Použitá omezení (3)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 2501
Publikováno od do

Recyklace moderních automobilů
Borik, Matúš; Charvát, Pavel; Štětina, Josef
2023 - anglický
Zem čelí nadmernému prekračovaniu recyklačných limitov organických a anorganických surovín, čo spôsobuje nedostatočnú absorpciu skleníkových plynov. Automobilový priemysel sa v posledných desaťročiach rapídne rozbehol a má na tom svoj podiel. Významný negatívny vplyv na rast výroby automobilov má ťažba zdrojov, ktorá prináša niekoľko environmentálnych problémov, ako je vyčerpanie zdrojov, neudržateľnosť životného prostredia, ktorá vedie ku globálnemu otepľovaniu, a zdravotné problémy spojené s ťažbou zdrojov a výrobou automobilov. Ak sa má udržať úroveň používania automobilov, hlavným riešením je zamerať sa na recykláciu a výrobu ekologických vozidiel. Výskum recyklačných metód moderných vozidiel a ich analýza je zameraním tejto bakalárskej práce, ktorej konkrétnym cieľom poskytnúť náhľad rôznych typov recyklačných postupov. Prvá časť sa zaoberá všeobecnými princípmi recyklácie a recykláciou vozidiel po častiach. Následne práca presúva svoju pozornosť na obnoviteľné zdroje a ich využitie v automobilovom priemysle (elektromobily) a recykláciu moderných automobilov vyradených z prevádzky. Posledná časť prináša bližší pohľad na možnosti skladovania energie z obnoviteľných zdrojov, špecificky na vodíka (H2), jeho využitie v palivových článkoch, recykláciu vodíkových automobilov a budúcnosť pohonu. Práca konzultovaná s expert inžinierom danej oblasti. The Earth has been facing a large overuse of recycling limits regarding organic and inorganic raw materials, causing a lack of capacity for greenhouse gas absorption. The automobile industry has taken off rapidly in recent decades and has a stake in this issue. A significant negative impact on car production growth is resource extraction, which brings up several environmental concerns, such as the depletion of resources, the environmental unsustainability that leads to global warming, and health concerns connected to the source extraction and car production. If the level of car use is to be maintained, the main solution is to focus on recycling and the production of eco-friendly vehicles. Recycling methods´ research for modern vehicles and their analysis is the aim of this bachelor’s thesis, with a goal to provide an overview of different types of recycling procedures. The first part tackles general recycling principles and the recycling of vehicles, part by part. Afterwards, the thesis shifts its attention toward renewable sources and their utilization in the automotive industry (electric vehicles), and the recycling of end-of-use modern cars. The last part brings a close look at renewable energy storage options, specifically hydrogen (H2), its fuel cell application, recycling of hydrogen cars, and the future of propulsion. The thesis is discussed with an expert engineer in the field of alternative drives. Klíčová slova: Recycling; Electric Vehicles; Hydrogen; Environment; Scrapped Cars; Black Mass; Lithium; Emissions; Batteries; Renewable Sources; Ecological Impact; Rare Earth Elements; Recyklácia; elektrické vozidlá; vodík; životné prostredie; vyradené autá; čierna hmota; lítium; emisie; batérie; obnoviteľné zdroje; ekologický vplyv; prvky vzácnych zemín Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Recyklace moderních automobilů

Zem čelí nadmernému prekračovaniu recyklačných limitov organických a anorganických surovín, čo spôsobuje nedostatočnú absorpciu skleníkových plynov. Automobilový priemysel sa v posledných desaťročiach ...

Borik, Matúš; Charvát, Pavel; Štětina, Josef
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Debayerizace RAW fotografie pomocí hluboké neuronové sítě
Balušík, Peter; Myška, Vojtěch; Rajmic, Pavel
2023 - anglický
Táto práca sa zaoberá problémom debayerizácie a to konkrétne debayerizáciou pomocou deep image prior. Deep image prior (DIP) je koncept riešenia bežných rekonštrukčných problémov použitím netrénovaných konvolučných neurónových sietí. Jedinou vstupnou informáciou je obrázok, ktorý bol nejakým spôsobom poškodený. Cieľom tejto práce je zistiť, či je DIP použitelná metóda na problémy debayerizácie. Taktiež bola navrhnutá nová debayerizačná metóda založená na DIP a porovnaná s bežnými debayerizačnými metódami. Rôzne mozaikové farebné filtre (CFAs) boli otestované na zistenie plného potenciálu navrhnutej metódy. Číselné porovnanie bolo spravené použitím rôznych metód hodnotenia. Na základne tohto porovnania, zvolená metóda preukázala podobné, v niektorých prípadoch aj lepšie, výsledky ako Malvarova debayerizačná metóda. Vizuálne, navrhovaná metóda ukázala podobné výsledky k najkvalitnejšej metóde v experimentoch – Menonovej debayerizačnej metóde. Dodatočne, spriemerovanie posledných pár obrázkov optimizačného procesu prinieslo pozitívne výsledky vzhľadom na číselné porovnanie. Aj keď navrhovaná metóda priniesla zaujímavé výsledky, ukázalo sa, že je mimoriadne výpočetne náročná v porovnaní s ďaľšími bežnými debayerizačnými metódami. This thesis focuses on the problem of demosaicing; specifically, demosaicing using deep image prior. Deep image prior (DIP) is a concept that uses untrained convolutional neural networks to solve common reconstruction problems, with the only input information being an image degraded in some way. The aim of this thesis is to find out whether the DIP is a viable method for demosaicing problems. A new demosaicing method based on DIP is proposed and compared with common demosaicing methods. Different color filer arrays (CFAs) were tested to see the full potential of the proposed method. A numerical comparison was made using a variety of assessment methods. Based on this comparison, the proposed method proved to be similar, in some cases even better than the widely used Malvar’s demosaicing method. Visually, the proposed method displayed similar results to the finest method in the experiments – the Menon’s demosaicing method. Additionally, averaging the last few images of the optimization process proved to bring positive results in terms of numerical comparison. Even though the proposed method brought some interesting results, it turned out to be extremely computationally challenging when compared with other common demosaicing methods. Klíčová slova: artificial neural network; Bayer filter; color filter array; convolutional neural network; Deep Image Prior; demosaicing; image restoration; inpainting; Malvar’s demosaicing method; Menon’s demosaicing method; X-Trans filter; Bayerov filter; debayerizácia; Deep Image Prior; konvolučná neurónová sieť; Malvarova debayerizačná metóda; Menonova debayerizačná metóda; mozaikový farebný filter; rekonštrukcia obrazu; umelá neurónová sieť; vyplňovanie obrazu; X-Trans filter Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Debayerizace RAW fotografie pomocí hluboké neuronové sítě

Táto práca sa zaoberá problémom debayerizácie a to konkrétne debayerizáciou pomocou deep image prior. Deep image prior (DIP) je koncept riešenia bežných rekonštrukčných problémov použitím ...

Balušík, Peter; Myška, Vojtěch; Rajmic, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Pokročilá vizualizace trénování neuronových sítí
Kuchta, Samuel; Kesiraju, Santosh; Beneš, Karel
2023 - anglický
Cílem této práce je navrhnout metody vizualizace, a analyzovat nimi jevy vznikající během trénování neuronových sítí, na základě kterých by mohly být zjištěny nové poznatky ohledně hlubokého učení. V této práci byl vytvořen program, který testuje dopad na trénování za použití různých technik, a vizualizuje výsledky trénování pomocí různých metod. Tato práce představuje dvě metody vizualizace tréninkového procesu. První metoda je zobrazení plochy okolo cesty trénovaného modelu pomocí průměrování bodů cesty váhovanými jejich vzdáleností od zobrazovaného bodu. Druhá metoda je zobrazení velikosti kroků během učení. Výsledek práce je znázorněn grafy, a diskuzí nad jevy zachycenými vizualizacemi. This work aims to propose visualization methods and analyze with them the phenomena arising during the training of neural networks, based on which new knowledge regarding deep learning could be discovered. In this work, a program was created that tests the impact of training using different techniques and visualizes the training results using different methods. This work presents two methods of visualization of the training process. The first method displays the area around the path of the trained model by averaging the path's points weighted by their distance from the displayed point. The second method is to display step sizes during learning. The result of the work is represented by graphs and a discussion of the phenomena captured by the visualizations. Klíčová slova: Neural networks; gradient size; machine learning; loss function.; Neuronové sítě; velikost gradientu; strojové učení; účelová funkce. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pokročilá vizualizace trénování neuronových sítí

Cílem této práce je navrhnout metody vizualizace, a analyzovat nimi jevy vznikající během trénování neuronových sítí, na základě kterých by mohly být zjištěny nové poznatky ohledně hlubokého učení. V ...

Kuchta, Samuel; Kesiraju, Santosh; Beneš, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj společnosti
Jargalsaikhan, Cuong; Budík, Jan; Konečná, Zdeňka
2023 - anglický
Obsahem této bakalářské práce je návrh podnikatelského záměru na založení a rozvoj společnosti. Konkrétněji byl navržen podnikatelský plán pro připravovanou společnost s názvem CBDlevnecz, která se specializuje na B2B a CBD (Technické konopí) model eshopu. První část je věnována teoretickým východiskům, která zahrnují vysvětlení klíčových slov a témat, která jsou potřebná pro vypracování praktické části bakalářské práce. Praktická část obsahuje analýzu současného stavu a vlastní návrh řešení. Metody a nástroje, které jsou pro analýzu použity, jsou například PESTLE analýza nebo Porterova analýza pěti sil. The content of this bachelor´s thesis is a business plan proposal for an establishment and development of a company. To be more specific a business plan was proposed for an upcoming company named CBDlevnecz, which is specialized in B2B and CBD (Technické konopí) e-commerce shop model. The first part is dedicated to theoretical bases, which include explanations of keyword and topics, that are needed in order to elaborate the practical part of bachelor´s thesis. Practical part includes analysis of the current state and own proposal for solution. Methods and tools that are used for analysis are for instance PESTLE analysis or Porter´s five forces analysis. Klíčová slova: Enterprise; entrepreneur; entrepreneurship; planning; business plan; PESTLE analysis or Porter´s five forces analysis; 4P´s; marketing mix; financial plan; risks.; Podnik; podnikatel; podnikání; plánování; podnikatelský plán; PESTLE analýza nebo Porterova analýza pěti sil; 4P´s; marketingový mix; finanční plán; rizika. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj společnosti

Obsahem této bakalářské práce je návrh podnikatelského záměru na založení a rozvoj společnosti. Konkrétněji byl navržen podnikatelský plán pro připravovanou společnost s názvem CBDlevnecz, která se ...

Jargalsaikhan, Cuong; Budík, Jan; Konečná, Zdeňka
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Konvenční a obnovitelná energetika v číslech
Mičánek, Jiří; Paar, Martin; Vyčítal, Václav
2023 - anglický
Tato práce hodnotí možné budoucí energetické mixy pro Českou republiku. Uvádí údaje týkající se jednotlivých dostupných energetických zdrojů se zaměřením na výrobu elektřiny. Emise skleníkových plynů a další relevantní parametry jsou váženy a použity k hodnocení různých návrhů pomocí Pughovy matice, která umožňuje objektivně kvantifikovat scénáře. Pro zjištění názorů veřejnosti a ověření, zda se údaje dostupné prostřednictvím výzkumu shodují s jejími názory, je použit průzkum. Metodiky použité k hodnocení scénářů jsou podrobeny kritice a jsou uvedena doporučení, které z nich by měly být vyřazeny a jak zlepšit opakovanou analýzu. This work evaluates the potential future energy mixes for the Czech Republic. It presents data related to each of the available energy resources, focusing on electricity generation. Greenhouse gas emissions and other relevant parameters are weighted and used to rank a variety of proposals using a Pugh Matrix to quantify the scenarios objectively. A survey is used to capture the opinions of the public and to verify if the data available through research aligns with their views. Criticism is provided for the methodologies used to rank the scenarios, and recommendations are given on which should be discarded, and how to improve a repeat analysis. Klíčová slova: Energy Mix; Energy Resources; Electricity Generation; Greenhouse Gas Emissions; Renewables; Pugh Matrix; Czech Republic; Energetický mix; energetické zdroje; výroba elektřiny; emise skleníkových plynů; obnovitelné zdroje; Pughova matice; Česká republika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Konvenční a obnovitelná energetika v číslech

Tato práce hodnotí možné budoucí energetické mixy pro Českou republiku. Uvádí údaje týkající se jednotlivých dostupných energetických zdrojů se zaměřením na výrobu elektřiny. Emise skleníkových plynů ...

Mičánek, Jiří; Paar, Martin; Vyčítal, Václav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Využití odpadního tepla z průmyslového sušiče prádla
Kyzlinková, Gabriela; Horňák, David; Máša, Vítězslav
2023 - anglický
Každým dnem slýcháme o problémech spojených s cenami energií, které neustále rostou a o neudržitelnosti neobnovitelných zdrojů se snahou využít každý joule energie, který máme k dispozici. Tyto problémy se pojí s využitím odpadního tepla, což je hlavním motivem této bakalářské práce. V ideální situaci by bylo možné využití veškerého tepla, které z procesů volně uniká bez dalšího zužitkování. Tato bakalářská práce se zabývá prádelenským procesem, a to zejména využitím odpadního tepla z průmyslových sušičů prádla. Teplo ve spalinách v sušičích se nevyužívá a hlavním důvodem je výskyt textilního otěru z prádla, což způsobuje riziko zanešení systému pro využití odpadního tepla. Práce posuzuje možný přínos využití tohoto odpadního tepla. Pozornost bude věnována výpočtu odpadního tepla z několika sušičů z prádelenského průmyslu a stejně tak porovnání ekonomického zhodnocení. V této studii bylo zjištěno, že při využití tohoto odpadního tepla můžeme dosáhnout až 89 kW tepelného výkonu. Rekuperované teplo může být využito k ohřevu vodu, což by vedlo ke snížení provozních nákladů. Zvolen byl plášťový a trubkový výměník, kde by v případě denního čištění došlo ke snížení textilního otěru. Výsledky této práce mohou být aplikovány do nejrůznějších průmyslových prádelen. On daily basis we listen to issues associated with energy prices constantly increasing, non-renewable resources running out and challenges to utilize every joule of energy possible. These issues can be addressed by waste heat recovery which has become the main topic of this thesis. The ideal situation would be to recover all the heat that industrial processes release without use. The thesis focuses on laundry industry and especially waste heat recovery from industrial laundry dryers. The heat in the flue gas from dryers is not used in laundries mainly because it contains small textile particles from laundry and there is a risk of fouling of the waste heat recovery system. The thesis assesses the potential benefit of using this waste heat. Main focus was on calculation of waste heat from multiple laundry dryers located in an industrial laundry facility as well as its economic evaluation. It was found that the recovery of this waste heat can bring up to 89 kW of heat output in this case study. Recuperated heat can be utilized for water heating, and thereby reduce the operating costs of the process. Shell and tube heat exchanger was proposed as the best solution if cleaned daily to minimize presence of the textile residues. The result of the thesis can find application in a number of laundry facilities. Klíčová slova: laundry process; waste heat recovery; heat exchanger; industrial laundry dryer; prádelenský proces; využití odpadního tepla; tepelný výměník; průmyslový sušič prádla Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití odpadního tepla z průmyslového sušiče prádla

Každým dnem slýcháme o problémech spojených s cenami energií, které neustále rostou a o neudržitelnosti neobnovitelných zdrojů se snahou využít každý joule energie, který máme k dispozici. Tyto ...

Kyzlinková, Gabriela; Horňák, David; Máša, Vítězslav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Snímače pro elektromagnetickou detekci částečných výbojů
Pločeková, Natália; Čáp, Martin; Drexler, Petr
2023 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem externího typu UHF sensoru, který bude umístněný na štěrbině transformátorové nádoby. V prvním kroku byl vlnovod-koax adaptér simulován v programu Ansys HFSS. Na základě poznatků byl zkonstruován sensor. Sensor využívá pro měření dva typy buzení vlnovodu, buzení proudovou sondou a buzení magnetickou smyčkou. Simulovaný a vyrobený sensor je porovnán z hlediska funčnosti a citlivosti. This bachelor thesis is focused on the design of an external type of UHF sensor, which will be placed in the gap of the transformer vessel. First, the waveguide-to-coax adapter is simulated in Ansys HFSS software. Based on the piece of knowledge, the sensor was constructed. The sensor uses two types of waveguide couplers for measuring, monopole probe and loop coupling. The simulated and constructed sensor is then compared for functionality and sensitivity. Klíčová slova: Power transformers; partial discharges; UHF method; external sensors; current probes and loop probes; waveguide-to-coax adapter; Ansys HFSS software; Výkonové transformátory; částečné výboje; UHF metoda; externí senzory; buzení proudovou sondou a buzení magnetickou smyčkou; vlnovod-koax adaptér; Ansys HFSS software Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Snímače pro elektromagnetickou detekci částečných výbojů

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem externího typu UHF sensoru, který bude umístněný na štěrbině transformátorové nádoby. V prvním kroku byl vlnovod-koax adaptér simulován v programu Ansys HFSS. ...

Pločeková, Natália; Čáp, Martin; Drexler, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Optimalizace systému Suricata prostřednictvím metadat
Shchapaniak, Andrei; Fukač, Tomáš; Šišmiš, Lukáš
2023 - anglický
Jak Internet stále roste a vyvíjí se, kybernetické útoky se stávají škodlivějšími a závažnějšími. Je tedy důležité mít účinné systémy detekce a prevence. Potřeba takových systémů se stává urgentnější, protože škody způsobené kybernetickými útoky mohou být pro jednotlivce i organizace katastrofické. Toto motivuje k vývoji vysoce výkonných systémů detekce a prevence, které jsou schopny efektivněji detekovat a bránit kybernetickým útokům. Tato bakalářská práce se konkrétně zaměřuje na jeden z těchto systémů -- Suricatu. Jedná se o IDS/IPS systém s otevřeným kódem, který je v průmyslu široce používán díky svým pokročilým schopnostem a flexibilitě. Základním cílem této práce je navrhnout, implementovat a vyhodnotit přenos metadat pro každý paket. Metadata mohou být přidána pomocí chytrých síťových karet (SmartNICs). DPDK Prefilter byl použit společně se Suricatou k simulaci specializovaného hardwaru. On dokáže simulovat přenos metadat do Suricaty. Dopad metadat a výsledky experimentálního hodnocení budou podrobně popsány na konci této bakalářské práce. As the Internet continues to grow and evolve, cyber-attacks have become more harmful and severe. Therefore, it is important to have effective detection and prevention systems. The need for such systems is becoming more demanding because the damage caused by cyber-attacks can be devastating to individuals and organizations. This motivates the development of high-performance detection and prevention systems that are able to detect and prevent cyber-attacks in a more effective way. Specifically, this thesis is focused on one of such systems -- Suricata. It is an open-source IDS/IPS system that is widely used in the industry due to its advanced capabilities and flexibility. The ultimate goal of the thesis is to design, implement and evaluate the transmission of per-packet metadata. Metadata could be added by smart network interface cards (SmartNICs). DPDK Prefilter was used in conjunction with Suricata to simulate the specialized hardware. It can simulate the transmission of metadata to Suricata. The impact of metadata and the results of the experimental evaluation will be discussed in detail at the end of this bachelor's thesis. Klíčová slova: Suricata; AF_PACKET; DPDK; Prefilter; IDS; IPS; Suricata optimization; Metadata; eBPF; Network monitoring.; Suricata; AF_PACKET; DPDK; Prefilter; IDS; IPS; Optimalizace Suricaty; Metadata; eBPF; Monitorování sítě. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Optimalizace systému Suricata prostřednictvím metadat

Jak Internet stále roste a vyvíjí se, kybernetické útoky se stávají škodlivějšími a závažnějšími. Je tedy důležité mít účinné systémy detekce a prevence. Potřeba takových systémů se stává urgentnější, ...

Shchapaniak, Andrei; Fukač, Tomáš; Šišmiš, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Klasifikace pomocí neuronových sítí v prostředí Keras
Pyšík, Michal; Burgetová, Ivana; Bartík, Vladimír
2023 - anglický
Tato práce zkoumá problematiku klasifikace pomocí umělých neuronových sítí s využitím knihovny Keras, poskytující vysokoúrovňové rozhraní pro práci s umělými neuronovými sítěmi v programovacím jazyce Python. Cílem práce je prozkoumat rozsáhlé možnosti této knihovny v oblasti klasifikace a porovnat různé typy a topologie umělých neuronových sítí formou experimentů na vybraných datasetech, což je doplněno jednoduchou experimentální aplikací sloužící především jako rozhraní pro tyto experimenty. This thesis examines the problematics of classification using artificial neural networks within use of the Keras framework, a high-level deep learning API for the Python programming language. The aim of the thesis is to discover the diverse options Keras has to offer in the field of classification, and to compare different types and topologies of artificial neural networks in the form of experiments on selected datasets, complemented by a simple experimental application whose main purpose is to provide an interface for these experiments. Klíčová slova: Keras; Tensorflow; classification; artificial neural networks; types of neural networks; topologies of neural networks; comparison of neural networks; multilayer perceptrons; convolutional neural networks; recurrent neural networks; experiments; Keras; Tensorflow; klasifikace; umělé neuronové sítě; typy neuronových sítí; topologie neuronových sítí; porovnání neuronových sítí; vícevrstvé perceptrony; konvoluční neuronové sítě; rekurentní neuronové sítě; experimenty Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Klasifikace pomocí neuronových sítí v prostředí Keras

Tato práce zkoumá problematiku klasifikace pomocí umělých neuronových sítí s využitím knihovny Keras, poskytující vysokoúrovňové rozhraní pro práci s umělými neuronovými sítěmi v programovacím jazyce ...

Pyšík, Michal; Burgetová, Ivana; Bartík, Vladimír
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Efektivní redukce konečných automatů
Molnárová, Veronika; Havlena, Vojtěch; Lengál, Ondřej
2023 - anglický
Konečný stavový automat je matematický model popisujúci stroj vykonávajúci výpočet na zadanom vstupe cez postupnosť stavov. Za posledné storočie si tento koncept našiel využitie v rôznych odvetviach informatiky od správania postáv vo videohrách po kompilátory. Pokým automat popisuje jeden jazyk, ten môže byť reprezentovaný nekonečným množstvom rôznych automatov. Keďže veľkosť týchto automatov sa líši, pre zaistenie čo najefektívnejšej práce chceme nájsť ten najmenší z nich. V tejto práci sa pozrieme na päť rôznych typov redukcie automatov. Najskôr sa budeme zaoberať troma známymi redukčnými algoritmami, menovite to bude minimalizácia deterministického automatu, redukcia pomocou relácie simuláciu a redukcia pomocou prevodu na kanonický reziduálny automat. Tieto redukcie boli implementované v jazyku C++ a otestované na skúšobnom vzorku automatov pre porovnanie výsledkov jednotlivých redukcií. Posledne sme sa pozreli na možnosť redukovať konečný stavový automat pomocou SAT a QBF solverov. Vytvorili sme množinu pravidiel pre každý solver pre tvorbu klauzule v konjunktnej normálnej forme, ktorá dokáže jednoznačne reprezentovať automat v Booleovej algebre. S využitím tohto faktu sme vytvorili nový spôsob redukcie nedeterministického automatu. A finite state automaton is a mathematical model used to describe a machine that performs a computation on the given input over a series of states. In the last century, it has found many uses in different fields of information technology, from video game character behavior to compilers. While each automaton denotes its language, one language can be represented by an infinite number of different automata. As these automata vary in size, to ensure the most efficient work with them, we want to find the smallest one possible. In this thesis, we are going to look at five different types of automata reductions. Firstly, we will talk about three known reduction algorithms, which are the minimization of deterministic automata, the reduction based on a relation of simulation, and the reduction by transformation into a canonical residual automaton. These reductions were implemented in C++ and tested on a sample set of automata to compare their results. Lastly, we looked at the possibility of reducing finite state automata using Boolean satisfiability problem (SAT) and quantified Boolean formula (QBF) solvers. We are presenting a set of rules for each solver for generating a clause in conjunctive normal form (CNF), which can precisely represent the given automaton in Boolean algebra. We used this fact to create a new method of nondeterministic automata reduction. Klíčová slova: finite state automata; automata reduction; minimal deterministic automata; simulation; residual automata; SAT solver; QBF solver; konečné stavové automaty; redukcia automatov; minimálny deterministický automat; simulácia; reziduálny automat; SAT solver; QBF solver Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Efektivní redukce konečných automatů

Konečný stavový automat je matematický model popisujúci stroj vykonávajúci výpočet na zadanom vstupe cez postupnosť stavov. Za posledné storočie si tento koncept našiel využitie v rôznych odvetviach ...

Molnárová, Veronika; Havlena, Vojtěch; Lengál, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze