Počet nalezených dokumentů: 684
Publikováno od do

English or Czenglish?: Common Grammatical Mistakes in English among Czechs
Borecká, Kateřina; Šmajdlerová, Simona; Machová, Dagmar
2014 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou častých gramatických chyb v angličtině mezi Čechy. Cílem této práce je prozkoumat vybrané gramatické jevy a prokázat vliv češtiny při užívání anglické gramatiky. Teoretická část definuje studium cizího jazyka včetně stylů a strategií učení, které mohou pomoci zamezit častým chybám; dále se zabývá klasifikací chyb a jejich příčin. Poslední kapitola teoretické části se věnuje gramatice, a to rozdílům mezi českou a anglickou gramatikou, které způsobují časté chyby. Praktická část je analýzou dotazníku, který dává za cíl prokázat přítomnost Czenglish ve vybraných gramatických jevech. Klíčová slova: cizí jazyk; mateřský jazyk; chyba; jazyková interference; čechismus; gramatika; foreign language; mother tongue; mistake; language interference; Czechism; grammar Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
English or Czenglish?: Common Grammatical Mistakes in English among Czechs

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou častých gramatických chyb v angličtině mezi Čechy. Cílem této práce je prozkoumat vybrané gramatické jevy a prokázat vliv češtiny při užívání anglické ...

Borecká, Kateřina; Šmajdlerová, Simona; Machová, Dagmar
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Analýza marketingových strategií společnosti Skype: Skype jako nový mobilní operátor
Brázda, Martin; Blažková, Barbora; Čechová, Hana
2014 - anglický
Hlavním cílem této bakalářské práce je identifikovat a následně analyzovat marketingové strategie společnosti Skype Technologies a jejich konkurentů. Tato práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je definován marketing jako takový, ale také pojmy jako marketingový mix či marketingová strategie. Praktická část poté identifikuje jednotlivé marketingové strategie společnosti Skype Technologies se strategiemi používanými konkurenty Viber Media, AT&T Inc. a aplikací FaceTime od společnosti Apple. Závěr bakalářské práce je věnován návrhům možného budoucího vývoje marketingových strategií společnosti Skype. Klíčová slova: Skype; Microsoft; marketing; marketingová strategie; marketingový mix; Viber; FaceTime; AT&T; marketing strategy; marketing mix Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Analýza marketingových strategií společnosti Skype: Skype jako nový mobilní operátor

Hlavním cílem této bakalářské práce je identifikovat a následně analyzovat marketingové strategie společnosti Skype Technologies a jejich konkurentů. Tato práce je rozdělena na část teoretickou a ...

Brázda, Martin; Blažková, Barbora; Čechová, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Pán Prstenů: Analýza překladu vlastních jmen
Hrabal, Martin; Vinklárek, Petr; Nemčoková, Katarína
2014 - anglický
Obsah této bakalářské práce je zaměřen na analýzu a překlad vybraných vlastních jmen, vyskytujících se zejmnéna v díle Pán Prstenů (1954) od J.R.R. Tolkiena. Analýza a překlad spadá v případě takového díla do skupiny překladu uměleckého, který je společně s Tolkienových přístupem k vlastních jménům popsán v teoretické části. Samotná analýza a navrhovaný překlad vybraných vlastních jmen se nachází v části praktické, která též obsahuje srovnání s již existujícím překladem Stanislavy Pošustové a nabízy subjektivní pohled na problematiku uměleckého překladu v takovém díle. Klíčová slova: J.R.R. Tolkien; Pán Prstenů; překlad; překladatel; význam; Stanislava Pošustová; The Lord of the Rings; translation; translator; meaning Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Pán Prstenů: Analýza překladu vlastních jmen

Obsah této bakalářské práce je zaměřen na analýzu a překlad vybraných vlastních jmen, vyskytujících se zejmnéna v díle Pán Prstenů (1954) od J.R.R. Tolkiena. Analýza a překlad spadá v případě takového ...

Hrabal, Martin; Vinklárek, Petr; Nemčoková, Katarína
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

A Business Plan for the Dobrotka Cosmetics Company
Králová, Hana; Papadaki, Šárka; Kubíčková, Martina
2014 - anglický
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zpracování a formulaci konkrétního podnikatelského plánu na založení kosmetické firmy. V teoretické části definuji klíčové pojmy vztahující se k podnikání. Nejdelší část teoretické části tvoří analýza podnikatelského plánu a jeho náležitosti. Praktická část je zastoupena vypracovaným podnikatelským plánem pro kosmetickou firmu Dobrotka. Součástí plánu je i marketingový výzkum, který proběhl za pomoci dotazníku. Cílem dotazníku bylo definovat cílovou skupinu a ověřit poptávku po produktech, se kterými chce firma Dobrotka přijít na trh. Hlavním cílem bylo zjistit, zda je takovýto projekt realizovatelný. Klíčová slova: podnikatelský plán; podnikání; podnikatel; kosmetika; proveditelnost; business plan; entrepreneurship; entrepreneur; cosmetics; feasibility Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
A Business Plan for the Dobrotka Cosmetics Company

Tato bakalářská práce se zaměřuje na zpracování a formulaci konkrétního podnikatelského plánu na založení kosmetické firmy. V teoretické části definuji klíčové pojmy vztahující se k podnikání. ...

Králová, Hana; Papadaki, Šárka; Kubíčková, Martina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

American Propaganda during the World Wars
Lesinová, Eva; Bell, Gregory Jason; Nemčoková, Katarína
2014 - anglický
Práce se zabývá americkou propagandou a jejím vývojem během světových válek. Především se zaměřuje na aktivity vládních institucí zodpovědných za propagandu. Dále se práce soustředí na tištěné materiály, především plakáty. V souvislosti s tím je kladen důraz na pozici žen a jak se změnilo vnímání jejich pozice mezi jednotlivými válkami. Stejně tak je zdůrazněna práce s tématem rasismu. Dále se práce zabývá rolí národních personifikací a jejich následným užitím v moderní kultuře. Práce objasňuje metody a aplikaci propagandy za světových válek a příklady jsou podpořeny plakáty. Klíčová slova: Propaganda; Spojené Státy Americké; první světová válka; druhá světová válka; plakáty; ženy; rasa; Committee on Public Information; Office of War Information; masová média; patriotismus; United States; World War I; World War II; posters; women; race; mass media; patriotism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
American Propaganda during the World Wars

Práce se zabývá americkou propagandou a jejím vývojem během světových válek. Především se zaměřuje na aktivity vládních institucí zodpovědných za propagandu. Dále se práce soustředí na tištěné ...

Lesinová, Eva; Bell, Gregory Jason; Nemčoková, Katarína
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Podnikatelský záměr: Detailingové studio
Srovnal, Michal; Hnátek, Milan; Kubíčková, Martina
2014 - anglický
Hlavním cílem této bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu na založení ručního mytí automobilů a detailingového studia v Ostravě s využitím metody Lean Canvas. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část obsahuje stručný úvod do studia podnikání, právní formy podnikání, rozbor struktury podnikatelského plánu a metody Lean Canvas. Praktická část obsahuje v návaznosti na část teoretickou konkrétní zpracování podnikatelského záměru pro založení a provoz ručního mytí automobilů a detailingového studia. Klíčová slova: Podnikatelský záměr; podnikatelský plán; podnik; podnikání; auto myčka; Lean Canvas; startup; Business Plan; business; enterprise; car wash; business model Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Podnikatelský záměr: Detailingové studio

Hlavním cílem této bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu na založení ručního mytí automobilů a detailingového studia v Ostravě s využitím metody Lean Canvas. Práce je rozdělena do dvou ...

Srovnal, Michal; Hnátek, Milan; Kubíčková, Martina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Pride and Prejudice:"It Is a Truth Universally Acknowledged, That a World Classic Novel Must Be In Want Of Hollywood"
Kalinová, Romana; Fonfárová, Vladimíra; Trušník, Roman
2014 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá knihou Pýcha a Předsudek a její filmovou adaptací z roku 2005 natočenou režisérem Joe Wrightem a změnami, ke kterým dochází při transformaci děje z knihy na filmové plátno. První část bakalářské práce se zabývá typickými rysy anglického neoklasicismu a romantismu za účelem dalšího srovnání a vytyčení zásadních rozdílů mezi těmito dvěma literárními trendy. Do kontextu těchto dvou rozdílných trendů je zasazena autorka analyzovaného románu, Jane Austenová. První část také stručně popisuje její život a zaměřuje se na charakteristiku jejich děl, dále je definován pojem filmová adaptace. Druhá část bakalářské práce se zaobírá rozborem vybraných postav se zaměřením na rozdíly, které vznikly při filmovém zpracování knihy. Cílem této bakalářské práce je rozpoznat odchylky mezi románem a jeho filmovou adaptací a analyzovat čím byly tyto rozdíly způsobeny. Klíčová slova: Jane Austen; Pýcha a Předsudek; Neoklasicismus; Romantismus; filmová adaptace; Pride and Prejudice; Neoclassicism; Romanticism; Film Adaptation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Pride and Prejudice:"It Is a Truth Universally Acknowledged, That a World Classic Novel Must Be In Want Of Hollywood"

Tato bakalářská práce se zabývá knihou Pýcha a Předsudek a její filmovou adaptací z roku 2005 natočenou režisérem Joe Wrightem a změnami, ke kterým dochází při transformaci děje z knihy na filmové ...

Kalinová, Romana; Fonfárová, Vladimíra; Trušník, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Misleading Advertising and Its Impact on Consumers
Beníčková, Kristína; Jurášková, Olga; Nemčoková, Katarína
2014 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá zavádějící reklamou a jejím vlivem na spotřebitele. První část práce objasňuje základní teoretické principy. Definuje důležité pojmy z oblasti marketingu spolu s jinými užitečnými termíny a analyzuje zavádějící praktiky používané v oblasti reklamy. Tyto teoretické principy jsou následně využité v praktické části. Hlavním cílem této bakalářské práce je definovat problematiku zavádějící reklamy a poté analyzovat, zda zavádějící techniky použité ve vybraných reklamách ovlivňují univerzitní studenty. Klíčová slova: reklama; zavádějící reklama; vliv; spotřebitelé; spotřebitelské chování; advertisement; misleading advertising; impact; consumers; consumer behaviour Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Misleading Advertising and Its Impact on Consumers

Tato bakalářská práce se zabývá zavádějící reklamou a jejím vlivem na spotřebitele. První část práce objasňuje základní teoretické principy. Definuje důležité pojmy z oblasti marketingu spolu s jinými ...

Beníčková, Kristína; Jurášková, Olga; Nemčoková, Katarína
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

An Analysis and Improvement of the Marketing Communications Mix of Sadlon Technologies s.r.o.
Klasovitá, Monika; Vaněk, Jiří; Juřičková, Eva
2014 - anglický
Cílem bakalářské práce je zvýšení efektivnosti marketingového komunikačního mixu společnosti Sadlon Technologies, s.r.o. Stará Turá. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V první části práce jsou vysvětlené teoretické poznatky z odborné literatury a východiska týkající se marketingového mixu a komunikace zaměřené zejména na business-to-business marketing a průmyslové odvětví. Druhá, praktická část, je zaměřená na analýzu marketingového mixu s hlavním důrazem kladeným na využívání marketingové komunikace firmy. V závěru jsou na základě výsledků PESTLE a SWOT analýzy navrhnuté doporučení a návrhy vedoucí ke zvýšení efektivnosti marketingové komunikace této společnosti. Klíčová slova: marketingový mix; marketingová komunikace; business-to-business; PESTLE analýza; SWOT analýza; marketing mix; marketing communication; PESTLE Analysis; SWOT Analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
An Analysis and Improvement of the Marketing Communications Mix of Sadlon Technologies s.r.o.

Cílem bakalářské práce je zvýšení efektivnosti marketingového komunikačního mixu společnosti Sadlon Technologies, s.r.o. Stará Turá. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V první části ...

Klasovitá, Monika; Vaněk, Jiří; Juřičková, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Teambuildingové aktivity v českých společnostech
Kratochvílová, Jana; Kubíčková, Martina; Kašpárková, Barbora
2014 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá pojetím teambuildingu ve společnostech v České Republice. Cílem práce je analyzovat a zhodnotit využitelnost a přínosy teambuildingových aktivit v českých společnostech a zdůraznit jejich výhody a nedostatky. Teoretická část práce rozlišuje pojmy pracovní skupina a tým. Dále se práce věnuje otázkám komunikace, teambuildingu ve velkých a malých společnostech a nabízí i konkrétní příklady řešení v podobě teambuildingových her. Praktická část věnuje pozornost přístupu společností k využití teambuildingu. Tato část práce zhodnocuje výhody u společností, které teambuildingové aktivity využívají efektivně, nabízí aktivity společnostem, které je nevyužívají vůbec a nabízí inovace aktivit společnostem, které je využívají špatně. Klíčová slova: Teambuilding; tým; pracovní skupina; týmové role; komunikace; team; work group; team roles; communication Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Teambuildingové aktivity v českých společnostech

Tato bakalářská práce se zabývá pojetím teambuildingu ve společnostech v České Republice. Cílem práce je analyzovat a zhodnotit využitelnost a přínosy teambuildingových aktivit v českých společnostech ...

Kratochvílová, Jana; Kubíčková, Martina; Kašpárková, Barbora
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze