Počet nalezených dokumentů: 7456
Publikováno od do

Implementace totálně produktivní údržby na pilotních pracovištích v Kovárně VIVA a.s.
Všetičková, Denisa; Chromjaková, Felicita; Ťavodová, Lucie
2015 - český
Diplomová práce se zabývá implementací totálně produktivní údržby na pilotních pracovištích v Kovárně VIVA a.s. Je rozčleněna do tří stěžejních částí. Teoretické, analytické a pro-jektové. Teoretická část je věnována hlavní problematice vztahující se k části praktické a nastiňuje metody a kroky, které lze uplatnit v rámci filozofie TPM a změn v celopodnikovém systému. Analytická část důsledně řeší současný stav na pilotních pra-covištích z pohledu stavu strojů a zařízení, péče o zařízení, dostupnosti standardů a postupů pracovníků při údržbě. Zabývá se analýzou autonomní, preventivní a prediktivní údržby. Cílem je přiblížení nedostatků na pracovištích, s následnou implementací změn v rámci kro-ků TPM a jejich zhodnocení v projektové části. Klíčová slova: Štíhlé pracoviště; totálně produktivní údržba; autonomní údržba; preventivní údržba; auto-nomní mazání; Lean workplace; Total Productive Maintenance; Industrial Engineering; Autonomous Ma-intenance; Preventive Maintenance; Autonomous Oiling Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Implementace totálně produktivní údržby na pilotních pracovištích v Kovárně VIVA a.s.

Diplomová práce se zabývá implementací totálně produktivní údržby na pilotních pracovištích v Kovárně VIVA a.s. Je rozčleněna do tří stěžejních částí. Teoretické, analytické a pro-jektové. Teoretická ...

Všetičková, Denisa; Chromjaková, Felicita; Ťavodová, Lucie
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt zefektivnění logistických toků na pracovištích přebalování společnosti XY, s.r.o.
Vyoralová, Kateřina; Bobák, Roman; Černý, Jaromír
2015 - český
Cílem diplomové práce je zefektivnění logistických toků ve společnosti XY, s. r. o., která se zabývá výrobou audio systémů. S touto výrobou je spojena problematika ochrany výrobků před účinky elektrostatického náboje a nutnosti přebalování dílů z papírových krabic do ESD přepravek. V teoretické části je zahrnuta obecná problematika logistiky, výroby a prostorového uspořádání. V praktické části poté následuje analýza současného stavu logistických toků a vyhodnocení snímků pracovního dne, jakožto nástroje pro identifikaci plýtvání a prostojů. Následující projektová část zahrnuje specifikaci cílů projektu, jednotlivé návrhy na zlepšení, jejich nákladovost a celkovou rizikovou analýzu projektu. Klíčová slova: logistika; zásoby; výroba; přebalování; ESD přepravky; snímky pracovního dne; layout; logistics; inventory; production; kitting; ESD boxes; working day snapshots Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Projekt zefektivnění logistických toků na pracovištích přebalování společnosti XY, s.r.o.

Cílem diplomové práce je zefektivnění logistických toků ve společnosti XY, s. r. o., která se zabývá výrobou audio systémů. S touto výrobou je spojena problematika ochrany výrobků před účinky ...

Vyoralová, Kateřina; Bobák, Roman; Černý, Jaromír
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt interní komunikace společnosti Cardbox Packaging s.r.o.
Gajdošíková, Miroslava; Vydrová, Janka; Haltofová, Barbora
2015 - český
Efektivní komunikace je základem nejen kvalitních mezilidských vztahů, ale i úspěchu každé firmy. Tato diplomová práce se zabývá zvýšením efektivity interní komunikace společnosti Cardbox Packaging s.r.o. Detailněji se zaměřuje na vizuální prvky interní komunikace. Teoretická část obsahuje východiska pro pochopení a tím možnosti zvýšení efektivity komunikačních procesů. Analytická část zkoumá faktory ovlivňující interní komunikaci, vnímání komunikačního prostředí zaměstnanci a jejich motivační faktory. V projektové části jsou navrženy plány pro zvýšení efektivity interní komunikace a jsou podrobeny časové, rizikové a nákladové analýze. Klíčová slova: Komunikace; interní komunikace; motivační faktory; vizualizace; zpětná vazba; firemní profil; Communication; internal communication; motivational factors; visualization; feedback; company profile Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Projekt interní komunikace společnosti Cardbox Packaging s.r.o.

Efektivní komunikace je základem nejen kvalitních mezilidských vztahů, ale i úspěchu každé firmy. Tato diplomová práce se zabývá zvýšením efektivity interní komunikace společnosti Cardbox Packaging ...

Gajdošíková, Miroslava; Vydrová, Janka; Haltofová, Barbora
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Návrh projektu guerilla marketingu pro značku Hamé Sweet
Zábojníková, Monika; Kozák, Vratislav; Durďáková, Jana
2015 - český
Cílem diplomové práce je návrh kampaní využívajících guerilla marketingu. První část práce se zabývá teoretickými východisky vztahujícími se k novým trendům v marketingové komunikaci s důrazem na využití guerilla marketingu. Praktická část se v první fázi věnuje SWOT analýze, dotazníkovému šetření a analýze současného stavu komunikace daného podniku včetně srovnání této komunikace s konkurencí. V poslední části jsou na základě zjištěných poznatků navrhnuty čtyři guerillové kampaně, které jsou podrobeny nákladové, časové a rizikové analýze. Klíčová slova: Marketingová komunikace; guerilla marketing; nové trendy; marketingové analýzy; guerillová kampaň; Marketing communication; new trends; marketing analysis; guerilla campaign Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Návrh projektu guerilla marketingu pro značku Hamé Sweet

Cílem diplomové práce je návrh kampaní využívajících guerilla marketingu. První část práce se zabývá teoretickými východisky vztahujícími se k novým trendům v marketingové komunikaci s důrazem na ...

Zábojníková, Monika; Kozák, Vratislav; Durďáková, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Plán marketingové komunikace kavárny Aston
Kolářová, Lenka; Vaněk, Jiří; Durďáková, Jana
2015 - český
Tato diplomová práce se zabývá tématem marketingové komunikace ostravské kavárny Aston s cílem vytvořit plán, který současnou úroveň této komunikace pozvedne. Práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. První část tvoří teoretický základ, který se věnuje marketingu obecně, poté komunikační strategií, komunikačním mixem, charakteristikou služeb a marketingovou situační analýzou. Praktická část obsahuje analýzy, které bylo nutné zpracovat, aby bylo možné poté navrhnout projekt. Pro tyto účely byla provedena analýza marketingového mixu, analýza mikroprostředí a makroprostředí, benchmarking, dotazování a SWOT analýza. Na základě zjištěných výsledků byl navržen plán, který je tvořen třemi dílčími částmi zaměřenými na zlepšení marketingové komunikace a na závěr byl podroben nákladové, časové, rizikové a personální analýze. Klíčová slova: marketingová komunikace; komunikační nástroje; reklama; benchmarking; SWOT analýza; marketing communication; communication tools; advertising; SWOT analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Plán marketingové komunikace kavárny Aston

Tato diplomová práce se zabývá tématem marketingové komunikace ostravské kavárny Aston s cílem vytvořit plán, který současnou úroveň této komunikace pozvedne. Práce je tvořena teoretickou a praktickou ...

Kolářová, Lenka; Vaněk, Jiří; Durďáková, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt využití sociálních sítí pro marketingové účely ve společnosti XY
Majda, Roman; Čada, Jan; Frydrich, Oldřich
2015 - český
Cílem této diplomové práce je navrhnout projekt využití sociálních sítí pro marketingové účely sportovního klubu MMA ZLín. Teoretická část se věnuje změnám a novým trendům v online marketingu, přičemž se zaměřuje právě na sociální sítě a možnosti jejich využití pro marketingové účely. V praktické části je blíže představen klub MMA Zlín a po té je provedena analýza současného stavu využívání sociálních sítí pro marketingové účely tímto klubem. Praktická část dále obsahuje analýzu a vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření zaměřeného na využívání sociálních sítí mladými lidmi a jejich vztah k bojovým sportům. Všechny získané informace jsou následně shrnuty ve SWOT analýze. Na základě všech zjištěných skutečností je nakonec navržen samotný projekt využití sociálních sítí pro marketingové účely, který obsahuje konkrétní doporučení a je podroben také analýze časové náročnosti, nákladů a rizik. Klíčová slova: Internetový marketing; Online marketing; Marketingová komunikace; Sociální média; Sociální sítě; Facebook; Google+; YouTube; Instagram; Twitter; Internet Marketing; Online Marketing; Marketing Communication; Social Media; Social Networks Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Projekt využití sociálních sítí pro marketingové účely ve společnosti XY

Cílem této diplomové práce je navrhnout projekt využití sociálních sítí pro marketingové účely sportovního klubu MMA ZLín. Teoretická část se věnuje změnám a novým trendům v online marketingu, přičemž ...

Majda, Roman; Čada, Jan; Frydrich, Oldřich
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Zlepšení konkurenčního postavení firmy Autodílna Veselý
Veselý, Jakub; Vaněk, Jiří; Chovancová, Miloslava
2015 - český
Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením a zlepšením konkurenčního postavení firmy Autodílna Veselý. Práce je rozdělena na 3 části. Teoretická část je pojata jako literární rešerše na téma konkurence, konkurenceschopnost, reklama a její nástroje. Analytická část definuje firmu samotnou a její interní a externí prostředí. V poslední části je vyhotoven projekt, který pomůže zlepšit konkurenceschopnost firmy Autodílna Veselý. Klíčová slova: Marketingová komunikace; komunikační mix služeb; SWOT analýza; PESTLE analýza; SPACE matice; Porterův model pěti konkurenčních sil; časová analýza; nákladová analýza; riziková analýza; Marketing communications; communitaion mix of services; SWOT analysis; PESTLE analysis; SPACE matrix; Porters´s five forces model; time analysis; cost analysis; risk analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Zlepšení konkurenčního postavení firmy Autodílna Veselý

Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením a zlepšením konkurenčního postavení firmy Autodílna Veselý. Práce je rozdělena na 3 části. Teoretická část je pojata jako literární rešerše na téma ...

Veselý, Jakub; Vaněk, Jiří; Chovancová, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt marketingové komunikace společnosti XYZ
Výchopňová, Lenka; Vaněk, Jiří; Končitíková, Gabriela
2015 - český
Diplomová práce se zabývá současným stavem marketingové komunikace společnosti XYZ. Důvodem zvolení tohoto tématu, byla nedostačující úroveň marketingových aktivit a potřeba vytvoření nové marketingové koncepce na rok 2015. Cílem je co nejvíce eliminovat definované nedostatky a využít možné výhody a příležitosti, které mají přispět ke zvýšení povědomí o firmě a dosažení firemních cílů. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části je stručně charakterizována marketingová komunikace, její členění a nástroje, které jsou teoretickým východiskem pro plán marketingové komunikace. Analytická část se zabývá vnějším a vnitřním prostředím firmy a také shrnuje současný stav komunikačních aktivit společnosti. Na základě získaných poznatků a analýz je sestaven projekt marketingové komunikace, v jehož závěru je projekt podroben nákladové, časové a rizikové analýze. Klíčová slova: Marketingová komunikace; komunikační mix; SWOT analýza; PESTLE analýza; Porterův model konkurence; GE matice; nákladová analýza; časová analýza; riziková analýza; Marketing communication; communication plan; SWOT analysis; PESTLE analysis; Porter's model competition; GE matrix; cost and time and risk analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Projekt marketingové komunikace společnosti XYZ

Diplomová práce se zabývá současným stavem marketingové komunikace společnosti XYZ. Důvodem zvolení tohoto tématu, byla nedostačující úroveň marketingových aktivit a potřeba vytvoření nové ...

Výchopňová, Lenka; Vaněk, Jiří; Končitíková, Gabriela
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt internetové marketingové komunikace firmy Z-STYLE CZ a.s.
Kresničerová, Kateřina; Pilík, Michal; Kramoliš, Jan
2015 - český
Tato diplomová práce se zabývá oblastí internetové marketingové komunikace. Cílem této práce je navržení projektu pro zlepšení internetové marketingové komunikace včetně zhodnocení současného stavu společnosti. Teoretická část práce zahrnuje poznatky důležité pro vypracování konkrétního projektu a navržení jednotlivých marketingových nástrojů. V praktické části práce je popsána současná situace společnosti a na základě analýz je zpracován projekt, ve kterém jsou navržena efektivní opatření pro zlepšení aktuální situace společnosti. V závěru celé práce je zpracována časová, nákladová i riziková analýza celého projektu. Klíčová slova: Internet; internetová marketingová komunikace; reklama na internetu; PPC reklama; optimalizace pro vyhledávače; sociální sítě; internet marketing communication; advertising on the internet; PPC advertising; searchengineoptimization; social network Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Projekt internetové marketingové komunikace firmy Z-STYLE CZ a.s.

Tato diplomová práce se zabývá oblastí internetové marketingové komunikace. Cílem této práce je navržení projektu pro zlepšení internetové marketingové komunikace včetně zhodnocení současného stavu ...

Kresničerová, Kateřina; Pilík, Michal; Kramoliš, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Návrh využití vybraných marketingových aktivit za účelem zvýšení prodeje výrobku X
Sedlářová, Jana; Pilík, Michal; Pernický, Jiří
2015 - český
Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných marketingových a jim příbuzných aktivit pro společnost ABC. Cílem této práce je zanalyzovat dosavadní marketingovou komunikaci u výrobku X a navrhnout možnosti jejího zlepšení. Teoretická část práce obsahuje přehled poznatků získaných z literárních zdrojů zabývají-cích se marketingovou komunikací, jejími nástroji a novodobými trendy.Dále jsou charakterizována specifika trhu s doplňky stravy. Praktická část je nejprve zaměřena na situační analýzu a popis soudobé podnikové praxe. Zbývající část práce zahrnuje vlastní návrhy vybraných aktivit, které podrobuje časové, nákladové a rizikové analýze. Klíčová slova: marketingová komunikace; internetový marketing; doplňky stravy; prodej; distribuce; marketing communications; internet marketing; dietary supplements; sale; distribution Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Návrh využití vybraných marketingových aktivit za účelem zvýšení prodeje výrobku X

Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných marketingových a jim příbuzných aktivit pro společnost ABC. Cílem této práce je zanalyzovat dosavadní marketingovou komunikaci u výrobku X a navrhnout ...

Sedlářová, Jana; Pilík, Michal; Pernický, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze