Počet nalezených dokumentů: 817
Publikováno od do

Communication Strategy and Analysis of Marketing Activities of Vykupto.cz
Štěchová, Pavlína
2014 - anglický
Hlavním cílem je navrhnout strategii, která povede ke zvýšení počtu registrovaných zákazníků na slevovém portálu Vykupto.cz. Dílčím cílem je zhodnotit současnou situaci a navrhnout možné vylepšení marketingové komunikace pro vybraný segment. The main goal is to design a strategy for increasing the number of registered customers at the discount portal Vykupto.cz. A supplementary goal will be to analyze the current situation and suggest possible improvements of the marketing communications for a selected segment. Klíčová slova: internetový marketing; komunikační strategie; slevový portál Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Communication Strategy and Analysis of Marketing Activities of Vykupto.cz

Hlavním cílem je navrhnout strategii, která povede ke zvýšení počtu registrovaných zákazníků na slevovém portálu Vykupto.cz. Dílčím cílem je zhodnotit současnou situaci a navrhnout možné vylepšení ...

Štěchová, Pavlína
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Med - jeho původ a označování v tržní síti
Bakrlíková, Veronika
2014 - český
Bakalářská práce se zabývá původem medu a jednotlivými způsoby označování druhů medu a částečně i jeho falšováním. Práce je rozdělena do několika částí: na stručný popis základních pojmů a definice medu, na hodnocení, původ a označování medu, dále na přípravu medu na prodej a požadavky zákazníků. Ve výsledcích práce pojednává o nedostatcích stávající legislativy při určování druhů medu a důležitosti označování pro informovanost zákazníka. Moje práce zahrnuje také příklady nejčastějších vad z kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce. V závěru práce se snažím navrhnout možné řešení toho, jak upřesnit označování medů na etiketách pro jednotnost a přesnost informací. The bachelor thesis deals with the origin of honey and different ways of labeling types of honey and even some of its falsification. The work is divided into several parts: a brief description of the basic concepts and definitions of honey, evaluation, origin and labeling of honey, as well as the preparation of honey on sale and customer requirements. In the results of the thesis discusses the shortcomings of the existing legislation in determining the types of honey and the importance of labeling for consumer informations. My work also includes examples of the most common defects of the control of the State Agricultural and Food Inspection Authority. In conclusion, I try to suggest possible solutions for to specify the labeling of honey on the label for uniformity and accuracy of information. Klíčová slova: falšování; med; označení; původ medu; zkoušení medu Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Med - jeho původ a označování v tržní síti

Bakalářská práce se zabývá původem medu a jednotlivými způsoby označování druhů medu a částečně i jeho falšováním. Práce je rozdělena do několika částí: na stručný popis základních pojmů a definice ...

Bakrlíková, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Med jako součást pečiva a kvalita pekařského medu
Hadravová, Kristýna
2014 - český
Bakalářská práce popisuje jakostní parametry medu a vlivy měnící jeho kvalitu. V první teoretické části je definován med a jeho jakostní parametry. Popisuje fyzikální vlastnosti a složení medu, které jsou důležité pro výslednou jakost pekařského výrobku. Zmiňují se zde škodlivé látky vznikající v pečivu při pečení. Dále je zde srovnána nor-ma Český med a vyhláška Pekařský med. Druhá část je zaměřena na základní metody hodnocení kvality medu a rozbor pekařských medů. Praktická část se zabývá mikrosko-pickou analýzou pekařského medu a zpracováním výsledků prováděné analýzy. V této části je také zmíněn výzkum monitorující výrobu českého tradičního medového pečiva. Čtyři dotázaní výrobci popsali nejnovější trendy a postupy ve výrobě pečiva. Závěr je věnován výsledkům hodnocení prováděných výzkumů a srovnání s normou. Bachelor thesis describes the parameters of honey quality and the effects of varying quality. In the first part there is defined honey and its quality parameters. Describes the physical properties and composition of honey which is important for the final quality of the bakery product. They are mentioned here harmful substances resulting in bread du-ring baking. There is also compared to standard Czech honey and bakery honey decree. The second part focuses on the basic methods of evaluating the quality of honey and bakery honey analysis. The practical part deals with the microscopic analysis of bakery honey and processing the results of the analysis. In this part is also mentioned research monitoring the production of the traditional Czech pastry with honey. Four respondents described the manufacturers of the latest trends and practices in the production of past-ry. The conclusion is devoted to the evaluation results of implementing research and comparison with the standard. Klíčová slova: jakostní parametry; med; pekařský med; pylová analýza; tradiční medové pečivo Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Med jako součást pečiva a kvalita pekařského medu

Bakalářská práce popisuje jakostní parametry medu a vlivy měnící jeho kvalitu. V první teoretické části je definován med a jeho jakostní parametry. Popisuje fyzikální vlastnosti a složení medu, které ...

Hadravová, Kristýna
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Med jako součást pečiva a kvalita pekařského medu
Hadravová, Kristýna
2014 - český
Bakalářská práce popisuje jakostní parametry medu a vlivy měnící jeho kvalitu. V první teoretické části je definován med a jeho jakostní parametry. Popisuje fyzikální vlastnosti a složení medu, které jsou důležité pro výslednou jakost pekařského výrobku. Zmiňují se zde škodlivé látky vznikající v pečivu při pečení. Dále je zde srovnána nor-ma Český med a vyhláška Pekařský med. Druhá část je zaměřena na základní metody hodnocení kvality medu a rozbor pekařských medů. Praktická část se zabývá mikrosko-pickou analýzou pekařského medu a zpracováním výsledků prováděné analýzy. V této části je také zmíněn výzkum monitorující výrobu českého tradičního medového pečiva. Čtyři dotázaní výrobci popsali nejnovější trendy a postupy ve výrobě pečiva. Závěr je věnován výsledkům hodnocení prováděných výzkumů a srovnání s normou. Bachelor thesis describes the parameters of honey quality and the effects of varying quality. In the first part there is defined honey and its quality parameters. Describes the physical properties and composition of honey which is important for the final quality of the bakery product. They are mentioned here harmful substances resulting in bread du-ring baking. There is also compared to standard Czech honey and bakery honey decree. The second part focuses on the basic methods of evaluating the quality of honey and bakery honey analysis. The practical part deals with the microscopic analysis of bakery honey and processing the results of the analysis. In this part is also mentioned research monitoring the production of the traditional Czech pastry with honey. Four respondents described the manufacturers of the latest trends and practices in the production of past-ry. The conclusion is devoted to the evaluation results of implementing research and comparison with the standard. Klíčová slova: jakostní parametry; med; pekařský med; pylová analýza; tradiční medové pečivo Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Med jako součást pečiva a kvalita pekařského medu

Bakalářská práce popisuje jakostní parametry medu a vlivy měnící jeho kvalitu. V první teoretické části je definován med a jeho jakostní parametry. Popisuje fyzikální vlastnosti a složení medu, které ...

Hadravová, Kristýna
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Příčiny fluktuace pracovního týmu ve vybrané společnosti
Kruťa, Adam
2014 - český
Bakalářská práce analyzuje současnou situaci v pracovním týmu vybrané společnosti spojenou s vysokou fluktuací. Teoretická východiska popisují problém fluktuace, prvky motivace a spokojenosti zaměstnanců. Tyto prvky jsou pomocí dotazníkového průzkumu vyhodnoceny tak, aby byly zjištěny skutečné a možné příčiny odchodu zaměstnanců ze společnosti a k nim jsou navržena účelná řešení, která mohou snížit fluktuaci zaměstnanců v pracovním týmu. V pracovním týmu společnosti je zaveden neefektivní kariérní růst operátora, který by bylo vhodné nahradit jiným, splňujícím požadavky operátorů. Více než 50 % současných zaměstnanců uvedlo jako případný důvod odchodu jinou pracovní příležitost, neodpovídající mzdové ohodnocení a výkonnostní odměny, náplň práce, nadřízeného, nedostatek času a malusy. Bývalí zaměstnanci se shodli, že konečným důvodem odchodu byl jejich nadřízený. Přínosné by bylo školení manažerských dovedností pro současné vedoucí pracovníky externími lektory, kteří jsou specialisty v oboru a pomohou tak vytvořit kvalitní zázemí pro management společnosti. K lepšímu chodu ve firmě jistě přispějí pravidelné průzkumy spokojenosti zaměstnanců, vyhodnocení operátora měsíce, vyhodnocení týmu měsíce, věrnostní benefity pro dlouhodobě zaměstnané operátory, diferenciace práce, nové prvky odměn, eliminace malusů, nová vedoucí pozice a intenzivnější informovanost operátorů. This Bachelor thesis analyzes the current situation (associated with high turnover) in the work team of selected company. Theoretical bases are describing problem of fluctuation, elements of motivation and satisfaction of employees. These elements are evaluated with the help of questionnaires and surveys so we can find out real and possible causes of employees leaving the company. Each of these causes has its own effective solutions which can reduce the turnover of employees in the team. There is an established inefficient career growth of an operator in the work teams which should be replaced by one meeting the requirements of the operators. The most common reasons for leaving are other job opportunities, salary, performance bonuses, job content, supervisor, lack of time and fees. This applies to more than 50% of the staff. Former employees have agreed that the final reason for leaving was their supervisor. Trainings of managerial skills by external lecturers which are specialists in the field could help create quality background for management of the company and would be beneficial for current leaders .Conducting regular surveys of the staff's satisfaction, evaluation of the operator of the month, evaluation of the team of the month, loyalty benefits of the long-term employed operators, differentiation of work, new kinds of rewards, fees elimination, new leadership and increased awareness of operators would help to run the company more efficiently. Klíčová slova: call centrum; fluktuace; motivace; operátor; spokojenost Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Příčiny fluktuace pracovního týmu ve vybrané společnosti

Bakalářská práce analyzuje současnou situaci v pracovním týmu vybrané společnosti spojenou s vysokou fluktuací. Teoretická východiska popisují problém fluktuace, prvky motivace a spokojenosti ...

Kruťa, Adam
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Communication of corporate social responsibility (CSR) policies within major Czech cement producers - appendix
Horník, Ondřej
2014 - anglický
Koncept společenské odpovědnosti firem (CSR) je fenomén na vzestupu- celo-světově, ale také lokálně v České republice (ČR). Práce se snaží prozkoumat, jaký přístup je praktikován k CSR konceptu v ČR v průmyslu výroby cementu. První část práce se zaměřuje na samotnou existenci politiky CSR v daném průmyslu a na to, jak je dané téma komunikováno s externími stakeholdery skrze nové a moderní komunikační kanály- online včetně využití sociálních médií/sítí. Další část výzkumu se zaměřuje na interní komunikaci CSR, tzn. komunikaci směrem k zaměstnancům. Výsledky jsou porovnány s počáteční hypotézou. Concept of corporate social responsibility (CSR) is a phenomenon on rise- world wide as well locally in Czech Republic. Thesis tries to research what approach to CSR concept in Czech cement industry is practiced. One part of research is focused on actual existence of CSR policy within the industry and communication of given topic towards external stakeholder via new, modern way- online including the us-age of social media/networks. Another part is focused on internal communication of CSR, communication toward the employees. Results of the research are com-pared with the initial hypothesis. Klíčová slova: komunikace online; socialní média/síť; společenská odpovědnost firem; udržitelný rozvoj; vnitřní a vnější komunikace; výrobci cementu Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Communication of corporate social responsibility (CSR) policies within major Czech cement producers - appendix

Koncept společenské odpovědnosti firem (CSR) je fenomén na vzestupu- celo-světově, ale také lokálně v České republice (ČR). Práce se snaží prozkoumat, jaký přístup je praktikován k CSR konceptu v ČR v ...

Horník, Ondřej
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Etologie tygra ussurijského v zajetí
Šmídová, Iveta
2014 - český
Tato práce se zaměřuje na život a chování tygra ussurijského, největší kočkovité šelmy žijící na naší planetě, a to v zajetí i ve volné přírodě. Ve své práci popisuji stav ohrožení i to, kde jsem získala vlastní zkušenosti s tímto zvířetem. Zabývala jsem se také charakteristikou tygra ussurijského, a to jeho výskytem, potravou, způsobem lovu, způsobem života, dorozumíváním, rozmnožováním a dalšími zajímavostmi. Dále jsem se věnovala chovu tygra v zajetí obecně, i z mých vlastních zkušeností. V poslední části jsem se zabývala životem tygra ussurijského v zajetí a srovnávala jsem život tygra v Oáze a v zoologické zahradě. V závěru stručně shrnuji práci a zamýšlím se nad problematikou ohrožení tygra ussurijského. This work focuses on the life and behavior of the Siberian tiger , the largest feline living on our planet , in captivity and in the wild. I describe a state of emergency, and where I gained my experience with this animal. I also dealed with characteristic Siberian tiger, and its occurrence, food, fishing method, way of hunting, communication, reproduction and other curiosities. Next, I focused on breeding tigers in captivity in general, from my own experience. In the last section I deal with life Siberian tiger in captivity and I compared the life of a tiger at the Oasis and in a zoo. In conclusion, briefly summarize the work and consider the issue of threats to Siberian tiger . Klíčová slova: chování tygra ussurijského; ohrožení tygra; pomoc pro tygry Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Etologie tygra ussurijského v zajetí

Tato práce se zaměřuje na život a chování tygra ussurijského, největší kočkovité šelmy žijící na naší planetě, a to v zajetí i ve volné přírodě. Ve své práci popisuji stav ohrožení i to, kde jsem ...

Šmídová, Iveta
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Rezistence hrachu k virovým patogenům
Buriánková, Zuzana
2013 - český
Klíčová slova: DAS-ELISA; hrách; PEMV Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Rezistence hrachu k virovým patogenům

Buriánková, Zuzana
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Význam dotací pro hospodaření zemědělského podniku
Dančová, Veronika
2013 - český
Klíčová slova: agrární politika; dotace; hospodářský výsledek podniku Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Význam dotací pro hospodaření zemědělského podniku

Dančová, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Vliv vybraných faktorů na výskyt listových patogenů ječmene
Stošek, Lukáš
2013 - český
Klíčová slova: houbové patogeny; ječmen; ochrana rostlin Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Vliv vybraných faktorů na výskyt listových patogenů ječmene

Stošek, Lukáš
Mendelova univerzita v Brně, 2013

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze