Počet nalezených dokumentů: 10110
Publikováno od do

Směrové a spektrometrické mapování sekundární radiace indukované během hadronové terapie za pomoci miniaturizovaného dráhového detektoru
Granja Carlos; Lukáš Marek; Gajewski Jan
2020 -
Tato diplomová práce pojednává o využití polovodičových detektorů v hadronové terapii pracující s uhlíkovými ionty. Hlavní aplikace spočívá v detekci sekundární radiace vytvořené interakcí primárních uhlíkových iontů. Tento fenomén naznačuje možné využití pro on-line monitorování pozice svazku přesněji jeho Braggova peaku. V rámci této práce jsou uvedeny v současnosti používané metody a jejich možné modifikace, především koincidenční procedura pro případ teleskopické architektury. Práce se soustředí na aplikaci metodologie při rozpoznání částic, která může sloužit ke zlepšení monitorování svazku. Byl navržen a testován zjednodušený algoritmus, podobný kNN algoritmu strojového učení, vykazující dostatečnou přesnost s možným on-line použitím. Závěrečná část práce se věnuje zkoumání a kvantifikaci nejistoty směrového mapování částic pocházející z jejich propagace médiem. K tomuto účelu je využit simulační nástroj FLUKA.This diploma thesis deals with the usage of the semiconductor pixel detectors Timepix in the hadron therapy, namely carbon ion therapy. The main application lies in a detection of the secondary particles created during interactions of the primary ion carbons. This phenomenon suggests a possibility for an on-line monitoring of the beam's Bragg peak. In the frame of this work, an introduction of the currently used methodology is performed together with propositions of modifications especially in the case of the coincidence procedure for the telescope architecture. The thesis is concentrated on an application in a particle recognition which could be beneficial for the beam monitoring. A simplified methodology similar to the machine learning kNN algorithm is developed and tested, performing sufficient accuracy and offering a possibility for an on-line utilisation. The last part of the thesis is dedicated to an investigation and quantification of the particle propagation through a medium and the resulting uncertainty of the monitoring methods with the simulation tool FLUKA. Klíčová slova: Hadronová terapie; polovodičové Timepix detektory; rozpoznání částic; FLUKA; nejistota směrového mapování; Hadron therapy; semiconductor Timepix detectors; particle recognition; FLUKA; uncertainty of tracking Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Směrové a spektrometrické mapování sekundární radiace indukované během hadronové terapie za pomoci miniaturizovaného dráhového detektoru

Tato diplomová práce pojednává o využití polovodičových detektorů v hadronové terapii pracující s uhlíkovými ionty. Hlavní aplikace spočívá v detekci sekundární radiace vytvořené interakcí primárních ...

Granja Carlos; Lukáš Marek; Gajewski Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Charakterizace křemíkového senzoru ALPIDE
Křížek Filip; Valentina Raskina; Kroll Jiří
2020 -
Experiment ALICE v CERN připravuje inovaci svého vnitřního dráhového detektoru. Tento detektor bude sestávat ze sedmi koncentrických vrstev křemíkových senzorů ALPIDE založených na technologii MAPS. S tímto projektem je spojena celá řada testovacích studií, kdy se sleduje odezva senzorů ALPIDE na částice ionizujícího záření. K testování radiační odolnosti senzorů používáme cyklotron U-120M, který se nachází v Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži. Hlavním cílem této práce je vyhodnotit výsledky radiačních testů senzoru ALPIDE prováděných na cyklotronu U-120M.The experiment ALICE at CERN plans to upgrade its Inner Tracking System detector. This detector will consist of seven concentric cylindrical layers of silicon sensors ALPIDE based on the MAPS technology. This project encompasses a wide range of tests which characterize response of ALPIDE sensors to ionization radiation. For radiation hardness tests of this sensor, the cyclotron U-120M of the Nuclear Physics Institute of the Czech Academy of Sciences in Řež is used. The main goal of this thesis is to analyse the results of radiation hardness tests of ALPIDE sensors carried out at the cyclotron U-120M and make a subsequent characterization of the chip. Klíčová slova: ALICE ITS upgrade; polovodičové detektory; radiační poškození v polovodičových detektorech; ALPIDE; MAPS; cyklotron; ALICE ITS upgrade; semiconductor detectors; radiation damage in semiconductors; ALPIDE; MAPS; cyclotron Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Charakterizace křemíkového senzoru ALPIDE

Experiment ALICE v CERN připravuje inovaci svého vnitřního dráhového detektoru. Tento detektor bude sestávat ze sedmi koncentrických vrstev křemíkových senzorů ALPIDE založených na technologii MAPS. S ...

Křížek Filip; Valentina Raskina; Kroll Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Charakteristika vlastností extrakčních systémů pro separaci minoritních aktinoidů a lanthanoidů využívajících lipofilní extrakční činidla
Distler Petr; Miriam Mindová; Galamboš Michal
2020 -
Pre separáciu trojmocných aktinoidov a lantanoidov boli doposiaľ vyvinuté rôzne extrakčné procesy. Jedným z perspektívnych je proces CHALMEX. Organickú fázu CHALMEXu reprezentuje extrakčná molekula CyMe4-BTBP, extrakčné činidlo a zároveň rozpúšťadlo TBP, a rozpúšťadlo FS-13. Predložená práca skúmala kinetiku extrakcie daného systému a vplyv teploty na hodnotu extrakčných veličín. Keďže pri prepracovaní ožiareného jadrového paliva bude extrakčný systém vystavený vysokej dávke, ktorá môže spôsobiť degradáciu činidla aj rozpúšťadiel a ich následnú neschopnosť extrahovať, je potrebné najprv daný systém otestovať v laboratórnom meradle, ožiariť ho a skúmať jeho správanie a vlastnosti. Pre priblíženie sa skutočnosti behom prepracovania sa práca zaoberala skúmaním vlastností systému po ožiarení pomocou urýchlených elektrónov rôznymi dávkami až do 500 kGy pri štyroch rôznych teplotách v kombinácii s rôznymi koncentráciami kyseliny dusičnej. U ožiarených systémov bola študovaná zostatková koncentrácia CyMe4-BTBP v závislosti na absorbovanej dávke.Various extraction processes have been developed to separate trivalent actinoids and lanthanoids. One of the promising is the CHALMEX process. The organic phase of CHALMEX is represented by the extraction molecule CyMe4-BTBP, the extraction agent and diluent TBP and the diluent FS-13. The presented work examined the kinetics of extraction of a given system and the influence of temperature on the value of extraction quantities. Since the reprocessing of irradiated nuclear fuel will expose the extraction system to a high dose, which can cause degradation of both reagent and solvents and their subsequent inability to extract, the system must first be tested on a laboratory scale, irradiated and examined for behavior and properties. To get closer to reality during the reprocessing, the work focused on examining the properties of the system after irradiation with accelerated electrons at different doses up to 500 kGy at four different temperatures in combination with different concentrations of nitric acid. For irradiated systems, the residual concentration of CyMe4-BTBP was studied as a function of absorbed dose. Klíčová slova: CHALMEX proces; CyMe4-BTBP; FS-13; TBP; radiačná stabilita; CHALMEX process; CyMe4-BTBP; FS-13; TBP; radiation stability Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Charakteristika vlastností extrakčních systémů pro separaci minoritních aktinoidů a lanthanoidů využívajících lipofilní extrakční činidla

Pre separáciu trojmocných aktinoidov a lantanoidov boli doposiaľ vyvinuté rôzne extrakčné procesy. Jedným z perspektívnych je proces CHALMEX. Organickú fázu CHALMEXu reprezentuje extrakčná molekula ...

Distler Petr; Miriam Mindová; Galamboš Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Modifikace povrchu křemíku grafenoxidem
Kozempel Ján; Marie Skálová; Smrček Stanislav
2020 -
Tato práce se zabývá úpravou povrchu křemíku za účelem jeho pasivace a zvýšení efektivní doby života minoritních nosičů náboje. V teoretivké části je popsán křemíkový wafer a jeho vlastnosti jakožto výchozího materiálu pro úpravy. Pozornost je věnovánataké grafenu a grafen oxidu, jež v dnešní době nachází čím dál větší uplatnění. Dále byl vypracován přehled chemických a fyzikálně chemických úprav povrchu křemíkus podrobějším zaměřením na pasivaci grafen oxidem. Nakonec je popsán základní princip použitých analytických metod. Experimentální část je věnována leptání povrchu křemíku za různých podmínek a následnému vytvářeníThis thesis deals with surface modification of silicon for the purpose of its passivation and increase of effective minority carrier lifetime. The theoretical part describes silicon wafer and its properties as a starting material for treatments. Attention is also given to graphene and graphene oxide, which are increasingly used today. Furthermore, an overview of chemical and physicochemical methods of silicon surface modifications was prepared with a more detailed focus on the passivation by graphene oxide. Finally, the basic principle of used analytical methods is described. The experimental part is focused on the etching of silicon surface under various conditions and the subsequent formation of passivation layers of graphene oxide. Samples were analysed by FT-IR spectrometry and Raman spectroscopy, the surface of etched wafers was analysed by atomic force microscopy. Further, the effective minority carrier lifetime samples was measured. Klíčová slova: křemík; grafen; grafen oxid; pasivace; silicon; graphene; graphene-oxide; passivation Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Modifikace povrchu křemíku grafenoxidem

Tato práce se zabývá úpravou povrchu křemíku za účelem jeho pasivace a zvýšení efektivní doby života minoritních nosičů náboje. V teoretivké části je popsán křemíkový wafer a jeho vlastnosti jakožto ...

Kozempel Ján; Marie Skálová; Smrček Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Materiály na bázi uhlíku perspektivní pro adsorpci technecistanu
Daňo Martin; Jan Kujan; Viglašová Eva
2020 -
Cílem této práce je prohloubení poznatků o adsorpci TcO4 – , za použití ReO4 – jako nosiče, na vzorcích aktivovaného uhlí a biouhlí. Teoretická část popisuje základní informace o výše zmíněných typech vzorků a jejich použití. Experimentální část se zabývá charakterizací vzorků, vsádkovými a dynamickými experimenty. Charakterizace vzorků proběhla pomocí stanovení měrného povrchu, povrchového náboje, elektronové paramagnetické rezonance (EPR) a rentgenové fluorescenční spektroskopie (XRF). Pomocí EPR byl zkoumán vliv γ záření na vzorky v souvislosti se změnou uspořádání struktury železa a vzniku radikálů. Vsádkové experimenty se skládaly ze tří typů experimentů, a sice stanovení procenta adsorpce TcO4 – v závislosti na pH roztoku a stanovení kinetiky a izotermy vzorků. Dynamickým experimentem bylo stanovení průnikových křivek vzorků, ze kterých byly na základě modelu vypočteny jejich kapacity pomocí programu Famulus a kódu P46DNLRG.fm.The aim of this study was to deepen the knowledge about the adsorption of TcO4 – , and ReO4 – as a carrier, on activated carbon and biochar samples. The theoretical part describes basic information about the aforementioned types of samples and their use. The experimental part deals with the characterization of samples, batch and dynamic experiments. The samples were characterized by determination of specific surface area, surface charge, electron paramagnetic resonance (EPR) and X-ray fluorescence spectroscopy (XRF). Using EPR, the effect of γ radiation on samples in connection with the change in the structure of iron structure and the formation of radicals was investigated. The batch experiments consisted of three types of experiments, namely the determination of the percentage of adsorption depending on the pH of the solution and the determination of the kinetics and isotherm of the samples. The dynamic experiment was the determination of the break-through curves of the samples, from which their capacities were calculated on the basis of the model using the Famulus program and the code P46DNLRG.fm. Klíčová slova: aktivované uhlí; biouhlí; průnikové křivky; kapacita; activated carbon; biochar; breakthrough curve; capacity Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Materiály na bázi uhlíku perspektivní pro adsorpci technecistanu

Cílem této práce je prohloubení poznatků o adsorpci TcO4 – , za použití ReO4 – jako nosiče, na vzorcích aktivovaného uhlí a biouhlí. Teoretická část popisuje základní informace o výše zmíněných typech ...

Daňo Martin; Jan Kujan; Viglašová Eva
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Kybernetická kriminalita jako hrozba pro kritickou infrastrukturu ČR
Vegrichtová Barbora; Tomáš Gacek; Plecitý David
2020 -
Tato diplomová práce se zabývá kybernetickými útoky v kritické infrastruktuře ČR. S nárůstem informačních technologií roste i počet mimořádných událostí, které mohou být z hlediska informační bezpečnosti rizikové. Dochází ke stále většímu množství bezpečnostních incidentů, které, zejména v oblasti kritické infrastruktury mohou vést k významným škodám, a to nejen k finančním, ale daleko závažnějším, ohrožení lidského zdraví či života. Řadí se sem i incidenty s cílem finančně se obohatit, případně se dostat k citlivým informacím a tyto dále využít pro svůj prospěch. Útoky jsou prováděny důmyslněji a sofistikovaněji než v minulosti. V teoretické části diplomové práce jsou uvedeny a vysvětleny základní pojmy a terminologie, včetně používaných metod forenzních analýz, které mají spojitost s kybernetickými útoky. V praktické části je podrobněji rozebráno pět kazuistik kybernetických útoků, které se udály v několika posledních letech s dopadem na kritickou infrastrukturu ČR. Jejich rozbor je postaven na pěti předem stanovených klíčích, které jednotlivé útoky přesně charakterizují. Na základě takto získaných poznatků a provedení jejich analýzy jsou identifikovány hrozby, pro které jsou následně prezentována doporučení a požadavky na zabezpečení kritické infrastruktury proti případným budoucím útokům v ČR. Výzkumem byly potvrzeny obě stanovené hypotézy. V závěrečné diskuzní části bylo ověřeno, že nejslabším článkem útoků v kybernetickém prostoru je lidský faktor a nezodpovědné a mnohdy zbytečné uveřejňování citlivých dat na internetu.This diploma thesis deals with cyberattacks in the critical infrastructure of the Czech Republic. As information technology grows, so does the number of emergencies that can be risky in terms of information security. There are an increasing number of security incidents, which, especially in the area of critical infrastructure, can lead to significant damage, not only financially, but far more serious, to threats to human health or life. This includes incidents with the aim of enriching oneself financially, or gaining access to sensitive information and using this for their own benefit. The attacks are more advanced and sophisticated than in the past. The theoretical part of the diploma thesis introduces and explains the basic concepts and terminology, including the forensic analysis methods used that are associated with cyberattacks. In the practical part, five cases of cyberattacks that have occurred in the last few years with an impact on the critical infrastructure of the Czech Republic are analysed in more detail. Their analysis is based on five predetermined keys that accurately characterize the individual attacks. Based on the knowledge gained in this way and their analysis, threats are identified, for which recommendations and requirements for securing critical infrastructure against possible future attacks in the Czech Republic are subsequently presented. The research confirmed both established hypotheses. In the final discussion, it was verified that the weakest link in cyberspace is the human factor and the irresponsible and often unnecessary publication of sensitive data on the Internet. Klíčová slova: Kybernetická kriminalita; kybernetický útok; hacker; malware; ransomware; DDoS; digitální forenzní analýza; Cyber crime; cyber attacks; hacker; malware; ransomware; DDoS; digital forensic analysis Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Kybernetická kriminalita jako hrozba pro kritickou infrastrukturu ČR

Tato diplomová práce se zabývá kybernetickými útoky v kritické infrastruktuře ČR. S nárůstem informačních technologií roste i počet mimořádných událostí, které mohou být z hlediska informační ...

Vegrichtová Barbora; Tomáš Gacek; Plecitý David
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Studie zaměřená na oblast sedimentů kontaminovaných radionuklidy v důsledku vypouštění důlních vod z vodní jámy Žofie
Thinová Lenka; Lucie Vítková; Otáhal Petr
2020 -
Aby nedošlo k zaplavení důlního systému v Ostravsko-karvinském uhelném revíru, udržuje se hladina důlních vod pomocí vodních jam. Jednou z nich je Vodní jáma Žofie, ze které se vysoce mineralizované důlní vody vypouští do povrchového toku Stružka. Smícháním těchto vod s povrchovými může vlivem změn jejich chemických parametrů dojít k uvolňování radionuklidů a jejich akumulaci v říčních sedimentech. Cílem této práce bylo změřit příkon prostorového dávkového ekvivalentu gama podél celého toku, který byl doplněn o Monte Carlo simulaci popisující vliv geometrie měření. Na základě naměřených hodnot byla identifikována nejvíce kontaminovaná místa, na kterých byla vytvořena studie odhadující vliv kontaminace na reprezentativní osobu. Byla odebrána řada organických a anorganických vzorků pro laboratorní určení hmotnostní a objemové aktivity radionuklidů v nich. Pro výpočet přídavné efektivní dávky obdržené reprezentativní osobou byla použita metodika Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro oblasti ovlivněné hornickou činností. Výsledné hodnoty pro dvě nejvíce kontaminovaná místa jsou nižší než roční optimalizační mez pro obyvatelstvo 250 μSv. Navíc výsledky ukázaly, že kontaminace je lokalizovaná v samotném toku a jeho bezprostřední blízkosti.To control the water level in mines, highly mineralized mine water from Žofie water shaft, located in Ostrava region of the Czech Republic, is released into Stružka river. Mixing it with surface water can change its chemical properties hence causing adsorption and accumulation of radionuclides in river sediments. The objective of this work was to measure photon ambient dose equivalent rate along the river which was enhanced by Monte Carlo simulation characterizing geometrical effects of the measurement. Based on measured data, areas with the highest contamination by radionuclides were identified and for these locations a study estimating the contamination impact on a representative person was performed. This was accomplished by measurements of specific activity in various organic and inorganic samples. The additional effective dose received by a representative person in one year was calculated in accordance to the State Office for Nuclear Safety recommendation for locations affected by mining industry. The results in the two most contaminated locations are below the optimization limit of 250 μSv for the population. Moreover, the results showed that the contamination is localized near the banks of the Stružka river. Klíčová slova: Kontaminace; radioaktivita; sedimenty; těžba uhlí; životní prostředí; Contamination; radioactivity; sediments; coal mining; environment Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Studie zaměřená na oblast sedimentů kontaminovaných radionuklidy v důsledku vypouštění důlních vod z vodní jámy Žofie

Aby nedošlo k zaplavení důlního systému v Ostravsko-karvinském uhelném revíru, udržuje se hladina důlních vod pomocí vodních jam. Jednou z nich je Vodní jáma Žofie, ze které se vysoce mineralizované ...

Thinová Lenka; Lucie Vítková; Otáhal Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Využití megavoltážního cone beam CT pro plánování protonové léčby u pacientů s kovovými implantáty
Hanušová Tereza; Ondřej Kořistka; Badraoui Čuprová Klára
2020 -
Nedílnou součástí radioterapie je plánovací CT vyšetření. Kilovoltážní CT snímky pacientů, kteří mají ve svém těle implantovaný kov, jsou poznamenány kovovými CT artefakty. Artefakty výrazně negativně ovlivňují kvalitu dávkové distribuce při plánování protonové radioterapie a musí se redukovat. Jednou z metod je využití megavoltážního plánovacího CT. Cílem práce je zkalibrovat kVCT Siemens Somatom Emotion Duo a cone beam MVCT zobrazovací systém na urychovači Siemens Artiste Solution, porovnat praktické aspekty obou přístupů a na základě zkonstruovaných kalibračních křivek vytvořit protonové plány v Proton Therapy Center Czech, s. r. o., pacientovi s nádorem v oblasti hlavy a krku a amalgámovými zubními výplněmi. Největší vliv na kalibraci CT má velikost snímaného objektu, přítomnost vysoce denzitních materiálů a volba snímacícho protokolu. Výsledné dávkové distribuce kilovoltážního a megavoltážního protonového plánu se dle očekávání liší v oblasti artefaktů o 10-20 \% a dále v oblasti kostních struktur a vzduchových dutin (< 10 \%). Je-li kalibrace plánovacího CT verifikována, kilovoltážní i megavoltážní přístupy k plánování dávají uspokojivé výsledky.An integral part of the radiotherapy is a planning CT examination. Kilovoltage CT images of patients who have a metal implanted in their body are affected with metal CT artifacts. The artifacts significantly and negatively affect the quality of dose distribution when planning proton radiotherapy and must be reduced. One of the methods is the use of megavoltage planning CT. The goal of this thesis is to calibrate the kVCT Siemens Somatom Emotion Duo and the cone beam MVCT imaging system on the LINAC Siemens Artiste Solution, compare the practical aspects of both approaches and in the Proton Therapy Center Czech, s. r. o, create proton plans based on constructed calibration curves for a patient with a head and neck tumor and amalgam dental fillings. The size of the scanned object, the presence of high-density materials and the choice of the scanning protocol have the greatest influence on the CT calibration. Final dose distributions of the kilovoltage and megavoltage proton plans differ, as expected, in the area of artifacts (10-20 \%) and also in the area of bone structures and air cavities (< 10 \%). If the calibration of the planning CT is verified, the kilovoltage and megavoltage approaches of planning give satisfactory results. Klíčová slova: Kovové CT artefakty; MVCT kalibrace; protonová terapie; Metal CT artifacts; MVCT calibration; proton therapy Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Využití megavoltážního cone beam CT pro plánování protonové léčby u pacientů s kovovými implantáty

Nedílnou součástí radioterapie je plánovací CT vyšetření. Kilovoltážní CT snímky pacientů, kteří mají ve svém těle implantovaný kov, jsou poznamenány kovovými CT artefakty. Artefakty výrazně negativně ...

Hanušová Tereza; Ondřej Kořistka; Badraoui Čuprová Klára
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Parametry ovlivňující poškození plasmidové DNA ionizujícím zářením
Pachnerová Brabcová Kateřina; Zuzana Jamborová; Vyšín Luděk
2020 -
Přestože jsou škodlivé účinky ionizujícího záření na živý organizmus známé téměř od objevu paprsků X, stále nejsou detailně prostudovány mechanizmy radiačního poškození způsobeného těžkými nabitými částicemi vyskytujícími se přirozeně ve vesmíru nebo používanými v radioterapii. Tato práce se zaměřuje na studium výtěžků jednoduchých (SSB - single strand breaks) a dvojných (DSB - double strand breaks) zlomů na dvoušroubovici plasmidové DNA ozářené zářením 60Co, urychlenými těžkými ionty neonu s energií 400 MeV/u a železa s energií 500 MeV/u. Plasmid DNA může sloužit jako zjednodušený model buňky bez přítomnosti reparačních procesů, které by se odehrávaly v živém organismu. Výsledky byly sledovány v závislosti na různé koncentraci a délce plasmidů, různé koncentraci vychytávače hydroxylových radikálů Tris (2-amino-2-hydroxymethyl-propan-1,3-diol) a různých hodnotách lineárního přenosu energie.}Even though the harmful effects of ionizing radiation on a living organism are known almost since the discovery of X rays, little is known about the radiation damage mechanism caused by heavy charged particles occurring naturally in space or used for radiotherapy. This work focuses on the study of single strand break (SSB) and double strand break (DSB) yields on the double helix plasmid DNA irradiated with 60Co radiation and accelerated heavy Ne ions with energy of 400 MeV/u and Fe ions with energy of 500 MeV/u. Plasmid DNA can serve as a simplified model of a cell without the presence of repair mechanisms which would take place in a living organism. Results were obtained using different length and concentration of plasmids, different concentration of the hydroxyl radical scavenger Tris (2-amino-2-hydroxymethyl-propan-1,3-diol), and various values of linear energy transfer. } Klíčová slova: lokální vícečetné DNA poškození; těžké ionty; vychytávač; délka plasmidů; koncentrace plasmidů; cluster damage; heavy ions; scavengers; plasmid length; plasmid concentration Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Parametry ovlivňující poškození plasmidové DNA ionizujícím zářením

Přestože jsou škodlivé účinky ionizujícího záření na živý organizmus známé téměř od objevu paprsků X, stále nejsou detailně prostudovány mechanizmy radiačního poškození způsobeného těžkými nabitými ...

Pachnerová Brabcová Kateřina; Zuzana Jamborová; Vyšín Luděk
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Zavedení nové techniky celotělového ozařování do klinické praxe
Paluska Petr; Iva Brátová; Kindlová Anna
2020 -
Tato diplomová práce se zabývá technikami celotělového ozařování. Cílem je zmapovat techniky používané v klinické praxi a navrhnout novou techniku, která by vyhovovala požadavkům Kliniky onkologie a radioterapie ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Pacienti budou ozařováni několika kyvy na rovném lůžku v prodloužené SSD. Aby bylo celé tělo pacienta prozářeno homogenně s odchylkou maximálně ±10 % předepsané dávky, kyv byl rozdělen do několika segmentů s rozdílým počtem MU. Byly vytvořeny tři modely dospělého pacienta a pomocí měření v deskovém RW3 fantomu pro ně byly navrženy vhodné ozařovací sekvence. Požadavek na homogenitu ozáření byl ověřen měřením dávkových profilů v různých rovinách fantomu. V závěru bylo simulováno in vivo měření s antropomorfním fantomem. Na základě získaných výsledků byla navržena vhodná metoda in vivo dozimetrie.This thesis deals with whole body irradiation techniques. The aim is to map the techniques used in clinical practice and to design a novel technique that would meet the requirements of the Department of Oncology and Radiotherapy at the University Hospital Hradec Králové. Patients will be irradiated with several arcs on a flat couch in an extended SSD. In order to irradiate the patient's entire body homogeneously with a maximum deviation of ±10 % of the prescribed dose, the arc was divided into several segments with different numbers of MU. Three models of adult patients were created and suitable irradiation sequences were designed for them using measurements in a slab RW3 phantom. The requirement for irradiation homogeneity was verified by measuring dose profiles in different planes of the slab phantom. Finally, in vivo measurements were simulated with an anthropomorphic phantom. Based on the obtained results, a suitable method of in vivo dosimetry was proposed. Klíčová slova: celotělové ozařování; ozařovací techniky; dozimetrie; total body irradiation; irradiation techniques; dosimetry Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Zavedení nové techniky celotělového ozařování do klinické praxe

Tato diplomová práce se zabývá technikami celotělového ozařování. Cílem je zmapovat techniky používané v klinické praxi a navrhnout novou techniku, která by vyhovovala požadavkům Kliniky onkologie a ...

Paluska Petr; Iva Brátová; Kindlová Anna
České vysoké učení technické v Praze, 2020

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze