Počet nalezených dokumentů: 19538
Publikováno od do

Bankovní regulace a dohled v Bělorusku
Ali, Ferial; Gevorgyan, Kristine; Blahová, Naďa
2017 - český
Bakalářská práce se zabývá problematikou regulace a dohledu nad bankami v Bělorusku. Hlavním cílem je charakteristika systému dohledu a regulace v Běloruské republice, jeho základní vlastnosti a rysy, aktuální situace bankovního sektoru v kontextu regulace. Práce se skládá ze tří kapitol. První kapitola obsahuje základní pojmy regulace a dohledu. Druhá část popisuje historický vývoj dohledu a regulace v kostce na území Běloruska. Třetí kapitola je věnována současnému stavu regulatorního systému v Běloruské republice. Obsahem závěru je shrnutí získaných poznatků. The bachelor thesis focuses on issues of regulation and supervision of banks in Belarus. The main objective is the characterization of the supervision and regulation system in the Republic of Belarus, its basic features and attributes, the current situation of the banking sector in the context of regulation. The thesis consists of three chapters. The first one contains the basic concepts of regulation and supervision. The second part describes the historical development of supervision and regulation in epitome in the territory of Belarus. The third chapter is devoted to the current state of the regulatory system in the Republic of Belarus. The content of the conclusion is a summary of the acquired knowledge. Klíčová slova: Regulace a dohled; Bankovní systém; Bělorusko; Regulation and supervision; Belarus; Banking system Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Bankovní regulace a dohled v Bělorusku

Bakalářská práce se zabývá problematikou regulace a dohledu nad bankami v Bělorusku. Hlavním cílem je charakteristika systému dohledu a regulace v Běloruské republice, jeho základní vlastnosti a rysy, ...

Ali, Ferial; Gevorgyan, Kristine; Blahová, Naďa
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Finanční analýza FAST ČR,a.s.
Kubišová, Monika; Daněk, Stefan Svatopluk; Jiránek, Petr
2017 - český
Cílem bakalářské práce je provedení finanční analýzy společnosti FAST ČR, a.s. za období 2012 až 2015 společně s předpovědí budoucího vývoje. Práce je rozdělena do tří hlavních oddílu. První oddíl obsahuje úvod do finanční analýzy a vymezuje jednotlivé ukazatele a modely, které jsou následně využity ve druhém oddílu, nazývaný též jako praktický oddíl. V tomto praktickém oddílu je nejprve charakterizována společnost, následně je zde provedena samotná finanční analýza firmy FAST ČR, a.s. vycházející z veřejně dostupných informací. Ve druhém oddílu je také zachyceno srovnání s největším konkurentem FAST ČR, a.s., HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. V posledním oddílu je sestavena prognóza budoucího vývoje tržeb společnosti odvozená od vývoje tržeb na trhu společně s plánovaným výkazem zisku a ztráty pro období od roku 2016 do 2018. The aim of this bachelor thesis is to perform a financial analysis of the company FAST ČR, a.s. for the period of 2012 to 2015 together with a forecast of future development. The thesis is divided into three main sections. The first section contains an introduction to the financial analysis and defines the indicators and models used in the second section, which can also be called as a practical part. In this practical part the company is characterized firstly then the financial analysis itself is performed based on external information. In this sections the computed values are compared with the biggest competitor too. In the last part, the forecast of the future development of revenues is drawn up, it is derived from the market and used for planned income statement for the period from 2016 to 2018. The aim of this bachelor thesis is to perform a financial analysis of the company FAST ČR, a.s. for the period of 2012 to 2015 together with a forecast of future development. The thesis is divided into three main sections. The first section contains an introduction to the financial analysis and defines the indicators and models used in the second section, which can also be called as a practical part. In this practical part the company is characterized firstly then the financial analysis itself is performed based on external information. In this sections the computed values are compared with the biggest competitor too. In the last part, the forecast of the future development of revenues is drawn up, it is derived from the market and used for planned income statement for the period from 2016 to 2018. Klíčová slova: maloobchod; velkoobchod; finanční analýza; prognóza tržeb; elektronika; electronics; retail; wholesale; financial analysis; sales forecast Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Finanční analýza FAST ČR,a.s.

Cílem bakalářské práce je provedení finanční analýzy společnosti FAST ČR, a.s. za období 2012 až 2015 společně s předpovědí budoucího vývoje. Práce je rozdělena do tří hlavních oddílu. První oddíl ...

Kubišová, Monika; Daněk, Stefan Svatopluk; Jiránek, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Segmentace v povinném ručení
Nevoral, Michal; Ducháčková, Eva; Daňhel, Jaroslav
2017 - český
Předmětem bakalářské práce Segmentace v povinném ručení je stručně pokrýt pole pojištění odpovědnosti z provozu vozidla z pohledu pojistné teorie s akcentem na složku pojistného a následně analyzovat segmentaci na českém trhu s povinným ručením. Cílem práce je zachycení všech využívaných faktorů ovlivňujících cenu povinného ručení, detailní analýza vybraných faktorů z hlediska vlivu na výši předepsaného pojistného a průměrného pojistného plnění a výsledné zhodnocení vhodnosti uplatnění jednotlivých segmentačních kritérií. The subject of the bachelor thesis Segmentation in Motor Third Party Liability Insurance is to briefly cover the topic of motor third party liability insurance from the perspective of the insurance theory with the emphasis on premiums and consequently to analyse segmentation on the Czech motor third party liability insurance market. The aim of the thesis is a capture of all the factors influencing the price of the motor third party liability insurance, a detailed analysis of selected factors in term of influence on the amount of premium written and average claim settled and a resulting assessment of suitability for particular segmentation criteria use. Klíčová slova: segmentační kritérium; povinné ručení; nehodovost; pojistné; pojištění; pojištění odpovědnosti z provozu vozidla; segmentation criterion; premium; motor third party liability insurance; insurance; accident rate; third party insurance Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Segmentace v povinném ručení

Předmětem bakalářské práce Segmentace v povinném ručení je stručně pokrýt pole pojištění odpovědnosti z provozu vozidla z pohledu pojistné teorie s akcentem na složku pojistného a následně analyzovat ...

Nevoral, Michal; Ducháčková, Eva; Daňhel, Jaroslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Penzijní systémy a analýza penzijních společností v České republice
Kadeřábek, Ondřej; Cibulka, Jakub; Radová, Jarmila
2017 - český
Cílem bakalářské práce je analyzovat penzijní systém České republiky a částečně se zabývat světovými penzijními systémy. První část se věnuje základnímu teoretickému vymezení penzijních systémů a fondů, popisuje mezinárodní trendy, vysvětluje legislativní změny u nás a porovnává vybrané penzijní systémy. Ve druhé části se práce zabývá analýzou vývoje, současné situace a případovými studiemi současných penzijních společností působících na českém trhu. Závěrečná část je zaměřena na shrnutí a diskuzi výsledků. The aim of the bachelor thesis is to analyse pension system in the Czech Republic and particular attention will be paid to the pension systems worldwide. The first part defines the theoretical aspects of the pension systems and funds, describes international trends, explains legislative changes in the Czech Republic and compares pension systems of selected countries. The second part evaluates the evolution of Czech market representatives and Czech pension market as a whole. Last part is targeted on summary and final conclusion. Klíčová slova: legislativa; český penzijní trh; penzijní systém; mezinárodní trendy; penzijní fondy; international trends; Czech pension market; pension funds; pension system; legislation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Penzijní systémy a analýza penzijních společností v České republice

Cílem bakalářské práce je analyzovat penzijní systém České republiky a částečně se zabývat světovými penzijními systémy. První část se věnuje základnímu teoretickému vymezení penzijních systémů a ...

Kadeřábek, Ondřej; Cibulka, Jakub; Radová, Jarmila
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Historický vývoj a moderní přístup k bankovní regulaci a dohledu ve Velké Británii
Yudina, Daria; Blahová, Naďa; Gevorgyan, Kristine
2017 - český
Tato bakalářská práce je zaměřena na historický vývoj a moderní přistup k bankovní regulaci a dohledu ve Velké Británii. Poskytování bankovních služeb má v této zemi prvořadou roli. Práce se věnuje primárně zákonům, které byly přijaté za celou dobu existence bankovnictví na tomto území a které se týkaly úpravy regulatorního rámce tohoto odvětví. Zásadní místo v  práci zaujímají příslušné kroky, které učinil regulátor během finanční krize, a následné reformy na zabezpečení stability britského bankovního systému. Závěr je věnován současnému způsobu regulace a dohledu bankovního sektoru. This bachelor thesis is focused on historical development and modern approach of banking regulation and supervision in Great Britain. Provision of banking services plays a key role in this country. It deals primarily with acts that have been adopted throughout the existence of banking in this area and which are concerned with the adjustment of the regulatory framework of this industry. Significant importance in this work was given to appropriate steps that were taken by the regulator during the financial crisis and subsequent reforms to ensure the stability of the British banking system. The conclusion is devoted to the current method of regulation and supervision of the banking sector. Klíčová slova: banka; úřad; zákon; Bank of England; Velká Británie; dohled; regulace; Great Britain; bank; regulation; authority; act; Bank of England; supervision Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Historický vývoj a moderní přístup k bankovní regulaci a dohledu ve Velké Británii

Tato bakalářská práce je zaměřena na historický vývoj a moderní přistup k bankovní regulaci a dohledu ve Velké Británii. Poskytování bankovních služeb má v této zemi prvořadou roli. Práce se věnuje ...

Yudina, Daria; Blahová, Naďa; Gevorgyan, Kristine
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Jiřičko, Pavel; Dlouhá, Zuzana; Formánek, Tomáš
2017 - český
Cílem práce je sestavit model pro odhad pravděpodobnosti nesplacení úvěru klientem. Nejprve byly vybrány vhodné vysvětlující proměnné, které byly v práci podrobně popsány. U kvalitativních proměnných byly v jednotlivých kategoriích zkoumány veličiny jako míra selhání nebo skóre. U kvantitativních proměnných byly spočítány veličiny jako průměr nebo směrodatná odchylka. Samotný odhad modelu byl proveden metodou logistické regrese. U odhadnutých koeficientů jednotlivých vysvětlujících proměnných byly zkoumány jejich statistické významnosti. V práci byl také popsán vliv jednotlivých vysvětlujících proměnných na pravděpodobnost defaultu, a ta byla také spočítána pro dva klienty s konkrétními hodnotami vysvětlujících proměnných. Podařilo se tedy sestavit model, který je možné použít k tvorbě predikcí o pravděpodobnosti defaultu klienta. The aim of the thesis was to build a probability prediction model for client loan repayment. First, the author selected suitable explanatory variables and explained these in detail in the thesis. The author examined various quantities both for qualitative variables (e.g. failure rates and scores) and quantitative variables (e.g. means and standard deviations) describing individual categories. The predictions were done by the use of logistic regression. The estimated coefficients of individual explanatory variables were examined in terms of their statistical significance. The author also described the impact of individual explanatory variables on the probability of a clients default. The probabilities were calculated for two clients with specific values of explanatory variables. The author managed to build a model that can be used to predict probability of client loan repayment defaults. Klíčová slova: logistická regrese; skóre; pravděpodobnost defaultu; logistic regression; score; propability of default Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese

Cílem práce je sestavit model pro odhad pravděpodobnosti nesplacení úvěru klientem. Nejprve byly vybrány vhodné vysvětlující proměnné, které byly v práci podrobně popsány. U kvalitativních proměnných ...

Jiřičko, Pavel; Dlouhá, Zuzana; Formánek, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Zdanění právnických osob v České republice a v Rakousku
Anděrová, Veronika; Finardi, Savina; Kábelová, Lucie
2017 - český
Tato bakalářská práce si klade za cíl zjistit a porovnat daňové zatížení právnických osob z hlediska daně z příjmů korporací v České republice a v Rakousku. Skládá se ze dvou částí. První je věnována představení konstrukce korporátní daně v obou státech. V druhé části je porovnána daňová zátěž s pomocí skutečných a fiktivních ukazatelů. Z analýzy všech získaných hodnot jsem zjistila, že větší zatížení příjmů korporací je v Rakousku. Pro konkrétní společnosti ale můžou být směrodatné další aspekty, jako například možnost skupinového zdanění v Rakousku. This bachelor thesis aims to determine and compare the tax burden of corporates in terms of tax on corporate profits in the Czech Republic and Austria. It consists of two parts. The first one is focused on introduction of the corporate tax structure in both countries. The second part compares the tax burden using real and fictitious indicators. The analysis of all obtained values shows that Austria is subject of higher corporate tax burden. Despite that, for some companies, other aspects, such as the possibility of group taxation in Austria, may be relevant. Klíčová slova: Česká republika; Daň z příjmů korporací; Efektivní sazby daně; Rakousko; Daňový mix; Daňová zátěž; Implicitní sazby daně; Daň z příjmů právnických osob; Korporátní daň; Czech Republic; Austria; Tax on corporate profits; Tax burden; Tax mix; Implicit tax rates; Effective tax rates; Corporate tax Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Zdanění právnických osob v České republice a v Rakousku

Tato bakalářská práce si klade za cíl zjistit a porovnat daňové zatížení právnických osob z hlediska daně z příjmů korporací v České republice a v Rakousku. Skládá se ze dvou částí. První je věnována ...

Anděrová, Veronika; Finardi, Savina; Kábelová, Lucie
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Lettering a způsoby jeho využití v praxi
Engelová, Kateřina; Khabirova, Maja; Phung, Hyu Nghia
2017 - český
Tématem této bakalářské práce je lettering coby velmi specifická oblast grafického designu, která v posledních letech opět zaznamenává rozmach díky své autentičnosti a obecně díky návratu k hodnotám ručně tvořené práce jako protipólu jednotvárné masové produkce. Teoretická část se soustředí převážně na vymezení a objasnění pojmů souvisejících s letteringem, jako je např. hand-lettering, typografie, kaligrafie a moderní kaligrafie. Dále se zabývá různými metodami, kterými lze lettering vytvářet, a nástroji i médii, která k tomu lze používat. Zároveň nastiňuje některá základní pravidla a postupy práce, detailněji pak především převedení ručně kresleného letteringu do digitální podoby. Praktická část se pak zabývá několika hlavními oblastmi, ve kterých je možné práci s letteringem prakticky využívat, konkrétně prodej designů přes webové stránky typu print-on-demand, databanky, prostředníky, práce na zakázku a konečně i vlastní e-shop. Na praktických příkladech se v rámci nich snaží ukázat výhody a nevýhody, které jednotlivé oblasti tvůrcům letteringu poskytují. Přínos této práce tkví hlavně v uceleném pohledu na lettering jako na samostatnou disciplínu a profesi, v níž řada designerů našla své uplatnění. The focus of this bachelor thesis is lettering as a very specific part of graphic design, which has been experiencing certain boom in the last couple of years thanks to its authenticity and generally thanks to the trend of returning to the values of hand made products as a contrast to mass production. First part of the thesis is focused on defining and clarifying some expressions related to lettering, such as hand-lettering, typography, calligraphy and modern calligraphy. It also describes different methods as well as the tools and media which can be used in lettering. At the same time, it approaches some of the basic rules and work processes, of which the process of transferring traditional hand-lettering into a digital form is mentioned in more detail. The practical part deals with a few primary areas in which lettering can be used, particularly selling designs through print-on-demand websites, databanks, intermediaries, custom work and finally, a self-owned online shop. Presenting practical examples, it tries to show advantages and disadvantages of these different areas. The main benefit of this thesis is in a united view on lettering as a stand-alone field and profession in which many designers have made their living. Klíčová slova: hand-lettering; lettering; vektorizace; digitalizace; tradiční média; databanky; kaligrafie; vektor; písmomalířství; písmo; typografie; moderní kaligrafie; print on demand; typeface; typography; calligraphy; databanks; lettering; hand-lettering; vectorizing; sign painting; type; digitalization; vector; modern calligraphy; print on demand Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Lettering a způsoby jeho využití v praxi

Tématem této bakalářské práce je lettering coby velmi specifická oblast grafického designu, která v posledních letech opět zaznamenává rozmach díky své autentičnosti a obecně díky návratu k hodnotám ...

Engelová, Kateřina; Khabirova, Maja; Phung, Hyu Nghia
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Financování základního školství v ČR
Škrhová, Veronika; Sedmihradská, Lucie; Kramata, Jakub
2017 - český
Tématem mé bakalářské práce je financování základního školství v České republice. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje všechny typy škol a jejich právní úpravu. Druhá část se zabývá způsobem financování školství se zaměřením na na školství regionální a popisuje plánovanou reformu ve financování regionálních škol. Třetí část je tvořena případovou studií jedné vybrané základní školy. Případová studie obsahuje obecné informace o základní škole, rozbor přijatých a vynaložených finančních prostředků a hospodaření s nimi ve sledovaných letech 2011-2016 s podrobným zaměřením na rok 2016. Na tomto základě je sledován vztah mezi počtem žáků a výší vybraných druhů nákladů. The topic of my bachelor thesis is the financing of primary education in the Czech republic. The thesis is split into three parts. The first part describes all types of schools and their legislation. The second part deals with the financing of education focusing on regional education and describes the planned reform of financing of regional schools. The third part is a case study of a selected primary school. The study consists of basic information about the school, analysis of income and expenditures and the school´s financial management in the years 2011-2016 with detailed focus on 2016. Based on these numbers, it further considers the relationship between the number of students and funds allocated to the school. Klíčová slova: hospodaření základní školy; škola a školské zařízení; financování školství; regionální školství; school and educational facilities; education financing; primary school financial management; regional education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Financování základního školství v ČR

Tématem mé bakalářské práce je financování základního školství v České republice. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje všechny typy škol a jejich právní úpravu. Druhá část se zabývá ...

Škrhová, Veronika; Sedmihradská, Lucie; Kramata, Jakub
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Způsoby řízení rizika v rámci testovacího prostředí bankovní instituce
Mádl, Jiří; Bruckner, Tomáš; Mandera, Petr
2017 - český
V předložené bakalářské práci se zaměřuji na způsoby řízení rizik v rámci testovacího prostředí hypotetické bankovní instituce. Součástí řízení rizik je datová anonymizace a vytvoření testovacího prostředí, jehož cílem je nabídnout co nejvěrnější kopii produkčního prostřední. V teoretické části práce se věnuji teorii datové anonymizace, legislativnímu rámci České republiky a Evropské unie, teorii testování a definuji teoretické produkční prostředí hypotetické bankovní instituce, které vychází z reálného prostředí společnosti ČSOB Leasing a.s.. Následně navrhuji a analyzuji možná řešení vytvoření testovacího prostředí. Cílem této analýzy je volba nejvhodnějšího způsobu tvorby testovacího prostředí, který v praktické části aplikuji na hypotetické prostředí. Praktická část práce se věnuje také governance navrhovaného procesu. In the presented bachelor thesis I focus on methods of risk management within the hypothetical banking institution's test environment. Risk management includes data anonymization and the creation of the test environment to offer the most faithful copy of the production environment. In the theoretical part I deal with the theory of data anonymization, the legislative framework of the Czech Republic and the European Union, the theory of testing and define the theoretical production environment of a hypothetical banking institution that is based on the real environment of ČSOB Leasing a.s.. I subsequently propose and analyze possible solutions to create a test environment. The aim of this analysis is to choose the most appropriate way of creating a test environment, which is applied in a practical part to a hypothetical environment. The practical part is also devoted to the governance of the proposed process. Klíčová slova: outsourcing; governance; testovací prostředí; GDPR; datová anonymizace; 101/2000 Sb.; citlivé údaje; osobní údaje; 101/2000 Sb.; sensitive data; personal data; outsourcing; governance; testing enviroment; data anonymization; GDPR Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Způsoby řízení rizika v rámci testovacího prostředí bankovní instituce

V předložené bakalářské práci se zaměřuji na způsoby řízení rizik v rámci testovacího prostředí hypotetické bankovní instituce. Součástí řízení rizik je datová anonymizace a vytvoření testovacího ...

Mádl, Jiří; Bruckner, Tomáš; Mandera, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze