Počet nalezených dokumentů: 8798
Publikováno od do

Příprava a realizace Krajského turnaje v nohejbalu trojic DEJVKAP
2022 -
Cílem bakalářské práce je připravit a zrealizovat sportovní akci se všemi potřebnými náležitostmi a za pomoci sponzora. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu projekt, identifikaci a práci s riziky, vymezení rozpočtu a nákladů, marketing, stručná pravidla nohejbalu apod. V praktické části je uvedeno plánování a příprava turnaje, realizace a samotný průběh a závěrečné vyhodnocení. Klíčová slova: nohejbal; turnaj; dejvkap Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Příprava a realizace Krajského turnaje v nohejbalu trojic DEJVKAP

Cílem bakalářské práce je připravit a zrealizovat sportovní akci se všemi potřebnými náležitostmi a za pomoci sponzora. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu projekt, identifikaci a práci s riziky, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Příprava a realizace tenisového turnaje staršího žactva
2022 -
Bakalářská práce se zabývá tenisovým turnajem pro starší žactvo v Nepomuku. Zaměřuje se na vytvoření projektu, který se poté zrealizoval a vyhodnotil. Projekt je rozdělen do pěti navazujících fází. Každá fáze má své podkapitoly, které jsou v práci důkladně popsány. Termín realizace byl stanoven od 11. do 13. září 2021. Veškerá pravidla uspořádaného tenisového turnaje byla v souladu s ČTS. Klíčová slova: český tenisový svaz; projekt; starší žactvo; tenis; tenisový turnaj Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Příprava a realizace tenisového turnaje staršího žactva

Bakalářská práce se zabývá tenisovým turnajem pro starší žactvo v Nepomuku. Zaměřuje se na vytvoření projektu, který se poté zrealizoval a vyhodnotil. Projekt je rozdělen do pěti navazujících fází. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Výuka plavání dětí předškolního věku
2022 -
Bakalářská práce je zaměřena na plavání dětí předškolního věku. V teoretické části se zabývám vývojem dětí předškolního věku, významem plavání, plaveckou výukou (zde se zabývám metodami výuky, pedagogickými zásadami, legislativou spojenou s výukou plavání a bezpečností, hygienou). Také se v teoretické části zabývám pomůckami využívanými k výuce plavání a nácvikem plaveckých způsobů (zde nastíním základní nácvik i pozdější možné zdokonalování plaveckých způsobů). V praktické části jsem sestavila zásobník her do vody, plavecké lekce na jedno pololetí (lekce jsou rozdělené do dvou kategorií - děti, které mají z vody strach a na děti, které mají vodu rády. Pomocí vhodné motivace a her děti zjistí, že z vody nemusí mít strach a na plavání se budou těšit. Plavecké návyky si tak osvojí přirozeně hravou, nenásilnou formou. Také je v praktické části fotodokumentace z plaveckých lekcí, díky které jsou lekce přehlednější. Klíčová slova: plavání; děti; předškolní věk; plavecké dovednosti Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Výuka plavání dětí předškolního věku

Bakalářská práce je zaměřena na plavání dětí předškolního věku. V teoretické části se zabývám vývojem dětí předškolního věku, významem plavání, plaveckou výukou (zde se zabývám metodami výuky, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Zmapování závodního a tréninkového vybavení vrcholových triatlonistů pro olympijský triatlon
2022 -
Práce se zaměřuje na speciální potřeby materiálního vybavení pro závod olympijského triatlonu. Speciální vybavení na triatlon je popsáno, jak po technologické stránce, tak je vyobrazeno v konkrétních produktech, které jsou doplněny o zkušenosti a hodnocení závodníků. Z dostupných literárních zdrojů, rad a zkušeností je vybrána jedna varianta produktů kompletního vybavení splňující nejvyšší možné požadavky závodníků. Klíčová slova: triatlon; krátký triatlon; plavání; neopren; triatlonová kombinéza; plavecké brýle; cyklistika; silniční kolo; přilba; tretry; běh; běžecké boty Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Zmapování závodního a tréninkového vybavení vrcholových triatlonistů pro olympijský triatlon

Práce se zaměřuje na speciální potřeby materiálního vybavení pro závod olympijského triatlonu. Speciální vybavení na triatlon je popsáno, jak po technologické stránce, tak je vyobrazeno v konkrétních ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Návrh a ověření intervenčního programu zaměřeného na rozvoj flexibility svalů dolních končetin u tanečníků klubu TCO DANCE PLZEŇ ve věku 6-10 let
2022 -
Má bakalářská práce je zaměřena na návrh a ověření intervenčního programu, který je specializovaný na rozvoj flexibility svalů dolních končetin pro děti mladšího školního věku tanečního klubu TCO DANCE PLZEŇ. Cílem práce je vytvořit a realizovat intervenční program zaměřený na flexibilitu dolních končetin u tanečníků, který byl veden v rámci organizovaného tréninku třikrát v týdnu. Klíčová slova: tanec; flexibilita; svaly dolních končetin Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Návrh a ověření intervenčního programu zaměřeného na rozvoj flexibility svalů dolních končetin u tanečníků klubu TCO DANCE PLZEŇ ve věku 6-10 let

Má bakalářská práce je zaměřena na návrh a ověření intervenčního programu, který je specializovaný na rozvoj flexibility svalů dolních končetin pro děti mladšího školního věku tanečního klubu TCO ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Diagnostika a terapie plosky nohy u dětí mladšího školního věku
2022 -
V bakalářské práci jsem analyzoval stav plosek nohou u vybrané skupiny dětí mladšího školního věku, kteří se věnují atletice či sportovnímu aerobiku. V mé práci jsem se věnoval především poznatkům s tématikou plosky nohy, dětí mladšího školního věku, anatomií nohy, příčné a podélné klenby a obuvi. V praktické části jsem analyzoval stav nožní klenby u vybraných probandů pomocí diagnostického přístroje PodoCam a následně vyhodnocoval plantogramy podle vizuální plantografické metody dle Čiháka (2011). Na základě změřených hodnot jsem aplikoval pohybovou terapii na skupinu probandů s odchylkou od fyziologického postavení nohou. Z výsledků pre a post měření jsem vyvodil důsledky o vhodnosti aplikace cílených cvičení a režimových opatření v tomto věku. Klíčová slova: ploska nohy; diagnostika; terapie; mladší školní věk Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Diagnostika a terapie plosky nohy u dětí mladšího školního věku

V bakalářské práci jsem analyzoval stav plosek nohou u vybrané skupiny dětí mladšího školního věku, kteří se věnují atletice či sportovnímu aerobiku. V mé práci jsem se věnoval především poznatkům s ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Možnosti venkovních pohybových aktivit pro děti předškolního věku v Plzni
2022 -
Bakalářská práce se zabývá možnostmi venkovních pohybových aktivit pro děti předškolního věku v Plzni. Jejím hlavním cílem je na základě předem provedeného výzkumu formou ankety pro rodiče předškolních dětí, zmapovat venkovní dětská hřiště v Plzni a zjistit tak všechny možnosti, které se dětem v Plzni nabízejí. Klíčová slova: plzeň; dětská hřiště; vývoj dítěte; pohyb Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Možnosti venkovních pohybových aktivit pro děti předškolního věku v Plzni

Bakalářská práce se zabývá možnostmi venkovních pohybových aktivit pro děti předškolního věku v Plzni. Jejím hlavním cílem je na základě předem provedeného výzkumu formou ankety pro rodiče ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Transpozice evropské směrnice č. 2014/95/EU do českých právních předpisů a její vliv na české podnikatelské subjekty
2022 -
Bakalářská práce je zaměřena na Směrnici Evropského parlamentu a Rady č.2014/95/EU, která ukládá povinnost velkým podnikům zpracovávat a zveřejňovat informace nefinančního charakteru. Směrnice byla transponována do českých právních předpisů v podobě zákona č.462/2016 Sb. a vymezila kritéria podniků, kterých se povinnost vydávat nefinanční reporting týká. Společnosti mají povinnost informovat veřejnost v otázkách nutných k pochopení vývoje, výkonnosti a dopadů spojených s činností podniku alespoň v oblasti životního prostředí, sociálních a zaměstnaneckých otázkách, respektování lidských práv, boje proti korupci a úplatkářství. Informace o směrnici a následné transpozice do českých právních předpisů jsou obsaženy v teoretické části práce. Praktická část se zaměřuje na analýzu obsahu vydávaných zpráv a zhodnocení, zda podniky dodržují předepsané požadavky na nefinanční reporting. Téma nefinančního reportingu je velice aktuální, neboť se stává trendem a podniky si mohou prostřednictvím nefinančních informací vylepšit své postavení na trhu. Klíčová slova: nefinanční reporting; společenská odpovědnost; nefinanční informace; výroční zpráva; zpráva o udržitelnosti; směrnice; transpozice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Transpozice evropské směrnice č. 2014/95/EU do českých právních předpisů a její vliv na české podnikatelské subjekty

Bakalářská práce je zaměřena na Směrnici Evropského parlamentu a Rady č.2014/95/EU, která ukládá povinnost velkým podnikům zpracovávat a zveřejňovat informace nefinančního charakteru. Směrnice byla ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Ekonomické aspekty udržitelného rozvoje
2022 -
Bakalářská práce hodnotí praktickou implementaci ekonomických aspektů udržitelného rozvoje v kontextu ochrany životního prostředí na příkladu vybraných zemí. Jedním z dílčích záměrů práce je představit pojem udržitelný rozvoj, dále objasnit propojení ekonomie a ekonomiky s ochranou životního prostředí. Česká republika, stejně jako další státy, se zavázala ke splnění environmentálních cílů. K tomu napomáhají, kromě dalších nástrojů, i nástroje ekonomické, které jsou v rámci této práce blíže charakterizovány. Přístup k využití některých těchto prostředků ze strany České republiky jsou porovnány s uplatněním stejných nástrojů v Německu a Rakousku, z čehož vyplývají jak závěrečná zhodnocení, tak následná doporučení. Klíčová slova: udržitelný rozvoj; cíle udržitelného rozvoje; strategické dokumenty; tržní selhání; environmentální ekonomie; ekonomické nástroje; ochrana životního prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Ekonomické aspekty udržitelného rozvoje

Bakalářská práce hodnotí praktickou implementaci ekonomických aspektů udržitelného rozvoje v kontextu ochrany životního prostředí na příkladu vybraných zemí. Jedním z dílčích záměrů práce je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Poplatky k ochraně životního prostředí - hodnocení účinnosti a fiskálních přínosů
2022 -
Tato bakalářská práce je zaměřena na poplatky k ochraně životního prostředí. Cílem práce je zhodnotit účinnost těchto poplatků a jejich fiskální přínosy. V teoretické části jsou uvedená teoretická východiska k politice a nástrojům ochrany životního prostředí. V praktické části je analyzováno pět konkrétních poplatků, podle oblastí životního prostředí, ke kterým se vztahují. K tomu bylo využito především legislativních předpisů, strategických dokumentů a odborných elektronických zdrojů. Analýza je zaměřena především na to, jakým způsobem poplatky plní jednotlivé funkce a jakých fiskálních přínosů dosahují. Zjištěné poznatky jsou shrnuty v kapitole shrnutí. Klíčová slova: poplatky; životní prostředí; znečištění; ochrana; nástroje Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Poplatky k ochraně životního prostředí - hodnocení účinnosti a fiskálních přínosů

Tato bakalářská práce je zaměřena na poplatky k ochraně životního prostředí. Cílem práce je zhodnotit účinnost těchto poplatků a jejich fiskální přínosy. V teoretické části jsou uvedená teoretická ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze