Počet nalezených dokumentů: 2712
Publikováno od do

Vývoj sociálních medií
Boček, Lukáš; Froehling, Kenneth; Sedláček, Pavel
2024 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá historií sociálních médií a příklady těch nejznámějších a nejpoužívanějších z nich. Sociální média se v posledních letech stala neodmyslitelnou součástí moderního života a změnily nejen jeho tempo, ale i mezilidské vztahy. Práce popisuje sociální média od jejich vzniku až po současnost a popisuje vývoj jednotlivých sociálních sítí a přichází s důvody jejich úspěchu, či naopak neúspěchu. Práce se navíc zaměřuje na současný stav sociálních sítí a zároveň poskytuje výzkum zaměřený na uživatele sociálních sítí v České republice. Výzkum se zabývá kromě využívání jednotlivých platforem také zkušenostmi uživatelů se závislostí na sociálních médiích. Tato závislost je v práci dále rozebrána. Práce se zaměřuje na výhody a nevýhody využívání sociálních sítí a také na bezpečnostní rizika s nimi spojená. In this thesis, history and examples of the most popular social networking sites are analyzed. Social media have become a significant part of modern life over the last few years. They changed the pace of human life and interactions between people. The history of social media from its origin to modern times is covered in this thesis, describing the evolution of individual platforms and providing reasons for their success or, on the other hand, extinction. In addition, the thesis concludes the current state of the media and also provides research, which is focused on social media users in the Czech Republic. The research is not only focused on the social media platforms usage, but also the experience of users with social media with focus on addiction. The addiction is described in the thesis, as well as social media advantages and disadvantages and also security risks, which users can experience while using social networking sites. Klíčová slova: Social media; History of social media; Current state of social media; Addiction; Security risks; Sociální sítě; Historie sociálních sítí; Současný stav sociálních sítí; Závislost; Bezpečnostní rizika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vývoj sociálních medií

Tato bakalářská práce se zabývá historií sociálních médií a příklady těch nejznámějších a nejpoužívanějších z nich. Sociální média se v posledních letech stala neodmyslitelnou součástí moderního ...

Boček, Lukáš; Froehling, Kenneth; Sedláček, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Sebevzdělávání jako nezbytná součást profesního vývoje jazykově orientovaného profesionála
Schneebaum, Tobias; Jašková, Jana; Langerová, Petra
2024 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá konceptem sebeřízeného učení a jeho klíčovými složkami. Úvodní kapitoly začínají krátkými historickými milníky a poté se věnují významným teoriím, které utvářely koncept sebeřízeného učení. Poté je vysvětlen význam sebeevaluace pro rozvoj dovedností, následovaný velkým vlivem, který mají učitelé na sebevzdělávání, se zaměřením na teoretický model SSDL. Motivace, jakožto klíčový prvek, je popsána s důrazem na „self-determination theory“, přičemž teorie rozlišuje dva typy motivace, což vede k závěrečné podkapitole, která se zaměřuje na různé faktory ovlivňující motivaci. Aspekty zkoumané v této práci by mohly rozšířit povědomí o tomto důležitém konceptu a významu jeho širokého uplatnění. This bachelor’s thesis explores the concept of self-directed learning and its crucial components. The initial chapters start with a few historical milestones and then discuss significant theories that shaped the concept of self-learning. Afterwards, the importance of self-evaluation for skill development is explained, followed by the great influence that teachers have on self-education, with a focus on a theoretical model of SSDL. Motivation, a key element for effective learning, is described with an emphasis on self-determination theory, distinguishing between theories’ two types of motivation, leading to the final subchapter that focuses on different factors that influence motivation. The aspects examined in this thesis might broaden awareness of this important concept and the significance of its widespread application. Klíčová slova: Self-directed learning; self-learning; autonomy; self-evaluation; teacher influence; motivation; intrinsic motivation; extrinsic motivation; Sebeřízené učení; sebevzdělávání; autonomie; sebeevaluace; vliv učitele; motivace; intrinsická (vnitřní) motivace; extrinsická (vnější) motivace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Sebevzdělávání jako nezbytná součást profesního vývoje jazykově orientovaného profesionála

Tato bakalářská práce se zabývá konceptem sebeřízeného učení a jeho klíčovými složkami. Úvodní kapitoly začínají krátkými historickými milníky a poté se věnují významným teoriím, které utvářely ...

Schneebaum, Tobias; Jašková, Jana; Langerová, Petra
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Bezpečnostní rizika senzorů v mobilních zařízeních
Henclová, Kateřina; Polčák, Libor; Hranický, Radek
2024 - anglický
Tato práce představuje hrozby pro mobilní bezpečnost a soukromí, které představují mobilní senzory. Představuje rozhraní Generic Sensor API, mobilní senzory a způsoby jejich zneužití. Pomocí mobilních senzorů, jako je akcelerometr, gyroskop a magnetometr, tato práce demonstruje takový útok na mobilní senzory v prohlížeči. Zvoleným útokem je rozpoznávání aktivity, které provádí predikci aktivit pomocí strojového učení se slibnými výsledky a předpovídá správnou třídu aktivit přibližně v 69% případů napříč všech tříd. Pozornost je věnována také rozšíření JShelter a tomu, zda poskytuje ochranu před nežádoucím odhalením senzorů. This work presents the threats to mobile security and privacy exposed by mobile sensors. It introduces the Generic Sensor API, the mobile sensors, and ways they can be misused. Using the mobile sensors like the accelerometer, gyroscope and magnetometer, this work demonstrates such an attack on mobile sensors in the browser. The chosen attack is activity recognition, which performs its activity prediction using machine learning with promising results, predicting the correct activity class approximately 69% of the time across all classes. Focus is also given to the JShelter extension, and whether it provides protection against unwanted sensor exposure. Klíčová slova: Mobile sensors; Cybersecurity; Privacy; JShelter; Generic Sensor API; JavaScript; Activity recognition; Machine learning; Accelerometer; Gyroscope; Magnetometer; Mobilní senzory; kyberbezpečnost; soukromí; JShelter; Generic Sensor API; JavaScript; rozpoznávání aktivity; strojové učení; akcelerometr; gyroskop; magnetometr Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Bezpečnostní rizika senzorů v mobilních zařízeních

Tato práce představuje hrozby pro mobilní bezpečnost a soukromí, které představují mobilní senzory. Představuje rozhraní Generic Sensor API, mobilní senzory a způsoby jejich zneužití. Pomocí mobilních ...

Henclová, Kateřina; Polčák, Libor; Hranický, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vliv výrazů obličeje na 3D rozpoznávání podle obličeje.
Kováč, Peter; Goldmann, Tomáš; Pleško, Filip
2024 - anglický
Bakalárska práca "Vplyv výrazov tváre na rozpoznávanie tváre v 3D" sa zameriava na štúdium vplyvu výrazov tváre na presnosť rozpoznávania tváre v 3D. Prvé kapitoly skúmajú rôzne techniky 3D modelovania a ich využitie vrátane 3D morfovateľných modelov (3DMM), modelov blendshape a metód založených na neurónových sieťach ako FLAME (Faces Learned with an Articulated Model and Expressions). Práca následne predstavuje nový prístup k rekonštrukcii 3D modelov tvárí z 2D obrázkov a navrhuje hodnotiaci rámec na meranie vplyvu zmien výrazov tváre na rozpoznávanie tváre v 3D. Experimentálne výsledky ukazujú, ako rôzne výrazy, ako napríklad hnev, radosť a strach, ovplyvňujú presnosť rozpoznávania. Zistenia tejto práce prispievajú k hlbšiemu pochopeniu úlohy výrazov tváre v rozpoznávaní tváre v 3D a navrhujú možné zlepšenia na zvýšenie presnosti rozpoznávacích systémov. The thesis "The impact of facial expressions on 3D face recognition" focuses on studying the effect of facial expressions on the accuracy of 3D face recognition. The first chapters explore various 3D modeling techniques and their applications, including 3D Morphable Models (3DMMs), blendshape models, and neural network-based methods like FLAME (Faces Learned with an Articulated Model and Expressions). The thesis then presents a new approach for reconstructing 3D face models from 2D images and proposes an evaluation framework to measure the impact of facial expression changes on 3D face recognition. Experimental results demonstrate how different expressions, such as anger, happiness, and fear, influence recognition accuracy. The findings of this work contribute to a deeper understanding of facial expressions’ role in 3D face recognition and propose potential improvements for enhancing recognition systems. Klíčová slova: 3D face recognition; facial expressions; 3D Morphable Models; blendshape models; FLAME; DECA; landmark detection; 3D modeling; facial animation; 3D rozpoznávanie tvárí; výrazy tváre; 3D morfovateľné modely; modely blendshape; FLAME; DECA; detekcia bodov; 3D modelovanie; animácia tváre Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv výrazů obličeje na 3D rozpoznávání podle obličeje.

Bakalárska práca "Vplyv výrazov tváre na rozpoznávanie tváre v 3D" sa zameriava na štúdium vplyvu výrazov tváre na presnosť rozpoznávania tváre v 3D. Prvé kapitoly skúmajú rôzne techniky 3D ...

Kováč, Peter; Goldmann, Tomáš; Pleško, Filip
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Řízení aktivních prvků LEGO Technic z prostředí EV3
Blaško, Daniel; Polčák, Libor; Hranický, Radek
2024 - anglický
LEGO Mindstorms je populárna rada programovateľných kociek s rozsiahlou sadou funkcií, ktorá už 25 rokov pomáha učiť deti základy robotiky a počítačových vied, a ktorá sa teší širokej komunitnej podpore. Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť hardvérové a softvérové riešenia, ktoré zlepšia kompatibilitu medzi kockou Mindstorms EV3 a ostatnými motorizovanými LEGO súčiastkami, s primárnym zameraním sa na produktovú radu Power Functions. V rámci tejto práce boli v rôznych iteráciách vytvorené radiče, ktoré rozširujú možnosti kocky EV3 ovládať motory, s použitím vlastných návrhov dizajnov plošných spojov a 3D tlačených puzdier. Okrem nich boli vyvinuté softvérové kódovacie bloky, ktoré umožňujú kocke komunikovať s týmito radičmi a ďalšími UART zariadeniami. LEGO Mindstorms is a popular series of programmable bricks with an advanced set of functionality, which has been helping children learn the basics of robotics and computer science for 25 years and which enjoys wide community support. The goal of this bachelor's thesis is to provide hardware and software solutions to enhance the compatibility between the LEGO Mindstorms EV3 intelligent brick and other motorized LEGO parts, primarily focusing on the Power Functions product line. In this thesis, I will create motor drivers in several iterations that broaden the capabilities of the EV3 brick to control a large number of motors, using my designs for printed circuit boards and 3D-printed enclosures. Additionally, I will develop software code blocks for the EV3 that allow it to communicate with the aforementioned drivers, as well as other UART devices. Klíčová slova: LEGO; LEGO Mindstorms EV3; EV3-G Blocks; LEGO Power Functions; microcontroller; Arduino; ESP; motor driver; I2C; UART; printed circuit board; LEGO; LEGO Mindstorms EV3; EV3-G Bloky; LEGO Power Functions; mikrokontrolér; Arduino; ESP; motorový radič; I2C; UART; plošný spoj Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Řízení aktivních prvků LEGO Technic z prostředí EV3

LEGO Mindstorms je populárna rada programovateľných kociek s rozsiahlou sadou funkcií, ktorá už 25 rokov pomáha učiť deti základy robotiky a počítačových vied, a ktorá sa teší širokej komunitnej ...

Blaško, Daniel; Polčák, Libor; Hranický, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Potlačení šumu v rentgenových snímcích s využitím hlubokého učení
Říhová, Barbora; Jakubíček, Roman; Zemek, Marek
2024 - anglický
Technologie zobrazování pomocí rentgenových paprsků je základem zkoumání vnitřní struktury velké škály objektů a výsledky mohou být právě kvůli šumu kompromitovány. Tato práce se zabývá odstraňováním šumu v rentgenových projekcích pomocí hlubokého učení, které má schopnost adaptovat se na konkrétní problém. Práce obsahuje teoretickou rešerši zaměřenou na oblasti produkce a detekce rentgenových paprsků, šumu v rentgenových snímcích a neuronových sítí. Speciální kapitola je věnována popisu vybraného řešení, které je provedeno pomocí tvorby datasetu složeného z části z modelovaných rentgenových projekcí s následně implementovaným šumem odpovídající modelu v reálných snímcích a částečně ze sérií rentgenových projekcí získaných ze zařízení Rigaku nano3DX. K implementaci byla vybrána architektura konvoluční neuronové sítě RIDNet, vzhledem k tomu, že poskytuje v oblasti redukce šumu dobré výsledky. Byly natrénovány tři modely s použitím různých částí datasetu. Nejlepší výkon byl pozorován u modelů, u kterých byla při trénování použita reálná data. Jejich účinnost je srovnatelná s tradičními metodami jako BM3D. X-ray imaging technology is the foundation for exploring the internal structure of a wide range of objects, however the results can be compromised by noise. This thesis is focused on the removal of noise in X-ray projections using deep learning, that has the capability to adapt to a specific task. The thesis contains a theoretical investigation focusing on the areas of X-ray production and detection, noise in X-ray images, and neural networks. A special chapter is devoted to the description of the chosen solution, which is performed by creating a dataset partially consisting of modeled X-ray projections with the subsequent incorporation of noise corresponding to noise model in real images and partly from X-ray projection series. The RIDNet convolutional neural network architecture was selected for implementation, since it shows good result for denoising task. Three models were trained using different parts of the dataset. The best performance was observed for models, that used real data for training. Their performance is comparable to traditional methods such as BM3D. Klíčová slova: X-ray imaging; deep learning; noise; denoising; convolutional neural networks; rentgenové zobrazování; hluboké učení; šum; odstraňování šumu; konvoluční neuronové sítě Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Potlačení šumu v rentgenových snímcích s využitím hlubokého učení

Technologie zobrazování pomocí rentgenových paprsků je základem zkoumání vnitřní struktury velké škály objektů a výsledky mohou být právě kvůli šumu kompromitovány. Tato práce se zabývá odstraňováním ...

Říhová, Barbora; Jakubíček, Roman; Zemek, Marek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Gaussova puška
Martiška, Filip; Dvorský, Adam; Tomíček, Pavel
2024 - anglický
Táto práca sa zameriava na gausovu pušku, tiež známu ako reluktančná coilguna, čo je elektromagnetický urýchľovač, ktorý využíva elektromagnetickú indukciu a reluktanciu na pohon projektilu. Počiatočná časť tejto štúdie vysvetľuje základné fyzikálne princípy fungovania coilguny, vrátane elektromagnetickej indukcie a reluktancie. Následne práca skúma rôzne konštrukčné faktory, ktoré ovplyvňujú výkon coilguny. Nakoniec boli vykonané merania, postavený prototyp a uskutočnená optimalizácia. This work focuses on the coilgun, specifically the reluctance coilgun, an electromagnetic accelerator that utilizes electromagnetic induction and reluctance to propel a projectile. The initial section of this study explains the fundamental physical principles behind the coilgun’s operation, including electromagnetic induction and reluctance. Following this, the work examines various design factors that influence the coilgun’s performance. Finally, comprehensive measurements were conducted, a prototype was constructed, and subsequent optimizations were carried out. Klíčová slova: Coilgun; Electromagnetic gun; Projectile Propulsion; Electromagnetism; Design Optimization; Electromagnetic Accelerator; Military Applications; Reluktančná gausova puška; Gausova puška; Coilgun; Elektromagnetizmus; Projektilový pohon; Elektromagnetický urýchľovač; Vojenské aplikácie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Gaussova puška

Táto práca sa zameriava na gausovu pušku, tiež známu ako reluktančná coilguna, čo je elektromagnetický urýchľovač, ktorý využíva elektromagnetickú indukciu a reluktanciu na pohon projektilu. ...

Martiška, Filip; Dvorský, Adam; Tomíček, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Inovace v dopravním průmyslu
Kremiec, Tomáš; Rujbrová, Šárka; Jašková, Jana
2024 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem inovací v silniční, železniční a letecké dopravě. Jedná se o běžné dopravní prostředky, u kterých lze očekává další technologický vývoj, ať už v osobní nebo nákladní dopravě. Cílem této práce je nastudovat historický vývoj v jednotlivých odvětvích a následně se zabývat aktuálními tématy týkajícími se implementace umělé inteligence a řešení problematiky životního prostředí. Každý ze způsobů dopravy přispívá k širší komplexnosti dopravní scény tím, že poskytuje různý soubor výhod a obtíží. Provoz v našem stále více propojeném světě tyto dopravní prostředky společně usnadňují a vytvářejí tak dynamický a propojený systém. Praktická část práce dále důkladněji sleduje vývoj některých z klíčových prvků dopravy. Těmi jsou v tomto případě návěstidla a návěstní opakovače. Obě zařízení představují nedílnou součást železniční dopravy. Tomuto vývoji se věnuje tato práce, která si klade za cíl prostudovat přínosy inovací jednotlivých generací a problematiky spojené se zařazením do provozu. This bachelor thesis deals with the development of innovations in road, rail, and air transport. These common transport methods, crucial for both passengers and freight, are expected to see further technological development. The aim of this thesis is to study the historical development in the different sectors and then discuss current topics regarding the implementation of AI and the handling of environmental issues. Every mode of transportation contributes to the complexity of the broader transportation scene by providing a different set of advantages and difficulties. The operation of our increasingly interconnected world is facilitated by each of these means of transport, forming a dynamic and interconnected system. Practical part of the thesis also examines in more detail the development of some of the key components of transport. These are in this case signals and signal repeaters. Both of these devices represent an integral part of rail transport. These developments are the subject of this work, which aims to explore the benefits of each generation's innovations and the issues associated with putting them into service. Klíčová slova: Road transport; rail transport; air transport; artificial intelligence in transport; alternative fuels; signal devices; signal repeaters; Silniční doprava; železniční doprava; letecká doprava; umělá inteligence v dopravě; alternativní paliva; návěstidla; návěstní opakovače Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Inovace v dopravním průmyslu

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem inovací v silniční, železniční a letecké dopravě. Jedná se o běžné dopravní prostředky, u kterých lze očekává další technologický vývoj, ať už v osobní nebo ...

Kremiec, Tomáš; Rujbrová, Šárka; Jašková, Jana
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Strojové učení v audio efektech
Sychra, Jakub; Mošner, Ladislav; Černocký, Jan
2024 - anglický
Získávání hudebních efektů z mixovaných skladeb je složité téma, které vyžaduje znalosti jak v oblasti zpracování signálů, tak zkušenosti s audio inženýrstvím. Tato práce cílí na tvorbu systém, který by byl schopen identifikovat sekvence a parametry kytarových efektů z mixovaných skladeb. Trénovací data byla vytvořena za využití čistých kytarových zvuků z datasetu IDMT-SMT-Audio-Effects. Tyto data byla následně augmentována populárními kytarovými efekty (BitCrush, Chorus, Clipping, Compressor, Delay, Distortion, High-pass filter, Ladder filter, Low-pass filter, Limiter, Phaser a Reverb), které byly implementovány pomocí knihovny Pedalboard tvořící mezivrstvu mezi jazykem Python a standartními VST efekty. Samotný rozpoznávací systém je založený na architektuře VGGish, k níž jsou přidány klasifikační (přítomnost efektu) a regresní (parametry efektů) hlavy. Výkon modelu je hodnocen na základě přesnosti klasifikace a regrese, a také v neformálních poslechových testech. Reverse engineering audio effects from mixed tracks is a complex topic requiring signal processing and music engineering experience. This work aims at creation of a system capable of identifying the sequence and parameters of guitar effects from a mixed audio track. Training data was created using clean guitar sounds from IDMT-SMT-Audio-Effects, augmented by known effects (BitCrush, Chorus, Clipping, Compressor, Delay, Distortion, High-pass filter, Ladder filter, Low-pass filter, Limiter, Phaser and Reverb), all implemented with a Python wrapper around standard VST effects. The system is based on VGGish neural network architecture with several classification (presence of effects) and regression (parameters of effects) heads. The performance of the algorithm is evaluated on classification and regression accuracy, as well as in informal listening tests. Klíčová slova: sound; signal; audio effect; guitar; music; source separation; machine learning; neural network; zvuk; signál; zvukový efekt; kytara; hudba; separace zdrojů; strojové učení; neuronové sítě Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Strojové učení v audio efektech

Získávání hudebních efektů z mixovaných skladeb je složité téma, které vyžaduje znalosti jak v oblasti zpracování signálů, tak zkušenosti s audio inženýrstvím. Tato práce cílí na tvorbu systém, který ...

Sychra, Jakub; Mošner, Ladislav; Černocký, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Komparátor výsledků testů
Čerbák, Patrik; Kozák, David; Smrčka, Aleš
2024 - anglický
Tato bakalářská práce se zaobírá tématem testování OpenJDK ve firmě Red Hat a jak toto testování zefektivnit. Jeden z hlavních problémů při testování je porovnání, zda určitý test spadl pouze na jedné variantě testovací sady nebo na více variantách (jedna testovací sada se stejnými testy má mnoho variant – liší se například v operačních systémech, běhové architektuře, atd.). Kvůli tomuto je v této práci navrhnut a implementován nástroj pro porovnávání výsledků testů právě na odlišných varintách jedné testovací sady. Tento nástroj je implementován v programovacím jazyce Java a může běžet samostatně jako CLI program nebo ve speciálním webovém prostředí. Tento komparátor je zároveň součástí takzvaného Jtreg pluginu, což je open source rozšíření do nástroje Jenkins, které se používá v OpenJDK QA týmu firmy Red Hat. Samotný nástroj umožňuje spoustu věcí, například filtrování testovacích sad pro porovnání, vytvoření porovnávací tabulky spadlých testů, tabulky s podobností stack trace spadlých testů nebo třeba tabulky porovnávající výsledek sestavení jednotlivých testovacích sad. This bachelor's thesis deals with the topic of OpenJDK testing in Red Hat and how to make this testing more efficient. One of the main problems when testing is comparing whether a particular test failed on only one variant of a test suite or on multiple variants (one test suite with the same tests has many variants – they differ, for example, in operating systems, runtime architecture, etc.). Because of this, in this thesis, a tool is designed and implemented to compare test results on different variants of a test suite. This tool is implemented in the Java programming language and can run standalone as a CLI program or in a dedicated web environment. This comparator is also part of a so-called Jtreg plugin, which is an open source plugin to Jenkins that is used by the OpenJDK QA team at Red Hat. The tool itself allows you to do a lot of things, such as filtering test suites for comparison, creating a failed tests comparison table, a failed tests stack trace similarity table, or a table comparing the build result of individual test suites. Klíčová slova: comparator; OpenJDK; testing; Red Hat; quality assurance; Java; Jenkins; unit tests; JUnit; Jtreg; komparátor; OpenJDK; testování; Red Hat; quality assurance; Java; Jenkins; jednotkové testy; JUnit; Jtreg Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Komparátor výsledků testů

Tato bakalářská práce se zaobírá tématem testování OpenJDK ve firmě Red Hat a jak toto testování zefektivnit. Jeden z hlavních problémů při testování je porovnání, zda určitý test spadl pouze na jedné ...

Čerbák, Patrik; Kozák, David; Smrčka, Aleš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze