutná Hora
Krupičková, Michaela; Horčička, Aleš
2009 - český
Bakalářská práce se zabývá systémem jakosti a jeho uplatněním ve společnosti METALCOM, a.s, Kutná Hora. První část je rozdělena na dvě kapitoly, v první kapitole je vysvětlen význam a systémy managementu jakosti, kapitola druhá je zaměřena na hodnocení systémů jakosti. Druhá část je věnována systému jakosti ve společnosti METALCOM, a.s, Kutná Hora, zabývající se obchodní činností - velkoobchod se spojovacím materiálem. Je rozdělena na tři kapitoly, první kapitola se zabývá obecnou charakteristikou společnosti METALCOM, a.s, Kutná Hora, druhá kapitola je zaměřena na analýzu systému managementu jakosti této společnosti a kapitola třetí se zabývá kontrolou a neustálým zlepšováním systému managementu jakosti. Systém managementu jakosti je uplatňován v souladu s principy mezinárodních norem: ISO 9000:2000, ISO 9001:2000, ISO 9004:2000, ISO 19011 a normy týkající se životního prostředí dle normy ISO 14001. Klíčová slova: Jakost; management jakosti; řízení jakosti; normy; výrobky; Quality; Quality Management; Quality Control; standards; products Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Systém jakosti společnosti METALCOM, a.s, Kutná Hora

Bakalářská práce se zabývá systémem jakosti a jeho uplatněním ve společnosti METALCOM, a.s, Kutná Hora. První část je rozdělena na dvě kapitoly, v první kapitole je vysvětlen význam a systémy ...

Krupičková, Michaela; Horčička, Aleš
Univerzita Pardubice, 2009

T: Způsoby konsolidace pastelu P: Komplexní restaurování: 1. Komplexní restaurování podobizny Leopolda Kinského (kvaš, suchý pastel na pergamenu, inv. č. CH 902) ze sbírek zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou; 2. Komplexní restaurování Portrétu neznámého muže s bradkou a zelenou vázankou (suchý pastel nan papíře, inv. č. 97 232) ze sbírek Židovského muzea v Praze; 3. Komplexní restaurování Důlního plánu (barevné tuše a pastelky na pauzovacím papíře) ze sbírek Státního oblastního archivu v Litoměřicích - územní pracoviště Most
Martinková, Barbora; Kopecká, Veronika
2009 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
T: Způsoby konsolidace pastelu P: Komplexní restaurování: 1. Komplexní restaurování podobizny Leopolda Kinského (kvaš, suchý pastel na pergamenu, inv. č. CH 902) ze sbírek zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou; 2. Komplexní restaurování Portrétu neznámého muže s bradkou a zelenou vázankou (suchý pastel nan papíře, inv. č. 97 232) ze sbírek Židovského muzea v Praze; 3. Komplexní restaurování Důlního plánu (barevné tuše a pastelky na pauzovacím papíře) ze sbírek Státního oblastního archivu v Litoměřicích - územní pracoviště Most

Martinková, Barbora; Kopecká, Veronika
Univerzita Pardubice, 2009

Strategický management ve společnosti Vltava-Labe-Press, a.s.
Brodská, Pavla; Horčička, Aleš
2009 - český
Bakalářská práce se zabývá základními pojmy a poznatky tvorby strategie podniku. Uvádí strategický management jako proces, kde se na základě stanovení vize společnosti a analýzy konkurenčního prostředí formuluje strategie a následně pak implementuje. Práce se zaměřuje na proces strategického řízení ve společnosti Vltava-Labe-Press, a.s.. Klíčová slova: Management; Strategie; poslání a vize podniku; analýza konkurence; podnikové cíle; strategies; mission and vision of the company; competition analysis; business objectives Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Strategický management ve společnosti Vltava-Labe-Press, a.s.

Bakalářská práce se zabývá základními pojmy a poznatky tvorby strategie podniku. Uvádí strategický management jako proces, kde se na základě stanovení vize společnosti a analýzy konkurenčního ...

Brodská, Pavla; Horčička, Aleš
Univerzita Pardubice, 2009

Péče o zaměstnance
Kupčíková, Zuzana; Šmíd, Martin
2009 - český
Teoretická část bakalářské práce se zabývá různými formami péče o zaměstnance. K základním formám, které vyplývají ze zákona jsou přidány i praktické zkušenosti s využitím a poskytováním benefitů. V praktické části bakalářské práce je daná problematika aplikována na firmu Pramet Tools, s.r.o., která sídlí v Šumperku a zabývá se výrobou obráběcích nástrojů a nářadím pro tváření kovů. Klíčová slova: Labour law; working conditions; employee care; benefits; Pracovní právo; pracovní podmínky; péče o zaměstnance; benefity Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Péče o zaměstnance

Teoretická část bakalářské práce se zabývá různými formami péče o zaměstnance. K základním formám, které vyplývají ze zákona jsou přidány i praktické zkušenosti s využitím a poskytováním benefitů. V ...

Kupčíková, Zuzana; Šmíd, Martin
Univerzita Pardubice, 2009

Systém řízení bezpečnosti informací a řízení rizik podnikatelských subjektů - návrh zprávy incidentů a řízení kontinuity podnikatelských činností
Buriánková, Veronika; Křupka, Jiří
2009 - český
Bakalářská práce pojednává o systému řízení bezpečnosti informací s ohledem na současné normy. Poskytuje základní přehled v oblasti analýzy rizik, která je jedním z nejdůležitějších kroků v systému ISMS. Práce dále popisuje přehled obecně používaných bezpečnostních opatření. V závěru práce je provedena analýza rizik IS obecně pro městské úřady. Jsou popsány související bezpečnostní opatření, zpracován návrh zprávy incidentů a vytvořen návrh na zlepšení činností při průběhu mimořádných událostí. Klíčová slova: systém řízení bezpečnosti informací; mezinárodní standardy; ISO; řízení rizik; kontinuita podnikání; bezpečnostní politika; information security management system; international standards; ISO; risk management; Business Continuity Management; security policy Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Systém řízení bezpečnosti informací a řízení rizik podnikatelských subjektů - návrh zprávy incidentů a řízení kontinuity podnikatelských činností

Bakalářská práce pojednává o systému řízení bezpečnosti informací s ohledem na současné normy. Poskytuje základní přehled v oblasti analýzy rizik, která je jedním z nejdůležitějších kroků v systému ...

Buriánková, Veronika; Křupka, Jiří
Univerzita Pardubice, 2009

Hospitalizace a její vliv na člověka staršího 60-ti let
Šeligová, Martina; Řeřuchová, Magdalena; Jedlinská, Martina
2009 - český
Bakalářská práce se zaměřuje na hospitalizované pacienty starší 60-ti let. Teoretická část se zabývá stářím a stárnutím obecně, problematikou hospitalizace seniora, vznikem možných komplikací a jejich prevencí, vznikem a vývojem gerontologického (geriatrického) ošetřovatelství. Nabízí stručný přehled zdravotních a sociálních služeb. Výzkumná část zjišťuje, pomocí dotazníkového šetření, spokojenost seniorů s úrovní zdravotnické péče, s přístupem personálu. Mapuje rodinné zázemí pacientů, jejich aktivity během hospitalizace a celkový dojem z prostředí nemocnice. Klíčová slova: inpatient seniors; hospitalization; care for seniors; old age; aging; gerontological (geriatric) nursing; hospitalizovaní senioři; hospitalismus; péče o seniory; stáří; stárnutí; gerontologické (geriatrické) ošetřovatelství Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Hospitalizace a její vliv na člověka staršího 60-ti let

Bakalářská práce se zaměřuje na hospitalizované pacienty starší 60-ti let. Teoretická část se zabývá stářím a stárnutím obecně, problematikou hospitalizace seniora, vznikem možných komplikací a jejich ...

Šeligová, Martina; Řeřuchová, Magdalena; Jedlinská, Martina
Univerzita Pardubice, 2009

Změny vztahů v rodině
Nováková, Luďka; Vítková, Lucie; Šanderová, Jadwiga
2009 - český
Bakalářská práce se zabývá analýzou změn vztahů v nukleární rodině, sledovaných zejména od druhé poloviny 20. století. K uvedeným závěrům jsem došla na základě kompilace odborné literatury. Celá práce je rozdělena do dvou základních témat: první část se zabývá změnami vztahů mezi mužem a ženou, druhá část popisuje změny vztahů mezi rodiči a dětmi. Klíčová slova: Relationship; families; women; men; partnerships; childhood; vztahy; rodiny; ženy; muži; partnerství; dětství Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Změny vztahů v rodině

Bakalářská práce se zabývá analýzou změn vztahů v nukleární rodině, sledovaných zejména od druhé poloviny 20. století. K uvedeným závěrům jsem došla na základě kompilace odborné literatury. Celá práce ...

Nováková, Luďka; Vítková, Lucie; Šanderová, Jadwiga
Univerzita Pardubice, 2009

Náboženská nesnášenlivost z psychologického pohledu - se zaměřením na nesnášenlivost muslimských extrémistů
Hronová, Michaela; Machálek, Vít; Pargačová, Viola
2009 - český
Práce začíná uvedením do problematiky intolerance, fanatismu, terorismu, extremismu a psychologický přístup k těmto fenoménům. Pohled psychologie náboženství na náboženskou nesnášenlivost se promítá do historické stránky vztahů mezi muslimským světem a Západem. Kapitoly jsou chronologicky rozděleny podle dějinných událostí, které po sobě následovaly. Stěžejní část práce je věnována problematice nesnášenlivosti novodobých muslimských teroristů, rozbor jejich myšlení a psychologický kořen jejich fanatismu. Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Náboženská nesnášenlivost z psychologického pohledu - se zaměřením na nesnášenlivost muslimských extrémistů

Práce začíná uvedením do problematiky intolerance, fanatismu, terorismu, extremismu a psychologický přístup k těmto fenoménům. Pohled psychologie náboženství na náboženskou nesnášenlivost se promítá ...

Hronová, Michaela; Machálek, Vít; Pargačová, Viola
Univerzita Pardubice, 2009

Aktuální problematika výchovy v dětských domovech a výchovných institucích na Královéhradecku
Vágenknechtová, Tereza; Sychrová, Adriana; Kremličková, Marta
2009 - český
Bakalářská práce řeší aktuální problematiku výchovy v dětských domovech a výchovných institucích. V teoretické části vymezuji a charakterizuji ústavní výchovu všeobecně, především pomocí tématické literatury, zejména se opírám o knihy Oldřicha Matouška a současné legislativy týkající se ústavní péče. V praktické části jsem se zaměřila na konkrétní zařízení v Královéhradeckém kraji a na problémy, které výchovu ve výchovných zařízeních ztěžují, zejména šikana, komunikace mezi zařízeními, útěky, spolupráce s rodiči, hrozba "nakažení se" delikvencí a dlouhodobé pobyty. V celé práci pak můžete najít příběhy dětí, které ústavní péčí prošly a konkrétní snahy mnou zvolených zařízení o zlepšení kvality života takzvaných ústavních dětí. Klíčová slova: Education; children's homes; educational facilities; institutional education; protecting education; výchovy; dětské domovy; výchovné zařízení; ústavní výchovy; ochranná výchovy Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Aktuální problematika výchovy v dětských domovech a výchovných institucích na Královéhradecku

Bakalářská práce řeší aktuální problematiku výchovy v dětských domovech a výchovných institucích. V teoretické části vymezuji a charakterizuji ústavní výchovu všeobecně, především pomocí tématické ...

Vágenknechtová, Tereza; Sychrová, Adriana; Kremličková, Marta
Univerzita Pardubice, 2009

Petice, stížnosti a jiná obdobná podání ve veřejné správě
Horčička, Pavel; Rohr, Karel
2009 - český
- Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Petice, stížnosti a jiná obdobná podání ve veřejné správě

-

Horčička, Pavel; Rohr, Karel
Univerzita Pardubice, 2009

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze