Počet nalezených dokumentů: 75
Publikováno od do

Státoprávní uspořádání a právní systém Mongolské říše v letech 1206 - 1294
2022 -
Rigorózní práce se zaměřuje na období vzniku a období největšího rozmachu Mongolské říše, a to především z hlediska vývoje státoprávního uspořádání a právního systému. Rigorózní práce má čtenáři umožnit vhled do problematiky správy historicky největší pevninské říše prostřednictvím jednotlivých fragmentů zákoníku Velká Yasa, ale i uvedených příkladů aplikace mongolského obyčejového práva. Autor rigorózní práce se věnuje i aspektům správy dobytých území, především území Číny, včetně vlivu mongolského práva na místní právní systém. Klíčová slova: mongolské právo; obyčejové právo; zákoník; právní systém; státoprávní uspořádání; velká yasa; mongolská říše; čingischán; khubilai; čína; yüan Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Státoprávní uspořádání a právní systém Mongolské říše v letech 1206 - 1294

Rigorózní práce se zaměřuje na období vzniku a období největšího rozmachu Mongolské říše, a to především z hlediska vývoje státoprávního uspořádání a právního systému. Rigorózní práce má čtenáři ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Zvlášť zranitelné oběti
2022 -
Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) zavedl poměrně novou privilegovanou podkategorii obecných obětí - zvlášť zranitelné oběti trestných činů, kterým přiznává specifická práva a výrazně tak zesiluje jejich ochranu před sekundární viktimizací. Přestože zákon o obětech trestných činů zavedený termín zvlášť zranitelné oběti hojně užívá, legální definici pojmu nenabízí. Stejně tak se nedozvíme, v čem tkví podstata zranitelnosti jednotlivých kategorií zvlášť zranitelných obětí. Hlubší ponoření do tématu nepřináší ani důvodová zpráva nebo komentářová literatura. Přitom posouzení oné zranitelnosti je podmínkou pro přiznání statutu zvláštní zranitelnosti, na který jsou navázána zákonem přiznaná speciální opatření (práva), které mají minimalizovat nebezpečí další viktimizace. Z uvedeného důvodu je hlavní snahou rigorózní práce vytvořit logicky upořádané dílo, které poskytne analýzu problematiky zvlášť zranitelných obětí s akcentem na popis aspektu zvláštní zranitelnosti. Klíčová slova: oběť; zranitelnost; indikátory zranitelnosti; zvlášť zranitelná oběť; specifická práva Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Zvlášť zranitelné oběti

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) zavedl poměrně novou privilegovanou podkategorii obecných obětí - zvlášť zranitelné oběti ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Postavení ženy v římském právu
2022 -
Rigorózní práce se zabývá postavením ženy v římském právu. Cílem této rigorózní práce je komplexní analýza života ženy v římské společnosti, a to od zrodu římské společnosti, přes její vrchol až po zánik této římské společnosti. Z počátku ranného vývoje římské společnosti se na ženu nahlíželo jako na osobu lehkovážnou, morálně slabou a nemající způsobilost k téměř žádné samostatné činnosti. Vývojem římské společnosti však došlo k postupné změně pohledu na římské ženy. Římské ženy se tak čím dál více stávaly svobodnějšími a začalo jim být přiznáváno čím dál více práv. Rigorózní práce je členěna do pěti hlavních kapitol, z nichž první kapitola je zaměřena na jednotlivá členění římské společnosti v čase, Druhá kapitola rozděluje způsobilost ženy do čtyř základních pilířů - právní osobnost, svéprávnost, deliktní a trestní způsobilost a procesní způsobilost. Třetí kapitola se zabývá postavením ženy v římském právu rodinném. Čtvrtá kapitola se zabývá římským právem dědickým a v kapitole páté je komparace postavení ženy v římském právu s právem současným. Klíčová slova: žena; způsobilost; žena alieni iuris; žena sui iuris; římská rodina; dcera; manželství; manželka; věno; dědické právo; dědic; závěť; recepce římského práva Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Postavení ženy v římském právu

Rigorózní práce se zabývá postavením ženy v římském právu. Cílem této rigorózní práce je komplexní analýza života ženy v římské společnosti, a to od zrodu římské společnosti, přes její vrchol až po ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Útěk do Sovětského svazu a věznění v gulagu ve vzpomínkách přeživších Rusínů a Židů z Podkarpatské Rusi
2022 -
Práce se věnuje interpretacím vzpomínek Rusínů a Židů, kteří po okupaci Podkarpatské Rusi maďarskou armádou v roce 1939 uprchli do Sovětského svazu, aby tam našli svobodu a spravedlnost, ale místo toho se setkali s vězněním a represemi a na několik let skončili v gulagu. Dennodenně byli vystaveni těžkým fyzickým pracím, hladu, žízni, arktickému mrazu, nemocem, krutému zacházení a permanentnímu boji o holý život. Většinou se na Podkarpatskou Rus už nevrátili, neboť nesouhlasili s jejím poválečným přičleněním k SSSR, který jim tolik ublížil. Navzdory tomu svou levicovou orientaci neztratili, mnozí dokonce vstoupili do KSČ v domnění, že se československý socialismus nepřizpůsobí sovětskému modelu. Rozpaky z opačného vývoje proto ve vzpomínkách neskrývají. Klíčová slova: podkarpatská rus; sovětský svaz; stalinský gulag; každodennost; represe Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Útěk do Sovětského svazu a věznění v gulagu ve vzpomínkách přeživších Rusínů a Židů z Podkarpatské Rusi

Práce se věnuje interpretacím vzpomínek Rusínů a Židů, kteří po okupaci Podkarpatské Rusi maďarskou armádou v roce 1939 uprchli do Sovětského svazu, aby tam našli svobodu a spravedlnost, ale místo ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Postupné vlny pro bistabilní a monostabilní Fisher-Kolmogorovu rovnici s nespojitou difuzí závislou na hustotě
2022 -
Náplní práce je studium postupných vln pro zobecněnou Fisher-Kolmogorovu rovnici s nespojitou difuzí závislou na hustotě, která může degenerovat nebo mít singularity v bodech ekvilibrií. Reakční člen uvažujeme bistabilní nebo monostabilní a jedná se o spojitou, obecně nelipschitzovskou funkci. V práci prezentujeme naše nedávno získané výsledky týkající se existence, jednoznačnosti a asymptotického chování postupných a stojatých vln pro bistabilní případ. Očekávané výsledky pro monostabilní případ jsou zahrnuty v podobě otevřených problémů, které jsou předmětem našeho současného výzkumu. Originalita výsledků této práce spočívá především v tom, že difuzní koeficient může mít nespojitosti prvního druhu v konečném počtu bodů a může degenerovat nebo mít singularity v bodech ekvilibrií. Ukazujeme, jak je druhé ze zmíněných zobecnění difuzního koeficientu kompenzováno tím, jak rychle se anuluje reakční člen v těchto ekvilibriích. Dalším přínosem práce je skutečnost, že jak vyvážený a nevyvážený bistabilní, tak monostabilní případ jsou zpracovány jednotným a poměrně obecným způsobem založeným na Carathéodoryho teorii obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu. Klíčová slova: postupná vlna; zobecněná fisher-kolmogorova rovnice; difuze závislá na hustotě; nespojitá difuze; degenerovaná a singulární difuze; bistabilní a monostabilní reakce; nelipschitzovská reakce; asymptotické chování Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Postupné vlny pro bistabilní a monostabilní Fisher-Kolmogorovu rovnici s nespojitou difuzí závislou na hustotě

Náplní práce je studium postupných vln pro zobecněnou Fisher-Kolmogorovu rovnici s nespojitou difuzí závislou na hustotě, která může degenerovat nebo mít singularity v bodech ekvilibrií. Reakční člen ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Subsidiární úloha trestní represe a trestní právo jako prostředek "ultima ratio" v českém trestním právu
2022 -
Rigorózní práce se zabývá zásadou subsidiarity trestní represe a z ní vyplývajícím principem trestního práva jako prostředku ultima ratio v českém trestním právu. Popisuje jejich historický vývoj v českém trestním právu až po aktuální legislativní zakotvení v trestním zákoníku (§ 12 odst. 2 TZ). Zevrubně rozebírá problematické aspekty intepretace a aplikace daného institutu, ale též nejednotnost právní teorie a rozhodovací soudní praxe (včetně rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR), kterou se pokusily odstranit sjednocující a výkladová stanoviska k § 12 odst. 2 TZ vydaná po nabytí účinnosti TZ. V kapitole čtvrté je česká právní úprava srovnávána se zahraniční právní úpravou. Současně je v závěru práce věnován prostor pro vlastní hodnocení a zjištění ze strany autora, a vyjádření jeho návrhů de lege ferenda, které vyplývají ze zjištění učiněných k zásadě subsidiarity trestní represe a z ní vyplývajícího principu trestního práva jako prostředku ultima ratio v českém trestním právu. Klíčová slova: zásada subsidiarity trestní represe; princip ultima ratio; trestný čin; pojetí trestného činu; trestní zákoník; společenská škodlivost; vina; trestní odpovědnost; hmotněprávní korektiv; skutková podstata trestného činu; judikatura; ústavní soud čr; nejvyšší soud čr Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Subsidiární úloha trestní represe a trestní právo jako prostředek "ultima ratio" v českém trestním právu

Rigorózní práce se zabývá zásadou subsidiarity trestní represe a z ní vyplývajícím principem trestního práva jako prostředku ultima ratio v českém trestním právu. Popisuje jejich historický vývoj v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Tchaj-wan v mezinárodní politice: diplomatické nástroje, z ahraniční politika a mezinárodní potvrzení suverenity.
2022 -
. Klíčová slova: . Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Tchaj-wan v mezinárodní politice: diplomatické nástroje, z ahraniční politika a mezinárodní potvrzení suverenity.

.

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Závěť
2022 -
Rigorózní práce se zabývá děděním ze závěti a jednotlivými zákonnými aspekty dědického práva. Srovnává dříve platný občanský zákoník s novou legislativou. Problematika je podpořena judikaturou. Jsou popsány formy závěti, způsobilost zůstavitele pořídit závěť a náležitosti potřebné při projevu vůle zůstavitele. Základní zásadou nového občanského zákoníku je totiž snaha o co největší respektování vůle zůstavitele a tato myšlenka je prostoupena celou prací. Klíčová slova: závěť; pozůstalost; zůstavitel; obsah závěti; forma závěti Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Závěť

Rigorózní práce se zabývá děděním ze závěti a jednotlivými zákonnými aspekty dědického práva. Srovnává dříve platný občanský zákoník s novou legislativou. Problematika je podpořena judikaturou. Jsou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Trestněprávní a kriminalistické aspekty trestných činů v dopravě (se zaměřením návykových látek)
2022 -
Předmětná rigorózní práce se věnuje problematice trestných činů v dopravě. Cílem práce je přednést ucelený výčet těchto trestných činů s podrobným rozborem jednotlivých znaků skutkových podstat. V souvislosti s jednotlivými trestnými činy práce cílí na relevantní judikaturu, a to zejména s ohledem na nespecifikované právní pojmy a jejich výklad. Práce se rovněž věnuje problematice trestních sankcí a předkládá návrhy alternativních druhů trestů za účelem zvýšení jejich efektivity a účelnosti. Práce se věnuje také vlivu návykových látek na lidský organismus a jejich jednotlivým účinkům. Práce dále komplexně hodnotí bezpečnostní situaci silničního provozu a zaměřuje se na charakteristiku kiminalistických aspektů dopravních nehod, vyšetřovací metody a zvláštnosti v dokazování. Klíčová slova: trestný čin; znaky skutkové podstaty; tresty; alternativní trestní sankce; trestní zákoník; judikatura; návykové látky; účinky návykových látek; provoz na pozemních komunikacích; bezpečnost provozu na pozemních komunikacích; dopravní nehody; kriminalistické aspekty; vyšetřovací metody; zvláštnosti dokazování; zásada omezené důvěry; výklad právních pojmů Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Trestněprávní a kriminalistické aspekty trestných činů v dopravě (se zaměřením návykových látek)

Předmětná rigorózní práce se věnuje problematice trestných činů v dopravě. Cílem práce je přednést ucelený výčet těchto trestných činů s podrobným rozborem jednotlivých znaků skutkových podstat. V ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Nezbytná cesta a její vztah k veřejné cestě a dalším způsobům zajištění přístupu k nemovité věci
2022 -
Rigorózní práce podrobně představuje institut nezbytné cesty a související judikaturu, a zkoumá vztah nezbytné cesty a jiných způsobů zajištění přístupu k nemovité věci. Velký důraz klade na důvody nepovolení nezbytné cesty, jejichž výčet občanský zákoník oproti předchozí právní úpravě rozšířil. Práce neopomíjí ani procesní stránku povolování nezbytné cesty, kde rozebírá problematiku vymezení účastníků řízení, náležitosti žaloby na povolení nezbytné cesty i náležitosti rozhodnutí soudu. Kromě toho se práce věnuje i dalším způsobům zajištění přístupu k nemovitým věcem, a to jak vyvlastnění přístupové cesty dle stavebního zákona, tak i možnostem krátkodobého zajištění přístupu. Popisuje vzájemné vztahy jednotlivých způsobů zajištění přístupu k nemovité věci a shrnuje, jak a v jakých situacích lze zajištění přístupu konkrétním způsobem dosáhnout. Klíčová slova: zajištění přístupu k nemovité věci; veřejná cesta; nezbytná cesta; vyvlastnění přístupové cesty; krátkodobý přístup k nemovité věci Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Nezbytná cesta a její vztah k veřejné cestě a dalším způsobům zajištění přístupu k nemovité věci

Rigorózní práce podrobně představuje institut nezbytné cesty a související judikaturu, a zkoumá vztah nezbytné cesty a jiných způsobů zajištění přístupu k nemovité věci. Velký důraz klade na důvody ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze