Počet nalezených dokumentů: 23547
Publikováno od do

Právní jistota versus spravedlnost
MIKULA, Jan; OSINA, Petr; ROSENKRANZOVÁ, Olga
2019 - český
Diplomová práce řeší problematiku právní jistoty versus spravedlnosti. V první kapitole poskytuje ucelený pohled na pojem spravedlnost, jakožto její druhy a třídění. Ve druhé části představuje princip právní jistoty společně s blízkými instituty napomáhající upevňovat tento princip. Třetí část nejprve v úvodní podkapitole vysvětluje Radbruchovu formuli, která napomáhá řešit kolizi obou principů, komparuje a analyzuje klady a zápory upřednostňování buď právní jistoty nebo spravedlnosti, a také nabízí příklad z aplikační praxe. V následujících podkapitolách je rozebírána judikatura Ústavního soudu České republiky s cílem nalézt vhodná řešení konfliktu. Zároveň rozbor poskytuje i autorův názor. Závěr shrnuje zjištěné poznatky a odpovídá na otázky vymezené v úvodu, jakož i vznesené během práce. Nabízí také řešení rozkolu právní jistoty a spravedlnosti do budoucnosti. The diploma thesis deals with the issue of justice versus legal certainty. The first chapter provides a comprehensive view of the concept of justice as its types and classification. The second part introduces the principle of legal certainty together with intimate institutes helping to consolidate this principle. The third part firstly in the opening subchapter explains Radbruch's formula, which helps to solve the collision of both principles, compares and analyzes the positives and negatives of favoring either legal certainty or justice, and also offers an example of application practice. The following subchapters analyze the judgments of the Constitutional Court of the Czech republic in order to find appropriate solutions to the conflict. Simultaneously the analysis also provides the author's opinion. The conclusion summarizes the findings and answers the questions set out in the introduction as well as those raised during the work. It also offers a solution to the collision of legal certainty and justice into the future. Klíčová slova: Denegatio iustitae; kolize právních principů; legální spravedlnost; morální spravedlnost; právní jistota; promlčení; protikomunistický zákon; Radbruchova formule; res iudicatae; spravedlnost.; Denegatio iustitae; collision of legal principles; legal justice; moral justice; legal certainty; limitation; anticommunist law; Radbruch´s formula; res iudicatae; justice. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Právní jistota versus spravedlnost

Diplomová práce řeší problematiku právní jistoty versus spravedlnosti. V první kapitole poskytuje ucelený pohled na pojem spravedlnost, jakožto její druhy a třídění. Ve druhé části představuje princip ...

MIKULA, Jan; OSINA, Petr; ROSENKRANZOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Porovnání svalových dysbalancí mezi kajakáři a kanoisty ve vodním slalomu
ŠILAR, Jakub; DOSTÁLOVÁ, Iva
2019 - český
Hlavním cílem práce bylo vyšetření aktuálního stavu pohybového aparátu u závodníků ve vodním slalomu a porovnání rozdílů ve výskytu svalových dysbalancí mezi kajakáři a kanoisty. Výzkumný soubor tvořilo celkem 24 osob z toho 11 kajakářů a 13 kanoistů ve věku od 17 do 32 let. Vyšetření probíhalo pomocí vybraných testů,zaměřených a zjišťování výskytu svalových zkrácení, svalových oslabení, chybných pohybových stereotypů a hypermobility. Zjišťována byla též asymetrie. U kajakářů byl nejvíce zkrácen m. erector spinae, u kanoistů m. flexores genu. Oslabení nebylo nalezeno u žádného probanda. U obou kategorií byl nalezen substituční pohybový stereotyp u m. gluteus maximus a omezená pohyblivost pletence ramenního. Vyšší počet asymetrií se vyskytoval u kanoistů. The main purpose of the thesis was to evaluate the current state of the musculoskeletal system of water slalom racers and to compare the occurrence of muscle imbalances among kayakers and canoeist. The research sample consisted of 24 people - 11 kayakers and 13 canoeists - aged between 17 and 32. The evaluation was based on a set of predefined tests focusing on the occurrence of muscle shortening, muscular atrophy, erratic motoric stereotypes, hypermobility and asymmetry. Among kayakers, the most commonly shortened muscle was m. erector spinae, among canoeists, it was mm. flexores genu. A substitution motoric stereotype with m. gluteus maximus and a limited mobility of the shoulder girdle were discovered in both groups. A larger proportion of asymmetry was detected among canoeists. Klíčová slova: kanoistika; pohybový systém; divoká voda; asymetrie; svalové zkrácení; canoeing; musculoskeletal system; white water; asymmetry; muscle shortening Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Porovnání svalových dysbalancí mezi kajakáři a kanoisty ve vodním slalomu

Hlavním cílem práce bylo vyšetření aktuálního stavu pohybového aparátu u závodníků ve vodním slalomu a porovnání rozdílů ve výskytu svalových dysbalancí mezi kajakáři a kanoisty. Výzkumný soubor ...

ŠILAR, Jakub; DOSTÁLOVÁ, Iva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Hudba očima matematiky aneb Klavír jako matematická pomůcka
URBANCOVÁ, Lucie; MOLNÁR, Josef; EMANOVSKÝ, Petr
2019 - český
Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části popisuje souvislosti matematiky a hudby z hlediska historického a uvádí konkrétní příklady aplikace matematiky v hudbě. Praktická část obsahuje netradiční příklady mezipředmětových vztahů matematiky a hudby, v rámci kterých je použit klavír, a dále DVD se souborem multimediálních příloh, ve kterých jsou tyto příklady názorně ukázány. Součástí praktické části je vypracovaný pracovní list s tématem "matematika u klavíru", který je ověřen v edukační praxi na vybrané střední škole. Cílem práce je teoreticky i prakticky propojit mezipředmětové vztahy matematiky a hudby a začlenit je do výuky jako aktivizační a motivační prvky. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part there are examples of using mathematics in music. The practical part contains unconventional examples of interdisciplinary relations of mathematics and music, in which a piano is used as a mathematical tool. Practical part also contains a DVD with a set of multimedia attachments, in which these examples are shown. This part includes a list of exercises with the theme "math at the piano", which is verified in the pedagogical practice at a selected secondary school. The aim of this thesis is to theoretically and practically connect the interdisciplinary relations of mathematics and music and to incorporate these relations to teaching as activating and motivating elements. Klíčová slova: matematika a hudba; pythagorejské ladění; rovnoměrně temperované ladění; Fibonacciho posloupnost; zlatý řez; množiny; relace; kombinatorika; posloupnosti; matematika u klavíru; netradiční matematické příklady; aktivizační úlohy; mezipředmětové vztahy; mathematics and music; Pythagorean tuning; equal tempered tuning; Fibonacci sequence; golden cut; sets; relations; combinatorics; sequences; piano in mathematics teaching; active learning; unconventional mathematical exercises; interdisciplinary relations Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Hudba očima matematiky aneb Klavír jako matematická pomůcka

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části popisuje souvislosti matematiky a hudby z hlediska historického a uvádí konkrétní příklady aplikace matematiky v ...

URBANCOVÁ, Lucie; MOLNÁR, Josef; EMANOVSKÝ, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Súčasné problémy správania sa zákazníkov v oblasti fitness centier v meste Košice
KARAFA, Róbert; SKOUMAL, Jiří
2019 - český
Hlavnou témou práce je správanie sa zákazníkov fitness centier v meste Košice. Cieľom práce je analyzovať teoretické poznatky z tejto oblasti a následne ich aplikovať v empirickej časti, kde sa bude zisťovať aktuálny stav tejto problematiky. Práca je rozdelená na štyri hlavné kapitoly. Prvá kapitola je zameraná na definovanie pojmu fitness ako voľnočasovej aktivity. Rozoberané sú pojmy ako pohybová aktivita, motivácia k fitness, benefity pre telo, dôležitosť pohybu pre psychiku človeka a iné. V druhej kapitole je konkretizované, kto je zákazníkom fitness centra, čo je fitness centrum, aké sú rôzne typy neželaného správania zákazníkov, príčiny úrazov na cvičisku či definovanie pojmu doping. Tretia kapitola zahŕňa poznatky o tom, akými spôsobmi je regulované správanie zákazníkov. V štvrtej kapitole sú uvedené výsledky výskumu, metodika, ciele, úlohy práce, ale aj stručné situačné analýzy jednotlivých fitness centier, ktorých personál bol ochotný zúčastniť sa na výskume. The main topic of this work is the behaviour of customers of fitness centers in Košice. The aim of this work is to analyze theoretical knowledges from this area and apply it in the empirical part, where the current state of this issue will be investigated. The work is divided into four main chapters. The first chapter focuses on the definition of fitness as a leisure activity. Terms such as physical activity, motivation to fitness, benefits for the body, the importance of movement for the human psyche and others are discussed. The second chapter specifies the customer of the fitness center, what is the fitness center, what are the different types of unwanted customer behavior, the causes of injuries in the gymnasium or the definition of doping. The third chapter includes acquaintances of how customer behaviour is regulated. The fourth chapter presents the results of the research, methodology, research sample, but also brief situational analyzes of individual fitness centers, whose staff was willing to participate in the research. Klíčová slova: zákazník; správanie sa; fitness centrum; customer; behaviour; fitness center Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Súčasné problémy správania sa zákazníkov v oblasti fitness centier v meste Košice

Hlavnou témou práce je správanie sa zákazníkov fitness centier v meste Košice. Cieľom práce je analyzovať teoretické poznatky z tejto oblasti a následne ich aplikovať v empirickej časti, kde sa bude ...

KARAFA, Róbert; SKOUMAL, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ekonomická hodnota dobrovolnictví z pohledu vybraných poskytovatelů sociálních služeb.
MAZÁKOVÁ, Miloslava; DANIHELKOVÁ, Ester
2019 - český
Diplomová práce se zaměřuje na ekonomickou hodnotu dobrovolnictví z pohledu vybraných poskytovatelů sociálních služeb. Výzkumným cílem diplomové práce je na základě kvalitativního výzkumu zjistit u vybraných poskytovatelů sociálních služeb, jak je jim znám koncept měření hodnoty dobrovolnické práce a jak s ním pracují. V první konceptuální části se práce zaměřuje na vymezení dobrovolnictví v obecném kontextu, dále na dobrovolnictví v prostředí sociální práce a sociálních služeb a následně na samotnou ekonomickou hodnotu dobrovolnictví. Výzkumná část se věnuje použité metodologii a výsledkům výzkumu. Nejprve byl uskutečněn předvýzkum, kdy jsme oslovovali pomocí dotazníku přibližně sto poskytovatelů sociálních služeb v olomouckém kraji se sídlem organizace v následujících městech: Olomouc, Šumperk, Jeseník, Přerov, Prostějov a Hranice na Moravě. Po skončení předvýzkumu byly nadále uskutečněny rozhovory se šesti komunikačními partnery. Výsledky ukázaly minimální znalost konceptu ekonomické hodnoty dobrovolnictví či konceptu měření hodnoty dobrovolné práce. Většina respondentů se pohybovala v představě pouze přepočtu odpracovaných hodin na peníze, případně uváděla ušetření finančních nákladů organizace při využití dobrovolnické práce. The thesis focuses on the economic value of volunteering in the view of selected providers of social services. The research objective of the thesis is to find out, based on qualitative research, how selected social service providers are aware of the concept of measuring the value of volunteer work and how they work with it. In the first conceptual part the thesis focuses on the definition of volunteering in the general context, on volunteering in the environment of social work and social services and consequently on the economic value of volunteering. The research part deals with the methodology used and the research results. First was carried out a pre-research in which we interviewed approximately one hundred social service providers in the Olomouc region with their headquarters in Olomouc, Šumperk, Jeseník, Přerov, Prostějov and Hranice na Moravě. After the pre-survey were done interviews with six communication partners. The results showed minimal knowledge of the concept of economic value of volunteering or the concept of measuring the value of voluntary work. Most respondents were merely thinking of converting hours worked into money, or they said they were saving the organization's financial costs when using volunteer work. Klíčová slova: Dobrovolnictví; dobrovolník; sociální práce; sociální služby; poskytovatelé sociálních služeb; dobrovolnická práce; hodnota dobrovolnictví; ocenění hodnoty dobrovolnické práce; ekonomická hodnota dobrovolnictví; přepočet vykonaných dobrovolnických hodin; volba náhradní mzdy; Volunteering; volunteer; social work; social services; providers of social services; volunteer work; value of volunteering; valuation of volunteer work; economic value of volunteering; recalculation of performed volunteer hours; choice of alternative wage Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Ekonomická hodnota dobrovolnictví z pohledu vybraných poskytovatelů sociálních služeb.

Diplomová práce se zaměřuje na ekonomickou hodnotu dobrovolnictví z pohledu vybraných poskytovatelů sociálních služeb. Výzkumným cílem diplomové práce je na základě kvalitativního výzkumu zjistit u ...

MAZÁKOVÁ, Miloslava; DANIHELKOVÁ, Ester
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Pěstounství a partnerské vztahy pěstounů
RICHTEROVÁ, Veronika; ŠLECHTOVÁ, Hana
2019 - český
Diplomová práce se věnuje pěstounství a partnerským vztahům pěstounských rodičů, zjišťuje jejich motivaci pro výkon pěstounské péče, dotýká se rozhodovacího procesu k výkonu pěstounské péče v kontextu rolí náhradních rodičů, zkoumá posilující účinky pěstounské péče na partnerský vztah, a naopak oblasti, které by mohly zapříčinit nedorozumění. To vše na základě teoretického rámce, který postupuje logikou od celku, což je pro potřeby práce rodina, přes náhradní rodinnou péči, až k jednotlivým částem, tedy pěstounství a partnerské vztahy. The Diploma Thesis deals with a foster care amd its influence on partnership of foster parents. First of all, the Thesis describes both the motivation as well as the decision making process of why to carry out the foster care. Moreover, it analyzes the powerful impact of foster care on partnership but also investigates areas which could lead into misunderstanding between foster parents. The basis for the above described investigation is given in the theoretical part of this Thesis. It talks about diffrent care structures as prerequisites for the survey: family as the highest care instance followed by substitute family care, foster care and also partner relationships. Klíčová slova: Pěstounská péče; motivace pro výkon pěstounské péče; partnerské vztahy pěstounů; kontakt dětí v pěstounské péči s biologickou rodinou; náhradní rodinná péče; rodina; Foster care; motivation to making foster care; partner relationships of foster parents; contact between child and biological family; substitute foster care; family Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Pěstounství a partnerské vztahy pěstounů

Diplomová práce se věnuje pěstounství a partnerským vztahům pěstounských rodičů, zjišťuje jejich motivaci pro výkon pěstounské péče, dotýká se rozhodovacího procesu k výkonu pěstounské péče v kontextu ...

RICHTEROVÁ, Veronika; ŠLECHTOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Romská rodina žijící v sociálně vyloučené lokalitě
BARÁKOVÁ, Pavla; LUŽICA, René
2019 - český
Diplomová práce se zabývá problematikou romských rodin v sociálně vyloučených lokalitách. První kapitola představuje teoretická východiska. Charakterizováno je sociální vyloučení, specifika romské rodiny, se zaměřením na její hodnoty a postavení v české společnosti. Přiblížena je sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách a též specifika této práce s romskou rodinou. Ve druhé kapitole je popsán realizovaný kvalitativní výzkum, jehož cílem bylo popsat specifika života romských rodin v sociálně vyloučených lokalitách. Prvním dílčím cílem bylo zjistit, jak členové romských rodin hodnotí život v sociálně vyloučené lokalitě, se zřetelem k působení vnějších faktorů na chod rodiny a život jednotlivých členů rodiny. Druhým dílčím cílem bylo analyzovat způsob adaptace romské rodiny na prostředí a podmínky života sociálně vyloučené lokality. Třetím dílčím cílem bylo analyzovat možnosti pomoci sociálních pracovníků při zvýšení kvality života členů romské rodiny v sociálně vyloučené lokalitě. Výzkumu se zúčastnilo pět komunikačních partnerů romského etnika, žijící v různých sociálně vyloučených lokalitách. Metodou sběru dat byly polostrukturované rozhovory, výpovědi byly analyzovány etnografickou metodou. V diskusi jsou zjištěné výsledky komparovány s teoretickými východisky a stanovenými výzkumnými otázkami. The diploma thesis deals with the issue of Roma families in socially excluded localities. The first chapter presents the theoretical background. It is characterized by social exclusion, specifics of the Roma family, with a focus on its values and position in Czech society. Social work in socially excluded localities and also the specifics of this work with a Roma family are described. The second chapter describes the qualitative research, whose aim was to describe the specifics of the life of Roma families in socially excluded localities. The first partial aim was to find out how members of Roma families evaluate life in a socially excluded locality, taking into account the influence of external factors on the family's functioning and the life of family members. The second partial aim was to analyze the way of adaptation of the Roma family to the environment and conditions of the socially excluded locality. The third partial goal was to analyze the possibilities of social workers to help improve the quality of life of members of the Roma family in a socially excluded locality. Five research partners of the Roma ethnic group living in different socially excluded localities participated in the research. The method of data collection was semi-structured interviews, the data was analyzed by ethnographic method. In the discussion, the results are compared with theoretical background and research questions. Klíčová slova: hodnoty; kvalita života; oprese; rodina; Rom; sociálně vyloučená lokalita; sociální práce; sociální pracovník; values; quality of life; oppression; family; Roma; socially excluded locality; social work; social worker Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Romská rodina žijící v sociálně vyloučené lokalitě

Diplomová práce se zabývá problematikou romských rodin v sociálně vyloučených lokalitách. První kapitola představuje teoretická východiska. Charakterizováno je sociální vyloučení, specifika romské ...

BARÁKOVÁ, Pavla; LUŽICA, René
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Potřeba budování identity dítěte umístěného do náhradní rodinné péče
CICHÁ, Helena; ŠLECHTOVÁ, Hana
2019 - český
Diplomová práce se věnuje tématu identity dítěte v náhradní rodinné péči. Cílem práce je prostřednictvím kvalitativního výzkumu zjišťovat a poté popsat, jak pěstouni nahlížejí na potřebu budování identity dítěte v náhradní rodinné péči. Teoretická část práce popisuje rodinu, její funkce, náhradní rodinnou péči, potřeby dítěte a zabývá se tím, co znamená identita a jakou roli má biologická rodina pro dítě v náhradní péči. Teoretická část společně s cílem práce byla východiskem pro volbu metody výzkumu a zároveň podklad pro interpretační část, ve které je výzkum zhodnocen. Zvolenou metodou práce je interview. V závěru práce jsou výsledky výzkumu shrnuty a jsou zde uvedeny návrhy k jejich využití v praxi sociálního pracovníka pomáhající organizace. The thesis considers the topic of a child's identity in foster care. The goal of the thesis is to identify and describe how foster parents view the need to build a child's identity in foster care, This was accomplished through qualitative research. The theoretical section describes the family, its functions, the foster care system, and the needs of the child; it also addresses what identity means and what role the biological family plays in the child's life while in foster care. The theoretical section, together with the aim of the work as a whole, was the source for the choice of the methodology of the thesis as well as the basis for the interpretative section in which the research was evaluated. The chosen method of the research was interview. In the conclusion of the thesis, the results are summarized along with suggestions for their use in the practical context of a social worker of the assisting organization. Klíčová slova: identita; náhradní rodinná péče; potřeby dítěte; rodina; funkce rodiny; biologická rodina dítěte v náhradní rodinné péči; identity; foster care; child's needs; family; family function; biological family of child in foster care Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Potřeba budování identity dítěte umístěného do náhradní rodinné péče

Diplomová práce se věnuje tématu identity dítěte v náhradní rodinné péči. Cílem práce je prostřednictvím kvalitativního výzkumu zjišťovat a poté popsat, jak pěstouni nahlížejí na potřebu budování ...

CICHÁ, Helena; ŠLECHTOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv mobilních telefonů na funkci lavinových vyhledávačů
VONDRÁŠEK, Jakub; ŠEBEK, Luděk
2019 - český
Předmětem této diplomové práce je zkoumání vlivu mobilních telefonů na funkci lavinových vyhledávačů. První část práce se věnuje historickému vývoji vyhledávání obětí lavin pomocí elektronických přístrojů. Dále konstrukci lavinových vyhledávačů a jejich funkci. Druhá část se již zaměřuje na zkoumání vlivu mobilních telefonů na vysílání signálu lavinovým vyhledávačem. Konkrétně na možnost odstínění nebo přerušení vysílání signálu a vliv na přesnost určení polohy vysílajícího lavinového vyhledávače. Výsledky ukazují, že lavinové vyhledávače mohou být ovlivněny mobilním telefonem, zejména ve fázi jemného dohledávání, kdy dochází k nárůstu zobrazené vzdálenosti od 0,1 až po 1 m. The objective of this thesis is research of influence of mobile phone on avalanche transceiver. In the first part we summarized history of search for victim of avalanche by electronic device. We also focus on construction and function of avalanche transceiver. The second part is about research of influence of mobile phone on sending signal from avalanche transceiver. We concentrated on possibility of shielding or intermission of sending signal and influence of mobile phone on accuracy of localization of avalanche transceiver. The research result shows that the avalanche transceiver can be affected by mobile phone during fine search phase. The avalanche transceiver shows distance from 0,1 to 1 m bigger. Klíčová slova: lavinové vyhledávače; mobilní telefony; laviny; záchrana obětí lavin; rušení; avalanche transceiver; mobile phone; avalanche; rescue of avalanche victim; interference Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vliv mobilních telefonů na funkci lavinových vyhledávačů

Předmětem této diplomové práce je zkoumání vlivu mobilních telefonů na funkci lavinových vyhledávačů. První část práce se věnuje historickému vývoji vyhledávání obětí lavin pomocí elektronických ...

VONDRÁŠEK, Jakub; ŠEBEK, Luděk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Zánik manželství dle českého rodinného práva a práva římskokatolické církve
POSPÍŠILOVÁ, Johana; MENKE, Monika; BUBELOVÁ, Kamila
2019 - český
Tato diplomová práce se zabývá možností zániku manželství dle českého rodinného práva a práva římskokatolické církve. Jejím cílem je srovnat jednotlivé způsoby zániku dle obou právních úprav a poukázat na to, v čem se shodují a v čem se od sebe naopak odlišují. Důvodem pro volbu tohoto tématu bylo dle mého názoru mizivé povědomí veřejnosti o všech rozdílech mezi jednotlivými úpravami, především v oblasti kanonického práva. Diplomová práce je rozdělena na pět kapitol. První dvě jsou věnovány pojetí manželství v obou oblastech, třetí a čtvrtá obsahují podrobný rozbor jednotlivých způsobů zániku manželství a v poslední je provedena závěrečná komparace obou právních úprav. This thesis deals with wals of dissolution of marriage according to the Czech Family law and the law of the Roman Catholic Church. Its purpose is to compare a different wals of dissolution according to both legislations and point out thein similarities and differencies. The mason for choosing this topic was in my opinion a poor public awareness about all the differences between these legislations, especially in the section of canon law. Thesis is dividend into five chapters. First two of them are devoted to the koncept of marriage in both sections, third and fourth include a detailed analysis of the different wals of dissolution of marriage and in the last one is a final comparison of both legal regulations. Klíčová slova: manželství; zánik manželství; rodinné právo; právo římskokatolické církve; rozvod; privilegium; smrt; prohlášení za mrtvého; změna pohlaví; marriage; dissolution of marriage; family law; law of the Roman Catholic Church; divorce; privilege; death; statement of death; sex change Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Zánik manželství dle českého rodinného práva a práva římskokatolické církve

Tato diplomová práce se zabývá možností zániku manželství dle českého rodinného práva a práva římskokatolické církve. Jejím cílem je srovnat jednotlivé způsoby zániku dle obou právních úprav a ...

POSPÍŠILOVÁ, Johana; MENKE, Monika; BUBELOVÁ, Kamila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze