Number of found documents: 2130
Published from to

ServIS - webový systém pro firmy zabývající se opravami bagrů
Truchan, Milan; Ježek, Pavel; Škoda, Petr
2023 - Slovak
Cieľom tejto práce bolo vytvoriť softvérové dielo pre malé firmy zaoberajúce sa zemnými a výkopovými prácami, opravou a predajom bagrov, ktoré nemajú prístup k vhodnému softvérovému riešeniu pre svoju činnosť. Pri riešení práce sme vychádzali z konzultácií s majiteľom jednej z takýchto firiem. Vzniknutá webová aplikácia, napísaná pomocou frameworku Blazor Server, predstavuje riešenie problému. Je schopná zobraziť ponuku (bagre, prídavné zariadenia) a umožňuje užívateľom odosielať dopyt (v podobe emailov) na tieto ponuky. V aplikácii tiež existuje aukcia, kde sa môžu dražiť opravené bagre. Užívatelia si tiež môžu v aplikácií vytvoriť účet. Vymenované funkcionality môžu využívať prihlásení aj neprihlásení užívatelia. Bežní prihlásení užívatelia nemusia vyplňovať informácie o sebe vo formulároch pri dopytovaní sa na ponuku. Prihlásení administrátori majú možnosť spravovať stránku, t. j. pridávať nové, editovať a mazať existujúce ponuky, odpovedať na správy atď. The goal of this bachelor thesis was to create a software for small companies dealing with earthworks and excavation works, repairing and selling excavators, which do not have access to a suitable software solution for their activity. The solution to the work was based on consultations with the owner of one of these companies. The resulting web application, written using the Blazor Server framework, represents a solution to the problem. It is able to display the offer (excavators, additional equipment) and allows users to send inquiries (in the form of emails) to these offers. There is also an auction in the application, where repaired excavators can be auctioned. Users can also create an account in the application. The listed functionalities can be used by both logged-in and non-logged-in users. Regular registered users do not have to fill in information about themselves in the forms when inquiring about the offer. Logged- in administrators can manage the page, i.e. add new, edit and delete existing offers, reply to messages, etc. Keywords: Informační systém|C#|.NET|Blazor Server|MySQL; Information system|C#|.NET|Blazor Server|MySQL Available in a digital repository NRGL
ServIS - webový systém pro firmy zabývající se opravami bagrů

Cieľom tejto práce bolo vytvoriť softvérové dielo pre malé firmy zaoberajúce sa zemnými a výkopovými prácami, opravou a predajom bagrov, ktoré nemajú prístup k vhodnému softvérovému riešeniu pre svoju ...

Truchan, Milan; Ježek, Pavel; Škoda, Petr
Univerzita Karlova, 2023

Abnormální tvary rozsivek vyvolané zvýšenými koncentracemi chemických látek.
Budd, Dagmar Marguerite; Kulichová, Jana; Woodard, Kateřina
2023 - Slovak
Práca porovnáva tradičné metódy biomonitoringu a moderný prístup využívajúci fluktuačnú asymetriu ako meradlo vývojovej nestability na spresnenie metód biomonitoringu s dôrazom na vplyv toxikogénnych látok v sladkovodnom prostredí. V ďalšej kapitole sú informácie o formách znečistenia, pričom práca je primárne zameraná na znečistenie ťažkými kovmi a analýzu vplyvu zvýšených koncentrácií týchto kovov na rozsievky, zelené riasy a iné protistné organizmy. Ťažké kovy sú najčastejšou príčinou vzniku teratologických zmien, preto sú uvedené teratológie na vnútrobunkovej úrovni a v morfológii protistných organizmov, ktoré tieto kovy spôsobujú. Ďalej sú porovnávané vplyvy ťažkých kovov medzi jednotlivými skupinami protistných organizmov navzájom. V rámci niektorých skupín sú uvedené návrhy fykoremediačných opatrení, ktoré by mohli byť do budúcnosti ekologickým riešením čistenia vodných tokov. Kľúčové slová: fluktuačná asymetria, vývojová nestabilita, geometrická morfometrika, teratológie, rozsievky, morfologické asymetrie, ťažké kovy, biomonitoring Traditional biomonitoring methods are compared in this thesis with a modern approach which uses fluctuation asymmetry to measure developmental instability and refines biomonitoring methods in order to emphasis the impact of toxigenic substances in freshwater environments. The next section provides information about different types of pollution, with the focus primarily on heavy metal contamination and the impact from increased concentration of these metals on diatom frustules, green algae and other protist organisms. The most common cause of teratological changes comes from heavy metals and the impact of them along with toxicity are analyzed here. What changes is the teratology at the intracellular level and the protist organism morphology, where the cause of the changes can be traced to these heavy metals. The thesis also compares the impact of the heavy metals among different protist organism groups and between each of them. It contains suggested phycoremediation, which in the future could be an ecological solution for the cleanup of rivers and streams. Keywords: fluctuation asymmetry, developmental instability, geometric morphometrics, teratologies, diatoms, morphological asymmetries, biomonitoring Keywords: fluktuačná asymetria; vývojová nestabilita; geometrická morfometrika,teratológie; rozsievky; morfologické asymetrie; ťažké kovy; biomonitoring; fluctuation asymmetry; developmental instability; geometric morphometrics,teratologies; diatoms; morphological asymmetries; biomonitoring Available in a digital repository NRGL
Abnormální tvary rozsivek vyvolané zvýšenými koncentracemi chemických látek.

Práca porovnáva tradičné metódy biomonitoringu a moderný prístup využívajúci fluktuačnú asymetriu ako meradlo vývojovej nestability na spresnenie metód biomonitoringu s dôrazom na vplyv toxikogénnych ...

Budd, Dagmar Marguerite; Kulichová, Jana; Woodard, Kateřina
Univerzita Karlova, 2023

Statistické testy normality
Krupa, Tomáš; Maciak, Matúš; Omelka, Marek
2023 - Slovak
Cieľom tejto práce je predstaviť známe, v praxi používané testy normality a porovnať ich. Prvá kapitola pozostáva zo základných pojmov a vlastnosti normálneho rozdelenia. V druhej kapitole je spracovaných 6 testov normality, konkréte Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, D'Agostino-Pearson a Jarque-Bera. Pre každý test je okrem iného uvedená testová štatistika a tvar kriticého oboru. Tretia kapitola s empirickou štúdiou obsahuje dve časti. V prvej časti je stručne vysvetlený charakter štúdie a empiricky skontrolovaná deklarovaná hladina testov. V druhej časti je empiricky porovnaná sila testov proti rôznym alternatívam a diskusia výsledkov. 1 The aim of this paper is to present the well-known normality tests used in practice and to compare them. The first chapter consists of the basic concepts and properties of the nor- mal distribution. In the second chapter 6 normality tests are treated, namely Kolmogorov- Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, D'Agostino-Pearson and Jarque- Bera. For each test, test statistic and shape of critical region are given, among others. The third chapter, with empirical study, contains two parts. In the first part, nature of the study is briefly explained and level of significance declared by tests is empirically-checked. In the second part, power of tests is empirically compared against various alternatives and the results are discussed. 1 Keywords: statistický test|normálne rozdelenie|Gaussovo rozdelenie; statistical test|normal distribution|Gaussian distribution Available in a digital repository NRGL
Statistické testy normality

Cieľom tejto práce je predstaviť známe, v praxi používané testy normality a porovnať ich. Prvá kapitola pozostáva zo základných pojmov a vlastnosti normálneho rozdelenia. V druhej kapitole je ...

Krupa, Tomáš; Maciak, Matúš; Omelka, Marek
Univerzita Karlova, 2023

Ahlám al-Nasr: poezie v kontextu propagandy Islámského státu
Kasar, Matthias; Ťupek, Pavel; Rumpl, Jakub
2023 - Slovak
Bakalárska práca prestavuje poetku Aḥlám al-Naṣr, ktorá sa radí k významným osobnostiam na poli džihádistickej poézie. Na základe dostupných informácii a publikácií ponúka pohľad na jej život a objasňuje základné myšlienky a okolnosti, ktoré autorku v jej tvorbe ovplyvnili. Zároveň sa práca zaoberá témou vzťahu Islamského štátu a populárnej kultúry. Primárne sa sústredí na poéziu, jej využitie a fungovanie v rámci propagandy a spôsob, akým sú v nej reflektované džihádistické myšlienky. Práca si kladie za cieľ identifikovať základné koncepty, obrazy a kľúčové ideologické pojmy, s ktorými ISIS pracuje a následne ich interpretovať v kontexte básnického diela Aḥlám al-Naṣr. This bachelor's thesis introduces the poetess Aḥlám al-Naṣr, who is one of the prominent figures in the field of the jihadist poetry. Drawing on available information and publications, it offers an insight to her life and sheds light on the basic ideas and circumstances that influenced the author in her work. At the same time, the work addresses the topic of the relationship between the Islamic State and popular culture. The primary focus is on poetry and its use, its functioning within propaganda, and the way in which jihadist ideas are reflected in it. The thesis aims to identify the core concepts, images and key ideological terms that ISIS works with and then interpret them in the context of the poetic work of Aḥlám al-Naṣr. Keywords: Islámský stát|Propaganda|Poezie|ideologie; Islamic state|propaganda|poetry|ideology Available in a digital repository NRGL
Ahlám al-Nasr: poezie v kontextu propagandy Islámského státu

Bakalárska práca prestavuje poetku Aḥlám al-Naṣr, ktorá sa radí k významným osobnostiam na poli džihádistickej poézie. Na základe dostupných informácii a publikácií ponúka pohľad na jej život a ...

Kasar, Matthias; Ťupek, Pavel; Rumpl, Jakub
Univerzita Karlova, 2023

Aplikace pro správu kolekcí mapových objektů
Bojačko, Martin; Nečaský, Martin; Kopecký, Michal
2023 - Slovak
Hlavním cílem práce je navhrnout, implementovat a otestovat webovou aplikaci, která slouží k vyhledávání a správě mapových objektů. Aplikace je inspirována stávajícími úspěšnými projekty jako GoogleMaps, OpenStreetMap a Mapy.cz, ale zároveň je obo- hacena o nové funkcionality. Aplikace uživateli poskytuje různé možnosti vyhledávání mapových objektů na základě vyhledávání a výběru kategorie, vymezení oblasti a apli- kování různých filtrů. Uživatel si může uložit mapové objekty do jedné ze svých kolekcí a následně uložené mapové objekty spravovat. Pro každý uložený mapový objekt, aplikace umožní definovat čas navštívení objektu nebo poznamenat poznámky pro objekt. Apli- kace zároveň poskytuje informace jednotlivých mapových objektech jako obrázek, popis nebo odkaz na Wikipedia článek o daném objektu. Za datový zdroj byl zvolen projekt Wikidata. Informace o mapových objektech jsou z něj získány pomocí SPARQL dotazy. Ty byly zasílány na Wikidata Query Service prostřednictvím knihovny SPARQLWrap- per, která tato data také extrahovala. Získaná data byla uložena do MySQL databáze. Aplikace je v podobě tvz. Single-page, implementovanou pomocí knihovny React pro uživatelské rozhraní a na straně serveru knihovnou Lahví. Uživatelská část aplikace je psaným jazykem TypeScript. Server je psaným jazykem Python. Tyto dvě... The main goal of this thesis is to design, implement and test a web application that is used for searching and managing map objects. The application is inspired by successful projects such as Google Maps, OpenStreetMap and Mapy.cz, but it is also enriched with new functionalities. The application provides users with various options for searching map objects based on category selection, defining an area and application of different filters. The user can save map objects to one of his collections and subsequently man- age the saved map objects. For each saved map object, the application allows defining the visit time or adding notes. Additionally, the application provides information about individual map objects, such as an image, description, or a link to a Wikipedia article about the given object. The Wikidata project was chosen as the data source. Informa- tion about map objects is obtained from Wikidata using SPARQL queries. These queries were sent to the Wikidata Query Service through the SPARQLWrapper library, which also extracted the data. The acquired data was stored in a MySQL database. The appli- cation is implemented as a Single-page application, using the React library for the user interface and the Flask library for the server-side. The user interface of the application is written in TypeScript,... Keywords: webová aplikace|vyhledávání mapových objektů|správa mapových objektů|Wikidata; web app|searching for map objects|managing map objects|Wikidata Available in a digital repository NRGL
Aplikace pro správu kolekcí mapových objektů

Hlavním cílem práce je navhrnout, implementovat a otestovat webovou aplikaci, která slouží k vyhledávání a správě mapových objektů. Aplikace je inspirována stávajícími úspěšnými projekty jako ...

Bojačko, Martin; Nečaský, Martin; Kopecký, Michal
Univerzita Karlova, 2023

EdLab - webová aplikace pro online vzdělávání
Valentová, Michaela; Ježek, Pavel; Pešková, Klára
2023 - Slovak
Oblasť vzdelávania sa rýchlo vyvíja, pričom vzdelávanie na diaľku sa stáva čoraz popu- lárnejším spôsobom výučby. S príchodom technológií učitelia hľadajú efektívne spôsoby, ako vyučovať aj bez fyzickej prítomnosti svojich študentov. V tejto bakalárskej práci vy- tvárame webovú aplikáciu, ktorá umožní učiteľom vytvárať vlastné online vzdelávacie kurzy. Navrhovaná webová aplikácia poskytne učiteľom užívateľsky prívetivé rozhranie na vytváranie a prispôsobenie kurzov podľa ich špecifických potrieb a preferencií. Učitelia budú môcť jednoducho navrhnúť obsah kurzu, rozčlenenie kurzu na kapitoly, interaktívne komponenty a mnoho ďalšieho. Aplikácia vytvorí interaktívne vzdelávacie prostredie tak pre študentov ako aj pre širokú verejnosť zapojenú v kurze "AI v kontextu", ktorý je zadávateľom tohto projektu. Flexibilita aplikácie poskytuje študentom možnosť zvoliť si kedy a kde sa zapoja do kurzu, pričom rýchlosť osvojovania si vedomostí z kurzu sa prispôsobuje ich vlastnému tempu učenia sa. Atraktivitu štúdia zvyšuje možnosť zapájať sa do spoločných aktivít - zúčastňovať sa hlasovaní, overovať získané vedomosti a dostávať spätnú väzbu prostredníctvom vedomostných kvízov. Aplikácia je vyvinutá vo frameworku React a využíva online databázu Firebase Fi- restore, jej rozhranie bolo navrhnuté na základe princípov... The field of education is rapidly evolving, with distance learning becoming an incre- asingly popular method of teaching. With the advent of technology, teachers are seeking effective ways to educate their students even without physical presence. In this bachelor's thesis, we are developing a web application that will allow teachers to create their own online educational courses. The proposed web application will provide teachers with a user-friendly interface for creating and customizing courses according to their specific needs and preferences. Tea- chers will be able to easily design course content, divide the course into chapters, incor- porate interactive components, and much more. The application will create an interactive learning environment for both students and the wider public involved in the course "AI v kontextu", which is the focus of this project. The flexibility of the application will allow students to choose when and where they participate in the course, while the pace of acquiring knowledge will adapt to their individual learning speed. The attractiveness of studying is enhanced by the ability to engage in shared activities such as polling, verifying acquired knowledge, and receiving feedback through knowledge quizzes. The application is developed using the React framework and utilizes... Keywords: online vzdelávanie|Firebase|Firestore|React|Material Design; online learning|Firebase|Firestore|React|Material Design Available in a digital repository NRGL
EdLab - webová aplikace pro online vzdělávání

Oblasť vzdelávania sa rýchlo vyvíja, pričom vzdelávanie na diaľku sa stáva čoraz popu- lárnejším spôsobom výučby. S príchodom technológií učitelia hľadajú efektívne spôsoby, ako vyučovať aj bez ...

Valentová, Michaela; Ježek, Pavel; Pešková, Klára
Univerzita Karlova, 2023

Korejské seriály v Japonsku, Číně a na Tchaj-wanu
Vojtková, Monika; Mazaná, Vladislava; Šamánková, Karolína
2023 - Slovak
Táto práca analyzuje popularitu kórejských seriálov v Japonsku, v Číne a na Taiwane od druhej polovice 90. rokov po súčasnosť. Nakoľko sú kórejské seriály dôležitou súčasťou fenoménu hallju, je celá téma zasadená do kontextu hallju a chronologicky rozdelená na jej jednotlivé etapy. Práca sa zameriava na to, ako sa kórejské seriály šírili do Japonska, Číny a Taiwanu a na ich export v jednotlivých etapách hallju. Cieľom práce je popísať, ktoré seriály boli v daných krajinách najpopulárnejšie, čo stojí za ich popularitou a aký je v konečnom dôsledku prínos tejto popularity pre Kóreu. This thesis analyses popularity of Korean dramas in Japan, China and Taiwan since 1990s to the present. Since Korean dramas are part of hallyu phenomenon this topic is set in the context of hallyu and chronologically divided into its individual stages. Thesis focuses on how Korean dramas spread to Japan, China and Taiwan as well as its export during each hallyu stage. The purpose of this study is to describe which dramas were the most popular in these countries, what is the reason behind their popularity and what does the Korea eventually gain from this popularity. Keywords: kórejské seriály|kórejská vlna|Japonsko|Čína|Taiwan; Korean dramas|Korean wave|Japan|China|Taiwan Available in a digital repository NRGL
Korejské seriály v Japonsku, Číně a na Tchaj-wanu

Táto práca analyzuje popularitu kórejských seriálov v Japonsku, v Číne a na Taiwane od druhej polovice 90. rokov po súčasnosť. Nakoľko sú kórejské seriály dôležitou súčasťou fenoménu hallju, je celá ...

Vojtková, Monika; Mazaná, Vladislava; Šamánková, Karolína
Univerzita Karlova, 2023

Nástroj pro konceptuální modelování multi-modelových dat
Hvizdoš, Richard; Koupil, Pavel; Stenchlák, Štěpán
2023 - Slovak
Nástroj pro konceptuální modelování multi-modelových dat Abstrakt Richard Hvizdoš 8. 5. 2023 Cieľom tejto BP je vytvoriť aparát podporujúci modelovanie v jazyku UML a novo vytvorenom kategorickom modeli (CAT), taktiež preklad UML modelu na CAT model. Práca obsahuje základný popis UML, CAT, rešerš dostupných editorov na modelovanie a v neposlednom rade programátorskú a používateľ- skú dokumentáciu. V prílohách sú mimo iné zobrazené aj testy, návrhový vzor a sekvenčné diagramy vybraných metód. Výsledok práce je funkčný, používateľ- ský prívetivý nástroj dostupný na operačnom systéme Windows. Prednosťami nástroja sú napríklad: možnosti zmeny grafických vlastností objektov, uloženie a načítanie súboru vo formáte JSON, možnosť otvoriť viacero canvasov v jednom okne nástroja. 1 A tool for conceptual modelling of multi-model data Abstract Richard Hvizdoš 8 May 2023 The aim of the bachelor's thesis is to create a tool that supports modeling in the UML and the newly created categorical model (CAT), as well as transla- tion from UML model to CAT model. Thesis contains basic description of UML and CAT, research of popular tools for modeling, programming and user docu- mentation. The appendices contains tests, design pattern and sequence diagrams of selected methods. The outcome of the thesis is functional, user friendly tool available on the Windows operating system. The advantages of the tool are for ex- ample possibility to change grafic properties of objects, save and load file in JSON format or open multiple canvases in one tool window. 1 Keywords: multi-modelové dáta|konceptuální modelování|CAT|UML; multi-model data|conceptual modeling|CAT|UML Available in a digital repository NRGL
Nástroj pro konceptuální modelování multi-modelových dat

Nástroj pro konceptuální modelování multi-modelových dat Abstrakt Richard Hvizdoš 8. 5. 2023 Cieľom tejto BP je vytvoriť aparát podporujúci modelovanie v jazyku UML a novo vytvorenom kategorickom ...

Hvizdoš, Richard; Koupil, Pavel; Stenchlák, Štěpán
Univerzita Karlova, 2023

Vývoj demografického stárnutí v Itálii a Španělsku
Illáš, Matej; Kurtinová, Olga; Fialová, Ludmila
2023 - Slovak
Vývoj demografického starnutia v Taliansku a Španielsku Abstrakt Táto práca si kladie za cieľ popísať a porovnať priebeh procesu demografického starnutia a jeho komponentov v Taliansku a Španielsku v období od roku 1960 po súčasnosť. Demografické starnutie sa v práci analyzuje najmä pomocou podielu obyvateľstva nad 65 rokov, indexu staroby a mediánového veku. Hlavným dátovým zdrojom tejto práce je internetová databáza Eurostatu. Taliansko malo na začiatku sledovaného intervalu len marginálne vyššie hodnoty ukazovateľov demografického starnutia. V priebehu sledovaného intervalu, kedy obe krajiny výrazne zostarli, sa však medzi krajinami vytvoril oveľa významnejší rozdiel. Podľa populačných prognóz by sa však tento rozdiel mal do roku 2050 pravdepodobne znížiť, obe krajiny by však mali pokračovať v starnutí. Kľúčové slová: demografické starnutie,populačné starnutie, veková štruktúra, Taliansko, Španielsko Počet znakov (bez medzier): 77 884 Development of demographic ageing in Italy and Spain Abstract This paper aims to describe and compare the process of demographic ageing and its components in Italy and Spain from 1960 to the present day. Demographic ageing is analyzed in the paper mainly through the share of the population over 65 years old, the old-age dependency ratio, and the median age. The main data source for this work is the Eurostat database. At the beginning of the observed period, Italy had only marginally higher values of demographic ageing indicators. However, during the observed interval, when both countries aged significantly, a much more significant difference was created between the countries. According to population projections, this difference should probably decrease by 2050, but both countries are expected to continue ageing. Keywords: demographic ageing, population ageing, age structure, Italy, Spain Character count (without spaces): 77 884 Keywords: demografické starnutie; populačné starnutie; veková štruktúra; Taliansko; Španielsko; demographic ageing; population ageing; age structure; Italy; Spain Available in a digital repository NRGL
Vývoj demografického stárnutí v Itálii a Španělsku

Vývoj demografického starnutia v Taliansku a Španielsku Abstrakt Táto práca si kladie za cieľ popísať a porovnať priebeh procesu demografického starnutia a jeho komponentov v Taliansku a Španielsku v ...

Illáš, Matej; Kurtinová, Olga; Fialová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2023

Peer-to-peer síť pro sdílení novinových článků
Medvecký, Michal; Bednárek, David; Zavoral, Filip
2023 - Slovak
Jednoduchý, slobodný a bezpečný. Všetky tieto vlastnosti by mal splňovať každodenný prístup k informáciám v novinách. V tejto práci vytvoríme toto prostredie na princípe siete peer-to-peer. Navrhneme komunikačný protokol medzi peermi, zašifrujeme ich správy a overíme pravosť článkov, ktoré zo siete žiadajú. Zabezpečíme chod novín ako inštitúcie, spolu s publikáciou článkov a správy redaktorov. Čitatelia článkov sa ich stiahnutím zo siete stávajú aj ich sekundárnymi a spolu s novinami jedinými zdrojmi, zabezpečujúc ochranu informácií v sieti. Easy, simple and free as in freedom. These are the requirements for ev- eryday access to information in newspapers. In this thesis we will create such environment based on network. We are designing a protocol for com- munication between peers, with messages being encrypted and with article verification upon download. Protocol ensures operation of newspaper as an institution with support for journalists and article publication. After an ar- ticle is downloaded by the reader, it becomes available for further sharing inside the network. With readers and newspaper being the only sources of articles, we ensure protection of information inside the network. Keywords: peer-to-peer síť|internetové noviny|P2P protokol; peer-to-peer network|online newspaper|P2P protocol Available in a digital repository NRGL
Peer-to-peer síť pro sdílení novinových článků

Jednoduchý, slobodný a bezpečný. Všetky tieto vlastnosti by mal splňovať každodenný prístup k informáciám v novinách. V tejto práci vytvoríme toto prostredie na princípe siete peer-to-peer. Navrhneme ...

Medvecký, Michal; Bednárek, David; Zavoral, Filip
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases