Počet nalezených dokumentů: 4475
Publikováno od do

Hledání plagiátů v dynamických programovacích jazycích
Škunda, Jakub; Kolář, Dušan; Křivka, Zbyněk
2023 - slovenský
Cielom tejto práce bolo vytvoriť nástroj na vyhľadávanie plagiátov v dynamických programovacích jazykoch. Tento nástroj bol následne testovaný na projektoch v predmete Pricípy programovacích jazykov a OOP na Fakulte informačných Technológií VUT v Brně. The goal of this work was to create a tool for searching for plagiarism in dynamic programming languages. This tool was subsequently tested on projects in the subject Principles of Programming Languages and OOP at the Faculty of Information Technologies BUT. Klíčová slova: Plagiarism; plagiarism detection; dynamic programming languages; PHP; Python Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hledání plagiátů v dynamických programovacích jazycích

Cielom tejto práce bolo vytvoriť nástroj na vyhľadávanie plagiátov v dynamických programovacích jazykoch. Tento nástroj bol následne testovaný na projektoch v predmete Pricípy programovacích jazykov a ...

Škunda, Jakub; Kolář, Dušan; Křivka, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Chytrá domácnost: učící se řízení vytápění
Parobek, Matej; Bažout, David; Materna, Zdeněk
2023 - slovenský
Práca sa zaoberá inteligentým riadením vykurovnia s radiátormi. Cieľom práce je nájsť a implementovať alogoritmus umelej inteligencie, ktorý umožní efektívnejšie riadenie teploty a úsporu energie. Práca implementuje algoritmus na predikciu vnútorných teplôt, založený na umelej inteligencii. The work deals with an intelligent control of radiator central heating. Its goal is to find and implement an AI algorithm that will enable more effective temperature control and energy savings. The work implements an algorithm based on the AI in order to predict indoor temperatures. Klíčová slova: heating; smart home; ANN; python; keras; simulink Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Chytrá domácnost: učící se řízení vytápění

Práca sa zaoberá inteligentým riadením vykurovnia s radiátormi. Cieľom práce je nájsť a implementovať alogoritmus umelej inteligencie, ktorý umožní efektívnejšie riadenie teploty a úsporu energie. ...

Parobek, Matej; Bažout, David; Materna, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh změn na jeho zlepšení
Barát, Krištof; Procházka, Robert; Procházková, Kateřina
2023 - slovenský
Cieľom bakalárskej diplomovej práce je opísať, analyzovať a zhodnotiť systém odmeňovania v spoločnosti a navrhnúť kroky ktoré by viedli k zefektívneniu procesu. V teoretickej časti sú predstavené kľúčové poznatky týkajúce sa ľudských zdrojov, charakteristiky hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, mzdového systému a motivácie. Empirická časť obsahuje popis mnou prevedeného výskumu, ktorého cieľom bolo analyzovať systém odmeňovania zamestnancov vo firme . Cieľom bolo formulovať súbor odporúčaní pre firmu, týkajúci sa možných zmien v systéme odmeňovania zamestnancov. The aim of the bachelor's thesis is to describe, analyze and evaluate the remuneration system in the company and propose steps that would lead to more efficient process. The theoretical part presents key knowledge related to human resources, characteristics of employee evaluation and remuneration, salary system and motivation. The empirical part contains a description of the research carried out by me, the aim of which was to analyze the employee remuneration system in the company. The goal was to formulate a set of recommendations for the company regarding possible changes in the employee compensation system. Klíčová slova: Compensation system; human resources; rewards; Motivation; organization; employee evaluation; employee benefits Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh změn na jeho zlepšení

Cieľom bakalárskej diplomovej práce je opísať, analyzovať a zhodnotiť systém odmeňovania v spoločnosti a navrhnúť kroky ktoré by viedli k zefektívneniu procesu. V teoretickej časti sú predstavené ...

Barát, Krištof; Procházka, Robert; Procházková, Kateřina
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh analytického řešení pro Vendor Master Data oddělení
Vraňanová, Martina; MBA, Jan Kříž,; Kříž, Jiří
2023 - slovenský
Bakalárska práca sa zameriava na návrh analytického riešenia pre oddelenie Vendor Master, ktoré sa zaoberá spracovaním kmeňových dát dodávateľov vo vybranej spoločnosti. V úvodnej časti práce sú predstavené teoretické východiská podporujúce následný návrh riešenia, zameriavajúce sa na oblasť Business Intelligence a reportingu. V ďalšej časti sa analyzuje aktuálny stav spoločnosti a využívaného riešenia. Na základe zistení práca následne predstavuje návrh reportov a jednotlivé vizualizácie dát, ktorých hlavným prínosom je možnosť detailnejšieho sledovania procesov a zadefinovaných kľúčových ukazateľov výkonnosti. The bachelor thesis focuses on the design of an analytical solution for the Vendor Master department, which deals with the processing of vendor master data in a selected company. In the initial part of the thesis, the theoretical background supporting the solution design is presented, focusing on the area of Business Intelligence and reporting. The next section analyses the current state of the company and the solution used. Based on the findings, the thesis then presents the design of reports and individual data visualizations. The main benefit of which is the possibility of more detailed monitoring of processes and defined key performance indicators. Klíčová slova: Business Intelligence; Power BI; reporting; KPI; analysis; visualization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Návrh analytického řešení pro Vendor Master Data oddělení

Bakalárska práca sa zameriava na návrh analytického riešenia pre oddelenie Vendor Master, ktoré sa zaoberá spracovaním kmeňových dát dodávateľov vo vybranej spoločnosti. V úvodnej časti práce sú ...

Vraňanová, Martina; MBA, Jan Kříž,; Kříž, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Analýza a reportování ekonomických ukazatelů jako součást finančního řízení podniku
Kudlová, Katarína; Urbanovič , Peter; Kříž, Jiří
2023 - slovenský
Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a reportovanie ekonomických ukazovateľov ako súčasť finančného riadenia vybraného obchodného podniku. V prvej časti práce sú vymedzené teoretické východiská, týkajúce sa danej témy, ktoré sú neskôr použité v analytickej časti. Druhá časť práce je zameraná na popis podniku a analýzu používaného systému reportovania, ukazovateľov vnútropodnikových stredísk a finančných ukazovateľov. Posledná časť práce obsahuje vlastné návrhy efektívnejšieho riešenia v procesoch finančného riadenia. The bachelor thesis focuses on the analysis and reporting of economic indicators as part of the financial management of the selected trading company. In the first part of the work, there are defined the theoretical starting points related to the given topic, which are later used in the analytical part. The second part of the work is focused on the description of the company and the user reporting system, indicators of internal company centers and financial indicators. The last part of the work describes the proposals for a more effective solution in the financial management process. Klíčová slova: trading company; reporting; internal centres; financial indicators; financial management Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza a reportování ekonomických ukazatelů jako součást finančního řízení podniku

Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a reportovanie ekonomických ukazovateľov ako súčasť finančného riadenia vybraného obchodného podniku. V prvej časti práce sú vymedzené teoretické východiská, ...

Kudlová, Katarína; Urbanovič , Peter; Kříž, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Zaměření areálu kláštera Voršilek v Josefské ulici v Brně
Čerešníková, Kristína; Kubíčková, Miroslava; Bartoněk, Dalibor
2023 - slovenský
Cílem práce je geodetické zaměření vybrané části areálu kláštera Voršilek pomocí topologického kódování. Kódy budou doplněny do seznamu souřadnic bodů a takto upravený seznam bude automatizovaně vykreslen pomocí skriptu v jazyku Python v aplikaci QGIS. Skript je hotov a není součástí řešení. Z QGIS je pak přes výměnný formát DXF možný import do vhodného CAD software (MicroStation, AutoCAD). Měření v terénu bude doplněno mračnem bodů z laserového skenování. Práce bude obsahovat zhodnocení obou metod a porovnání s klasickým zaměřením. The work deals with Geodetic surveying of the selected part of the St. Ursula’s convent area using topological coding. The codes will be added to the list of point coordinates and modified in this way the list will be automatically drawn using a Python script in QGIS. The script is completed and is not a part of the solution. The import into the suitable CAD software (MicroStation AutoCAD) from QGIS is then possible via the DXF interchangeable format. Surveying in the field will be supplemented by cloud points from laser scanning. The work will include an evaluation both of these methods and a comparison with the classical method. Klíčová slova: geodesy; topological encoding; object surveying; drawing automation; laser scanning. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zaměření areálu kláštera Voršilek v Josefské ulici v Brně

Cílem práce je geodetické zaměření vybrané části areálu kláštera Voršilek pomocí topologického kódování. Kódy budou doplněny do seznamu souřadnic bodů a takto upravený seznam bude automatizovaně ...

Čerešníková, Kristína; Kubíčková, Miroslava; Bartoněk, Dalibor
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Bytový dům
Šošovička, Dominik; Vystrčil, Jan; Jelínek, Petr
2023 - slovenský
Zadanie bakalárskej práce sa zaoberá návrhom novostavby bytového domu v mestskej časti Brno-Jehnice na ulici Blanenská. Navrhovaný objekt je voľne stojací, osadený do roviny. Disponuje štyrmi nadzemnými podlažiami, zabudovaným výťahom medzi dvojramenným schodiskom a vegetačnou strechou. Hlavný vstup do bytového domu je umožnený zo severnej strany. V 1.NP sa nachádzajú pivnice, technické zázemie objektu a dva byty s vlastnou predzahrádkou. V 2.NP až 4.NP je 6 bytových jednotiek s priliehajucími pivnicami. V tretiom a štvrtom poschodí nosná konštrukcia ustupuje a vytvára terasy. Obvodové steny sú tvorené murivom z keramických blokov s kontaktním zateplením. Vodorovné konštrukcie sú riešené jako železobetonová monolitická stropná konštrukcia. The assignment of the bachelor thesis deals with the design of a new residential building in the city district of Brno-Jehnice on Blanenská Street. The proposed building is freestanding, set into the plane. It has four storeys, a built-in elevator between a double staircase and a vegetated roof. The main entrance to the apartment building is provided from the north side. On the 1st floor there are cellars, technical background of the building and two apartments with their own front garden. In 2.NP to 4.NP there are 6 residential units with adjoining cellars. On the third and fourth floors the supporting structure gives way and creates terraces. The perimeter walls are made of ceramic block masonry with contact insulation. Horizontal structures are designed as reinforced concrete monolithic ceiling structure. Klíčová slova: New building; apartment house; four-storey; not basement; cascade; reinforced concrete ceiling; flat roof; contact insulation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Bytový dům

Zadanie bakalárskej práce sa zaoberá návrhom novostavby bytového domu v mestskej časti Brno-Jehnice na ulici Blanenská. Navrhovaný objekt je voľne stojací, osadený do roviny. Disponuje štyrmi ...

Šošovička, Dominik; Vystrčil, Jan; Jelínek, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Aerodynamické tunely pro osobní automobily
Fabríci, Tomáš; Zeman, Radek; Rudolf, Pavel
2023 - slovenský
Bakalárska práca sa zaoberá použitím aerodynamických tunelov v oblasti automobilového priemyslu. V súčasnosti sú stále neoddeliteľnou súčasťou pri výskume aerodynamiky vozidiel. Konkrétne pri určovaní síl pôsobiacich na vozidlo, vizualizácií prúdenia a aeroakustických meraniach. U osobných automobilov sa kladie dôraz na zníženie odporovej sily a tým pádom aj zníženia spotreby. Na zlepšenie jazdného komfortu sa stávajú čoraz viac populárne aeroakustické merania. Kvalita prúdiaceho vzduchu v aerodynamických tuneloch priamo ovplyvňuje presnosť spomínaných meraní. Snaha je zminimalizovať náhodnú turbulenciu a dosiahnuť rovnomerné prúdenie. Aj pri optimálnom návrhu všetkých sekcií, z ktorých aerodynamické tunely pozostávajú, nikdy nedosiahneme dokonalú kvalitu prúdiaceho vzduchu. Často sa musíme uspokojiť s akceptovateľnou kvalitou prúdiaceho vzduchu v závislosti na aplikácii. Pokrok v oblasti výpočtového modelovania nám ale skrátil čas strávený v aerodynamických tuneloch a zároveň ušetril aj financie. V súčasnosti existuje úzka spolupráca medzi nimi na dosiahnutie čo najlepších výsledkov. The bachelor thesis is focused on a wind tunnel usage in the field of automotive industry. Nowadays, they are still the significant part in vehicle aerodynamics research. Specifically, at determining power actuating on vehicle, flow visualization, aero-acoustic measurements. Considering personal vehicles, reducing the drag and reducing the consumption are being accentuated. Aero-acoustic measurements are becoming more and more popular for improvement of driving comfort. Air-flow quality in wind tunnels directly affects the accuracy of the mentioned measurements. The effort is to minimize the accidental turbulence and reach uniform flow quality. Perfect quality of the air-flow will never be reached even though there is an optimal proposal of all sections from which the wind tunnels consist. Very often, we must be satisfied with the accepted flow quality according to the application. However, the progress in the field of computing modeling has reduced the time spent in wind tunnels and moreover it has saved finances. Currently, there is close cooperation between them to reach the best results possible. Klíčová slova: Wind tunnel; personal vehicle; drag; air flow quality; computing modeling Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Aerodynamické tunely pro osobní automobily

Bakalárska práca sa zaoberá použitím aerodynamických tunelov v oblasti automobilového priemyslu. V súčasnosti sú stále neoddeliteľnou súčasťou pri výskume aerodynamiky vozidiel. Konkrétne pri určovaní ...

Fabríci, Tomáš; Zeman, Radek; Rudolf, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Metagenomická analýza střevního mikrobiomu u zvířat dle typu diety
Spanakis, Martin; Čejková, Darina; Bartoň, Vojtěch
2023 - slovenský
Táto bakalárska práca sa zaoberá sekvenáciou mikrobiómu a jeho zložením. Zameriava sa na črevný mikrobióm zvierat, ktorý sa líši u zvierat s odlišnou stravou. Práca popisuje teoretické poznatky o metagenomickej analýze mikrobiómu, ako postupy pri odbere vzo- riek, rôzne metódy sekvenácie a spracovanie získaných dát. V praktickej časti práce je obsiahnutá príprava datasetu, ktorá zahŕňa zhromaždenie dát a ich prípravu na nasledu- júcu metagenomickú analýzu. Výsledkom práce je taxonomické zaradenie bakteriálnych druhov vo vzorkách a analýza ich diverzity podľa typu stravy jednotlivých živočíchov. This bachelor’s thesis deals with the sequencing of the microbiome and its composi- tion. It focuses on the gut microbiome of animals, which differs among animals with different diets. The work describes theoretical knowledge about metagenomic analysis of the microbiome, such as sampling procedures, various sequencing methods and data processing. The practical part of the work includes the preparation of the dataset, which includes the collection of data and their preparation for the following metagenomic anal- ysis. The result of the work is the taxonomic classification of bacterial species in the samples and the analysis of their diversity according to the type of diet of individual animals. Klíčová slova: microbiome; metagenome; sequencing; DNA; sample; 16S rRNA; FastQC; Fastp; QIIME2; taxonomy; diversity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metagenomická analýza střevního mikrobiomu u zvířat dle typu diety

Táto bakalárska práca sa zaoberá sekvenáciou mikrobiómu a jeho zložením. Zameriava sa na črevný mikrobióm zvierat, ktorý sa líši u zvierat s odlišnou stravou. Práca popisuje teoretické poznatky o ...

Spanakis, Martin; Čejková, Darina; Bartoň, Vojtěch
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Aplikace pro výuku psaní
Gradoš, Matej; Gavenčiak, Michal; Mekyska, Jiří
2023 - slovenský
Písanie je činnosť, ktorá nás sprevádza od mladého veku takmer každý deň. So správnym držaním písacej pomôcky sa deti začínajú zoznamovať už v predškolskom veku a to predovšetkým pri aktivitách spojených s kreslením. Pri nástupe do prvých ročníkov základných škôl, začínajú deti s písaním a trénujú ho do špeciálnych zošitov – písaniek. Osvojenie si tejto činnosti si vyžaduje skvelé prepojenie jemnej motoriky a percepčných schopností. Cieľom tejto práce je presunúť tréning písania do online prostredia a navrhnúť aplikáciu pre tablety Apple iPad s Apple Pencil stylusom, ktorá umožní deťom samoštúdium interaktívnou formou a to od obťahovania kriviek, cez základné elementy písmen až po písanie celých slov. Vytvorením databázy cvičení vieme doplniť písanky v tlačenej podobe a sledovať tak nielen výsledok písania, ale tiež celý jeho priebeh a zachytiť dáta o pohybe, naklonení pera a tlaku na hrot. Takto získané dáta sú skvelou pomôckou pri zdokonaľovaní sa a nadobudnutí istoty pri písaní. Writing is an activity that accompanies us almost every day from a very young age. Children begin to familiarize themselves with the proper grip of a writing tool as early as preschool, primarily through activities related to drawing. Upon entering the early grades of elementary school, children start writing and practice it in special notebooks called „písanka“. Mastering this skill requires a strong connection between fine motor skills and perceptual abilities. The aim of this bachelor’s thesis is to transfer writing practice to an online environment and design an application for Apple iPad tablets with the Apple Pencil stylus, which enables children to engage in self-study through interactive means, ranging from tracing curves and basic letter elements to writing complete words. By creating a database of exercises, we can supplement traditional printed exercise book and thus monitor not only the result of handwriting but also its entire progression, capturing data on pen movement, tilt, and pressure The data obtained this way serves as an excellent tool for improvement and gaining confidence in writing. Klíčová slova: handwriting; handwriting remediation; iPad; Apple Pencil; PencilKit; graphomotor exercises Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Aplikace pro výuku psaní

Písanie je činnosť, ktorá nás sprevádza od mladého veku takmer každý deň. So správnym držaním písacej pomôcky sa deti začínajú zoznamovať už v predškolskom veku a to predovšetkým pri aktivitách ...

Gradoš, Matej; Gavenčiak, Michal; Mekyska, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze