Počet nalezených dokumentů: 278
Publikováno od do

English and German idioms describing nations and countries
Fialová, Alena
2015 - anglický
Cílem bakalářské práce "Anglické a německé idiomy popisující národy a národnosti" je analýza idiomatických výrazů soustředěných na dané téma. Anglický a německý jazyk jsou v práci porovnávány co se týče korespondence v idiomatickém jazyce. Teoretická část práce je úvodem do idiomatiky a frazeologie, praktická část je právě analýza cca 50 idiomů a přísloví z obou porovnávaných jazyků. The purpose of the bachelor thesis "English and German idioms describing nations and countries" is the analysis of idiomatic expressions focused on the given topic. English and German are compared as for the correspondence in the idiomatics. The theoretical part of this thesis is the introduction into the issues of idiomatics and phraseology and the practical part is the analysis of ca. 50 idioms and proverbs from both languages. Klíčová slova: idiomatika; frazeologie; idiom; přísloví; anglický jazyk; německý jazyk; analýza idiomů; národ; národnost; idiomatics; phraseology; idiom; proverb; english; german; idiom analysis; nation; country Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
English and German idioms describing nations and countries

Cílem bakalářské práce "Anglické a německé idiomy popisující národy a národnosti" je analýza idiomatických výrazů soustředěných na dané téma. Anglický a německý jazyk jsou v práci porovnávány co se ...

Fialová, Alena
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

The Narrators and Their Roles in the Works of John Irving
Zděnková, Eliška
2015 - anglický
Tématem této bakalářské práce je rozdělení vypravěčských stylů a jejich vymezení s poukázáním na klíčové body pro jejich rozpoznání a na rozdílné výhody, které může daný vypravěčský styl přinášet. Práce je zaměřena na vypravěčské postupy ve vybraných dílech amerického spisovatele Johna Irvinga, část práce se tedy zaměřuje i na jeho život a dílo. Vypravěčské postupy jsou demonstrovány na třech vybraných knihách, konkrétně se jedná o díla Hotel New Hampshire, Modlitba za Owena Meanyho a Rok vdovou. Jednotlivé knihy jsou vybrány tak, aby se ve vypravěčských postupech neshodovaly. The topic of this Bachelor's Thesis deals with a division of narration modes and their definition, pointing out the key attributes for their classification and advantages they could bring. The work focuses on the narration modes in novels of American writer John Irving; thus, one part of the thesis describes his life and his work. The narration modes are demonstrated on three chosen books; more specifically on The Hotel New Hampshire, A Prayer for Owen Meany and A widow for One Year. Each individual book is chosen to demonstrate a different narration mode. Klíčová slova: vypravěč; literatura; román; John Irving; spisovatel; narrator; literature; novel; John Irving; novelist Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
The Narrators and Their Roles in the Works of John Irving

Tématem této bakalářské práce je rozdělení vypravěčských stylů a jejich vymezení s poukázáním na klíčové body pro jejich rozpoznání a na rozdílné výhody, které může daný vypravěčský styl přinášet. ...

Zděnková, Eliška
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

TIME Magazine - Famous British/American Politicians Portrayed on the Covers
Hejlová, Jana
2015 - anglický
Hlavním cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře se základními informacemi o TIME magazínu. Další téma, kterým se tato práce zabývá, je život dvou významných osobností, Královny Alžběty II. a amerického prezidenta Baracka Obamy. Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části čtenář zjistí něco z historie, ale i ze současnosti TIME magazínu. Dále nahlédne do životů a politické kariéry Královny Alžběty II. a prezidenta Baracka Obamy. Praktická část je zaměřená na analýzu titulních stránek TIME magazínu. Analýza se zabývá četností zobrazení vybraných politiků na obálkách v průběhu let 1929 až 2013. Dále zkoumá jednotlivé proměnné na titulních stránkách časopisu Time magazine. The main aim of this thesis is to present to reader basic information about Time magazine. Other topics of the thesis are about lives of two chosen representatives, Queen Elizabeth II and President Barack Obama. Thesis is divided into two main parts, theoretical and practical one. In the theoretical part the reader finds some information from history up to the present of TIME magazine. Other topics deal with lives and career of two politicians, Queen Elizabeth II and Barack Obama. The practical part is focused on analysis of Time magazine covers, finding out frequency of depiction of chosen politicians in years 1929 to 2013, variables that are important for the visual aspect of the covers and as well shows covers with two chosen representatives. Klíčová slova: Time; Barack Obama; Alžběta II; tisk; Time; Barack Obama; Elizabeth II; press Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
TIME Magazine - Famous British/American Politicians Portrayed on the Covers

Hlavním cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře se základními informacemi o TIME magazínu. Další téma, kterým se tato práce zabývá, je život dvou významných osobností, Královny Alžběty II. a ...

Hejlová, Jana
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Anglická intonace a její funkce v porovnání s českou intonací
Šochman, Jakub
2015 - anglický
Bakalářská práce z oblasti fonetiky a fonologie se zabývá vlastnostmi a funkcemi intonace v anglickém jazyce v porovnání s českou intonací. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje základní pojmy z oblasti intonace (např. tónická jednotka, tónický stress), dále její funkce a hlavní vlastnosti. Celé téma spadá do oblasti fonetiky a fonologie, a proto je důležité na začátku práce tyto termíny objasnit. Praktická část obsahuje porovnání anglické a české intonace na základě audio nahrávek českých studentů anglického jazyka. Nahráván je čtený text v anglickém jazyce a pomocí těchto nahrávek jsou analyzovány hlavní rozdíly v české a anglické intonaci. Cílem výzkumu je zodpovědět otázku, zda se čeština jako rodný jazyk a její intonace promítají do mluveného anglického projevu českých studentů. Součástí výzkumu je i zachycení chyb českých mluvčích v anglické intonaci. Dále jsou jeho součástmi příprava a formulace hypotéz, určení vzorku účastníků výzkumu, provedení pilotního výzkumu, sběr a analýza dat, porovnání sebraných dat s hypotézami. The undergraduate thesis from the area of phonetics and phonology is interested in qualities and functions of English intonation compared to Czech intonation. The thesis is composed of theoretical and practical part. Theoretical part describes elemental concepts from the area of intonation (e.g. the tone unit, tonic stress), furthermore its functions and main qualities. The whole topic comes under the field of phonetics and phonology and therefore it is important to explain this terminology at the beginning of the thesis. Practical part includes the comparison of English and Czech intonation based on recordings of Czech students studying English language. Recordings contains a text read in English and using these recordings we will analyze main differences between Czech and English intonation. The purpose of this research is to answer the question, whether Czech language as a native one has an impact on Czech speakers and their intonation in English speech. Parts of the research are preparation and formulation of hypotheses, determining a sample of participants of the research, realization of the research, collection and analysis of data, comparison of collected data with hypotheses. Klíčová slova: intonation pattern; tonic stress; tone unit; tonic syllable; intonation pattern; tonic stress; tone unit; tonic syllable Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Anglická intonace a její funkce v porovnání s českou intonací

Bakalářská práce z oblasti fonetiky a fonologie se zabývá vlastnostmi a funkcemi intonace v anglickém jazyce v porovnání s českou intonací. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická ...

Šochman, Jakub
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Populární geopolitika - historický vývoj a zhodnocení současné situace a trendů ve Spojených státech amerických
Hostýnek, Tomáš
2014 - anglický
Tato práce analyzuje jeden z nejnovějších podoborů kritické geopolitiky - populární geopolitiku - a na celkem pěti případových studiích aplikuje její současný teoretický rámec, přičemž v některých ohledech poukazuje na jeho nedostatky a zasazuje se o větší akademickou pozornost a širší paradigmatickou reevaluaci celého podoboru. V první části je stručně nastíněn vývoj klasických, a v pozdější části i kritických, geopolitických teorií, jejich nejvýznamnější představitelé a dobový kontext. V druhé části jsou pak podrobně představeny jednotlivé případové studie a aplikovány koncepty z předcházející kapitoly. V samotném závěru jsou shrnuta nejvýznamnější zjištění a také je nastíněn současný střet mezi zastánci klasické a kritické geopolitiky a také analytický rozkol uvnitř teoretiků populární geopolitiky. This bachelor's thesis thoroughly analyzes one of the latest subsets of critical geopolitics - popular geopolitics - and applies its current theoretical framework to a total amount of five case studies. It also hints at its apparent defficiencies in certain aspects, argues for higher academic attention and makes an ultimate case for a wider reevaluation of the entire subdiscipline. The first chapter briefly explores the turbulent development of traditional, and what was later dubbed critical, theories of geopolitics, introduces the most significant theorists and contextualizes their works. The second chapter encompasses the individual case studies and employs various concepts and postulations from the previous chapter. The conclusion summarizes our most important findings and elucidates the contemporary clash of traditional and critical geopolitics and an ongoing analytical struggle among popular geopoliticians. Klíčová slova: klasická geopolitika; kritická geopolitika; populární geopolitika; Kapitán Amerika; přehled čtenáře; James Bond; Dixie Chicks; Volání povinnosti; traditional geopolitics; critical geopolitics; popular geopolitics; Captain America; Reader's Digest; James Bond; Dixie Chicks; Call of Duty Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Populární geopolitika - historický vývoj a zhodnocení současné situace a trendů ve Spojených státech amerických

Tato práce analyzuje jeden z nejnovějších podoborů kritické geopolitiky - populární geopolitiku - a na celkem pěti případových studiích aplikuje její současný teoretický rámec, přičemž v některých ...

Hostýnek, Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Odkaz americké tradiční hudby v písních Bruce Springsteena
Toman, Jakub
2014 - anglický
Tato práce zkoumá vliv americké tradiční hudby, včetně všech zdrojů její inspirace, na písně Bruce Springsteena. Zaměřena je především na rozbor dvou trilogií a to především z hlediska textů a jejich návaznosti na americkou hudební tradici. Pro lepší pochopení Springsteenovy tvorby je poskytnuta jak krátká biografie, tak politické pozadí. This undergraduate thesis deals with the influence of American roots music, including all of its sources of inspiration, on the songs of Bruce Springsteen. It mainly analyses two trilogies with accent on its lyrical connection to the American music tradition. For better comprehension of Springsteen's works, a brief biography and a political background are provided. Klíčová slova: Bruce Springsteen; folk; americká tradiční hudba; Walt Whitman; John Steinbeck; metafora cesty; rocková hudba; Bruce Springsteen; folk; American roots music; Walt Whitman; John Steinbeck; road metaphor; rock music Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Odkaz americké tradiční hudby v písních Bruce Springsteena

Tato práce zkoumá vliv americké tradiční hudby, včetně všech zdrojů její inspirace, na písně Bruce Springsteena. Zaměřena je především na rozbor dvou trilogií a to především z hlediska textů a jejich ...

Toman, Jakub
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Nacionalismus v Skotsku
Kačinetz, Lukáš
2014 - anglický
Má bakalářská práce se věnuje nacionalismu ve Skotsku. Jako cíl práce jsem si stanovil popsat a zpřehlednit národního cítění skotského lidu. V první části práce jsem vysvětlil pojmy nacionalismus a devoluce, které jsou stěžejní pro zvládnutí tématu. Dále jsem se široce zabýval samotným Skotskem klíčovými kapitolami z jeho historie, které budovaly duch národa a jeho symboly. Práci uzavírám pojednáním o úspěšné skotské devoluci, Skotské národní straně a Skotském parlamentu. My thesis deals with the nationalism in Scotland, one of the countries, that proven themselves capable of maintaining their own cultural identity and heritage. The thesis describes nationalism, devolution and Scotland as well as Scottish nation, its language and symbols. I also described the major historical events, that created Scottish self consciousness. Thesis also focuses on the second half of 20th century on progress of successful Scottish devolution, Scottish National Party and Scottish Parliament. I also described positive and negative impacts of creating independent Scotland. I used Scottish literature and historical books as a materials, as well as internet articles, mostly of government organisations and newspapers. Klíčová slova: Skotsko; devoluce; nacionalismus; SNP; parlament; ropa; nezávilost; národ; Scotland; devolution; SNP; oil; nation; nationalism; independce Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Nacionalismus v Skotsku

Má bakalářská práce se věnuje nacionalismu ve Skotsku. Jako cíl práce jsem si stanovil popsat a zpřehlednit národního cítění skotského lidu. V první části práce jsem vysvětlil pojmy nacionalismus a ...

Kačinetz, Lukáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Helen Fielding and Her Depiction of Modern British Woman
Mitáčková, Tereza
2014 - anglický
Tato bakalářská práce pojednává o moderní ženě očima spisovatelky Helen Fielding, která proslula postavou Bridget Jones. Hlavním cílem práce bylo seznámit se právě s touto hrdinkou a převážně na základě knihy Deník Bridget Jones vypracovat studii o jejím chování, zvycích a celkově o jejím životě. Práce je rozdělena do několika částí. Teoretická část pojednává o životě autorky, o jejích zkušenostech, které ji inspirovaly při tvorbě, ale také se věnuje popisu všech jejích knih. Praktická část popisuje Bridgetin postoj k určitým věcem, její názory a také rozebírá vztah s jejími přáteli či rodinou. The bachelor thesis describes modern woman created by writer Helen Fielding, who is famous for character of Bridget Jones. The main aim of the thesis was to engage with this particular heroine and predominantly on the basis of Bridget Jones?s Diary prepare a study about her behaviour, attitudes and her life in general. The thesis is divided into several parts. The theoretic parts deals with author?s life, experiences which inspired her in the creation of her work and it also engages in description of each of her novels. The practical part describes Bridget?s attitude towards certain things, her opinions and also analyses relationship with her friends or family Klíčová slova: moderní žena; Helen Fielding; Bridget Jones; feminismus; chick lit; modern women; Helen Fielding; Bridget Jones; feminism; chick lit Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Helen Fielding and Her Depiction of Modern British Woman

Tato bakalářská práce pojednává o moderní ženě očima spisovatelky Helen Fielding, která proslula postavou Bridget Jones. Hlavním cílem práce bylo seznámit se právě s touto hrdinkou a převážně na ...

Mitáčková, Tereza
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Recepce Shakespearovského cyklu v Národním divadle v Praze v roce 1916
Tesařová, Michelle
2014 - anglický
Tato bakalářská práce poskytuje detailní popis Shakespearovského cyklu v Národním divadle v Praze v roce 1916 a je zaměřena na recepci festivalu v dobových recenzích. V úvodu se čtenář dozví základní informace o první světové válce a jaké události jí předcházely, stejně jako se dozví o jejím průběhu v Čechách. Jádro práce se zabývá osobností Shakespeara, jeho práci a zejména Shakespearovskou divadelní tradicí v Čechách. V poslední části práce jsou analyzovány různé recenze na festival. Práce může přispět k odhalení určitých vztahů mezi Shakespearem, českým odbojem za první světové války a snahou o národní nezávislost. This bachelor's thesis provides a complex description of the Shakespearean Festival at the National Theatre in Prague in 1916 and it is focused on the reception of the festival in period reviews. At the beginning the reader learns basic information about the Great War and what events preceded it as well as about its course in Bohemia. The core of the thesis deals with the personality of Shakespeare, his work and particularly with Shakespeare's theatre tradition in Bohemia. In the ultimate part of the thesis various reviews of the festival are analyzed. The thesis may contribute to reveal certain relations between Shakespeare, Czech resistance during the Great War and the endeavour for national independence. Klíčová slova: Wlliam Shakespeare; první světová válka; český odboj; Jaroslav Kvapil; Národní divadlo; Shakespearovský cyklus; recepce; William Shakespeare; world war I; czech resistance; Jaroslav Kvapil; National theatre; Shakespearean festival; reception Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Recepce Shakespearovského cyklu v Národním divadle v Praze v roce 1916

Tato bakalářská práce poskytuje detailní popis Shakespearovského cyklu v Národním divadle v Praze v roce 1916 a je zaměřena na recepci festivalu v dobových recenzích. V úvodu se čtenář dozví základní ...

Tesařová, Michelle
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Národní stereotypy a kulturní rozdíly studované na základě britských a amerických komixů a grafických románů
Bobková, Eliška
2014 - anglický
Tato bakalářská práce si kladla dva hlavní cíle. V prvé řadě byl uveden výčet britských a amerických národních stereotypů, které byly dokazovány na konkrétních příkladech převzatých ze dvou grafických novel, jmenovitě z V jako Vendetta a z Batman: Temný rytíř se vrací. Dále se tato práce snažila prokázat legitimitu komixu jako média. Teoretická část této bakalářské práce se zaobírala historickým pozadím jak britského, tak amerického komixu. Praktická část byla věnována konkrétním příkladům britských a amerických národních stereotypů, studovaných na základě grafických novel V jako Vendeta, Batman: Temný rytíř se vrací a Sandman. Ve výše zmíněné literatuře byly nalezeny četné příklady národních stereotypů, čímž se potvrdila má hypotéza. Získané informace jsou často obecné a dají se aplikovat na většinu obyvatel jak Spojeného království, tak i Spojených států, což nadále ilustruje vztah mezi autorem a jeho dílem. This thesis has two main objectives. Firstly, it lists some of the main traits of the typical Englishman and American; concrete examples as found in two graphic novels, V for Vendetta and Batman: The Dark Knight Returns are given. Secondly, it attempts to help establish the comic book as a legitimate medium. The theoretical part of this thesis looks into the history of both the British and the American comic book. The practical part deals with concrete examples of British and American national stereotypes as revealed in V for Vendetta, Batman: The Dark Knight Returns and The Sandman. My hypothesis proved to be right, as numerous examples of national stereotypes were found in the above mentioned literature. The information gained is often general, and applicable to the majority of citizens of either the UK, or the USA, a fact that nicely illustrates the connection between the author and their work. Klíčová slova: komiks; britské národní stereotypy; americké národní stereotypy; kulturní rozdíly; V jako Vendetta; Batman: Temný rytíř se vrací; The Sandman; Alan Moore; Frank Miller; Neil Gaiman; comics; british national stereotypes; american national stereotypes; cultural differences; V for Vendetta; Batman: the dark knight returns; The sandman; Alan Moore; Frank Miller; Neil Gaiman Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Národní stereotypy a kulturní rozdíly studované na základě britských a amerických komixů a grafických románů

Tato bakalářská práce si kladla dva hlavní cíle. V prvé řadě byl uveden výčet britských a amerických národních stereotypů, které byly dokazovány na konkrétních příkladech převzatých ze dvou grafických ...

Bobková, Eliška
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze