Number of found documents: 1860
Published from to

Analýza bankových poplatkov
Ozimy, Matej; Radová, Jarmila; Fleischmann, Luboš
2017 - Slovak
This bachelor thesis deals with the analysis of bank charges of current and student accounts in specific banks in the Czech Republic for the year 2017. The first part of my paper deals with the inception and development of bank charges in the Czech Republic. I have also conducted a brief categorization of bank charges into individual segments, linking them either to a particular service or product, specifying their rates, which indicate the market developments. The main objective of my thesis was to find the most suitable bank in terms of bank charges (client expenses associated with account management and other services) and also in terms of the return on current accounts (ie. savings accounts) and student bank accounts to identify the best client account. Tato bakalářská práce se zabývá analýzou bankovních poplatků běžných a studentských účtů u konkrétních bank v České republice za rok 2017. V první části své práce se věnuji samotnému vzniku a vývoji bankovních poplatků v České republice. Také jsem provedl stručné rozdělení bankovních poplatků do jednotlivých segmentů vážících se buď na konkrétní službu nebo produkt a k nim uvedl jejich ceny, které se udávají na trhu. Hlavním cílem mé práce bylo najít nejvhodnější banku, která poskytuje z pohledu bankovních poplatků (výdaje klienta spojené s vedením bankovního účtu a jiných služeb) a také z pohledu výšky výnosnosti běžných účtů (resp. spořících účtů) a studentských účtů, nejlepší klientské konto. Keywords: spořící učet; bankovní poplatky; "nízkonákladové"; "Velká čtyřka"; úroková sazba; studentské účty; "low-cost"; interest rate; student bank account; saving account; bank charges; "The Big four" Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza bankových poplatkov

This bachelor thesis deals with the analysis of bank charges of current and student accounts in specific banks in the Czech Republic for the year 2017. The first part of my paper deals with the ...

Ozimy, Matej; Radová, Jarmila; Fleischmann, Luboš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Porovnanie bankových poplatkov v systéme českého a slovenského bankovníctva
Ráczová, Simona; Dvořák, Petr; Hoffman, Andrej
2017 - Slovak
This bachelor thesis examines the differences in banking fees in Slovakia and the Czech Republic. The aim is to find out differences in the amount of fees charged in Euros in Slovakia or in Czech Crowns in Czech Republic. The paper analyzes certain selected fees that occur on both bank markets. Firstly, relevant details of the functioning of the banking sector in both countries are defined. Secondly, it describes how and why the fees have been incurred, as well as their defined terms. Further, there are described different charges, the reasons for their existence and their use. Finally, bank charges are analyzed using spreadsheets and compared after a calculated exchange rate. Tato bakalářská práce zkoumá rozdíly v cenách bankovních poplatků na Slovensku a v České republice. Cílem je zjistit rozdíly ve výši poplatků, které jsou účtovány v Eurech na Slovensku respektive v Českých korunách v Čechách. Práce analyzuje určité vybrané poplatky, které se vyskytují na obou bankovních trzích. V práci jsou nejdříve vymezeny relevantní detaily fungování bankovního sektoru v obou zemích. Následně je popsáno jak a proč poplatky vůbec vznikly, jakož i jejich pojmový aparát. Dále jsou v práci popsány různé poplatky, důvody jejich existence a použití. Na závěr jsou poplatky v práci analyzovány pomocí tabulek a porovnány po přepočítání stanoveným kurzem. Keywords: platobní karty; vedení účtu; banky; Bankovní poplatky; account management; payment cards; Banking fees; banks Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Porovnanie bankových poplatkov v systéme českého a slovenského bankovníctva

This bachelor thesis examines the differences in banking fees in Slovakia and the Czech Republic. The aim is to find out differences in the amount of fees charged in Euros in Slovakia or in Czech ...

Ráczová, Simona; Dvořák, Petr; Hoffman, Andrej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza poistného kmeňa poisťovacieho makléra
Války, Patrik; Ducháčková, Eva; Kábrt, Tomáš
2017 - Slovak
Bachelor thesis focuses on entrepreneurship in insurance brokerage, more precisely on activity of specific company which provides consultancy and non-life insurance brokerage primary on Slovak market. The main objective of bachelor thesis is analysis of insurance portfolio followed by a formulation of recommendation, which may lead to maximisation of commission earned for insurance brokerage in future. In the thesis, we use multi-criteria analysis, in which insurance portfolio and received commission are analysed by several criteria (insurance company, insurance product, age of insurance contract, frequency of due of premium payment). Bakalárska práca sa zameriava na podnikanie v oblasti sprostredkovania poistenia, presnejšie na činnosť konkrétnej spoločnosti poskytujúcej poradenstvo a sprostredkovanie neživotného poistenia primárne na slovenskom trhu. Hlavným cieľom bakalárskej práce je analýza poistného kmeňa spoločnosti (sprostredkovaných poistných zmlúv) a následná formulácia odporučenia smerujúceho k maximalizácii provízií získaných za sprostredkovateľskú činnosť v budúcnosti. V práci využívame multikriteriálnu analýzu, v rámci ktorej poistné zmluvy a vyplatené provízie analyzujeme podľa viacerých kritérií (poisťovňa, poistný produkt, klient, vek zmluvy, frekvencia splatnosti poistného). Keywords: Pojištění; Pojišťovna; Neživotní pojištění; Insurance; Insurance company; Non-life insurance Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza poistného kmeňa poisťovacieho makléra

Bachelor thesis focuses on entrepreneurship in insurance brokerage, more precisely on activity of specific company which provides consultancy and non-life insurance brokerage primary on Slovak market. ...

Války, Patrik; Ducháčková, Eva; Kábrt, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Migračná kríza v rokoch 2015 a 2016: Národný záujem ako základný pilier postoja k migrácie Maďarska a Slovenskej republiky
Korcsogová, Lucia; Novotná, Markéta; Werner, Jan
2017 - Slovak
The bachelor thesis deals with the asylum policy in the European Union, respectively Hungary and the Slovak Republic during the refugee crisis in years 2015 and 2016. The first chapter as theoretical basis uses the definition of national interest of Petr Kratochvíl. It follows with definitions of the most commonly used terms in asylum policy and introduces the changes in asylum policy and migratory trends of Hungary and the Slovak Republic after the accession to the European Union and the Schengen area. On selected events the attitude towards the refugee crisis of the Hungarian and Slovak government is analyzed, and whether their intentions can be considered as national interest according to presented criteria. These selected events are the refusal to accept refugees under mandatory quotas, the referendum against the reception of asylum seekers and the states´ response to criticism of international organizations. Bakalářská práce se zabývá azylovou politikou v Evropské unii, resp. v Maďarsku a Slovenské republice v průběhu uprchlické krize, v letech 2015 a 2016. V první části, jakožto teoretickém východisku práce, je používána definice národního zájmu Petra Kratochvíla. Jsou vymezeny nejpoužívanější pojmy azylové politiky a změny v azylové politice a v migračních trendech v Maďarsku a v Slovenské republice po vstupu do Evropské unie a do Schengenského prostoru. Dále je na vybraných událostech analyzován postoj maďarské a slovenské vlády ohledně uprchlické krize, a zda je jejich záměry možné považovat za národní zájem podle uvedených kritérií. Vybraní události jsou odmítání přijímání uprchlíků podle povinných kvót, vypsání referenda proti přijímání azylantů a reakce na kritiky mezinárodních organizací. Keywords: Maďarsko; uprchlická krize; Slovenská republika; azylová politika; národní zájem; Evropská unie; Hungary; refugee crisis; European Union; national interest; asylum policy; Slovak Republic Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Migračná kríza v rokoch 2015 a 2016: Národný záujem ako základný pilier postoja k migrácie Maďarska a Slovenskej republiky

The bachelor thesis deals with the asylum policy in the European Union, respectively Hungary and the Slovak Republic during the refugee crisis in years 2015 and 2016. The first chapter as theoretical ...

Korcsogová, Lucia; Novotná, Markéta; Werner, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl na Slovensku
Moravský, Boris; Pavelka, Tomáš; Adámek, Petr
2017 - Slovak
Unemployment among university graduates has become an alarming problem not only in Slovakia but also on a global scale. The bachelor thesis consists of theoretical part and analytical part. In the theoretical part are explained terms such as labour market, human capital, unemployment and its types, graduates and its application. The second part is analysis of total unemployment in Slovakia, graduates unemployment of universities according to duration, completed study department, completed universities and from regional perspective. At the end of the thesis the employer's view of university graduates is described and possible solutions are suggested. Nezaměstnanost absolventů vysokých škol se stal alarmujícím problémem nejen na Slovensku, ale i v globálním měřítku. Bakalářská práce je tvořená z teoretické části a analytické části. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy jako trh práce, lidský kapitál, nezaměstnanost a její typy a absolvent a jeho uplatnění. V druhé části je zpracována analýza celkové nezaměstnanosti na Slovensku, nezaměstnanosti absolventů VŠ podle délky trvaní, ukončení studijního odboru, ukončený vysoký školy a zároveň z regionálního hlediska. V závěru práce je popsán pohled zaměstnavatele na absolvent VŠ a jsou navržená možné řešeni. Keywords: nezaměstnanost; trh práce; absolvent; vysoká škola; Slovensko; unemployment; Slovakia; labour market; university; graduate Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl na Slovensku

Unemployment among university graduates has become an alarming problem not only in Slovakia but also on a global scale. The bachelor thesis consists of theoretical part and analytical part. In the ...

Moravský, Boris; Pavelka, Tomáš; Adámek, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Konkurencieschopnosť ČR v súvislosti so stratégiou Európa 2020
Tóth, Oliver; Nečadová, Marta; Šumpíková, Markéta
2017 - Slovak
Bachelor´s thesis deals with examination, comparison and analysis of the indicators of Europe 2020 strategy and the Europe 2020 Competitiveness Index in the period of the beginning of strategy implementation in 2010 till 2016. Thesis is divided into two compact parts. First, the theoretical one includes explanation of the term "competitiveness", characteristics of the Europe 2020 strategy and methodology of weighing national competitiveness regarding the model Europe 2020 of World Economic Forum. Second, the practical one is divided into two articles. First article dedicates to observation and analysis of the causes of progress towards the strategy goals acheived by Czech republic and European Union. Second article is dedicated to analysis of the competitiveness of EU and Czech republic according to mentioned model and to comparison with the countries of Visegrád Group as well. The last pasrt of the thesis contains an outcome of the facts found, list of the tables, images and graphs. Bakalářská práce se zabýva zkoumáním, porovnáním a analýzou indikátorů stratégie Evropa 2020 a Indexu konkurenceschopnosti Evropa 2020 v období od začátku implementace v roce 2010 do roku 2016. Práce je rozdělená do dvou ucelených částí. Prvá, teoretická část, zahrnuje vysvětlení pojmu konkurenceschopnost, charakteristiku stratégie Evropa 2020 a metodológii posouzení národní konkurenceschopnosti podle modelu Evropa 2020 Světového ekonomického fóra. Druhá - praktická čast je rozdělená do dvou kapitol. První podkapitola praktické části je věnovaná pozorování a analýze příčin vývoje při plnění cílů stratégie Českou republikou a Evropskou unii. V druhé podkapitole praktické části dochází k analýze konkurenceschopnosti EU a ČR podle spomínaného modelu a porovnání se zeměmi Visegrádske skupiny. V závěre práce je zhodnocení zjištěných skutečností, seznam tabulek, obrázků a grafů. Keywords: Konkurenceschopnost; Stratégie Evropa 2020; Evropská unie; Česká republika; Světové ekonomické fórum; Index konkurenceschopnosti; Europe 2020 strategy; Competitiveness; Competitiveness Index; World Economic Forum; Czech republic; European Union Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Konkurencieschopnosť ČR v súvislosti so stratégiou Európa 2020

Bachelor´s thesis deals with examination, comparison and analysis of the indicators of Europe 2020 strategy and the Europe 2020 Competitiveness Index in the period of the beginning of strategy ...

Tóth, Oliver; Nečadová, Marta; Šumpíková, Markéta
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Konzumerizmus a zmeny konzumného správania v 21. storočí
Sigmundová, Alica; Džbánková, Zuzana; Šumpíková, Markéta
2017 - Slovak
This bachelor thesis is concerned with consumerism and shifts in consumer behaviour in 21st century. The aim of this thesis is to define the issue of consumerism and consumer society, to identify the causes of its formation and the results it has on society. Furthermore, this thesis also addresses the changes in consumer behaviour in 21st century from the perspective of generations in the United States. Focusing on Generation Y, it observes the changes in behaviour and attitudes of its cohorts and the impact of this changes on consumerism nowadays. To identify these shifts it compares the consumer behaviour of Generation Y with other generations. The thesis also provides an overview of the future possible development of the consumer society. This bachelor thesis uses the methods of literature research, evaluation and comparison of secondary sources. The analysis of generations is based on the results of the social studies of attitudes and behaviour of its cohorts in different areas of life. Tato bakalářská práce se zabývá konzumerismem a změnami konzumního chování v 21. století. Cílem práce je definovat problematiku konzumerismu a konzumní společnosti, určit příčiny jejího vzniku a následky, které má na společnost. Práce se také zabývá změnami konzumního chování v 21. století z pohledu generací ve Spojených státech amerických. Se zaměřením na generaci Y pozoruje změny chování a postojů zástupců této generace a jejich vliv na současný konzumerismus. Pro identifikování změn je využito srovnání s ostatními generacemi. Součástí práce je také náhled na možný vývoj konzumní společnosti v budoucnosti. V práci jsou využity metody rešerše literatury, hodnocení a porovnávání sekundárních zdrojů. Analýza generací je převedena na základě výsledků sociálních studií postojů a chování jejich zástupců v různých oblastech života. Keywords: konzumní chování; trvale udržitelní konzum; generace Y; sharing economy; konzumerismus; consumerism; consumer behaviour; generation Y; sustainable consumption; sharing economy Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Konzumerizmus a zmeny konzumného správania v 21. storočí

This bachelor thesis is concerned with consumerism and shifts in consumer behaviour in 21st century. The aim of this thesis is to define the issue of consumerism and consumer society, to identify the ...

Sigmundová, Alica; Džbánková, Zuzana; Šumpíková, Markéta
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Charakteristika dopytu po vybraných liekoch
Húska, Jakub; Soukupová, Jana; Krameš, Jaroslav
2017 - Slovak
This Bachelor Thesis deals with the demand for drugs. The aim of the thesis is to characterize and approximate the market of non-prescription painkillers. The work explains the theoretical aspects of demand and informs about the basic principles of demand. It examines the factors that affect the consumer. The practical part of this bachelor thesis analyzes the demand for selected drugs using primary data obtained from people through a questionnaire survey and evaluates the situation on the market for non prescription painkillers. Tato bakalářská práce se zabývá poptávkou po volně prodejných lécich. Cílem práce je charakteristika a přiblížení trhu s volně prodejnými léčivy. Práce vysvětluje teoretické aspekty poptávky a seznamuje se základními principy poptávky. Zkoumá faktory, které ovlivňují spotřebitele. Praktická část této práce analyzuje poptávku po vybraných léčivech pomocí primárních dat získaných od respondentů pomocí dotazníkového šetření a vyhodnocuje situaci na trhu s volně prodejnými léky proti bolesti. Keywords: Poptávka; Léky proti bolesti; Elasticita; Painkillers; Demand; Price elasticity Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Charakteristika dopytu po vybraných liekoch

This Bachelor Thesis deals with the demand for drugs. The aim of the thesis is to characterize and approximate the market of non-prescription painkillers. The work explains the theoretical aspects of ...

Húska, Jakub; Soukupová, Jana; Krameš, Jaroslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza trhu práce v Žilinskom kraji
Chabreček, Lukáš; Pavelka, Tomáš; Dobrylovský, Jiří
2017 - Slovak
This bachelor thesis refers to a problem solving of labour market and unemployment in the Žilina Region. The goal of this thesis is to analyze the labour market in the Žilina Region during the years 2010 - 2015 and to identify the key factors which have had an influence on the development of the unemployment. This thesis is divided into two parts, theoretical and analytical. The theoretical part explains all the key terms about the labour market, unemployment and the employment policy which are necessary for understanding the whole issue of the analytical part. The analytical part contains brief characteristics of the Žilina Region, and thereafter shown the analysis of the labour market and the unemployment during the monitored time period. Moreover, the attention is given to a method of using the financial resources at active steps of labour market in the Žilina Region and the Slovak Republic as a whole. Bakalářská práce se zabývá problematikou trhu práce a nezaměstnanosti v Žilinském kraji. Cílem této práce je analýza trhu práce v Žilinském kraji v letech 2010 - 2015 a identifikovat klíčové faktory, které měly vliv na vývoj nezaměstnanosti. Práce je dělena na dvě části, část teoretickou a analytickou. Teoretická část se zabývá vysvětlením klíčových pojmů z oblasti trhu práce, nezaměstnanosti a politiky zaměstnanosti, které jsou nezbytné pro pochopení celé problematiky analytické části. V analytické části je stručně charakterizován Žilinský kraj, a následně provedena analýza trhu práce a nezaměstnanosti ve sledovaném období. Dále je pozornost věnována způsobu čerpání finančních prostředků na aktivní opatření trhu práce v Žilinském kraji i celé Slovenské republice. Keywords: politika zaměstnanosti; míra nezaměstnanosti; nezaměstnanost; trh práce; Žilinský kraj; labour market; unemployment; unemployment rate; employment policy; Žilina Region Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza trhu práce v Žilinskom kraji

This bachelor thesis refers to a problem solving of labour market and unemployment in the Žilina Region. The goal of this thesis is to analyze the labour market in the Žilina Region during the years ...

Chabreček, Lukáš; Pavelka, Tomáš; Dobrylovský, Jiří
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Vplyv používaných štýlov vedenia a riadenia na výkonnosť zamestnancov
Tokár, Adam; Dědina, Jiří; Cejthamr, Václav
2017 - Slovak
The bachelor thesis deals with the influence of the leadership and management styles on the determinants of employee performance. The main goal of the thesis is to broaden the horizons in the field of leadership and management approaches, and to point out the impact of specific styles on performance. The theoretical part defines the basic concepts of leadership and management, summarizes the styles of leadership, concentrates also on the issues of performance and its determinants. The practical part includes analysis of expert articles and comparison of selected countries based of performance factors. Each research has its own assumptions, model, specific saving and presentation of results. Finally, recommendations are set for use in a practical environment. Bakalářská práce se zabývá vlivem používaných stylů vedení a řízení na determinanty výkonnosti zaměstnanců. Hlavním cílem práce je rozšíření obzorů v oblasti přístupů vedení, řízení a poukázání na vliv konkrétních stylů na výkonnost. Teoretická část vymezuje základní pojmy z oblasti vedení a řízení lidí, shrnuje styly vedení, přibližuje problematiku výkonnosti a její determinantů. Praktická část obsahuje analýzu výzkumů z odborných článků a srovnání vybraných zemí na základě faktorů výkonnosti. Každý výzkum má své předpoklady, model, konkrétně šetření a představení výsledků. Na závěr jsou stanoveny doporučení pro využití v praktickém prostředí. Keywords: Styly vedení; Vedení; Řízení; Výkonnost; Spokojenost zaměstnanců; Employee satisfaction; Performance; Leadership styles; Management; Leadership Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vplyv používaných štýlov vedenia a riadenia na výkonnosť zamestnancov

The bachelor thesis deals with the influence of the leadership and management styles on the determinants of employee performance. The main goal of the thesis is to broaden the horizons in the field of ...

Tokár, Adam; Dědina, Jiří; Cejthamr, Václav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases