Počet nalezených dokumentů: 4188
Publikováno od do

Analýza marketingové komunikace vybraných velkých a středních pivovarů v ČR
Mládek, Lukáš; Kozák, Vratislav; Kubík, Josef
2011 - český
Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací společností úspěšných na pivovar-ském trhu. Cílem bakalářské práce je sledovat tuto komunikaci, zhodnotit ji a navrhnout případné zlepšení pro příští léta. V teoretické části je definován komunikační mix, trendy novodobého marketingu, tradiční výroba piva a současný stav pivovarského trhu. Tradiční výroba piva je do bakalářské práce zahrnuta jako nový marketingový nástroj pivovarů, na kterém staví svoji komunikaci. Praktická část obsahuje stručnou historii a představení obou zde rozebíraných firem, jejich komunikaci a následná doporučení, která jsou podrobena nákladové a rizikové analýze. Klíčová slova: marketingová komunikace; pivovarnictví; K Brewery Trade a.s.; Pivovar Svijany; tradiční výroba piva; pivovarský trh; marketing communication; brewing industry; tra-ditional production of beer; brewery market Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analýza marketingové komunikace vybraných velkých a středních pivovarů v ČR

Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací společností úspěšných na pivovar-ském trhu. Cílem bakalářské práce je sledovat tuto komunikaci, zhodnotit ji a navrhnout případné zlepšení pro ...

Mládek, Lukáš; Kozák, Vratislav; Kubík, Josef
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Zefektivnění stávajícího portfolia produktů klienta XY
Dvorský, Ondřej; Polách, Jiří; Král', Miloš
2011 - český
V dnešní době, kdy finanční trhy jsou nabyté nepřeberným množstvím produktů, vzrůstá potřeba se na těchto trzích správně orientovat a rozhodovat. Obyčejný retailový klient nemůže být schopen sledovat všechny události na těchto trzích, a proto hledá pomoc u finančních ústavů, které mu jsou nejbližší. Nemusí to ovšem znamenat, že zde nalezne produkty šité na míru. Vhledem k neznalosti trhu si proto pořídí produkty, které splňují jen částečně jeho potřeby nebo jsou dražší než stejné produkty u jiné instituce. Tato práce se soustřeďuje na konkrétního klienta s konkrétními potřebami a hledá takové produkty, které klientovi opravdu splní to, co od nich očekával. V praktické části se při průzkumu trhu budu snažit nalézt buď produkty nákladově výhodnější než stávající, nebo produkty nákladově srovnatelné ale s lepšími podmínkami. Závěrem bude sestavení nového portfolia produktů klienta s odůvodněním a doporučením. Klíčová slova: retailový klient; důchod; spoření; půjčka; pojištění; retail client; income; saves; loan; insurance Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Zefektivnění stávajícího portfolia produktů klienta XY

V dnešní době, kdy finanční trhy jsou nabyté nepřeberným množstvím produktů, vzrůstá potřeba se na těchto trzích správně orientovat a rozhodovat. Obyčejný retailový klient nemůže být schopen sledovat ...

Dvorský, Ondřej; Polách, Jiří; Král', Miloš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Investiční atraktivnost města Opavy
Müllerová, Radka; Damborský, Milan; Popelka, Petr
2011 - český
Předmětem této bakalářské práce je vymezení pojmu lokalizačních faktorů podle ekonomů, vy-tvářejících lokalizační teorie v jednotlivých historických obdobích. Tyto faktory byly spatřovány v oblastech dopravy, pracovní síly nebo v aglomeračních efektech. Další částí této práce je zmapo-vání ekonomického potenciálu města Opavy z pohledu atraktivnosti pro případné investory. Jsou zde rozebrány jednotlivé ekonomické aspekty a popsány současné podmínky, které jsou určující pro rozhodnutí o realizaci investice v tomto městě. Klíčová slova: lokalizační faktory; podnikatelské lokality; dopravní infrastruktura; SWOT analýza; localization factor; corporate sector; road-traffic infrastructure; SWOT analysis Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Investiční atraktivnost města Opavy

Předmětem této bakalářské práce je vymezení pojmu lokalizačních faktorů podle ekonomů, vy-tvářejících lokalizační teorie v jednotlivých historických obdobích. Tyto faktory byly spatřovány v oblastech ...

Müllerová, Radka; Damborský, Milan; Popelka, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza péče o zákazníky ve firmě Elektro Kroměříž, s.r.o.
Suchomelová, Karolína; Kramoliš, Jan; Roubalíková, Jana
2011 - český
Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zhodnocení současné situace ve společnosti Elek-tro Kroměříž, s.r.o. v oblasti péče o zákazníky, nalezení předností a nedostatků a na základě těchto poznatků navrhnout vhodné řešení pro zlepšení péče. V teoretické části jsem shrnula dosavadní poznatky v oblasti péče o zákazníky formou literární rešerše. V praktické části jsem nejdříve charakterizovala společnost Elektro Kroměříž, s.r.o. a provedla analýzu současných způsobů péče o zákazníky a rozeslala dotazníky současným zákazníkům zamě-řené na hodnocení spolupráce s firmou Elektro Kroměříž, s.r.o Na základě takto získaných poznatků jsem identifikovala hlavní faktory, které ovlivňují péči o zákazníky a navrhla vhodné řešení. Klíčová slova: CRM; péče o zákazníky; firemní databáze; zákazník; customer care; company database; customer Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analýza péče o zákazníky ve firmě Elektro Kroměříž, s.r.o.

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zhodnocení současné situace ve společnosti Elek-tro Kroměříž, s.r.o. v oblasti péče o zákazníky, nalezení předností a nedostatků a na základě těchto poznatků ...

Suchomelová, Karolína; Kramoliš, Jan; Roubalíková, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Nezaměstnanost ve zlínském regionu
Tichý, Jaroslav; Mikuláštík, Milan; Blahuš, Radek
2011 - český
Bakalářská práce se zabývá problémem nezaměstnanosti ve zlínském regionu. Tato práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, ve které jsou popsány základní teoretické poznatky o nezaměstnanosti. Druhá část je praktická. Tato část je zaměřena na analýzu projektů s podporou Evropského sociálního fondu a výzkum u jejich účastníků. Klíčová slova: nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti; přirozená míra nezaměstnanosti; státní politika zaměstnanosti; Evropský sociální fond; trh práce; unemployment; unemployment rate; natural unemployment rate; state labour policy; The European Social Fund; labour market Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Nezaměstnanost ve zlínském regionu

Bakalářská práce se zabývá problémem nezaměstnanosti ve zlínském regionu. Tato práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, ve které jsou popsány základní teoretické poznatky o ...

Tichý, Jaroslav; Mikuláštík, Milan; Blahuš, Radek
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru společnosti Trhači s.r.o.
Bednařík, Zdeněk; Tučková, Zuzana; Virglerová, Zuzana
2011 - český
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti investičního záměru, kterým je pořízení nabíjecího vozu za účelem rozšíření nabídky výrobků a služeb společnosti Trhači s.r.o. V teoretické části je zpracována literární rešerše zaměřená zejména na klasifikaci investičních projektů, zdrojů financování, finanční a SWOT analýzu, analýzu připravenosti firmy k investicím a zejména pak na metody ? techniky pro hodnocení investic. V praktické části je provedena analýza současné situace firmy z pohledu jejího postavení na trhu. Dále jsou zde prezentovány výsledky finanční analýzy a analýzy připravenosti firmy k investicím. Důležitou součástí je definování předpokládaných výnosů a nákladů realizovaných v rámci této investice, predikce CF a zejména pak pomocí doporučených metod pro hodnocení investic je zkoumána její výhodnost. V závěru jsou poznatky shrnuty a vyhodnoceny a jsou firmě na-vržena konkrétní doporučení. Klíčová slova: investice; investiční činnost; zdroje financování; rentabilita; efektivnost; investment; investment activities; sources of financing; profitability; efficiency Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru společnosti Trhači s.r.o.

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti investičního záměru, kterým je pořízení nabíjecího vozu za účelem rozšíření nabídky výrobků a služeb společnosti Trhači s.r.o. V ...

Bednařík, Zdeněk; Tučková, Zuzana; Virglerová, Zuzana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Metodický postup prvních kroků investování na akciovém trhu
Šenkýř, Jan; Kovářík, Michal; Virglerová, Zuzana
2011 - český
Předmětem této bakalářské práce jsou základní postupy investování na trhu cenných papírů za pomoci vybraných analýz tak, aby poskytla návrh prvních kroků každého začínajícího investora. Cílem je poskytnout souhrn informací o tak složité věci, jakou bezpochyby kapi-tálové trhy a konkrétně akcie jsou. Teoretická část práce se zabývá definicí titulů trhu s cennými papíry, obecný popis zvolených analýz a ukazatelů a základními principy ob-chodování. Analytická část je zpracována tak, aby aplikovala poznatky z teoretické části pro tvorbu zajištěného a perspektivního portfolia. Klíčová slova: Diverzifikace; akcie; portfolio; strategie; fundamentální a technická analýza; riziko; výnos; Diversification; share; strategy; fundamental and technical analysis; risk; revenue Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Metodický postup prvních kroků investování na akciovém trhu

Předmětem této bakalářské práce jsou základní postupy investování na trhu cenných papírů za pomoci vybraných analýz tak, aby poskytla návrh prvních kroků každého začínajícího investora. Cílem je ...

Šenkýř, Jan; Kovářík, Michal; Virglerová, Zuzana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza interní firemní komunikace společnosti ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Opravil, Tomáš; Komínková, Miroslava; Rygarová, Dana
2011 - český
Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku interní firemní komunikace. Cílem práce bylo shromáždit teoretické poznatky k tomuto tématu, zjistit aktuální stav vnitrofiremní komunikace ve společnosti ZAHRADA Olomouc s.r.o. a následně poskytnout vedení spo-lečnosti podklady pro zlepšení stávajícího stavu. V teoretické části jsou na základě literárního průzkumu formulovány poznatky na téma mezilidské komunikace, interní fi-remní komunikace a komunikační prostředky. V praktické části bakalářské práce je popsán analyzovaný podnik, jeho historie a následně se práce soustřeďuje na organizační strukturu společnosti, stávající nastavení používaných komunikačních prostředků a názory zaměst-nanců na tuto problematiku, které byly zjištěny pomocí dotazníkového šetření. V závěru práce jsou formulovány nedostatky interní komunikace v analyzovaném podniku a doporu-čení ke zlepšení stávajícího stavu. Klíčová slova: komunikace; verbální a neverbální komunikace; interní firemní komunikace; komunikační kanály; zpětná vazba; Communication; Verbal and Nonverbal Communication; Internal Corporate Communication; Communication Channels; Feedback Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analýza interní firemní komunikace společnosti ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku interní firemní komunikace. Cílem práce bylo shromáždit teoretické poznatky k tomuto tématu, zjistit aktuální stav vnitrofiremní komunikace ve ...

Opravil, Tomáš; Komínková, Miroslava; Rygarová, Dana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Program rozvoje městyse Hustopeče nad Bečvou
Macháňová, Tereza; Grebeníček, Pavel; Vaněk, Jan
2011 - český
Cílem této bakalářské práce je zpracování Strategie rozvoje městyse Hustopeče nad Bečvou. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V části teoretické jsou vysvětleny základní pojmy týkající se strategického rozvoje obce. V praktické části je zpracována socioekonomická analýza obce, která podává podklad k vypracování SWOT analýzy. Na základě získaných poznatků je definována vize a strategické cíle, pomocí nichž bude rozvojové vize dosaženo. Na závěr je bakalářská práce doplněna katalogem projektů, určujících další rozvoj obce. Klíčová slova: region; regionální politika; regionální rozvoj; program rozvoje obcí a měst; obec; regional policy; regional development; plan of the village and town development; village Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Program rozvoje městyse Hustopeče nad Bečvou

Cílem této bakalářské práce je zpracování Strategie rozvoje městyse Hustopeče nad Bečvou. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V části teoretické jsou ...

Macháňová, Tereza; Grebeníček, Pavel; Vaněk, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Predikce vývoje měnových kurzů na devizových trzích pomocí investičních analýz.
Pohuba, Robert; Polách, Jiří; Němeček, Josef
2011 - slovenský
Cieľom tejto bakalárskej práce je prakticky využiť základné analytické nástroje finančných trhov za účelom zhodnotenia vloženého peňažného kapitálu. V teoretickej časti sú predstavené techniky a metódy analýzy devízového trhu, a vysvetlená podstata obchodovania na tomto trhu. Praktická časť je zameraná na aplikovanie vybraných analýz a na uskutočnenie obchodov menových párov. V záverečnej kapitole sa nachádza zhrnutie výsledkov uskutočnených obchodov, a zhodnotenie investovania na devízovom trhu. Klíčová slova: forex; devízový trh; fundamentálna analýza; technická analýza; eur/usd; currency market; fundamental analysis; technical analysis Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Predikce vývoje měnových kurzů na devizových trzích pomocí investičních analýz.

Cieľom tejto bakalárskej práce je prakticky využiť základné analytické nástroje finančných trhov za účelom zhodnotenia vloženého peňažného kapitálu. V teoretickej časti sú predstavené techniky a ...

Pohuba, Robert; Polách, Jiří; Němeček, Josef
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze