Počet nalezených dokumentů: 10012
Publikováno od do

Prognóza segmentu stavebnictví
Štědroň Bohumír; Veronika Viltová; Procházka Jan
2021 -
Cílem této diplomové práce je předání všeobecného přehledu o stavebnictví čtenářům a prognóza stavebnictví jako celku a zároveň vybraných částí stavebnictví, na které se tato práce zaměřuje. Hlavním zaměřením jsou v této práci ekonomika stavebnictví, energetiky úsporné domy, modernizace stavebních postupů a robotizace a digitalizace stavebnictví. Prognózy jsou sestavovány pro předpověď dalšího vývoje těchto vybraných oblastí. Případové studie jsou využity v rámci České republiky. Provedenou prognózou je oboru stavebnictví předpovězen rychlý vývoj k digitalizaci, robotizaci a s ní související ekologizaci.The aim of this diploma thesis is to pass a general overview of the construction industry to the readers and a forecast of the construction industry as a whole, as well as selected parts of the construction industry on which this paper focuses. The main focus in the field of construction in this work are the economics of construction, energy saving houses, modernization of construction procedures, robotics and digitization of construction. Forecasts are compiled to predict the further development of these selected areas. Case studies are applicated within the Czech Republic. The thesis’s forecast predicts rapid development in the field of construction industry for digitization, robotics and related greening of the whole process. Klíčová slova: Stavebnictví; prognostika; energetická úspora; stavební odpad; ekologie; robotika; digitalizace; BIM; Construction; forecasting; energy saving; construction waste; ekology; robotics; digitization; BIM Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Prognóza segmentu stavebnictví

Cílem této diplomové práce je předání všeobecného přehledu o stavebnictví čtenářům a prognóza stavebnictví jako celku a zároveň vybraných částí stavebnictví, na které se tato práce zaměřuje. Hlavním ...

Štědroň Bohumír; Veronika Viltová; Procházka Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh modelu spolupráce mezi silniční a železniční nákladní dopravou v ČR
Horák Tomáš; Monika Ignačáková; Vařacha Pavel
2021 -
Předmětem této práce je analýza současných problémů nákladní dopravy v České republice. Na základě této analýzy navržení modelu ideální spolupráce silniční a železniční nákladní dopravy, vyhodnocení hybných sil s vlivem na nákladní dopravu a vytvoření scénářů popisujících možné budoucnosti podle vývoje hybných sil.The subject of this thesis is analysis problems of cargo transportation in Czech Republic. On basis of analysis create a model of ideal cooperation between rail and road transportation, evaluation of driving forces with influence to cargo transportation and creating scenarios describing possible futures with evolution of driving forces. Klíčová slova: železniční nákladní doprava; silniční nákladní doprava; multimodální doprava; infrastruktura; Zelená dohoda. Bílá kniha; dopravní; financování dopravy; externality; interoperabilita; model spolupráce nákladní dopravy; scénáře budoucnosti nákladní dopravy; Rail cargo transportation; road cargo transportation; multimodal transportation; infrastructure; Green Deal; White papers; transportation finance; externalities; interoperability; cargo transportation cooperation model; scenarios of the future of cargo transportation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh modelu spolupráce mezi silniční a železniční nákladní dopravou v ČR

Předmětem této práce je analýza současných problémů nákladní dopravy v České republice. Na základě této analýzy navržení modelu ideální spolupráce silniční a železniční nákladní dopravy, vyhodnocení ...

Horák Tomáš; Monika Ignačáková; Vařacha Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Zefektívnenie procesov vývojového tímu v startupovom prostredí na základe projekt manažérských a agílnych metodík
Fanta Petr; Hanh Bui Thuy; Bronec Oldřich
2021 -
Software proces je efektivním nástrojem pro softwarové firmy na zodpovězení citlivých prvků, které softwarová produkce obsahuje. Zároveň minimalizuje risky špatně provedených kroků v procesu, které jsou hlavně ve softwarové produkci značně drahé. Software proces je o to víc příznačný v dynamickém prostředí startupu orientovaném na risk, které se snaží nereflektovat omezené zdroje na kvalitě produktu. Někteří autoři věří, že metodika zlepšení softwarového pro-cesu je příliš rigidní pro malé podniky s omezenými zdroji. Tato diplomová práce kombinuje eta-blované metody zlepšení softwarového procesu, které zajišťují metodický rámec a metriky evalu-ace, s moderními trendy softwarového vývoje – agilními metodikami tak, aby zajistila jejich apli-kaci na model startupu. Startupový model organizace, které je rovněž stoupajícím trendem softwa-rových organizací. Navíc tato práce nabízí podrobný popis kroků v procesu softwarového zlepše-ní, které může sloužit pro další implementace.Software process is an effective tool for software companies to answer to delicacies of the soft-ware production while minimizing the costly risks badly executed steps of software production result in. Especially in dynamic and risk oriented companies such as startups, who are operating in specific, limited conditions while trying not to reflect them on the product’s quality. Software process improvement a method which can provide startups with stability and process’ efficiency. Many argues that software process improvement is too rigid for small companies with limited re-sources. This thesis, however, combines established software process improvement methods, which provide framework and evaluation metrics, with modern trends in software development – agile methodology in the way it can be applied an effective application on a startup. Startup model of company as it is also an emerging, rising trend in software companies. On the top of that, this thesis provides a step by step process improvement using the aforementioned tools, which can serve as a guideline for further implementations. Klíčová slova: Software proces; zlepšení softwarového procesu; agilní metodika; startup; Software process; software process improvement; agile; startup   Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Zefektívnenie procesov vývojového tímu v startupovom prostredí na základe projekt manažérských a agílnych metodík

Software proces je efektivním nástrojem pro softwarové firmy na zodpovězení citlivých prvků, které softwarová produkce obsahuje. Zároveň minimalizuje risky špatně provedených kroků v procesu, které ...

Fanta Petr; Hanh Bui Thuy; Bronec Oldřich
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza a návrh procesů zakázky a souvisejících procesů v IT společnosti
Kaiser Jiří; Natálie Kolková; Kovalová Michaela
2021 -
Cílem diplomové práce je analyzovat stávající procesy ve vybraném podniku a následně navrhnout kroky vedoucí k jejich zlepšení. Vybraným podnikem je česká technologická a konzultační IT společnost.Teoretická část je zaměřena východiska, která jsou pro analýzu procesů a navržení optimalizace. Praktická část obsahuje analýzu vybraných stávajících procesů podniku, identifikuje slabá místa a rizika, kterým navrhuje opatření a tím optimalizuje dotčené procesy. Přínosem diplomové práce je analýza stávajících procesů a návrh změn. Dále bude provedeno ekonomické hodnocení navržených změn.The aim of the thesis is to describe and analyze the existing processes in the selected company and then suggest steps to improve them. The selected company is a Czech technology and consulting IT company. The theoretical part focuses on the starting points for process analysis and optimization design. The practical part contains an analysis of selected existing processes of the company, identifies weaknesses and risks, which proposes measures and thus optimizes the affected processes. The benefit of the diploma thesis is the analysis of existing processes and the proposal of changes. Also, an economic evaluation of the proposed changes will be carried out. Klíčová slova: Proces; procesní řízení; procesní modelování; analýza procesů; analýza rizik; optimalizace procesů; Process; process management; process modeling; process analysis; risk analysis; process optimization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza a návrh procesů zakázky a souvisejících procesů v IT společnosti

Cílem diplomové práce je analyzovat stávající procesy ve vybraném podniku a následně navrhnout kroky vedoucí k jejich zlepšení. Vybraným podnikem je česká technologická a konzultační IT ...

Kaiser Jiří; Natálie Kolková; Kovalová Michaela
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Mimořádné události s hromadným postižením osob z pohledu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje
Cmorej Patrik Christian; Sandra Bulová; Janů Markéta
2021 -
Diplomová práce se zabývá přípravou na mimořádné události s hromadným postižením osob z pohledu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. V teoretické části práce je v úvodu popsána legislativa a dokumentace, ze které záchranná služba při řešení mimořádných událostí vychází. Dále je zde přiblížena příprava na mimořádné události před pandemií a v době pandemie. Nejrozsáhlejší kapitolou z teoretické části je popis konkrétních postupů a doporučení při řešení mimořádné události ze strany krajského operačního střediska a výjezdových skupin na místě události. V praktické části je uvedena metodologie sběru dat pro hodnocení výsledků práce. V samotné práci bylo pro sběr dat použito dotazníkové šetření. Data byla následně analyticky zpracována. Výsledky analytického zpracování dat sloužily k přijetí či vyvrácení hypotéz. Cíle a hypotézy byly formulovány se záměrem zmapovat preference a zájem respondentů o vzdělávání v oblasti problematiky mimořádných událostí s hromadným postižením osob. V rámci nácviku řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob se na základě zjištěných poznatků z dotazníku a následných analytických šetření jeví jako nejadekvátnější způsob přípravy praktické cvičení simulace nějaké konkrétní události s použitím kulis a figurantů, na kterém se budou účastnit všechny základní složky integrovaného záchranného systému (IZS), a pokud to situace vyžaduje, i ostatní složky IZS.The diploma thesis deals with the topic of preparedness for emergencies with mass injury of people from the perspective of the Emergency Medical Service of the Ústí Region. The theoretical part begins with the description of legislation and documentation that are the primary sources that give the information to the Emergency Medical Service about steps necessary to take in case of emergencies. In addition, the theoretical part contains detailed information about preparedness for emergencies before and during a pandemic. The most extended chapter from the theoretical part is the description of concrete procedures and recommendations for dealing with an emergency by regional operation center and emergency squads in the place of emergency. The practical part contains the methodology of data collection for the evaluation of the diploma thesis's results. For the purpose of data collection in the diploma thesis was used questionnaire inquiry. The data were subsequently analytically processed. Based on the data analysis the hypotheses were either confirmed or rejected. The aims and hypotheses of the thesis were formulated to map the preferences and interests of the respondents in further education in the field of emergencies with mass injury of people. Based on the results gained from the analysis of data acquired from questionnaire inquiry, practical training with a simulation of concrete emergency with the use of set-piece and the extras in which all basic units of the Integrated Rescue System (IRS) would participate appears to be the most adequate way of preparation for an emergency. If the situation required, the other units of the IRS would participate in such training as well Klíčová slova: hromadné postižení osob; zdravotnická záchranná služba; traumatologický plán; integrovaný záchranný systém; hasičský záchranný sbor; krizové řízení; Mass injury of people; Emergency Medical Service; trauma plan; Integrated Rescue System; Fire Rescue Services; crisis management Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Mimořádné události s hromadným postižením osob z pohledu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje

Diplomová práce se zabývá přípravou na mimořádné události s hromadným postižením osob z pohledu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. V teoretické části práce je v úvodu popsána legislativa a ...

Cmorej Patrik Christian; Sandra Bulová; Janů Markéta
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Pasivní bezpečnost autonomních vozidel
Mík Josef; Jana Stránská; Krejčí Jan
2021 -
Předmětem diplomové práce „Pasivní bezpečnost autonomních vozidel“ je návrh prvků pasivní bezpečnosti v autonomních vozidlech vyšších stupňů autonomizace. V práci jsou uvedeny stupně autonomních vozidel, prvky bezpečnosti ve vozidle a legislativa pasivní bezpečnosti. Součástí práce je také kapitola věnovaná biomechanickým kritériím poranění. V závěru práce je uvedena simulace vyhýbacího manévru a následného nouzového brždění.The purpose of the diploma thesis called “Passive safety of autonomous vehicles” is the design of features of passive safety in autonomous vehicles of higher degrees of autonomy. The thesis presents the degrees of autonomous vehicles, features of passive safety in the vehicles and passive safety legislation. Part of the work is also a chapter devoted to biomechanical injury criteria. The final work presents a simulation of an avoidance manoeuvre and subsequent emergency braking. Klíčová slova: autonomní vozidla; pasivní bezpečnost; biomechanická kritéria poranění; bezpečnostní prvky ve vozidle; autonomous vehicles; passive safety; biomechanical injury criteria; safety features in cars Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Pasivní bezpečnost autonomních vozidel

Předmětem diplomové práce „Pasivní bezpečnost autonomních vozidel“ je návrh prvků pasivní bezpečnosti v autonomních vozidlech vyšších stupňů autonomizace. V práci jsou uvedeny stupně autonomních ...

Mík Josef; Jana Stránská; Krejčí Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Dezinfekce vozu zdravotnické záchranné služby po transportu pacienta s podezřením na vybraná infekční onemocnění
Bříza Jan; Pavel Švanda; Chocholouš Ilja
2021 -
Diplomová práce pojednává o možnostech a způsobech dekontaminace sanitního vozu zdravotnické záchranné služby (dále jen ,,ZZS") v podmínkách hl. města Prahy po převozu pacienta s infekčním onemocněním nebo podezřením na něj. Přehled současného stavu seznamuje čtenáře nejdříve s legislativním rámcem této problematiky. Přibližuje různé způsoby dezinfekce a jejich aplikačních technik. Detailně popisuje vybraná infekční onemocnění, u kterých se předpokládá vysoké zatížení procesu dekontaminace. Pro úplnost práce a jejímu většímu přiblížení každodenní praxi, je do procesu výběru zařazeno také pět nejčastěji se vyskytujících infekčních onemocnění na území hlavního města, která spadají do systému epidemiologické bdělosti. Společně s představením ZZS a jejími specifiky v Pražském prostředí, tak tato práce poskytuje komplexní přehled nutný k orientaci v problematice převozu infekčního pacienta a následné dekontaminace sanitního vozu. Praktická část porovnává pomocí několika analytických metod různé způsoby dezinfekce sanitního vozu a soustředí se na jejich využití v podmínkách zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy (dále jen ,,ZZS HMP"). Cílem je nalezení nejvhodnějšího způsobu dekontaminace, zefektivnění stávající praxe a optimalizace procesu na základě dosažených vědomostí a zkušeností. Výstupem diplomové práce je tak návrh optimalizace procesu dekontaminace sanitního vozu po převozu infekčního nebo suspektně infekčního pacienta. Díky tomuto výstupu je hlavní cíl práce naplněn a její výsledky jsou konzultovány s pracovištěm krizové připravenosti ZZS HMP.This thesis deals with different ways of decontaminating Emergency Medical Service (EMS) vehicle fleet (ALS ambulance) within Prague agglomeration after a patient with either confirmed or suspected infections disease has been transported. The thesis is later on divided into several subsections furthermore explained in the following paragraph. The overview of current situation presents certain laws closely tied to the issue at hand. Next, carefully chosen infectious diseases bringing necessary disinfection after the transport are discussed, with emphasis on five most common diseases in Prague that are also part of Infection Surveillance and Prevention system. The disinfection process and its various technics are also debated. All of the above, together with basic introduction of Prague EMS system, provides good enough foundation to grasp the topic of this work. The practical part compares numerous analytical approaches to the disinfection procedure and focuses mainly on its use in real life situations. The goal of this section is to find the most efficient and suitable way to do the disinfection based on findings presented below. Thus, the outcome of this study is a concrete optimalisation proposal. Thanks to that, the goal of this diploma thesis has been fulfilled and the results were also consulted with the emergency prepareness office tied to Prague EMS. Klíčová slova: Dekontaminace; zdravotnická záchranná služba; dezinfekce; sanitní vůz; infekční onemocnění; multikriteriální analýza; Decontamination; Emergency Medical Service; disinfection; ALS ambulance; infectious disease; multiple-criteria decision analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Dezinfekce vozu zdravotnické záchranné služby po transportu pacienta s podezřením na vybraná infekční onemocnění

Diplomová práce pojednává o možnostech a způsobech dekontaminace sanitního vozu zdravotnické záchranné služby (dále jen ,,ZZS") v podmínkách hl. města Prahy po převozu pacienta s infekčním onemocněním ...

Bříza Jan; Pavel Švanda; Chocholouš Ilja
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Marketingový management ve vybraném segmentu s ohledem na celosvětovou koronavirovou krizi
Štědroň Bohumír; Filip Šulc; Procházka Jan
2021 -
Abstrakt této diplomové práce se zabývá tématem marketingového managementu v segmentu středních a velkých společností v kontextu celosvětové koronavirové krize. Práce se zabývá téma- tem marketingového managementu v celé jeho teoretické šířce a detailněji se věnuje především komunikování hodnot. Hodnot, které jsou, ať už pro klienta, zákazníka nebo obchodního partnera jednou z nejdůležitějších částí. Práce pohlíží na komunikování společností v době celosvětové koronavirové krize a analyzuje chování firem z hlediska adaptace na nový režim, který krize přinesla. Marketing jako celek bylo nutné přesunout do online prostředí a všechny aktivity s ním spojené se staly náročnějšími. Teoretická část práce se proto věnuje seznámením s širokým tématem marketingového managementu s následným zaměřením na komunikační prostředí a předávání hodnot a v neposlední řadě na predikci a její metody. V praktické části se práce zabývá konkrétními společnostmi a jejich analýzou z hlediska marketingových nástrojů a postupů, které společnosti zvolily.The abstract of this diploma thesis deals with the topic of marketing management in the segment of medium and large companies in the context of the global coronavirus crisis. The thesis deals with the topic of marketing management in all its theoretical breadth and deals in more detail with the communication of values. Values that are, whether for the client, customer or business partner, one of the most important parts. The work looks at the communication of companies during the global coronavirus crisis and analyzes the behavior of companies in terms of adaptation to the new regime that the crisis has brought. Marketing as a whole had to be moved to the online environment and all activities related to it became more demanding. The theoretical part of the work is therefore devoted to acquaintance with a broad topic of marketing management with a subsequent focus on the communication environment and the transfer of values and, last but not least, on prediction and its methods. The practical part deals with specific companies and their analysis in terms of marketing tools and procedures that companies have chosen. Klíčová slova: Marketingový management; Marketing; Predikce; Prognóza; Koronavirová krize; Celosvětová krize; Marketingová komunikace; Marketing Management; Marketing; Prediction; Forecast; Coronavirus Crisis; Global Crisis; Market- ing Communication Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Marketingový management ve vybraném segmentu s ohledem na celosvětovou koronavirovou krizi

Abstrakt této diplomové práce se zabývá tématem marketingového managementu v segmentu středních a velkých společností v kontextu celosvětové koronavirové krize. Práce se zabývá téma- tem ...

Štědroň Bohumír; Filip Šulc; Procházka Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Dopady pandemie COVID-19 na světovou ekonomiku
Štědroň Bohumír; Viet Anh Nguyen; Procházka Jan
2021 -
Diplomová práce se zabývá hodnocením dopadu celosvětové pandemie COVID-19 na vyspělé země G7 a Českou republiku a na státy v uskupení BRICS. Důraz je kladen především na hodno-cení vývoje od prvotních restriktivních opatření vlád až po stimulativní reakce tvůrců hospodářské politiky. Na základě metod analýzy a komparace jsou pak vyhodnoceny dopady na vybraná odvětví a skupinu největších globálních, převážně technologických společností. Na základě zjištěných poznatků a za pomoci teoretického pozadí je v závěru práce vedena diskuse o budoucím vývoji postcovidové společnosti se zaměřením na globalizaci, digitalizaci a hospodářsko-politickou situaci.The thesis deals with the assessment of the impact of the global pandemic COVID-19 on the developed G7 countries and the Czech Republic and on the BRICS countries. The focus is mainly on the evaluation of developments from the initial restrictive measures of governments to the stimulative responses of economic policy makers. Based on the methods of analysis and comparison, the impacts on selected sectors and a group of the largest global, mainly technology companies are then evaluated. Based on the findings and with the help of the theoretical background, the thesis concludes with a discussion of the future development of the post-Covid society, focusing on globalization, digitalization, and the economic policy situation. Klíčová slova: COVID-19; pandemie; koronavirus; očkování; světová ekonomika; G7; BRICS; hospodářská politi-ka; globalizace; prognóza; COVID-19; pandemic; coronavirus; vaccination; global economy; G7; BRICS; economic policy; globalization; forecast Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Dopady pandemie COVID-19 na světovou ekonomiku

Diplomová práce se zabývá hodnocením dopadu celosvětové pandemie COVID-19 na vyspělé země G7 a Českou republiku a na státy v uskupení BRICS. Důraz je kladen především na hodno-cení vývoje od prvotních ...

Štědroň Bohumír; Viet Anh Nguyen; Procházka Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza a modelace úniku nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení
Staněk Martin; Marie Schmidtová; Skřehot Petr Adolf
2021 -
Předmětem práce je analýza úniku nebezpečné chemické látky z plnírny technických plynů Messer Technogas s.r.o., jejichž pobočka se nachází v Kladně. V teoretické části jsou popsány základní údaje týkající se mimořádných událostí s únikem nebezpečné chemické látky a směsi. Navíc jsou dále uvedeny statistiky a příklady nejčastějších způsobů úniků a havarijních projevů úniku nebezpečných chemických látek a směsí a to jak z České republiky, tak z Evropy. Dále jsou v práci rozebrány jednotlivé právní předpisy, které se týkají problematiky úniku chemických látek ze stacionárního zařízení a jsou zde okrajově zmíněny i předpisy týkající se přepravy nebezpečných věcí. Součástí práce je popis vybraného podniku, včetně popisu jeho okolí, chemických látek, které jsou v něm skladovány, jejich vlastností a havarijních projevů. Výsledky práce jsou prezentovány v praktické části, pomocí multikriteriální analýzy s případnými návrhy na nápravná opatření pro dané zařízení. Tato analýza se skládá z předběžné analýzy a pak samotné multikriteriální analýzy, kdy byly jednotlivé zdroje ohrožení, vybraného stacionárního zařízení, rozděleny na faktory vnější a vnitřní. Na základě výše zmíněné multikriteriální analýzy jsou pak tvořeny jednotlivé modelace úniků vybraných nebezpečných chemických látek a směsí a jejich případné projevy jsou navíc zaneseny do mapových podkladů pro lepší představu o možných následcích mimořádné události. Díky poznatkům v rámci multikriteriální a předběžné analýzy a způsobům projevů daných látek a směsí, byly k modelacím jako nejrizikovější vybrány acetylen, amoniak a oxid siřičitý.The subject of the thesis is the analysis of the leakage of a hazardous chemical substance from the Messer Technogas ltd. technical gases filling plant, whose branch is in Kladno. The theoretical part describes the basic data relating to emergency with the release of a hazardous chemical substances and mixtures. In addition, statistics, and examples of the most common means of release and emergency manifestations of releases of hazardous chemicals and mixtures will be described, both from the Czech Republic and from Europe. Furthermore, the various pieces of legislation on the issue of chemical leakage from stationary facility are discussed in the thesis and the transport of dangerous substances is also mentioned marginally. The thesis includes a description of the selected holding, including a description of its surroundings, the chemicals stored in it, their properties, and the emergency manifestations. The results of the thesis are presented in the practical part, using a multi-criteria analysis with possible proposals for corrective actions for the facility. This analysis consists of a preliminary analysis and then the multi-criteria analysis itself, when the different sources of threat, for the selected stationary equipment, were divided into external and internal factors. Based on the above-mentioned multi-criteria analysis, individual release models of selected hazardous chemicals and mixtures are then formed, and their possible manifestations are furthermore included in the map materials to better imagine the possible consequences of the incident. Information from the multi-criteria and preliminary analysis and the modes of expression of the substances and mixtures, acetylene, ammonia, and sulphur dioxide were selected for the models as the most hazardous substances. Klíčová slova: Chemické látky; modelace; multikriteriální analýza; stacionární zařízení; chemická bezpečnost; Chemicals; Modelling; Multi-Criteria Analysis; Stationary Facility; Chemical Safety Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza a modelace úniku nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení

Předmětem práce je analýza úniku nebezpečné chemické látky z plnírny technických plynů Messer Technogas s.r.o., jejichž pobočka se nachází v Kladně. V teoretické části jsou popsány základní údaje ...

Staněk Martin; Marie Schmidtová; Skřehot Petr Adolf
České vysoké učení technické v Praze, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze