Number of found documents: 73886
Published from to

Speciation rate
Leščinskij, Artem; Storch, David; Macháč, Antonín
2024 - Czech
Rychlost speciace je frekvence, při které se původní druh rozdělí na dva druhy za jednotku času. Protože tuto míru nelze přímo určit, musí být odvozena z fosilního záznamu nebo rekonstruované fylogeneze pomocí vhodného modelu diverzifikace nebo uzlů a větví fylogenetického stromu. Homogenní birth-death model je základní metodou, na které jsou založeny další modely, jako jsou časově-závislé nebo hustotně-závislé modely. Nemodelové metody, jako je statistika DR, node density metrika nebo inverzní délka koncových větví, jsou metody závislé na rekonstruovaných fylogenetických stromech. Mezi složitější metody patří MEDUSA, BAMM, CLaDS, MTBD nebo modely závislé na funkcích. Modely protrahované speciace jsou biologicky věrohodnější a popisují speciaci jako postupný proces. Tyto metody mohou odhalit složitější režimy diverzifikace. Vrcholové rychlost určuje očekávanou druhově specifickou míru speciace a je méně závislá na míře rychlosti extinkce a diverzifikace a spíše odpovídá míře speciace. Identifikovatelnost modelu je základním problémem omezujícím odhad rychlosti speciace, ale toto omezení lze částečně překonat novými technikami, jako jsou například přitažené rychlosti. Klíčová slova: rychlost speciace, fylogeneze, diversifikace, evoluce, model Speciation rate is a frequency at which an original species splits into two species per unit of time. Since this rate cannot be directly determined, it must be inferred from the fossil record or a reconstructed phylogeny using appropriate diversification model or nodes and branches of a phylogenetic tree. The homogeneous birth-death process is the basic method upon which other models, such as time-dependent or density-dependent models, are based. Non-model methods such as DR statistics, node-density metrics or inverstion length of terminal branches, are methods depend on reconstructed phylogenetic trees. More complex methods include MEDUSA, BAMM, CLaDS, MTBD, or trait-dependant models. Protracted-speciation models are biologically more plausible and describe speciation as a gradual process. These methods can detect more complex diversification regimes. Tip rate determines expected species-specific rate of speciation and is less dependent on the rates of extinction and diversification; rather, it corresponds to the rate of speciation. Model identifiability is a fundamental problem limiting the estimation of the speciation rate, but this limitation can be partially overcome by new techniques such as pulled rates. Keywords: speciation rate, phylogeny, diversification, evolution, model Keywords: rychlost speciace; fylogeneze; diversifikace; evoluce; model; speciation rate; phylogeny; diversification; evolution; model Available in a digital repository NRGL
Speciation rate

Rychlost speciace je frekvence, při které se původní druh rozdělí na dva druhy za jednotku času. Protože tuto míru nelze přímo určit, musí být odvozena z fosilního záznamu nebo rekonstruované ...

Leščinskij, Artem; Storch, David; Macháč, Antonín
Univerzita Karlova, 2024

Habitat selection by dragonflies - effect of littoral and riparian vegetation
Bonková, Anita; Černý, Martin; Waldhauser, Martin
2024 - Czech
Vážky tvoří jeden z důležitých pilířů většiny vodních ekosystémů a hrají významnou roli při udržování jejich rovnováhy. Hlavním cílem této bakalářské práce je shrnout dosavadní poznatky o habitatových preferencích příslušníků řádu Odonata se zaměřením na efekt litorálních a ripariárních vegetací, které jsou kritickými složkami vodních biotopů a významně ovlivňují rozšíření, početnost a reprodukční úspěšnost vážek. V práci se věnuji všem vývojovým stádiím, od larev po dospělce. Tyto poznatky jsou důležité pro udržování a revitalizaci sladkovodních ekosystémů, ve kterých je nutné věnovat se složení litorální a ripariární vegetace pro podporu rozmanitých potřeb tohoto jedinečného hmyzího řádu. Klíčová slova: habitatová preference, vážky, Odonata, příbřežní vegetace, litorální vegetace Dragonflies form one of the important pillars of most aquatic ecosystems and play an important role in maintaining their balance. The main goal of this bachelor's thesis is to summarize current knowledge about the habitat preferences of members of the order Odonata, with a focus on the effect of littoral and riparian vegetation, which are critical components of aquatic biotopes and significantly influence the distribution, abundance and reproductive success of dragonflies. In my work, I focus on all developmental stages, from larvae to adults. These findings are important for the maintenance and revitalization of freshwater ecosystems, in which it is necessary to pay attention to the composition of littoral and riparian vegetation to support the diverse needs of this unique insect order. Key words: habitat preference, dragonflies, Odonata, riparian vegetation, littoral vegetation Keywords: vážky; odonata; habitatové preference; litorální vegetace; příbřežní vegetace; imága; larvy; Dragonflies; Odonata; habitat selection; littoral vegetation; riparian vegetation; imagos; larvae Available in a digital repository NRGL
Habitat selection by dragonflies - effect of littoral and riparian vegetation

Vážky tvoří jeden z důležitých pilířů většiny vodních ekosystémů a hrají významnou roli při udržování jejich rovnováhy. Hlavním cílem této bakalářské práce je shrnout dosavadní poznatky o habitatových ...

Bonková, Anita; Černý, Martin; Waldhauser, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Identified collections of human skeletons: Importance, characteristics and ethical issues
Soukupová, Adéla; Pilmann Kotěrová, Anežka; Cvrček, Jan
2024 - Czech
Vědecká hodnota identifikovaných osteologických kolekcí, jež byly a stále jsou zakládány po celém světě, je neocenitelná. Mimo jiného, jsou esenciální pro vývoj a validaci metod biologického profilu. Tato práce představuje dokumentované identifikované kolekce lidských koster, jejich historii, význam, limity jejich užití a hlavní typy podle původu koster spolu s jejich specifiky. Dále je zaměřena na moderní identifikované kolekce a poskytuje přehled nejznámějších z nich. Není opomenuta ani etická rovina nakládání s lidskými pozůstatky a možnost využití digitálních technologií, nabízející řešení některých zásadních otázek spojených se správou lidských ostatků. Klíčová slova: identifikované kosterní kolekce, lidské kosterní pozůstatky, forenzní antropologie, virtuální antropologie, etika The scientific value of the identified osteological collections that have been and continue to be established around the world is invaluable. Among other things, they are essential for the development and validation of biological profiling methods. This paper presents the documented identified human skeletal collections, their history, significance, limits of their use and the main types according to the origin of the skeletons, together with their specificities. It also focuses on modern identified collections and provides an overview of the most well-known ones. The ethical level of the management of human remains and the possibility of using digital technologies are not neglected, offering solutions to some of the fundamental issues related to the management of human remains. Keywords: identified skeletal collection, human skeletal remains, forensic anthropology, virtual anthropology, ethics Available in a digital repository NRGL
Identified collections of human skeletons: Importance, characteristics and ethical issues

Vědecká hodnota identifikovaných osteologických kolekcí, jež byly a stále jsou zakládány po celém světě, je neocenitelná. Mimo jiného, jsou esenciální pro vývoj a validaci metod biologického profilu. ...

Soukupová, Adéla; Pilmann Kotěrová, Anežka; Cvrček, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Genetic factors in the etiology of migraine
Skoblíková, Daniela; Šolc, Roman; Mravec Bencúrová, Dominika
2024 - Czech
Migréna je chronické onemocnění, které má silné zastoupení v lidské populaci. Její etiologie zahrnuje kombinaci jak environmentálních, tak i genetických faktorů, ovšem prvotní příčina není stále zcela jasná. Za patofyziologický mechanismus mozku, který je základem migrenózní aury, se považuje přechodná vlna neuronální depolarizace kůry, tzv. korová šířící se deprese (CSD). I přes značný počet nesrovnalostí, existuje velké množství informací o suspektních či již nalezených genech, jejichž mutace by mohly být zodpovědné právě za iniciaci migrenózního stavu. V současnosti existují tři uznávané zodpovědné geny, které byly identifikovány klasickou vazebnou analýzou. Všechny tři známé mutace FHM kódují mechanismy, které ovlivňují transportéry iontů: geny CACNA1A, ATP1A2 a SCN1A. Jejich dysfunkce vede v konečném důsledku ke zvýšení neuronální excitability. U HM byly vzácně nalezeny patogenní varianty i v jiných genech, např. PRRT2, PNKD, SLC2A1, SLC1A3, SLC4A4, KCNK18. Klíčová slova: migréna, genetické faktory, bolest, aura Migraine is a chronic condition with a significant prevalence in the human population- Its aetiology involves a combination of both environmental and genetic factors; however, the primary cause is still not entirely clear. The pathophysiological mechanism of the brain, which forms the basis of migraine aura, is considered to be a transient wave of neuronal depolarization in the cortex, known as cortical spreading depression (CSD). Despite considerable discrepancies, there is a wealth of information on suspected or already identified genes whose mutations could potentially be responsible for initiating the migraine state. Currently, there are three recognized responsible genes that have been identified through classical linkage analysis. All three known FHM mutations encode mechanisms that affect ion transporter: the CACNA1A, ATP1A2, and SCN1A genes. Their dysfunction ultimately leads to an increase in neuronal excitability. Pathogenic variants in other genes, such as PRRT2, PNKD, SLC2A1, SLC1A3, SLC4A4, and KCNK18, have also rarely been found in HM. Keywords: migraine, genetic factors, pain, aura Keywords: migréna; genetické faktory; bolest; aura; migraine; genetic factors; pain; aura Available in a digital repository NRGL
Genetic factors in the etiology of migraine

Migréna je chronické onemocnění, které má silné zastoupení v lidské populaci. Její etiologie zahrnuje kombinaci jak environmentálních, tak i genetických faktorů, ovšem prvotní příčina není stále zcela ...

Skoblíková, Daniela; Šolc, Roman; Mravec Bencúrová, Dominika
Univerzita Karlova, 2024

The relationship between body dimensions and locomotion in human and other hominins
Fedrová, Johana; Struška, Michal; Vážná, Anna
2024 - Czech
U homininů pracujeme s odhady jejich tělesných hmotností a velikostí odvozených z fosilních nálezů. Spolehlivost odhadu je důležitá pro výpočty týkající se termoregulace a energetiky jedince. Termoregulaci jedince ovlivňuje řada faktorů včetně způsobu dýchání, schopnosti pocení, tělesného ochlupení, způsobu lokomoce, poměru velikosti končetin ku velikosti těla. Ztráta ochlupení umožňuje větší tepelné ztráty. Schopnost pocení a termoregulace je u homininů důležitější pro běh než pro chůzi. Ztráty tepla jsou ovlivňovány šířkou trupu a délkou distálního segmentu končetiny. Tvar těla u současné lidské populace odpovídá Allenovu pravidlu. Populace žijící blíže rovníku vykazují menší bi-iliakální šířku a delší končetiny v poměru k velikosti těla. Populace z chladnějších oblastí vykazují větší bi-iliakální šířku a kratší končetiny v poměru k tělu. Tento trend lze pozorovat i u homininů. Náklady na lokomoci, náklady potřebné pro překonání dané vzdálenosti za daný čas ovlivňuje délka končetin. Delší dolní končetiny tyto náklady snižují, umožňují vzdálenost překonat za užití méně kroků. Každý krok je nákladnější, protože je potřeba více svalové síly pro uvedení delší končetiny do pohybu. Délka kroku a optimální rychlost pohybu jedince je úměrná výšce jedince. Člověk vyniká schopností bipední lokomoce, které... We work with estimates of body weights and dimensions of hominins derived from fossil finds. The reliability of the estimate is important for calculations related to thermoregulation and energetics of the individual. The termoregulation of individual is influenced by number of factors including breathing type, sweating ability, body hair, type of locomotion, size of limbs to size of body ratio. Hair loss allows for greater heat loss. The ability to sweat and thermoregulate in hominins is more important for running than for walking. Heat loss is influenced by the trunk breath and the distal limb element lenght. Body shape in the current human population conforms to Allen's rule. Populations living closer to the equator show smaller bi-iliac width and longer limbs relative to body size. This trend can be observed in hominins. The cost of locomotion, the cost needed to travel a given distance in a given time, is affected by the lower limb lenght. Longer lower limbs reduce this cost, they allow to cover the distance using fewer steps. Each step is more costly because more muscle power is needed to move the longer limb. The step lenght and the optimal movement speed of the individual is proportional to the individual's stature. Man excels in the ability of bipedal locomotion, which Australopithecus... Keywords: člověk; hominin; tělesné rozměry; termoregulace; energetika; lokomoce; human; hominin; body dimensions; thermoregulation; energetics; locomotion Available in a digital repository NRGL
The relationship between body dimensions and locomotion in human and other hominins

U homininů pracujeme s odhady jejich tělesných hmotností a velikostí odvozených z fosilních nálezů. Spolehlivost odhadu je důležitá pro výpočty týkající se termoregulace a energetiky jedince. ...

Fedrová, Johana; Struška, Michal; Vážná, Anna
Univerzita Karlova, 2024

Influence of specific intervention exercise with aim to skill improvement of no-dominant leg in youth football players
Nesvadba, Vladimír; Malý, Tomáš; Kaľata, Maroš
2024 - Czech
Název: Vliv specifického intervenčního programu se zaměřením na zdokonalení práce nedominantní končetiny u mladých fotbalových hráčů Cíle: Cílem práce je ověření specifického intervenčního programu zaměřeného na zdokonalení vybraných herních činností jednotlivce a práci nedominantní končetiny. Metody: Pohybový program probíhal v období 2. 3. 2023 do 6. 4. 2023. Zkoumaný soubor se skládal z 23 probandů ve věkovém rozmezí 10-11 let. Testová baterie byla měřena ručními stopkami. Výsledky: Intervenční program měl na jedince pozitivní dopad. U valné většiny probandů došlo ke zlepšení herních činností během vybraných cvičení. U 95 % probandů došlo k průměrnému zlepšení práce nedominantní končetinou o 1,57 sekund. Díky tomuto programu došlo nejen ke snížení sledovaných hodnot, ale pomohl i zlepšit vnímání důležitosti práce na nedominantní končetině. Klíčová slova: sportovní trénink, pohybové dovednosti, motorické učení, lateralita, talentovaná mládež Topic: The effect of a specific intervention program with focus to improve the work of the non-dominant limb in young soccer players Goals: The goal of the thesis is to verify a specific intervention program aimed atm improving the individual's selected gaming activities and the work of the non- dominant limb. Methods: The movement program took place in the period 2. 3. 2023 until 6. 4. 2023. The studied group consisted of 23 probands in the age range of 10-11 years. The test battery was measured with a manual stopwatch. Results: The intervention program had a positive impact on the individual. For the vast majority of probands, there was an improvement in game activities during selected exercises. In 95 % of the probands, there was an average improvement in work with the non-dominant limb by 1.57 seconds. Thanks to this program, not only did the observed values decrease, but it also helped to improve the perception of the importance of working on the non-dominant limb. Keywords: sport training, skills, motor learning, laterality, talented youth Keywords: sportovní trénink; pohybové dovednosti; motorické učení; lateralita; talentovaná mládež; sport training; skills; motor learning; laterality; talented youth Available in a digital repository NRGL
Influence of specific intervention exercise with aim to skill improvement of no-dominant leg in youth football players

Název: Vliv specifického intervenčního programu se zaměřením na zdokonalení práce nedominantní končetiny u mladých fotbalových hráčů Cíle: Cílem práce je ověření specifického intervenčního programu ...

Nesvadba, Vladimír; Malý, Tomáš; Kaľata, Maroš
Univerzita Karlova, 2024

The role of mitochondrial DNA in reproduction
Svobodová, Mariana; Daňková, Pavlína; Jelínková, Ladislava
2024 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na roli mitochondriální DNA (mtDNA) v reprodukci člověka, zejména pak popisuje rozdíly v dynamice mtDNA v oogenezi, spermatogenezi a raném vývoji embrya. Fyziologická funkce mtDNA je doplněna jejími patologiemi a jejich vlivem na fertilitu a schopnost embrya se úspěšně implantovat. Dále je v práci rozvedena možnost využití mtDNA jakožto biomarkeru při hodnocení kvality spermií, vajíček a embryí. Tyto poznatky jsou velmi podstatné zejména při asistované reprodukci, kdy je cílem vybrat nejkvalitnější embryo s vysokou schopností implantace. Práce se také krátce zmiňuje o přítomnosti volné mtDNA v krvi matky a její souvislosti s rozvojem preeklampsie. Klíčová slova: mtDNA, mitochondrie, reprodukce, (ne)plodnost The bachelor's thesis focuses on the role of mitochondrial DNA (mtDNA) in human reproduction, especially describing the differences in mtDNA dynamics in oogenesis, spermatogenesis and early embryo development. The physiological function of mtDNA is complemented by its pathologies and their effect on fertility and the ability of the embryo to implant successfully. Furthermore, mtDNA is discussed as a possible diagnostic marker in the evaluation of the quality of sperm, eggs and embryos. These findings of these studies are especially significant for assisted reproduction, where the goal is to select the highest quality embryo with the greatest implantation potential. The work also briefly mentions the presence of cell free mtDNA in the mother's blood and its connection with the development of preeclampsia. Key words: mtDNA, mitochondria, reproduction, (in)fertility Keywords: mtDNA; mitochondrie; reprodukce; (ne)plodnost; mtDNA; mitochondria; reproduction; (in)fertility Available in a digital repository NRGL
The role of mitochondrial DNA in reproduction

Bakalářská práce se zaměřuje na roli mitochondriální DNA (mtDNA) v reprodukci člověka, zejména pak popisuje rozdíly v dynamice mtDNA v oogenezi, spermatogenezi a raném vývoji embrya. Fyziologická ...

Svobodová, Mariana; Daňková, Pavlína; Jelínková, Ladislava
Univerzita Karlova, 2024

Influence of autism on facial morphology
Cenková, Klára; Velemínská, Jana; Harnádková, Katarína
2024 - Czech
Autismus (PAS) je závažné pervazivní neurovývojové onemocnění s dosud ne zcela jasnou etiologií, avšak rostoucí incidencí. Na úspěšnost jeho léčby a zvýšení kvality života jedinců s PAS má zásadní vliv raná diagnostika a včasné zahájení terapie. K usnadnění diagnostiky může výraznou měrou přispět identifikace biomarkerů v podobě specifických rysů obličeje jedinců s autismem. Tyto dysmorfologie v obličeji mají základ v prenatálním období jako důsledek společné a vzájemně se ovlivňující embryogeneze obličeje a mozku a odráží neurovývojovou podstatu autismu. Pomocí speciálních antropometrických metod lze stanovit specifické fenotypy obličeje, s jejichž pomocí je možné řadit jedince s PAS též do skupin podle závažnosti onemocnění. Klíčová slova: Autismus, dysmorfologie obličeje, PAS, biomarkery, antropometrie Autism (ASD) is a severe pervasive neurodevelopmental disorder with an as yet unclear etiology but increasing incidence. Early diagnosis and early initiation of therapy are crucial to the success of its treatment and to improving the quality of life of individuals with PAS. The identification of biomarkers in the form of specific facial features of individuals with autism can contribute significantly to facilitating diagnosis. These facial dysmorphologies have their basis in the prenatal period as a consequence of the common and interacting embryogenesis of the face and brain and reflect the neurodevelopmental basis of autism. Using special anthropometric methods, specific facial phenotypes can be determined, which can also be used to classify individuals with PAS into groups according to the severity of the disorder. Key words: Autism, facial dysmorphology, ASD, biomarkers, anthropometry Keywords: Autismus; dysmorfologie obličeje; PAS; biomarkery; antropometrie; Autism; facial dysmorphology; ASD; biomarkers; anthropometry Available in a digital repository NRGL
Influence of autism on facial morphology

Autismus (PAS) je závažné pervazivní neurovývojové onemocnění s dosud ne zcela jasnou etiologií, avšak rostoucí incidencí. Na úspěšnost jeho léčby a zvýšení kvality života jedinců s PAS má zásadní ...

Cenková, Klára; Velemínská, Jana; Harnádková, Katarína
Univerzita Karlova, 2024

Profile of youth footballers as goalkeepers
Zvoníček, Matěj; Gryc, Tomáš; Bujnovský, David
2024 - Czech
Název: Profil mládežnických fotbalistů na postu brankáře Cíle práce: Cílem práce bylo porovnání vybraných parametrů tělesného složení, úrovně statické posturální stability a úrovně explozivní síly dolních končetin mezi brankáři a brankářkami ve fotbale a mezi vybranými věkovými kategoriemi. Metodika: Výzkumu se účastnilo celkem 33 fotbalových brankářů (n = 22) a brankářek (n = 11). Ti byli pro hodnocení výsledků rozděleni do šesti testovaných skupin na základě pohlaví a věkové kategorie (14-15, 16-17 a 18-19 let). U těchto skupin byly hodnoceny základní antropometrické údaje (tělesná výška a hmotnost), parametry tělesného složení (% tělesného tuku, aktivní tělesná hmota), úroveň statické posturální stability (výchylky celkové dráhy středu tlakového působení) ve čtyřech typech stojů (úzký stoj otevřené oči/zavřené oči, stoj na pravé/levé dolní končetině) a explozivní síla dolních končetin (výška výskoku, relativní impuls síly, relativní maximální vyprodukovaná síla) ve čtyřech typech výskoků (výskok s použitím horních končetin, výskok bez použití horních končetin, výskok z podřepu, výskok po seskoku). Pro hodnocení parametrů tělesného složení jsme využili bioimpedanční přístroj Tanita MC- 980MA (Tanita Corporation, Japan), pro hodnocení posturální stability tlakové desky Footscan (RSscan... Title: Profile of youth footballers as goalkeepers Objectives: The objective of this study was to compare selected parameters of body composition, level of static postural stability and level of lower extremities explosive strength between male and female goalkeepers in soccer and between selected age categories. Methods: A total of 33 male (n = 22) and female (n = 11) soccer goalkeepers participated in the study. They were divided into six test groups based on gender and age category (14-15, 16- 17 and 18-19 years) for performance assessment. These groups were assessed for basic anthropometric data (body height and weight), body composition parameters (% body fat, fat free mass), and level of static postural stability (deviations of the total center of pressure path) in four types of stands (narrow stand open eyes/closed eyes, right/left lower limb stand) and lower extremities explosive strength (jump height, relative force impulse, relative maximum force produced) in four types of jumps (counter movement jump free arms, counter movement jump, squat jump, drop jump). We used a Tanita MC-980MA bioimpedance device (Tanita Corporation, Japan) to assess body composition parameters, a Footscan pressure plates (RSscan International, Belgium) to assess postural stability, and a KISTLER 8611 force plates... Keywords: Tělesné složení; posturální stabilita; explozivní síla; vertikální výskok; Body composition; postural stability; explosive strength; vertical jump Available in a digital repository NRGL
Profile of youth footballers as goalkeepers

Název: Profil mládežnických fotbalistů na postu brankáře Cíle práce: Cílem práce bylo porovnání vybraných parametrů tělesného složení, úrovně statické posturální stability a úrovně explozivní síly ...

Zvoníček, Matěj; Gryc, Tomáš; Bujnovský, David
Univerzita Karlova, 2024

Eating habits of university students living on their own
Lišková, Natálie; Schneidrová, Dagmar; Kopřivová Herotová, Tereza
2024 - Czech
Keywords: stravovací návyky; vysokoškolský student; samostatné bydlení; eating habits; university students; independent living Available in a digital repository NRGL
Eating habits of university students living on their own

Lišková, Natálie; Schneidrová, Dagmar; Kopřivová Herotová, Tereza
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases