Počet nalezených dokumentů: 183798
Publikováno od do

Globální změna klimatu a změny rozšíření a fenologie vážek (Odonata)
Perthen, Ervín; Černý, Martin; Bílková, Eva
2024 - český
Climate change in recent decades affects the distribution and phenology of dragonflies. The main factor causing these changes is the increase in the average global temperature, but other factors, such as loss of habitats or changes in precipitation regime, also play a role. As a result of climate change, phenological processes are accelerating. We can therefore observe a faster egg development rates, an earlier emergence of adults, a longer flight period and also a shift in voltinism towards a greater number of generations per year. Good dispersal abilities allow dragonflies to respond to changing environmental conditions also by shifting their distribution. The ranges of most species are currently expanding towards the poles. Generalists and species capable of using temporary waters expand their ranges the most, while specialized species with a narrow niche are the most threatened by climate change. Shifts are also visible in the altitudinal distribution, increasing temperatures allow warm- adapted species to expand their ranges to higher altitudes. Keywords: climate change, dragonflies, distribution, phenology, temperature, altitudinal shift Klimatická změna v posledních desetiletích ovlivňuje rozšíření i fenologii vážek. Hlavním faktorem, který způsobuje tyto změny, je zvyšování průměrné globální teploty, roli však mají i další činitelé, jako je úbytek habitatů nebo změny ve srážkovém režimu. Vlivem změny klimatu dochází k urychlování fenologických procesů. Můžeme tedy pozorovat rychlejší vývoj vajíček, dřívější emergence dospělých jedinců, delší letovou periodu a také posun ve voltinismu směrem k většímu počtu generací za rok. Dobré disperzní schopnosti umožnují vážkám reagovat na měnící se podmínky prostředí také posuny v rozšíření. Areály většiny druhů se v současné době rozšiřují směrem k pólům. Své areály nejvíce rozšiřují generalisté a druhy schopné využít dočasné vody, specializované druhy s úzkou nikou jsou naopak klimatickou změnou nejvíce ohroženy. Posuny jsou patrné i v altitudinálním rozšíření, zvyšující se teploty umožňují teplomilným druhům expanze do vyšších nadmořských výšek. Klíčová slova: změna klimatu, vážky, rozšíření, fenologie, teplota, výškový posun Klíčová slova: změna klimatu; vážky; rozšíření; fenologie; teplota; výškový posun; climate change; dragonflies; distribution; phenology; temperature; altitudinal shift Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Globální změna klimatu a změny rozšíření a fenologie vážek (Odonata)

Climate change in recent decades affects the distribution and phenology of dragonflies. The main factor causing these changes is the increase in the average global temperature, but other factors, such ...

Perthen, Ervín; Černý, Martin; Bílková, Eva
Univerzita Karlova, 2024

Terapeutický potenciál Sertoliho buněk pro léčbu neurodegenerativních onemocnění
Djekić, Danijela; Krylov, Vladimír; Fikarová, Natálie
2024 - český
Neurodegenerative diseases are widespread and their incidence is increasing worldwide. They become the main cause of incapacity for work and affect not only their carriers, but also their immediate surroundings. One of the causes of the development of these diseases is the inflammatory process. Sertoli cells are capable of locally and systemically inducing an anti- inflammatory response of the immune system, which has recently been used for allotransplantation of grafts of various origins. It is the anti-inflammatory nature of these cells that can be interesting for the treatment of neurodegenerative diseases. Neurodegenerativní onemocnění jsou velmi rozšířená a jejich výskyt celosvětově roste. Stávají se hlavní příčinou pracovní neschopnosti a postihují nejen svého nositele, ale i jeho blízké okolí. Jednou z příčin rozvoje těchto onemocnění je zánětlivý proces. Sertoliho buňky jsou schopné lokálně i systemicky navodit protizánětlivou odpověď imunitního systému, což se v poslední době využívá pro alotransplantace štěpů různého původu. Právě protizánětlivý charakter těchto buněk může být zajímavý i pro léčbu neurodegenerativních onemocnění. Klíčová slova: Sertoliho buňky; neurodegenerativní onemocnění; léčba; Sertoli cells; neurodegenerative disease; cure Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Terapeutický potenciál Sertoliho buněk pro léčbu neurodegenerativních onemocnění

Neurodegenerative diseases are widespread and their incidence is increasing worldwide. They become the main cause of incapacity for work and affect not only their carriers, but also their immediate ...

Djekić, Danijela; Krylov, Vladimír; Fikarová, Natálie
Univerzita Karlova, 2024

Výuka bruslení na ledě na základních školách
Švihlík, Matěj; Pokorný, Ladislav; Dlouhý, Martin
2024 - český
Klíčová slova: bruslení; základní škola; metodika; výuka; Ice skating; elementary school; methodology; teaching Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výuka bruslení na ledě na základních školách

Švihlík, Matěj; Pokorný, Ladislav; Dlouhý, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Geografické zákonitosti rozšíření plazů v Česku
Borský, Václav; Romportl, Dušan; Matějček, Tomáš
2024 - český
This bachelor thesis named Geographical patterns of reptile distribution in Czechia compares current and potential distribution of reptile species, which can be found in the Czech nature. In the taxonomic hierarchy the class Reptiles is not in the spotlight of science research. However this group of animals has the lowest biodiversity compared to other vertebrates. The first part of the thesis shows reptile species of Czechia and literature research in methods being used to potential species distribution modelling. The practical part of the thesis shows a modelling for potential distribution of reptiles by using observation data with duration between the years 2000 and 2023. The maximum entropy method was used. Results demonstrate potential localities with physical geographical conditions as similar as localities where species truly observe and could be observed. Key words: reptiles, realized niche, potential distribution, habitat suitability modelling Bakalářská práce Geografické zákonitosti rozšíření plazů v Česku se zabývá srovnáváním aktuálního a potenciálního rozšíření plazích druhů, kteří se vyskytují ve volné přírodě na území Česka. Tato taxonomická skupina bývá často zanedbávána, přitom se jedná o skupinu s nejmenší diverzitou ve srovnání s ostatními skupinami obratlovců. Úvodní část práce představuje plazí druhy a rešerši metod, které se používají při tzv. modelování potenciální distribuce druhů. Praktickou část představuje ono modelování potenciální distribuce za použití nálezových dat z období od roku 2000 do roku 2023. Pro toto modelování byla použita metoda MaxEnt. Byly nalezeny lokality s podobnými fyzickogeografickými vlastnostmi, v nichž se sledované druhy nacházejí a mohou nacházet. Klíčová slova: plazi, realizovaná nika, potenciální distribuce, habitatové modelování Klíčová slova: Plazi - realizovaná nika - potenciální distribuce - habitatové modelování; Reptiles - realized niche - potential distribution - habitat suitability modelling Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Geografické zákonitosti rozšíření plazů v Česku

This bachelor thesis named Geographical patterns of reptile distribution in Czechia compares current and potential distribution of reptile species, which can be found in the Czech nature. In the ...

Borský, Václav; Romportl, Dušan; Matějček, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Vizuální orientace vážek v prostoru - využití polarizovaného světla
Kalavská, Tereza; Černý, Martin; Kolář, Vojtěch
2024 - český
Polarized light is a physical phenomenon that is quite common in the nature. It has been known for a long time that some animals use such kind of light for various purposes in their lives. This group also includes dragonflies, which use horizontally polarized light to detect areas of water where mating and egg-laying takes place. The aim of this bachelor's thesis is to summarize the current knowledge of the visual orientation of dragonflies in space using polarized light. In my thesis, I focus on habitat selection and in which spectrum range dragonflies can perceive polarized light. Furthermore, I focus on the area of perception of polarized light by dragonfly larvae in the aquatic environment, which has not been properly researched yet as there are very few studies. Key words: orientation, insects, dragonflies, visual, polarized light, habitat selection Polarizované světlo patří mezi fyzikální jevy, které jsou v přírodě zcela běžné. Již dlouho je známo, že někteří živočichové tento typ světla využívají ve svém životě k různým účelům. Do této skupiny se řadí i vážky, které pomocí horizontálně polarizovaného světla detekují vodní plochy, kde dochází k páření a kladení vajíček. Cílem této bakalářské práce je shrnout dosavadní poznatky vizuální orientace vážek v prostoru s využitím polarizovaného světla. V práci se zaměřuji na výběr habitatu a v jaké oblasti spektra dokážou vážky polarizované světlo vnímat. Dále se soustředím na oblast vnímání polarizovaného světla larvami vážek ve vodním prostředí, která není řádně prozkoumaná a studií je velmi málo. Klíčová slova: orientace, hmyz, vážky, vizuální, polarizované světlo, výběr habitatu Klíčová slova: orientace; hmyz; vážky; vizuální; polarizované světlo; výběr habitatu; orientation; insects; dragonflies; visual; polarized light; habitat selection Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vizuální orientace vážek v prostoru - využití polarizovaného světla

Polarized light is a physical phenomenon that is quite common in the nature. It has been known for a long time that some animals use such kind of light for various purposes in their lives. This group ...

Kalavská, Tereza; Černý, Martin; Kolář, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2024

Samuel Gridley Howe a Laura Bridgman a jejich přínos pro vzdělávání hluchoslepých
Březinová, Anna; Mužáková, Monika; Květoňová, Lea
2024 - český
Klíčová slova: hluchoslepota; Samuel Gridley Howe; Laura Bridgmanová; vzdělávání hluchoslepých; Perkinsův institut; deafblidness; Samuel Gridley Howe; Laura Bridgman; education of the deafblind; Perkins Institute Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Samuel Gridley Howe a Laura Bridgman a jejich přínos pro vzdělávání hluchoslepých

Březinová, Anna; Mužáková, Monika; Květoňová, Lea
Univerzita Karlova, 2024

Přechod mladého člověka s mentálním postižením do dospělosti pohledem pečujících rodičů
Kubišta, Ivan; Šiška, Jan; Šumníková, Pavlína
2024 - český
This bachelor thesis deals with the topic of the transition of people with an intellectual disability into adulthood from the perspective of their caring parents. It addresses the question: How do caring parents proceed in the process of transition of their son/daughter with an intellectual disability into adulthood and how does this process work from their perspective? The aim was to explore the process of transition of persons with an intellectual disability into adulthood from the perspective of caring parents and to contribute to a better understanding of this issue based on the results of the research conducted. The literary research was used to develop an informative research preparation that summarizes the theoretical background and the current state of knowledge of the chosen topic. Three parents of people with an intellectual disability from three different families, who have current experience with their transition into adulthood, participated in the qualitative research. The data were obtained through semi-structured interviews conducted in the informants' home environment. The research included answering six research sub-questions that specify the area of transition of people with an intellectual disability into adulthood from the perspective of their caring parents. The transition of a... Tato bakalářská práce se zabývá tématem přechodu osob s mentálním postižením do dospělého života pohledem jejich pečujících rodičů. Zabývá se otázkou: Jak pečující rodiče postupují v procesu přechodu jejich syna/dcery s mentálním postižením do dospělosti a jak z jejich pohledu tento proces probíhá? Cílem bylo prozkoumat proces přechodu osob s mentálním postižením do dospělosti z pohledu pečujících rodičů a na základě výsledků provedeného výzkumu přispět k bližšímu porozumění této problematice. Metodou literární rešerše byla vypracována informační příprava výzkumu, která shrnuje teoretická východiska a současný stav poznání zvoleného tématu. Kvalitativního výzkumu se zúčastnili celkem tři rodiče osob s mentálním postižením ze třech různých rodin, kteří mají aktuální zkušenost s jejich přechodem do dospělého života. Data byla získána metodou polostrukturovaných rozhovorů, které byly realizovány v domácím prostředí informantů. Součástí výzkumu bylo zodpovězení šesti výzkumných podotázek, které oblast přechodu osob s mentálním postižením do dospělého života, pohledem jejich pečujících rodičů, blíže specifikují. Přechod člověka s mentálním postižením do dospělosti bývá dlouhodobý proces, o kterém pečující rodiče začínají uvažovat kolem 18. roku jeho života. Naplno jej však začínají řešit až v... Klíčová slova: přechod do dospělosti; člověk s mentálním postižením; pečující rodiče; dospělost; transition into adulthood; a person with an intellectual disability; caring parents; adulthood Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přechod mladého člověka s mentálním postižením do dospělosti pohledem pečujících rodičů

This bachelor thesis deals with the topic of the transition of people with an intellectual disability into adulthood from the perspective of their caring parents. It addresses the question: How do ...

Kubišta, Ivan; Šiška, Jan; Šumníková, Pavlína
Univerzita Karlova, 2024

Život v Malé Zubovščině
Jagodnik, Stella; Pokorný, Jiří; Parkan, František
2024 - český
Klíčová slova: Malá Zubovščina; Ukrajina; Rodina Pišl-Hájek; Češi na Ukrajině; Návrat do vlasti; Malá Zubovščina; Ukraine; Family Pišl-Hájek; Czechs in Ukraine; Return to the homeland Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Život v Malé Zubovščině

Jagodnik, Stella; Pokorný, Jiří; Parkan, František
Univerzita Karlova, 2024

Problematika domácího násilí páchaného na dětech školního věku
Bendová, Veronika; Urban, Michal; Prokschová, Daniela
2024 - český
Klíčová slova: Domácí násilí; ohrožené dítě; syndrom CAN; domácí násilí na dětech; školní prostředí; Domestic violence; endangered child; CAN syndrome; domestic violence against children; school environment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Problematika domácího násilí páchaného na dětech školního věku

Bendová, Veronika; Urban, Michal; Prokschová, Daniela
Univerzita Karlova, 2024

Možnosti rozvoje nadaného dítěte v rodině
Hrdá, Lucie; Kadrnožková, Monika; Marádová, Eva
2024 - český
Klíčová slova: Nadané dítě; neformální vzdělávání; Mensa; rodiče nadaných dětí; případová studie; Gifted child; non-formal education; Mensa; parents of gifted children; case study Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Možnosti rozvoje nadaného dítěte v rodině

Hrdá, Lucie; Kadrnožková, Monika; Marádová, Eva
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze