Počet nalezených dokumentů: 20820
Publikováno od do

Efekty kvantitativního uvolňování v USA, Japonsku, Eurozóně a Velké Británii
Novoselova, Ksenia; Brůna, Karel; Jakl, Jakub
2017 - český
Práce je zaměřená na problematiku efektů působení nekonvenční monetární politiky, tzv. kvantitativního uvolňování v USA, Japonsku, Eurozóně a Velké Británii pomocí empirické analýzy událostí spojených s kvatitativním uvolňováním a velkého BVAR modelu. V teoretické části jsou popsány transmisní mechanismy platné při úrokových sazbách blízkým nule za použití konvenční monetární politiky a kanály působení nekonvenční monetární politiky. V praktické části jsou analyzovány dopady události spojených s kvantitativním uvolňováním ve všech zkoumaných ekonomikách pomocí empirického pozorování reakcí úrokových sazeb na každou z událostí. Na základě výsledků empirické analýzy dále jsou prozkoumány širší ekonomické efekty kvantitativního uvolňování za použití velkého BVAR modelu a následně vyvozen závěr. This master thesis aims to describe problematics of the effects of unconventional monetary policy, also known as quantitative easing, on economics of USA, Japan, Eurozone and Great Britain, by using empirical analysis of events related to quantitative easing and large BVAR model. In theoretical part of the thesis there are described transmission mechanisms of conventional monetary policy still effective in conditions of interest rates close to zero, as well as channels of unconventional monetary policy. Practical part of the thesis demonstrates analysis of impact of events related to quantitative easing in all the in-scope economics by applying a method of empirical observation of interest rates reactions on every event. Further, based on the received results of the empirical analysis, broader economic effects of quantitative easing are examined by using large BVAR model and afterwards the conclusion is made. Klíčová slova: nekonvenční monetární politika; QE; BVAR model; programy nákupů aktiv; nulové úrokové sazby; rebalanční kanál; signální kanál; dlouhodobé úrokové míry; kvantitativní uvolňování; unconventional monetary policy; portfolio channel; signaling channel; BVAR model; zero-bound interest rates; assets purchase programs; quantitative easing; QE; long-term interest rates Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Efekty kvantitativního uvolňování v USA, Japonsku, Eurozóně a Velké Británii

Práce je zaměřená na problematiku efektů působení nekonvenční monetární politiky, tzv. kvantitativního uvolňování v USA, Japonsku, Eurozóně a Velké Británii pomocí empirické analýzy událostí spojených ...

Novoselova, Ksenia; Brůna, Karel; Jakl, Jakub
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD
Dzhalavyan, Arutyun; Láchová, Lenka; Kouba, Tomáš
2017 - český
Předmětem této diplomové práce je: Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD. Hlavním cílem mojí práce je porovnání legislativní úpravy korporátní daně ve vybraných členských státech OECD se zaměřením na tvorbu základu daně a dílčím cílem mojí práce je určení vlivu jednotlivých akcí BEPS na korporátní zdanění nejen jako celku, ale i v rámci zkoumaných zemí. Porovnání budou podléhat Velká Británie, Belgie a Španělsko. První část této práce nás seznamuje relevantními pojmy, následná kapitola se zaměřuje na iniciativu BEPS a v poslední část práce se zabývá legislativní úpravou korporátní daně v jednotlivých zemích a jejich komparací. The main aim of my thesis is to compare the legislative regulation of corporate taxation in selected OECD member states with a focus on the tax base. The partial aim of my work is to determine the impact of BEPS actions on corporate taxation not only as a whole, but also within selected countries. This thesis is focused on Great Britain, Belgium and Spain. The first part of this thesis introduces us the relevant concepts, the subsequent chapter focuses on the BEPS initiative and in the last part of the thesis deals with the legislative regulation of the corporate taxation in the selected countries and their comparison. Klíčová slova: BEPS; korporátní zdanění; OECD; OECD; corporate tax; BEPS Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD

Předmětem této diplomové práce je: Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD. Hlavním cílem mojí práce je porovnání legislativní úpravy korporátní daně ve vybraných členských ...

Dzhalavyan, Arutyun; Láchová, Lenka; Kouba, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Testování úspěšnosti trading a trending indikátorů technické analýzy
Točevová, Radka; Veselá, Jitka; Fičura, Milan
2017 - český
Cílem této diplomové práce je zhodnotit úspěšnost portfolia strategií a prostřednictvím tohoto také trading a trending indikátorů, které jsou jeho součástí. Teoretická východiska se zaobírají klíčovými zákonitostmi měnového trhu, pro který je dané portfolio vytvořeno. Posléze jsou detailněji rozebrány jednotlivé technické indikátory, které jsou použity v rámci analytické části této práce. V následující části je vymezen postup vývoje automatických obchodních systémů v případě aplikace genetických algoritmů. V dalším segmentu jsou zvlášť popsány jednotlivé vygenerované obchodní systémy. Jejich popisy jsou následovány zhodnocením výstupů testování na historických datech a testů robustnosti. Následně jsou uvedeny korelace mezi jednotlivými strategiemi. Práce je završena vyhodnocením výkonnosti portfolia strategií prostřednictvím výsledků backtestu a paper testingu. The goal of this master's thesis is to evaluate the successfulness of the strategies' portfolio and of trading and trending indicators, which are parts of the portfolio, through this evaluation. The theoretical part concerns with the key principles of the foreign exchange market which the portfolio is created for. After that, the individual technical indicators, which are used in the analytical part of the thesis, are analyzed in detail. Then in the following part, the development process of automated trading systems in case of the genetic algorithms' application is defined. Individual generated trading systems are described in the next segment separately. Their descriptions are followed by evaluation of outcomes of testing on historical data and of robustness' tests. Afterwards, the correlations between individual strategies are mentioned. The thesis concludes by efficiency evaluation of strategies' portfolio via backtest results and paper testing. Klíčová slova: technický indikátor; technická analýza; genetický algoritmus; automatický obchodní systém; měnový trh; genetic algorithm; automated trading system; foreign exchange market; technical indicator; technical analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Testování úspěšnosti trading a trending indikátorů technické analýzy

Cílem této diplomové práce je zhodnotit úspěšnost portfolia strategií a prostřednictvím tohoto také trading a trending indikátorů, které jsou jeho součástí. Teoretická východiska se zaobírají ...

Točevová, Radka; Veselá, Jitka; Fičura, Milan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Osvobození od osobního důchodové daně jako faktor formulující míru zdanění ve vybraných evropských zemích
Křížová, Lucie; Vančurová, Alena; Kábelová, Lucie
2017 - český
V této diplomové práci je řešen vliv osvobození od osobní důchodové daně na míru zdanění ve vybraných evropských zemích, konkrétně v České republice, Německu, Rakousku a ve Švýcarsku. Hlavním cílem práce je kvantifikace vlivu osvobozených příjmů na míru zdanění. Pro naplnění stanoveného cíle jsou nejprve definovány důležité pojmy související s touto problematikou, jako jsou například daňové výdaje. Následně jsou popsány metody měření těchto výdajů. Další kapitola se zabývá konstrukcí osobní důchodové daně. Třetí kapitola je věnována rozboru osvobozených příjmů ve vybraných státech a v České republice jsou navíc kvantifikovány daňové výdaje související s příjmy sociálního charakteru. V poslední kapitole je provedena srovnávací analýza osvobozených sociálních příjmů ve vybraných zemích a následně analyzován vliv těchto příjmů na míru zdanění u vybraných typů domácností s různou výší příjmů. This thesis deals with the effects of personal pension tax exemption on the tax rate in selected European countries, namely in the Czech Republic, Germany, Austria, and Switzerland. The main goal is to quantify the effect of exempt incomes on tax rate. To fulfil the stated goal, firstly important terms related to this issue, such as tax expenditures, are defined. Then methods of their measurement are described. The following chapter addresses the structure of personal pension taxation. The third chapter analyses exempt incomes in the selected states, and with regards to the Czech Republic quantifies tax expenditures related to incomes of a social nature. The last chapter contains a comparative analysis of tax-exempt social incomes in the selected countries, and analyses their effect on tax rate as related to various household types with various levels of income. Klíčová slova: osobní důchodová daň; míra zdanění; osvobození od daně; daňové výdaje; tax exemption; tax expenditures; tax rate; personal pension tax Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Osvobození od osobního důchodové daně jako faktor formulující míru zdanění ve vybraných evropských zemích

V této diplomové práci je řešen vliv osvobození od osobní důchodové daně na míru zdanění ve vybraných evropských zemích, konkrétně v České republice, Německu, Rakousku a ve Švýcarsku. Hlavním cílem ...

Křížová, Lucie; Vančurová, Alena; Kábelová, Lucie
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza dopadů novely zákona o spotřebitelském úvěru na bankovní sektor ČR
Potužníková, Lenka; Dvořák, Petr; Radová, Jarmila
2017 - český
Předmětem diplomové práce nazvané Analýza dopadů novely zákona o spotřebitelském úvěru na bankovní sektor ČR je novela zákona o spotřebitelském úvěru účinná od 1. 12. 2016 a její předpokládané dopady na bankovní sektor včetně úvahy nad opodstatněním některých ustanovení zákona. Cílem této práce je přehledné shrnutí základních změn, které vyplývají z nové legislativy a nastínění s nimi spojených otázek, zmapování tendencí na trhu spotřebitelských úvěrů z makro a mikro pohledu a rozpoznání případných rizik a příležitostí v souvislosti v novelou zákona. Data jsou zpracována pomocí metody jednoduché popisné statistiky s využitím grafických metod a slovních komentářů. The subject of the thesis called Analysis of the impacts of the Amendment to the Consumer Credit Act on the banking sector of the Czech Republic is the Amendment to the Consumer Credit Act effective since 1.12.2016 and its presumed impact on banking sector including the consideration of the justification of some provisions of the Act. The objective of this thesis is a clear summary of fundamental changes which waste from new legislative and outlining the related questions, mapping the consumer credit market tendencies from macro and micro view and recognition of possible risks and opportunities related to the amendment. The data are processed using the simple descriptive statistics method with use of graphic methods and word comments. Klíčová slova: ochrana spotřebitele; Česká republika; tendence ve vývoji; bankovní sektor; novela zákona o spotřebitelském úvěru; consumer protection; banking sector; The Amendment to the Consumer Credit Act; trends of development; the Czech Republic Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Analýza dopadů novely zákona o spotřebitelském úvěru na bankovní sektor ČR

Předmětem diplomové práce nazvané Analýza dopadů novely zákona o spotřebitelském úvěru na bankovní sektor ČR je novela zákona o spotřebitelském úvěru účinná od 1. 12. 2016 a její předpokládané dopady ...

Potužníková, Lenka; Dvořák, Petr; Radová, Jarmila
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza pojištění odpovědnosti za škody podnikatelů na českém pojistném trhu
Vodrážka, Martin; Ducháčková, Eva; Fleischmann, Luboš
2017 - český
Diplomová práce se zabývá analýzou českého trhu s pojištěním odpovědnosti podnikatelů, s využitím nadefinovaného klienta připravuje návrhy pojištění a provádí rozbor naplnění požadavků prostřednictvím kontroly pojistných podmínek. Dále práce porovnává informace požadované jednotlivými pojišťovnami pro tvorbu kalkulace pojištění a analyzuje faktory, na základě kterých se klient rozhoduje mezi navrženými pojištěními. V průběhu je mapována činnost pojišťovacího zprostředkovatele, jehož aktivita odpovídá jednotlivým úkonům provedeným v práci. This Master's thesis deals with analysis of the Czech business liability insurance market, while using a predefined client for preparation of insurance proposals. It then performs an analysis of fulfilling the requirements through control of insurance terms and conditions. Furthermore, the thesis compares the information required by individual insurance companies for the insurance calculations and examines the factors on which the client decides among the proposed insurances. In the course of the thesis is mapped the work of insurance broker, whose activity corresponds to the individual tasks performed by the thesis. Klíčová slova: analýza pojistných podmínek; kalkulace pojistného; český pojistný trh; pojištění odpovědnosti; pojištění podnikatelů; pojišťovací zprostředkovatel; insurance terms and conditions analysis; calculation of premiums; Czech insurance market; liability insurance; business insurance; insurance broker Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Analýza pojištění odpovědnosti za škody podnikatelů na českém pojistném trhu

Diplomová práce se zabývá analýzou českého trhu s pojištěním odpovědnosti podnikatelů, s využitím nadefinovaného klienta připravuje návrhy pojištění a provádí rozbor naplnění požadavků prostřednictvím ...

Vodrážka, Martin; Ducháčková, Eva; Fleischmann, Luboš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Market Making jako obchodní strategie
Bartík, Jan; Stádník, Bohumil; Diviš, Martin
2017 - český
Tato diplomová práce se zabývá analýzou ziskovosti market-making strategie testované na simulaci centrální objednávkové knihy. V teoretické části je popsáno, jakým způsobem market-maker kotuje cenu nabídky a poptávky a je matematicky dokázáno, za jakých okolností je tato strategie zisková. V praktické části je představena simulace centrální obchodní knihy. Výhodou simulace celé obchodní knihy je, že v každém časovém okamžiku dává informaci o počtu účastníků na trhu a jejich kotacích. Dále je představen fiktivní market-maker kotující cenu nabídky a poptávky v každém okamžiku, přičemž cenu stanovuje dle ceny předešlého časového kroku. Obchodní kniha je simulována ve třech různých nastaveních - náhodná procházka, mean-reverze a leptokurtické rozdělení a je ukázáno, že očekávaná ziskovost strategie market-makera je pozitivní ve všech třech případech. This diploma thesis deals with the market-making strategy's profitability analysis, tested on simulation of central order book. The theoretical part describes how the market maker quotes the price of supply and demand and mathematically proves under which circumstances this strategy is profitable. The practical part introduces a simulation of the central order book. The advantage of simulating the entire order book is that we have information about the number of market participants and quotes at any given time. It also introduces a fictitious market maker quoting the price of supply and demand at any given moment, the price being determined by the price of the previous time step. The order book is simulated in three different settings - random walk, mean-reversion and leptokurtic distribution, and it is shown that the expected profitability of the market-maker strategy is positive in all three cases. Klíčová slova: Market-maker; Obchodní kniha; Náhodná procházka; Leptokurtické rozdělení výnosů; Market-maker; Order book; Random walk; Leptokurtic distribution of returns Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Market Making jako obchodní strategie

Tato diplomová práce se zabývá analýzou ziskovosti market-making strategie testované na simulaci centrální objednávkové knihy. V teoretické části je popsáno, jakým způsobem market-maker kotuje cenu ...

Bartík, Jan; Stádník, Bohumil; Diviš, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Stredoeurópske štátne dlhopisy
Kalafut, Patrik; Brada, Jaroslav; Kováč, Michal
2017 - slovenský
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku středoevropského dluhopisového trhu a analýzu státních cenných papírů zemí Visegrádské čtyřky. Úvodem je v první kapitole charakterizován státní dluhopis a jeho typické rysy. Druhá kapitola je vyčleněna pro dvě specifické formy dluhopisu, a to inflačně vázáný dluhopis a dluhopis s nulovým kupónem. Tato část není jen teoretická, ale je také prakticky zaměřena na analýzu těchto méně využívaných forem dluhopisů. Třetí kapitola rozebírá v první polovině poznatky získané v teoretické části a to prostřednictvím komparace státních dluhopisů a empirické křivky výnosů dluhopisů. Druhá polovina je věnována srovnání obchodů se státními dluhopisy a vývojem ratingového hodnocení daných zemí. This diploma thesis focuses on the issue of the Central European bond market and the analysis of state securities of the Vysegrad Region. The first chapter describes the state bond and its typical features. The second chapter is devoted to two specific forms of a bond, namely an inflated bond and a zero-coupon bond. This part is not only theoretical, but is also practically focused on the analysis of these less widely used forms of bonds. The third chapter discusses the knowledge gained in the theoretical portion, through the comparison of government bonds and the empirical yield curve. The second half is focused on the comparison of sovereign bond trades and rating developments in the countries concerned. Táto diplomová práca sa zameriava na problematiku stredoeurópskeho dlhopisového trhu a analýzy štátnych cenných papierov krajín Vyšehradskej štvorky. Na úvod je v prvej kapitole charakterizovaný štátny dlhopis a jeho typické rysy. Druhá kapitola je vyčlenená pre dva špecifické formy dlhopisu, a to inflačne viazaný dlhopis a dlhopis s nulovým kupónom. Táto časť nie je len teoretická, ale je aj prakticky zameraná na analýzu týchto menej využívaných foriem dlhopisov. Tretia kapitola rozoberá v prvej polovici poznatky získané v teoretickej časti, a to prostredníctvom komparácie štátnych dlhopisov a empirickej krivky výnosov. Druhá polovica je venovaná porovnaniu obchodov so štátnymi dlhopismi a vývojom ratingového hodnotenia daných krajín. Klíčová slova: obchodování s dluhopisy; dluhopis s nulovým kupónem; inflačně vázáný dluhopis; rating zemí; dluhopis; výnosová křivka dluhopisů; zero bond; inflation-indexed bond; trading bonds; bond yield curve; bond; sovereign rating Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Stredoeurópske štátne dlhopisy

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku středoevropského dluhopisového trhu a analýzu státních cenných papírů zemí Visegrádské čtyřky. Úvodem je v první kapitole charakterizován státní ...

Kalafut, Patrik; Brada, Jaroslav; Kováč, Michal
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Využití vybraných metod strojového učení pro modelování kreditního rizika
Drábek, Matěj; Witzany, Jiří; Málek, Jiří
2017 - český
Diplomová práce je členěna na tři základní části. V té první se věnuji P2P úvěrování, jeho charakteristikám, základním konceptům a jejich promítnutím v praxi. Srovnávám v ní také P2P trh u nás, ve Velké Británii a v USA. V druhé části této práce popisuji teoretická východiska vybraných metod strojového učení, kterými jsou naivní bayesovský klasifikátor, klasifikační strom, náhodný les a logistická regrese. Také zde popisuji způsoby stanovení úspěšnosti těchto modelů. Ve třetí části pak uvádím postup, kterým se tyto metody převádí do praxe, a to od přípravy dat přes optimalizaci parametrů až po zhodnocení úspěšnosti modelu. This master's thesis is divided into three parts. In the first part I described P2P lending, its characteristics, basic concepts and practical implications. I also compared P2P market in the Czech Republic, UK and USA. The second part consists of theoretical basics for chosen methods of machine learning, which are naive bayes classifier, classification tree, random forest and logistic regression. I also described methods to evaluate the quality of classification models listed above. The third part is a practical one and shows the complete workflow of creating classification model, from data preparation to evaluation of model. Klíčová slova: P2P úvěrování; klasifikační strom; strojové učení pro klasifikaci; náhodný les; logistická regrese; naivní bayesovský klasifikátor; classification tree; logistic regression; machine learning for classification; P2P lending; naive bayes classifier; random forest Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Využití vybraných metod strojového učení pro modelování kreditního rizika

Diplomová práce je členěna na tři základní části. V té první se věnuji P2P úvěrování, jeho charakteristikám, základním konceptům a jejich promítnutím v praxi. Srovnávám v ní také P2P trh u nás, ve ...

Drábek, Matěj; Witzany, Jiří; Málek, Jiří
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Návrh komunikační strategie spolku Iniciativy Dokořán
Šmýrová, Barbora; Postler, Milan; Mikeš, Jiří
2017 - český
Diplomová práce se zabývá komunikační strategií spolku Iniciativy Dokořán. Iniciativy Dokořán je nezisková organizace působící v oblasti kultury. Cílem práce je navrhnout komunikační strategii tak, aby byla efektivní a zároveň překonala všechny bariéry a specifika neziskového sektoru, zvláště pak toho kulturního. Práce je rozdělena do tří stěžejních kapitol. První dvě kapitoly poskytují teoretický základ pro vypracování praktické části. Od marketingu všeobecně postupně studuje všechna specifika oblasti kultury a neziskového sektoru až konkrétně ke komerčním komunikacím. Třetí kapitola obsahuje podrobnou analýzu spolku. Pomocí syntézy těchto analýz v závěru práce najdeme komplexní návrh na komunikační strategii pro sezónu 2017. The diploma thesis deals with the communication strategy of the association Dokořán Initiative. Dokořán Initiative is a nonprofit organization working in the field of culture. The goal of the thesis is to design a communication strategy which will be effective, and at the same time overcome all barriers specific for non-profit sector, especially the field of the culture. The thesis is divided into three chapters. The first two chapters provide a theoretical basis for the development of the practical part. It deals with marketing in general, eventually it gets to all commercial communications and specifics of non-profit organizations and Culture. The third chapter contains a detailed analysis of the association. In the conclusion of these analyzes we can find a comprehensive proposal on a communication strategy for the season 2017. Klíčová slova: komerční strategie; Lodičky; performativní umění; kultura; komerční komunikace; commercial communication; Lodičky; performative art; culture; commercial strategy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Návrh komunikační strategie spolku Iniciativy Dokořán

Diplomová práce se zabývá komunikační strategií spolku Iniciativy Dokořán. Iniciativy Dokořán je nezisková organizace působící v oblasti kultury. Cílem práce je navrhnout komunikační strategii tak, ...

Šmýrová, Barbora; Postler, Milan; Mikeš, Jiří
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze