Počet nalezených dokumentů: 12127
Publikováno od do

Financování investičního záměru pohřební služby
Jandalová, Nicole; Brázdil, Jan; Brázdilová, Petra
2015 - český
Předmětem této bakalářské práce bude analýza efektivnosti investičního záměru pohřební služby s následným výběrem vhodného zdroje jeho financování. V teoretické části práce bude zpracována literární rešerše problematiky financování investičního záměru. Pozornost bude zaměřena především na investice, na investiční rozhodování, na rizika spojená s investováním a na popis hlavních metod hodnocení efektivnosti investic. V závěru teoretické části budou uvedeny možnosti financování dané investice. V praktické části bakalářské práce bude představen podnik, včetně jeho investičního záměru. Různými metodami bude vyhodnocena efektivnost investice. V neposlední řadě bude navržen a doporučen optimální způsob jeho financování. Klíčová slova: investice; efektivnost investic; financování investic; financování dlouhodobého majetku; pohřební služby; investments; efficiency of investment; financing of investment; financing of fixed assets; funeral services Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Financování investičního záměru pohřební služby

Předmětem této bakalářské práce bude analýza efektivnosti investičního záměru pohřební služby s následným výběrem vhodného zdroje jeho financování. V teoretické části práce bude zpracována literární ...

Jandalová, Nicole; Brázdil, Jan; Brázdilová, Petra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Zhodnocení finanční situace společnosti XY, s.r.o. pomocí finanční analýzy
Jurová, Radka; Jarošová, Ivana; Brázdilová, Petra
2015 - český
Ve své bakalářské práci řeším problematiku týkající se zhodnocení finančního zdraví společnosti zabývající se pokládáním podlah XY, s. r. o. za pomocí poměrových ukazatelů za poslední 4 roky. Cílem této práce je navrhnout určitá opatření pro zlepšení současné finanční situace podniku. Celá práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část se zabývá úlohou finanční analýzy a podrobně se věnuje jejím metodám a konkrétním ukazatelům. V praktické části je provedena vlastní finanční analýza, ve které je posouzeno a následně vyhodnoceno finanční zdraví firmy. Nakonec jsou navržena doporučení ke zlepšení finanční situace. Podnik pak může získané informace aplikovat a zefektivnit tak svou činnost. Klíčová slova: finanční analýza; ukazatele finanční analýzy; aktiva; pasiva; dlouhodobý majetek; oběžný majetek; vlastní kapitál; cizí kapitál; rozvaha; výkaz zisku a ztráty; financial analysis; indicators of financial analysis; assets; debts; fixed assets; current assets; shareholders capital; foreign capital; balance; profit and loss statement Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Zhodnocení finanční situace společnosti XY, s.r.o. pomocí finanční analýzy

Ve své bakalářské práci řeším problematiku týkající se zhodnocení finančního zdraví společnosti zabývající se pokládáním podlah XY, s. r. o. za pomocí poměrových ukazatelů za poslední 4 roky. Cílem ...

Jurová, Radka; Jarošová, Ivana; Brázdilová, Petra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Posouzení stavu pohledávek ve společnosti HOBES, s.r.o.
Kupková, Pavla; Leznová, Hana; Vránová, Šárka
2015 - český
Cílem této bakalářská práce je posouzení stavu pohledávek ve společnosti HOBES, spol. s r. o. a možná doporučení pro zlepšení efektivity práce s pohledávkami v budoucnu. V teoretické části práce je na základě odborné literatury nejprve charakterizován oběžný majetek. Poté následuje popis pohledávek, jejich zajištění a v neposlední řadě také analýza. Praktická část práce je věnována charakteristice vybrané společnosti, včetně její historie, SWOT analýzy a organizační struktury. Dále se praktická část věnuje analýze pohledávek společnosti. Konkrétně je zde provedena horizontální, vertikální analýza a dále také analýza aktivity a likvidity. Na závěr jsou navrženy možné způsoby zlepšení řízení pohledávek, které by firmě umožnily s pohledávkami nakládat efektivněji. Klíčová slova: Pohledávky; HOBES; analýza pohledávek; zajištění pohledávek; odběratelé; Receivables; Receivable analysis; securing receivables; receivable insurance; purchasers Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Posouzení stavu pohledávek ve společnosti HOBES, s.r.o.

Cílem této bakalářská práce je posouzení stavu pohledávek ve společnosti HOBES, spol. s r. o. a možná doporučení pro zlepšení efektivity práce s pohledávkami v budoucnu. V teoretické části práce je na ...

Kupková, Pavla; Leznová, Hana; Vránová, Šárka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Posúdenie vývoja finančných ukazovateľov firmy Hammerbacher SK, a.s. v rokoch 20112013
Maľová, Zuzana; Boriková, Lenka; Heczková, Eva
2015 - slovenský
V bakalářské práci budou zkoumány finanční ukazatele firmy Hammerbacher SK, a. s. v letech 2011-2013. Cílem je zhodnotit finanční situaci firmy a podat návrh ke zlepšení situace firmy. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část řeší účel finanční analýzy, zdroje a metody finanční analýzy a nakonec ukazatele finanční analýzy. Praktická část obsahuje informace o firmě. Finanční analýza vychází z účetních výkazů a výročních zpráv. Výpočty se týkají analýzy absolutních, poměrových a souhrnných ukazatelů. Na závěr práce budou zhodnoceny výsledky finanční analýzy a navrhnuty možnosti řešení na zlepšení hospodaření firmy. Klíčová slova: Finanční analýza; rozvaha; výkaz zisku a ztráty; poměrové ukazatele; absolutní ukazatele; Financial analysis; balance sheet; profit and loss account; ratios indicators; absolute indicators Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Posúdenie vývoja finančných ukazovateľov firmy Hammerbacher SK, a.s. v rokoch 20112013

V bakalářské práci budou zkoumány finanční ukazatele firmy Hammerbacher SK, a. s. v letech 2011-2013. Cílem je zhodnotit finanční situaci firmy a podat návrh ke zlepšení situace firmy. Práce se skládá ...

Maľová, Zuzana; Boriková, Lenka; Heczková, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Problematika ekonomické situace Základní školy Vsetín, Sychrov 97
Šerá, Iveta; Molek, Michal; Brázdilová, Petra
2015 - český
Tato bakalářská práce se zabývá popisem organizační struktury a finanční analýzou příspěvkové organizace Základní školy Vsetín, Sychrov 97. Práce je zpracována na základě účetních výkazů za období 20102014 a člení se na dvě části. V teoretické části je popsán neziskový sektor, příspěvková organizace a její fondy a metody finanční analýzy. Praktická část se zabývá charakteristikou sledované organizace. Dále je zde pomocí jednotlivých ukazatelů finanční analýzy zkoumána problematika ekonomické situace vybrané instituce. Dle těchto výsledků je navrhnuto řešení, jak má tato škola lépe hospodařit se svými peněžními prostředky. Klíčová slova: Neziskový sektor; příspěvková organizace; základní školy; finanční analýza; Non-profit sector; allowance organization; elementary school; financial analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Problematika ekonomické situace Základní školy Vsetín, Sychrov 97

Tato bakalářská práce se zabývá popisem organizační struktury a finanční analýzou příspěvkové organizace Základní školy Vsetín, Sychrov 97. Práce je zpracována na základě účetních výkazů za období ...

Šerá, Iveta; Molek, Michal; Brázdilová, Petra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Hodnocení finanční situace společnosti PARTR s.r.o.
Štěpánová, Eva; Brázdilová, Petra; Heczková, Eva
2015 - český
Tato bakalářská práce se bude zabývat finanční analýzou společnosti PARTR spol. s r.o. Bakalářská práce bude rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou část. Teoretická část bude řešit finanční analýzu teoreticky, budou zde rozebrány a popsány ukazatele finanční analýzy, uživatelé a členění finanční analýzy. Další částí bude popsáno krátkodobé finanční plánování, které je součástí BP. Praktická část bude rozdělena do více kapitol mezi, které bude patřit charakteristika společnosti PARTR spol. s r.o., stručná finanční analýza v letech 2005 až 2011. Poté budou důkladněji rozebrány roky 2012, 2013 a 2014. V závěru práce bude srovnání společnosti s její konkurenční společností a navržení krátkodobého finančního plánu. Klíčová slova: Finanční analýza; ukazatele finanční analýzy; hospodářský vývoj; horizontální a vertikální analýza; finanční plán; Financial analysis; financial analysis indicators; economic development; horizontal analysis; vertical analysis; financial plan Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Hodnocení finanční situace společnosti PARTR s.r.o.

Tato bakalářská práce se bude zabývat finanční analýzou společnosti PARTR spol. s r.o. Bakalářská práce bude rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou část. Teoretická část bude řešit finanční ...

Štěpánová, Eva; Brázdilová, Petra; Heczková, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Zhodnocení hospodaření obce Kaňovice v letech 2011 - 2014
Vaškůjová, Klára; Heczková, Eva; Brázdilová, Petra
2015 - český
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení hospodaření obce Kaňovice v letech 2011-2014. Cílem práce je zjistit a vyhodnotit, jak obec Kaňovice hospodaří ve sledovaných letech. První část práce je věnována teorii, která se týká této problematiky. Jsou zde charakterizovány pojmy, jako je obec, rozpočet a rozpočtová skladba. Praktická část se nejprve zabývá charakteristikou obce Kaňovice a její demografickou strukturou. Poté jsou analyzovány příjmy a výdaje dle druhového i odvětvového třídění, a je také provedena analýza financování obce. V závěru praktické části je vyhodnoceno hospodaření obce, a jsou doporučeny návrhy na zlepšení hospodaření obce Kaňovice. Klíčová slova: samospráva; rozpočet obce; obec Kaňovice; příjmy obce; výdaje obce; self-management; municipal budget; municipality of Kanovice; municipality revenues; municipality expenses Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Zhodnocení hospodaření obce Kaňovice v letech 2011 - 2014

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení hospodaření obce Kaňovice v letech 2011-2014. Cílem práce je zjistit a vyhodnotit, jak obec Kaňovice hospodaří ve sledovaných letech. První část ...

Vaškůjová, Klára; Heczková, Eva; Brázdilová, Petra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Komunikační plán pro C-firmy Europe S.E
Köglerová, Kristína; Kubíčková, Miloslava; Vorlová, Růžena
2015 - český
Cílem práce je sestavit komunikační plán pro společnost C-firmy Europe S.E. Hlavní náplní této firmy je poskytování služeb spojených se založením a prodejem obchodních společností. Práce je rozdělena na dvě části. V první části jsou popsány teoretické informace z oblasti marketingové komunikaci, komunikačního mixu a popsány hlavní části komunikačního mixu - reklama, přímý marketing, podpora prodeje, public relations a osobní prodej. V druhé části je charakterizována firma, její služby a sestaven komunikační plán. Klíčová slova: Marketingová komunikace; cíle komunikace; komunikační plán; reklama; podpora prodeje; přímý marketing; public relations; osobní prodej; Marketing communication; aims of the communication; communication plan; advertising; sales promotion; direct marketing; personal selling Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Komunikační plán pro C-firmy Europe S.E

Cílem práce je sestavit komunikační plán pro společnost C-firmy Europe S.E. Hlavní náplní této firmy je poskytování služeb spojených se založením a prodejem obchodních společností. Práce je rozdělena ...

Köglerová, Kristína; Kubíčková, Miloslava; Vorlová, Růžena
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Marketingový plán společnosti SVIT Machinery s.r.o.
Juráňová, Ivana; Bočkayová, Michaela; Kubíčková, Miloslava
2015 - český
Bakalářská práce se zaměřuje na marketingový plán, který je nezbytný pro chod a řízení každé společnosti. Práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části budou zpracovány informace týkající se marketingového plánování z dostupných literárních zdrojů. Ve druhé praktické části bude zpracována situační analýza současné situace společnosti, analýza zákazníků, partnerů a konkurence. Bude zhodnocen současný stav marketingového plánování firmy a na základě zjištěných údajů bude sestaven marketingový plán a doporučeny kroky pro následující období. Klíčová slova: marketingový plán; situační analýza; SWOT analýza; marketingový mix; marketingové cíle; marketingové strategie; marketing plan; situation analysis; SWOT analysis; marketing mix; marketing aims; marketing strategies Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Marketingový plán společnosti SVIT Machinery s.r.o.

Bakalářská práce se zaměřuje na marketingový plán, který je nezbytný pro chod a řízení každé společnosti. Práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části budou zpracovány informace týkající ...

Juráňová, Ivana; Bočkayová, Michaela; Kubíčková, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Analýza stávající situace komunikačního mixu firmy Epos spol. s r.o. s cílem zefektivnění
Kučerová, Michaela; Šilhánová, Jana; Kubíčková, Miloslava
2015 - český
Cílem této bakalářské práce je zdokonalení komunikačního plánu firmy EPOS spol. s r.o. a sestavení jednotlivých doporučení pro zefektivnění komunikace se zákazníky. Práce bude rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. První část se bude zabývat teoretickými poznatky, které budou aplikovány v praktické části. Praktická část bude tvořena popisem stávající situace firmy EPOS spol. s r.o., která se specializuje na zpracování a potisk papíru do rolí, formulářů, lístků a prodej ostatního papírenského zboží. Následně bude zpracován stávající komunikační mix firmy. Pro snazší pochopení bude vypracována SWOT analýza. Předpokládaným závěrem je navržení nových, efektivnějších řešení komunikace se zákazníky a zkvalitnění jejich informovanosti. Klíčová slova: Komunikační mix; webové stránky; webové bannery; SWOT analýza; reklama; Communication mix; websites; web banners; SWOT analysis; advertising Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Analýza stávající situace komunikačního mixu firmy Epos spol. s r.o. s cílem zefektivnění

Cílem této bakalářské práce je zdokonalení komunikačního plánu firmy EPOS spol. s r.o. a sestavení jednotlivých doporučení pro zefektivnění komunikace se zákazníky. Práce bude rozdělena do dvou ...

Kučerová, Michaela; Šilhánová, Jana; Kubíčková, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze