Počet nalezených dokumentů: 89971
Publikováno od do

Přepínání elektrické polarizace v moiré feroelektrikách pomocí expozice elektronovým svazkem
Tetalová, Kateřina; Uhlířová, Klára; Dědič, Václav
2024 - český
The subject of this thesis is the study of materials VPbS3 and CrBiS3, misfit layer compounds, with emphasis on VPbS3. As we have recently shown, this material shows evidence of sliding ferroelectricity, a new type of ferroelectricity typical of van der Waals bonded materials. The domain structure of VPbS3 can be imaged by both atomic force microscopy and scanning electron microscopy. Our tests show that the domains can be polarized by electron beam lithography. For bulk crystals, domains can typically be polarized with charge densities with order of thousands of µC/cm2 and with accelerating voltages from 20 kV. Exfoliated crystals are orders of magnitude more sensitive to charge density values. We have also confirmed the sliding ferroelectricity in CrBiS3 material. Its domain structure can also be polarized by electron beam lithography, but probably due to the higher resistivity, charge densities as low as the order of tens of µC/cm2 can be used. Other structurally similar misfit layered compounds can be expected to be ferroelectric as well, which brings a wide range of possibilities for combining ferroelectricity and other material properties. 1 Předmětem této diplomové práce je studium materiálů VPbS3 a CrBiS3, vrstevnatých sloučenin s nesouměřitelnou krystalovou strukturou, s důrazem na VPbS3. Jak se nám nedávno podařilo ukázat, tento materiál vykazuje známky skluzové feroelektricity, což je nový druh feroelektricity typický pro materiály s van der Waalsovou vazbou. Doménovou strukturu VPbS3 lze zobrazit pomocí mikroskopie atomárních sil i skenovací elektro- nové mikroskopie. Z našich testů vyplývá, že domény je možné přepolarizovat litografií elektronovým svazkem. U objemových krystalů je typicky možné domény přepolarizo- vat s nábojovými hustotami v řádu tisíců µC/cm2 a s urychlovacím napětím od 20 kV. Exfoliované krystaly jsou na hodnoty nábojové hustoty řádově citlivější. Skluzovou fero- elektricitu jsme potvrdili i u materiálu CrBiS3. Jeho doménovou strukturu je také možné přepolarizovat pomocí litografie elektronovým svazkem, ale pravděpodobně díky vyššímu odporu lze používat nábojové hustoty již v řádu desítek µC/cm2 . Dá se předpokládat, že i ostatní strukturně podobné vrstevnaté sloučeniny s nesouměřitelnou krystalovou struk- turou budou feroelektrické, což přináší široké možnosti kombinace feroelektricity a dalších materiálových vlastností. 1 Klíčová slova: VPbS_3|skluzová feroelectricita|van der Waalsova vazba|nesouměřitelná krystalová struktura|AFM|EBL; VPbS_3|sliding ferroelectricity|van der Waals bond|misfit layer compound|AFM|EBL Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přepínání elektrické polarizace v moiré feroelektrikách pomocí expozice elektronovým svazkem

The subject of this thesis is the study of materials VPbS3 and CrBiS3, misfit layer compounds, with emphasis on VPbS3. As we have recently shown, this material shows evidence of sliding ...

Tetalová, Kateřina; Uhlířová, Klára; Dědič, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Horizonty černých děr typu D
Ovcharenko, Hryhorii; Podolský, Jiří; Maeda, Hideki
2024 - anglický
In this thesis, we investigate the properties of horizons appearing in the most general black-hole electrovacuum solution of algebraic type D. Firstly, we analyze the completely general type D solution, found by Debever, Kamran, and McLenaghan, and show that the only subsolution corresponding to black holes is the Plebanski-Demianski one. Then we demonstrate that all horizons within the Plebanski-Demianski family are regular, mean- ing that all curvature scalars and Riemann tensor components in the proper tetrad are finite. Moreover, we systematically explore the possible degeneracy of horizons within the Plebanski-Demianski class of spacetimes. Despite it being impossible for all four hori- zons to coincide, there are still several configurations of degenerate (extremal) horizons in which there is no thermal radiation from the corresponding black hole. Subsequently, we focus on constructing a set of coordinates that are adapted to freely-falling observers and are regular on the horizon, generalizing thus the Doran coordinates to the Plebanski- Demianski family of spacetimes. We demonstrate that this generalization is not unique, and different approaches are more suitable for different situations. 1 V této práci zkoumáme vlastnosti horizontů v nejobecnějším černoděrovém elektrova- kuovém řešení algebraického typu D. Nejprve analyzujeme zcela obecné řešení Debevera- Kamrana-McLenaghana typu D a ukazujeme, že jediné podřešení odpovídající černým dí- rám je Plebanského-Demianského. Poté prokážeme, že všechny horizonty v rodině Pleban- ského-Demianského jsou regularní, což znamená, že všechny křivostní skaláry a složky Riemannova tenzoru ve spravné tetradě jsou konečné. Navíc systematicky zkoumáme možnou degeneraci horizontů v rámci této třídy prostoročasů. I když není možné, aby se všechny čtyři horizonty shodovaly, stále existují různé konfigurace degenerovaných (extrémních) horizontů, kde neexistuje žádné tepelné záření z odpovídající černé díry. Následně se zaměřujeme na konstrukci sady souřadnic, které jsou přizpůsobeny volně padajícím pozorovatelům a jsou regularní na horizontu, zobecňující Doranovy souřadnice na všechny prostoročasy Plebanského-Demianského. Ukážeme, že tato generalizace není jednoznačná a různé přístupy jsou vhodnější pro různé situace. 1 Klíčová slova: přesné prostoročasy|černé díry|algebraický typ D|horizonty|kosmologická konstanta; exact spacetimes|black holes|algebraic type D|horizons|cosmological constant Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Horizonty černých děr typu D

In this thesis, we investigate the properties of horizons appearing in the most general black-hole electrovacuum solution of algebraic type D. Firstly, we analyze the completely general type D ...

Ovcharenko, Hryhorii; Podolský, Jiří; Maeda, Hideki
Univerzita Karlova, 2024

Faktorizace polynomů s koeficienty v algebře kvaternionů a duálních kvaternionů
Molnár, Michal; Šír, Zbyněk; Vršek, Jan
2024 - anglický
In this thesis we provide basic algorithms for factorization of polynomials over quater- nions and dual quaternions. In the case of quaternions, we translate the art of finding roots of given polynomial into factorization. In the case of dual quaternions, we analyse the case of motion polynomials. We show when it is possible to find a factorization of such polynomial into linear terms and give a workaround if it is not. All of this is supplied with geometric interpretations. More specifically, we use the factorizations to construct mechanical linkages. 1 V tejto práci popisujeme základné algoritmy na faktorizáciu polynómov nad alge- brami kvaterniónov a duálnych kvaterniónov. V prípade kvaterniónov využívame znalosti z hľadania riešení daného polynómu na nájdenie faktorizácie. V prípade duálnych kvater- niónov skúmame prípad tzv. motion polynómov. Určíme, kedy je možné takýto polynóm faktorizovať na lineárne členy, a ukážeme alternatívny prístup, keď takáto faktorizácia možná nie je. Celá práca je sprevádzaná geometrickými interpretáciami. Konkrétne využijeme získané faktorizácie na konštrukciu pohyblivých mechanizmov. 1 Klíčová slova: kvaternióny|duálne kvaternióny|polynómy|faktorizácia; quaternions|dual quaternions|polynomials|factorization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Faktorizace polynomů s koeficienty v algebře kvaternionů a duálních kvaternionů

In this thesis we provide basic algorithms for factorization of polynomials over quater- nions and dual quaternions. In the case of quaternions, we translate the art of finding roots of given ...

Molnár, Michal; Šír, Zbyněk; Vršek, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Jan Volek. Poslední syn krále z rodu Přemyslovců
Rais, Josef; Bobková, Lenka; Zilynská, Blanka
2024 - český
The presented master's thesis focuses on a significant figure in Czech history from the first half of the 14th century, Jan Volek (approx. 1290-1351), the illegitimate son of King Wenceslaus II. Thematically, it follows the author's bachelor's thesis, which dealt with selected aspects of the life and activities of this Přemyslid until the year 1334. The aim of this thesis is to evaluate and analyze Volek's activities in his role as the Bishop of Olomouc, both within and outside the diocese. In the context of this goal, the work also focuses on Jan Volek's influence in the areas of representation and the patronage of the arts. Special emphasis is placed on the founding of the Benedictine monastery in Pustiměř. Another theme of the thesis is an attempt to place Jan Volek in the context of other Přemyslids active in the first half of the 14th century. Particular attention is paid to the relationship between Jan Volek and Elisabeth of Bohemia and Nicholas II of Opava. Keywords: Jan Volek; royal bastard; Přemyslids; Bishopric of Olomouc; Olomouc; 14th century; John of Luxembourg; Nicholas II of Opava; Charles IV; Pustiměř Monastery; Melice Castle; Elisabeth of Bohemia. Předkládaná diplomová práce se věnuje významné osobnosti českých dějin první poloviny 14. století, Janu Volkovi (kol. 1290-1351), nemanželskému synu krále Václava II. Tematicky navazuje na autorovu bakalářskou práci, která se zabývala vybranými aspekty ze života a z aktivit tohoto Přemyslovce do roku 1334. Cílem této práce je zhodnotit a analyzovat Volkovy aktivity v roli olomouckého biskupa, a to jak uvnitř diecéze, tak i mimo ni. V kontextu tohoto cíle se práce zaměřuje i na působení Jana Volka v oblasti reprezentace a mecenášství. Zvláštní důraz je kladen na založení benediktinského kláštera v Pustiměři. Dalším tématem práce je pokus o zasazení Jana Volka do kontextu dalších Přemyslovců působících v první polovině 14. století. Speciální pozornost je kladena na vztah mezi Janem Volkem a Eliškou Přemyslovnou a Mikulášem II. Opavským. Klíčová slova: Jan Volek; královský levoboček; Přemyslovci; olomoucké biskupství; Olomouc; 14. století; Jan Lucemburský; Mikuláš II. Opavský; Karel IV.; klášter Pustiměř; hrad Melice; Eliška Přemyslovna. Klíčová slova: Jan Volek|královský levoboček|Přemyslovci|olomoucké biskupství|Olomouc|14. století|Jan Lucemburský|Mikuláš II. Opavský|Karel IV.|Jan Jindřich|klášter Pustiměř|hrad Melice; Jan Volek|Royal bastard|Přemyslid dynasty|Diocese of Olomouc|Olomouc|14th century|John of Luxembourg|Nicholas II|Duke of Opava|Charles IV|John Henry|Margrave of Moravia|Pustiměř Monastery|Melice Castle Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jan Volek. Poslední syn krále z rodu Přemyslovců

The presented master's thesis focuses on a significant figure in Czech history from the first half of the 14th century, Jan Volek (approx. 1290-1351), the illegitimate son of King Wenceslaus II. ...

Rais, Josef; Bobková, Lenka; Zilynská, Blanka
Univerzita Karlova, 2024

Řasy a sinice v kontextu udržitelného rozvoje
Shevchuk, Anastasiya; Rynda, Ivan; Šturma, Jan
2024 - český
The subject of the thesis is the potential of microscopic algae and cyanobacteria and its research at the ALGATECH Center, Institute of Microbiology, Czech Academy of Sciences. The theoretical part of the thesis presents the potential uses of algae and cyanobacteria, including situating the potential within the context of sustainable development. Furthermore, concepts such as science and research, normal and post-normal science, basic and applied research are defined. To understand the issues, key factors influencing science in the Czech environment are also illuminated. The aim of this qualitative research is to gain insight into the research and cultivation of microscopic algae and cyanobacteria. To thoroughly understand the complexity of the issue, the thesis poses additional research questions concerning factors influencing the cultivation and research of microscopic algae and cyanobacteria. These questions are answered through data collection via semi-structured interviews and documents. The collected data are sorted and analyzed using framework analysis. Keywords: microscopic algae, cyanobacteria, science, research, basic research, applied research, sustainable development, fluid science. Předmětem diplomové práce je potenciál mikroskopických řas a sinic a jejich výzkum v centru ALGATECH Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky. V teoretické části práce jsou představeny způsoby využití řas a sinic včetně zasazení jejich potenciálu do kontextu udržitelného rozvoje. Dále jsou definovány pojmy věda a výzkum, normální a postnormální věda, základní a aplikovaný výzkum. Pro pochopení problematiky jsou rovněž osvětlené klíčové činitele ovlivňující vědu v českém prostředí. Cílem tohoto kvalitativního výzkumu je získat vhled do výzkumu a pěstování mikroskopických řas a sinic. K důkladnému pochopení komplexnosti problematiky si práce klade vedlejší výzkumné otázky týkající se činitelů ovlivňujících pěstování a výzkum mikroskopických řas a sinic v centru ALGATECH. K zodpovězení otázek dochází prostřednictvím sběru dat skrz polostrukturované rozhovory a dokumenty. Nasbíraná data jsou roztříděné a analyzované za použití rámcové analýzy. Klíčová slova: mikroskopické řasy, sinice, věda, výzkum, základní výzkum, aplikovaný výzkum, udržitelný rozvoj, tekutá věda. Klíčová slova: mikroskopické řasy; sinice; věda; výzkum; základní výzkum; aplikovaný výzkum; udržitelný rozvoj; tekutá věda; microscopic algae; cyanobacteria; science; research; basic research; applied research; sustainable development; fluid science Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Řasy a sinice v kontextu udržitelného rozvoje

The subject of the thesis is the potential of microscopic algae and cyanobacteria and its research at the ALGATECH Center, Institute of Microbiology, Czech Academy of Sciences. The theoretical part of ...

Shevchuk, Anastasiya; Rynda, Ivan; Šturma, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Vnímavost evropských druhů přenašečů k leishmaniím šířícím se do Evropy.
Hošková, Anna; Sádlová, Jovana; Kodym, Petr
2024 - český
The first part of this thesis is focused on testing the ability of selected European sand fly species to support the development of Leishmania major, L. donovani and L. martiniquensis. A total of 15 experimental infections were performed and 1601 female sand flies were analysed. The results show that Phlebotomus perniciosus and P. tobbi support development of L. major and L. donovani (mature infections with colonization of the stomodeal valve and metacyclic promastigotes developed), while L. martiniquensis did not survive defecation. The vector competence of Sergentomyia minuta to Leishmania could not be tested because the females of this species refused to take blood meal on feeders, although several types of membranes, blood and experimental conditions were tested. Further, biting midges were studied in two areas of Czech equine autochthonous cases of L. martiniquensis. A total of 3341 bloodfed and parous females from Slatiňany and 119 from Ústí n. L. were analysed. The most abundant were biting midges from the Culicoides obsoletus complex. None of the 97 pools were positive for Leishmania DNA, but in 15 pools from Slatiňany was detected DNA of Herpetomonas ztiplika and one pool from Ústí n. L. contained DNA of Trypanosoma sp. from T. theileri group. The isolation of L. martiniquensis was... První část této práce je zaměřena na testování schopnosti vybraných evropských druhů flebotomů podporovat vývoj Leishmania major, L. donovani a L. martiniquensis. Celkem bylo provedeno 15 experimentálních infekcí a analyzováno 1601 samic flebotomů. Výsledky ukazují, že Phlebotomus perniciosus a P. tobbi podporují vývoj L. major i L. donovani (byly pozorovány silné zralé infekce s kolonizací stomodeální valvy a metacyklickými promastigoty), zatímco L. martiniquensis nepřežívala defekaci samic. Kompetenci Sergentomyia minuta k vývoji leishmanií nebylo možné otestovat, protože samice tohoto druhu nebyly ochotné sát na krmítku, přestože bylo testováno několik typů membrán, krve a experimentálních podmínek. Druhým cílem této práce byla analýza tiplíků ve dvou oblastech autochtonních nálezů L. martiniquensis u koní v České republice. Celkem bylo analyzováno 3341 nasátých a vykladených samic tiplíků ze Slatiňan a 119 z Ústí nad Labem. Na obou lokalitách byli nejhojnější tiplíci z komplexu Culicoides obsoletus. Žádný z 97 testovaných poolů nebyl pozitivní na DNA leishmanií, ale v 15 poolech ze Slatiňan byla detekována DNA Herpetomonas ztiplika a jeden pool z Ústí n. L. obsahoval DNA Trypanosoma sp. ze skupiny T. theileri. Pokus o izolaci L. martiniquensis pomocí xenodiagnostiky na infikovaném koni byl... Klíčová slova: Phlebotomus; Leishmania; Mundinia; Culicoides; šíření areálů; globální oteplování; migrace; Phlebotomus; Leishmania; Mundinia; Culicoides; range expansion; global warming; migration Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vnímavost evropských druhů přenašečů k leishmaniím šířícím se do Evropy.

The first part of this thesis is focused on testing the ability of selected European sand fly species to support the development of Leishmania major, L. donovani and L. martiniquensis. A total of 15 ...

Hošková, Anna; Sádlová, Jovana; Kodym, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Pěstování květin v ČR v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje
Škobisová, Markéta; Rynda, Ivan; Kolářová, Marta
2024 - český
This diploma thesis concerns the topic of growing cut flowers, with a focus on trading with them and the forms of this trade. The thesis is divided into two parts. In the theoretical part, literature research is conducted, where the pitfalls of the flower market are outlined and floral certifications are introduced. As part of the practical part, I am engaged in researching the consumer behaviour of customers buying cut flowers.The research aims to map the awareness of the Czech public about flower trading and its related aspects to see if further education would help improve the situation.First, expert interviews are performed, and based on these interviews, a questionnaire is designed for the broader public, which serves as a probe into whether the established results of expert interviews have a basis in a wider reality. The research shows that Czech consumers of cut flowers are not very informed in this area and ethical or ecological topics are not of much interest to them when purchasing flowers.Only the Fairtrade brand is known to them, but they do not take it into account when buying flowers.However, the situation has improved over the years, and it turns out that if the topic of sustainable flower cultivation is presented to customers appropriately, it piques their interest. The research... Tato diplomová práce se zabývá problematikou pěstování řezaných květin potažmo obchodování s nimi a podobami tohoto obchodu. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je provedena rešerše literatury, kde jsou především nastíněna úskalí květinového trhu a představeny květinové certifikace. V rámci praktické části se věnuji výzkumu spotřebitelského chování zákazníků nakupujících řezané květiny. Cílem výzkumu bylo zmapovat povědomí české veřejnosti o obchodování s květinami a s tím souvisejícími aspekty a zjistit, zda by osvěta napomohla zlepšení situace. Nejprve jsou provedeny expertní rozhovory a na jejich základě je naformulován dotazník pro širší veřejnost, který slouží jako sonda, zda mají zjištěné výsledky expertních rozhovorů oporu v širší realitě. Z výzkumu vyplívá, že čeští spotřebitelé řezaných květin nejsou v dané oblasti příliš informovaní a o etická ani ekologická témata se při nákupu příliš nezajímají. Z certifikací je pro ně známá pouze značka Fairtrade, při nákupu květin ji však nezohledňují. Situace se však v posledních letech zlepšuje a ukazuje se, že pokud je zákazníkovi téma udržitelného pěstování květin vhodně předloženo, vzbuzuje v něm zájem. Ukázalo se, že zákazníci, kterým byly obchodníkem komunikovány informace o etice, ekologii či lokálnosti nakupovaných květin,... Klíčová slova: trvale udržitelný rozvoj; pěstování květin; ekologické zemědělství; květinářství; férový obchod; sustainable development; planting flowers; organic farming; florist shop; fair trade Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pěstování květin v ČR v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje

This diploma thesis concerns the topic of growing cut flowers, with a focus on trading with them and the forms of this trade. The thesis is divided into two parts. In the theoretical part, literature ...

Škobisová, Markéta; Rynda, Ivan; Kolářová, Marta
Univerzita Karlova, 2024

Místní akční skupiny ve vnitřní periferii Čech: percepce úspěšnosti a její analýza
Ambrozková, Marie; Chromý, Pavel; Konečný, Ondřej
2024 - český
This master's thesis examines the success of Local Action Groups (LAGs) from the perspective of how success is defined by LAG representatives, which is compared with the approaches of state and European authorities and experts. It further analyzes the factors influencing LAG activities with an emphasis on the context of the inner periphery of Bohemia. The research methods employed were qualitative, involving semi-structured interviews with representatives of six active LAGs from the inner periphery of Bohemia. The results indicate that, according to LAG representatives, the success lies in networking within the territory, LAG awareness, knowledge of the territory's needs, and active targeting of these needs. Particularly in terms of LAG awareness and informed targeting of territory needs, LAG representatives' perspectives differ from other approaches. Respondents identify a good team as the foundation of successful LAGs, which utilizes positive factors and overcomes negative influences on LAG activities. Key findings from the research include a description of the successful LAG team and an overview of factors influencing their activities, including those typical of the inner periphery. Internal factors such as small municipalities with non-full-time mayors, sparse population, and missing services... Tato diplomová práce zkoumá úspěšnost místních akčních skupin (MAS) z hlediska definice úspěchu zástupci MAS, která je porovnána s přístupy státních a evropských orgánů a odborníků. Dále analyzuje faktory ovlivňující činnost MAS s důrazem na kontext vnitřní periferie Čech. Metody výzkumu byly kvalitativního charakteru a zahrnovaly polostrukturované rozhovory se zástupci šesti aktivních MAS z vnitřní periferie Čech. z výsledků vyplývá, že podle zástupců MAS leží úspěšnost v síťování aktérů v území, známosti MAS, znalosti potřeb území a v akceschopném cílení na tyto potřeby. Především v důrazu na známost MAS a informované cílení na potřeby území se názory respondentů odlišují od jiných přístupů. Základ úspěšné MAS je podle respondentů v dobrém týmu, který využívá pozitivních a překonává negativní faktory, které na činnost MAS působí. Klíčové poznatky z výzkumu zahrnují popis týmu úspěšné MAS a přehled faktorů, které činnost ovlivňují. Faktory vnitřní periferie jsou malé obce s neuvolněnými starosty, řídké osídlení a chybějící služby. Mezi vnějšími faktory byly zjištěny důležité pozitivní efekty konkrétních dotací, jako je motivace subjektů, tvorba sítí, přinášení inovací, rozšíření finanční a personální kapacity týmu nebo budování dobrého jména MAS. Výsledky práce přispívají k hlubšímu pochopení... Klíčová slova: místní akční skupiny; úspěšnost místních akčních skupin; LEADER; lokální rozvoj; vnitřní periferie; Čechy; Česko; kvalitativní výzkum; faktory územního rozvoje; Local Action Groups; LAG success; LEADER; local development; inner periphery; Bohemia; Czechia; qualitative research; factors of territorial development Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Místní akční skupiny ve vnitřní periferii Čech: percepce úspěšnosti a její analýza

This master's thesis examines the success of Local Action Groups (LAGs) from the perspective of how success is defined by LAG representatives, which is compared with the approaches of state and ...

Ambrozková, Marie; Chromý, Pavel; Konečný, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Covid-19: očkování, prodělání nemoci a post-Covid syndrom
Fořtová, Karolína; Urbánková Rathouská, Jana; Jílek, Petr
2024 - český
Aim: The aim of this thesis is to firstly introduce the reader to the theoretical part of Covid-19 disease and in the experimental part to investigate the vaccination rate of the respondents, the prevalence of the disease, the symptoms of the disease, the prevalence of post-Covid syndrome, or the involvement of specific organ systems in post-Covid syndrome. Furthermore, the aim was to investigate the influence of individual factors (age, sex, active smoking, BMI, comorbidities, vaccination, virus variant) on the course of the disease and post- Covid syndrome. Methods: The questionnaire study included 752 respondents of both genders and of all ages. Data collection was conducted within the Czech Republic between June 2023 and January 2024. MS Excel was used for statistical evaluation and Power Bl was used for data visualization. Results: 84.18% of the respondents were vaccinated. 72.61% of the respondents underwent Covid-19 and most of them became ill in the vaccine-free state (52.20%). The most common symptoms were severe fatigue (62.09%), increased temperature/fever (62.27%), muscle and joint pain (56.96%) and headache (56.04%). Post-Covid syndrome was/is suffered by 62 respondents (11.36%) and the most affected organ systems were lungs (46.77%), nervous system (32.26%), senses (30.65%), muscles... Cíl práce: Cílem této práce je nejdříve v teoretické části uvést čtenáře do problematiky onemocnění Covid-19. A v experimentální části prošetřit proočkovanost respondentů, prevalenci onemocnění, příznaky onemocnění, prevalenci post-Covid syndromu či zasažení konkrétních orgánových systémů post-Covid syndromem. Dále bylo cílem prozkoumat vliv jednotlivých faktorů (věk, pohlaví, aktivní kouření, BMI, komorbidity, očkování, varianta viru) na průběh onemocnění a post-Covid syndrom. Metody: Dotazníková studie zahrnuje 752 respondentů obou pohlaví a všech věkových kategorií. Sběr dat probíhal v rámci České republiky v období od června 2023 do ledna 2024. Pro statistické vyhodnocení byl využit program MS Excel a pro vizualizaci dat Power Bl. Výsledky: 84,18 % respondentů se nechalo naočkovat. 72,61 % respondentů prodělalo Covid-19 a větší podíl tvořili neočkovaní jedinci (52,20 %). Nejčastějšími příznaky byly silná únava (62,09 %), zvýšená teplota/horečka (62,27 %), bolest svalů a kloubů (56,96 %) a bolest hlavy (56,04 %). Post-Covid syndromem trpělo/trpí 62 respondentů (11,36 %) a nejčastěji zasaženými orgánovými systémy byly plíce (46,77 %), nervová soustava (32,26 %), smysly (30,65 %), svaly (20,97 %) a klouby (17,74 %). Statistickou analýzou byla prokázána závislost mezi očkováním a hospitalizací,... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Covid-19: očkování, prodělání nemoci a post-Covid syndrom

Aim: The aim of this thesis is to firstly introduce the reader to the theoretical part of Covid-19 disease and in the experimental part to investigate the vaccination rate of the respondents, the ...

Fořtová, Karolína; Urbánková Rathouská, Jana; Jílek, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Sekretorická dráha závislá na exocystu
Batík, Adam; Žárský, Viktor; Vaňková, Radomíra
2024 - anglický
Previous results from our lab suggested possible phenotypic deviation of a double T-DNA knock- out mutant of an EXOCYST subunit EXO70E2 and vacuolar transmembrane protein LAZ1H1 upon iron starvation. To confirm these preliminary results, single mutants were obtained, with EXO70E2 knock-out mutant being produced here using CRISPR/Cas9 technology. Result did not confirm the previous findings in neither of the mutants tested (exo70e2, laz1h1, exo70e2/laz1h1 and exo70h4). This discrepancy is attributed to improper iron starvation protocol and different storage age of seeds used in the previously conducted experiments. Coumarins are synthetized and secreted from roots during iron starvation; protocol for their visualization was adopted and WT compared with mutants. No phenotypic deviations were observed in mutants. Pharmacological treatments of iron starved WT plants using BFA, wortmannin and concanamycin A did not suggest that endomembrane vesicle trafficking affect accumulation or secretion of coumarins. Previously published susceptibility of T-DNA knock-out mutant of EXO70E2 to drought stress was tested using CRISPR/Cas9 mutant produced here, the reported susceptibility was not confirmed. Upregulation of EXO70E2 mRNA upon UV exposure reported in eFP browser was also tested and not confirmed under... Predošlé výsledky z nášho laboratória naznačovali možnú fenotypickú deviáciu dvojitého T-DNA mutanta podjednotky EXOCYST-u EXO70E2 a vakuolárneho transmembránového proteínu LAZ1H1 na médiu s nedostatkom železa. Jednoduchý mutanti oboch génov, EXO70E2 mutant bol vytvorený v tejto práci za pomoci CRISPR/Cas9 technológie, boli podobrení hladovaniu na železo aby sa potvrdili predošlé výsledky. Výsledky nepotvrdili žiadnu fenotypickú odchýlku v žiadnom z testovaných mutantov (exo70e2, laz1h1, exo70e2/laz1h1 a exo70h4) pestovaných na médiu bez železa. Nezrovnalosť s predošlými výsledkami bola pravdepodobne zapríčinená nesprávnym protokolom a použitím semien s rôznym vekom v predošlých pokusoch. Kumaríny sú syntetizované a vylučované koreňmi pri hladovaní na železo. Bol vytvorený protokol na ich pozorovanie a WT rastliny boli porovnané s mutantmi. Žiadne fenotypické odchýlky neboli pri mutantoch pozorované. Pozorovania hladujúcich WT rastlín ošetrenými inhibítormi endomembránového vezikulárneho transportu (BFA, wortmannin a concanamycin A) nenaznačujú že by tento transport ovplyvňoval akumuláciu alebo sekréciu kumarínov. V literatúre popisovaná citlivosť exo70e2 T-DNA mutanta na sucho bola testovaná CRISPR/Cas9 mutantom vyprodukovaným v tejto práci, citlivosť sa nepotvrdila. Zvýšená transkripcia EXO70E2... Klíčová slova: železo; sekretorická dráha; endomembrány; exocyst; minerální výživa; iron; secretory pathway; endomembranes; exocyst; mineral nutrition Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Sekretorická dráha závislá na exocystu

Previous results from our lab suggested possible phenotypic deviation of a double T-DNA knock- out mutant of an EXOCYST subunit EXO70E2 and vacuolar transmembrane protein LAZ1H1 upon iron starvation. ...

Batík, Adam; Žárský, Viktor; Vaňková, Radomíra
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze