Počet nalezených dokumentů: 348
Publikováno od do

Časoprostorová distribuce úlovků, růst a délkohmotnostní vztah u značkovaného kapra obecného (Cyprinus carpio) v rybářském revíru MRS Dyje 5, Novomlýnská nádrž a přilehlých revírech
Prokeš, Miroslav; Baruš, Vlastimil; Mareš, J.; Habán, V.; Peňáz, Milan
2009 - český
Na základě časoprostorové analýzy úlovků značkovaných jedinců kapra obecného byly zjištěny lokální pohyby (migrace), růst a délko-hmotnostní parametry tohoto druhu v Novomlýnské nádrži. Celkově, 28% ryb migrovalo proti toku do vzdálenosti 28,9 km, 19% ryb po toku do vzdálenosti 30,5 km a 53% ryb zůstalo v Novomlýnské nádrži. Vysoká migrační aktivita probíhala během prvního a druhého roku po vysazení násady. Celková návratnost zpětně chycených ryb z 10 000 vysazených byla pouze 1%. Za 12 měsíců po vysazení byla u značkovaných ryb zjištěna celkové délka těla (TL) 465 mm, hmotnost (w) 2200 g a Fultonův faktor hmotnostní kondice (FWCF) 2,45. On the basis of spatio-temporal analyses of recaptured tagged common carp, the local movements (migrations), growth and length-weight parameters were monitored in the Novomlýnská reservoir. Generally, 28 % of fish migrated upstream within the distance of 28.9 km, 19 % of tagged recaptured fish migrated in downstream direction up to a distance of 30.5 km and 53 % of the studied fishs were stationary in the Novomlýnská reservoir. The highest migration activity was ascertained during the 1st and 2nd year after stocking. The recapture rate of the overall 10.000 stocked fish, was only 1 %. Already 12 months after stocking, the mean total length (TL) of recaptured fish reached 465 mm, weight (w) 2200 g and Fulton´s condition factor (FWCF) 2.45. Klíčová slova: common carp; Nové Mlýny reservoirs Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Časoprostorová distribuce úlovků, růst a délkohmotnostní vztah u značkovaného kapra obecného (Cyprinus carpio) v rybářském revíru MRS Dyje 5, Novomlýnská nádrž a přilehlých revírech

Na základě časoprostorové analýzy úlovků značkovaných jedinců kapra obecného byly zjištěny lokální pohyby (migrace), růst a délko-hmotnostní parametry tohoto druhu v Novomlýnské nádrži. Celkově, 28% ...

Prokeš, Miroslav; Baruš, Vlastimil; Mareš, J.; Habán, V.; Peňáz, Milan
Ústav biologie obratlovců, 2009

Úlovky pstruha obecného (Salmo trutta) ve vybraných revírech v povodí Moravy
Halačka, Karel
2009 - český
Práce se zabývá rozdíly ve sportovních úlovcích lososovitých ryb (zejména pstruha obecného) v různých tocích v povodí Moravy. Významné rozdíly byly nalezeny v průměrném počtu ulovených ryb za hodinu (2 - 23), jejich průměrné velikosti (17,1 - 21 cm) a v podílu ryb dosahujících minimální lovné míry pro daný revír (0 - 5,8 %). Tato stanovená minimální lovná míra se jeví být na většině revírů jako příliš vysoká. K optimální ochraně populací pstruha obecného lze tak doporučit její snížení. The study deals with differences in catch of salmonids (particularly the brown trout) by angling in various waters in Morava river drainage. Significant differences were found in average number of caught fish per hour (2 - 23), average length (17,1 - 21 cm) and in proportion of fish reaching the minimum size in a given water (0 - 5,8 %). The minimum size seems to be to high in many cases. Lowering of the minimum size can be recommended in order to preserve population numbers. Klíčová slova: brown trout; catches Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Úlovky pstruha obecného (Salmo trutta) ve vybraných revírech v povodí Moravy

Práce se zabývá rozdíly ve sportovních úlovcích lososovitých ryb (zejména pstruha obecného) v různých tocích v povodí Moravy. Významné rozdíly byly nalezeny v průměrném počtu ulovených ryb za hodinu ...

Halačka, Karel
Ústav biologie obratlovců, 2009

First record of the Danube whitefin gudgeon (Romanogobio vladykovi) in the Nida River drainage, Poland
Nowak, M.; Mendel, Jan; Szczerbik, P.; Koščo, J.; Klaczak, A.; Popek, W.
2009 - anglický
The Danube whitefin gudgeon Romanogobio vladykovi Fang, 1943 belongs to the R. albipinnatus (Lukasch, 1933) species group. In the territory of Poland so-called whitefin gudgeon was recorded for the first time in the middle stretches of Vistula River (1965). Since then the species has been found in some 20 localities in the Vistula and Odra River drainages. In May and July 2009 two specimens identified initially as belonging to the R. albipinnatus species group were caught in the main course of Nida River. Molecular approach based on combination of both mitochondrial and nuclear markers confirmed occurrence of R. vladykovi on Polish territory. This conclusion alters the knowledge about the distribution of the species of the R. albipinnatus species group. Kottelat and Freyhof (2007) considered that the territory of Poland is inhabited by R. belingi, whereas R. vladykovi is restricted only to the drainage area of Danube River. Hrouzek běloploutvý z Dunaje, Romanogobio vladykovi Fang, 1943 patří do skupiny druhů R. albipinnatus (Lukasch, 1933). Poprvé byl na území Polska zaznamenán ve středním úseku řeky Vistula v roce 1965. Od té doby byl pak nalezen na 20 lokalitách v povodí řek Vistula a Odra. V květnu a červenci 2009 byli odchyceni dva jedinci patřící do skupiny R. albipinnatus v hlavním toku řeky Nidy. Molekulární přístup založený na kombinaci mitochondriálního a jaderného markeru potvrdil výskyt R. vladykovi na polském území. Tento závěr mění informace o distribuci druhů hrouzka běloploutvého. Kottelat a Freyhof (2007) uváděli, že území Polska je obývané R. belingi, kdežto R. vladykovi je vyhrazený jen pro povodí Dunaje. Klíčová slova: fish; Poland Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
First record of the Danube whitefin gudgeon (Romanogobio vladykovi) in the Nida River drainage, Poland

The Danube whitefin gudgeon Romanogobio vladykovi Fang, 1943 belongs to the R. albipinnatus (Lukasch, 1933) species group. In the territory of Poland so-called whitefin gudgeon was recorded for the ...

Nowak, M.; Mendel, Jan; Szczerbik, P.; Koščo, J.; Klaczak, A.; Popek, W.
Ústav biologie obratlovců, 2009

Nepůvodní druhy ryb v ichtyocenózách řek Dyje a Odry v úsecích s vyvinutým záplavovým územím
Lusk, Stanislav; Lojkásek, B.; Lusková, Věra
2009 - český
Klíčová slova: Morava River; impact; native fish Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Nepůvodní druhy ryb v ichtyocenózách řek Dyje a Odry v úsecích s vyvinutým záplavovým územím

Lusk, Stanislav; Lojkásek, B.; Lusková, Věra
Ústav biologie obratlovců, 2009

Inventarizace molekulární biodiverzity ichtyofauny ČR - představení započatého projektu
Mendel, Jan; Halačka, Karel; Vetešník, Lukáš; Papoušek, Ivo; Bartoňová, Eva; Šanda, R.; Koníčková, Milena; Urbánková, Soňa
2009 - český
Studie založená na mezinárodní spolupráci by chtěla významně přispět k poznání a popisu druhové pestrosti celé české ichtyofauny pomocí aplikace komplexního přístupu. Objektem inventarizace a následné katalogizace jsou recentní původní a nepůvodní druhy ryb a mihulí, žijících ve volných vodách ČR. Získané výsledky jsou současně využity pro mezikontinentální srovnání všech druhů ryb prostřednictvím "DNA barcodu" v rámci platformy BoLD. Závěrečné souhrnné vyhodnocení přispěje k aktualizaci podkladů monitoringu systému Natura 2000 a přinese zásadní informace a doporučení Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Nový design druhových kolekcí typových jedinců konstruovaný na pozadí komplexního přístupu a sestavení podrobného voucheru bude velkým přínosem pro národní muzea ČR. Konzervační přístup nové referenční kolekce současně umožní srovnávací DNA analýzy sbírkových jedinců i v budoucnu. The study based on international cooperation would like to contribute in a significant way to identification and description of the species diversity of the complete Czech ichthyofauna using a comprehensive approach. The inventory and subsequent cataloguing concentrate on recent native and non-native species of fishes and lampreys living in natural waters of CR. The obtained results are used for inter-continental comparison of all fish species using the "DNA barcode" within the BoLD platform. The final summary evaluation will contribute to updating of the data for monitoring within the system Natura 2000 and will provide vital information and recommendations to the ANCLP CR. The new system of species collections of type specimens designed on the basis of a comprehensive approach and creation of a detailed voucher will mean significant contribution to the Czech museums. Klíčová slova: DNA barcoding; ichthyofauna Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Inventarizace molekulární biodiverzity ichtyofauny ČR - představení započatého projektu

Studie založená na mezinárodní spolupráci by chtěla významně přispět k poznání a popisu druhové pestrosti celé české ichtyofauny pomocí aplikace komplexního přístupu. Objektem inventarizace a následné ...

Mendel, Jan; Halačka, Karel; Vetešník, Lukáš; Papoušek, Ivo; Bartoňová, Eva; Šanda, R.; Koníčková, Milena; Urbánková, Soňa
Ústav biologie obratlovců, 2009

Savci na území Přírodní rezervace Kútky: jeden z faktorů ovlivňující strukturu vegetace bylinného patra
Homolka, Miloslav; Heroldová, Marta; Krojerová, Jarmila; Barančeková, Miroslava; Koubek, Petr
2009 - český
Klíčová slova: Kútky Nature Reserve; protected plant species; ungulates; impact Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Savci na území Přírodní rezervace Kútky: jeden z faktorů ovlivňující strukturu vegetace bylinného patra

Homolka, Miloslav; Heroldová, Marta; Krojerová, Jarmila; Barančeková, Miroslava; Koubek, Petr
Ústav biologie obratlovců, 2009

Společenstvo ryb a jeho exploatace v soustavě nádrží Nové Mlýny
Prokeš, Miroslav; Baruš, Vlastimil; Peňáz, Milan
2009 - český
V soustavě Novomlýnských nádrží bylo v letech 1986-2008 analyzováno společenstvo ryb a jeho exploatace. Byl registrován výskyt 41 druhů (z 12 čeledí) a 3-5 typů hybridů. Hlavačka mramorovaná (Proterorhinus marmoratus) nově osídlila Věstonickou a Novomlýnskou nádrž. Došlo k výraznému poklesu dominance autochtonních (říčních) druhů ryb. Naopak bylo zjištěno zvýšení druhové dominance u karase stříbřitého (Carassius gibelio) a sumce velkého (Silurus glanis). Průměrná hodnota druhové diverzity (H') byla 1,36 a lovného úsilí (C.P.U.E.) 53,11 g.m-2.h-1. Celková roční těžba ryb dosáhla v soustavě nádrží Nové Mlýny maximálních hodnot 153,1 a 148,8 kg.ha-1 (474,6 a 461,3 t) v letech 1994 a 1995. V následujícím období od roku 1995 do 2008 byl evidován postupný pokles těžby ryb, na němž se největší měrou podílel kapr obecný (Cyprinus carpio). Aktuálně v roce 2008 to bylo 37,6 kg.h-1 a 116.5 t s dominancí kapra obecného 64,5 %. The fish assemblage and its exploitation in the Nové Mlýny reservoirs in 1986–2008 were analysed. Occurrence of 41 fish species (from 12 families) and 3-5 types of hybrids were registered. Newly the tubenose goby (Proterorhinus marmoratus) invaded the Věstonice and Nové Mlýny reservoirs. Dominance of autochthonous (riverine) fish species decreased. On the contrary, expressive increasing of Prussian carp (Carassius gibelio) and wels catfish (Silurus glanis) was ascertained. Average values of fish species diversity (H') and catch effort by entangling netting (C.P.U.E.) were 1,36 and 53.11 g.m2.h-1, respectively. The overall yearly yield in the Nové Mlýny reservoirs reached its maximum values in 1994 and 1995 with 153.1 and 148.8 kg.h-1 (474.6 and 461.3 tons). Annual fish catch (inclusive of common carp Cyprinus carpio) since 1995 to 2008 subsequently decreased. Currently (2008), it amounts 37.6 kg.h-1 and 116.5 tons, with a predominance of common carp (Dw = 64.5%). Klíčová slova: fish assemblage; Nové Mlýny reservoirs Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Společenstvo ryb a jeho exploatace v soustavě nádrží Nové Mlýny

V soustavě Novomlýnských nádrží bylo v letech 1986-2008 analyzováno společenstvo ryb a jeho exploatace. Byl registrován výskyt 41 druhů (z 12 čeledí) a 3-5 typů hybridů. Hlavačka mramorovaná ...

Prokeš, Miroslav; Baruš, Vlastimil; Peňáz, Milan
Ústav biologie obratlovců, 2009

První rok provozu rybího přechodu v profilu Bulhary na řece Dyji
Klíma, Ondřej; Lusk, Stanislav; Lusková, Věra
2009 - český
Na podzim 2007 byl uveden do provozu rybí přechod u stupně Bulhary na řece Dyji (ř.km 39,9). Jedná se o přírodě blízký rybí přechod typu "bypass". FP je dlouhý 210 m, podélný sklon 1:56, v tělese FP je 29 přepážek z balvanů při rozdílu hladin nad a pod přepážkou 0.1 m, průtok vody je okolo 2 m3.s-1 . V roce 2008 byl proveden celoroční monitoring stavu a funkce FP (celkem 10 sledování). Byl zjištěn výskyt celkem 25 druhů, což svědčí o absolutní migrační prostupnosti FP pro ryby. Výskyt Leuciscus cephalus, Chondrostoma nasus, Barbus barbus a Alburnus alburnus ve FP souvisel s jejich výraznou reprodukční migrací. Část jedinců L. cephalus a B. barbus se ve FP zdržovala dlouhodobě, což prokázal výskyt značených jedinců. Funkčnost FP v této lokalitě je ovlivňována průtokem vody, kdy narůstající průtoky nad 50 m3.s-1 dochází k zatápění dolní části rybího přechodu, který ztrácí proudovou atraktivitu pro ryby. In the autumn of 2007 a fish ladder started operating on the river Dyje near Bulhary (river km 39.9). It is a near-natural fish ladder of the "bypass" type. The bypass is 210 m in length, its longitudinal slope is 1 : 56, there are 29 rock bars, the difference in water levels above and below a bar being 0.1 m, and the water discharge is round 2 m3.s-1. The function of the bypass was monitored throughout 2008. In all, 25 fish species were ascertained, indicating perfect permeability of the bypass. The occurrence of Leuciscus cephalus, Chondrostoma nasus, Barbus barbus and Alburnus alburnus in the bypass was connected with their marked spawning migrations. Some of the L. cephalus and B. barbus staed in the bypass for long periods, as indicated by the presence of marked individuals. In that locality, the function of the bypass is affected by water discharge, those exceeding 50 m3.s-1 increasing the water level below the weir, the water filling the lower part of the bypass. Klíčová slova: fish ladder; River Dyje Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
První rok provozu rybího přechodu v profilu Bulhary na řece Dyji

Na podzim 2007 byl uveden do provozu rybí přechod u stupně Bulhary na řece Dyji (ř.km 39,9). Jedná se o přírodě blízký rybí přechod typu "bypass". FP je dlouhý 210 m, podélný sklon 1:56, v tělese FP ...

Klíma, Ondřej; Lusk, Stanislav; Lusková, Věra
Ústav biologie obratlovců, 2009

Rybí osídlení pramenné části řeky Moravy
Lusk, Stanislav; Lusková, Věra
2009 - český
Klíčová slova: fish; Morava River Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Rybí osídlení pramenné části řeky Moravy

Lusk, Stanislav; Lusková, Věra
Ústav biologie obratlovců, 2009

Hlaváč černoústý - nový nepůvodní druh v oblasti soutoku Moravy a Dyje (Česká republika)
Lusk, Stanislav; Bartoňová, Eva; Lusková, Věra; Klíma, Ondřej
2009 - český
V roce 2008 byl v oblasti soutoku Moravy a Dyje zjištěn výskyt hlaváče černoústého (Apollonia melanostoma). Tento pro naši oblast nepůvodní druh pronikl do hydrografické sítě České republiky vlastní migrační aktivitou z Dunaje. Výskyt hlaváče černoústého v roce 2008 byl podle našich zjištění v oblasti soutoku Moravy a Dyje pouze ojedinělý (celkem uloveno 8 exemplářů). V roce 2009 je tam výskyt tohoto nepůvodního druhu běžný. Byl zjištěn již i výskyt tohoročků, což svědčí o úspěšné reprodukci. Genetické analýzy mitochondriálního genu cytochrom b určily jako zdrojovou populaci pro Dyji řeku Dněpr. U Dyje byl identifikován pouze jeden haplotyp, který byl při srovnání se studiemi Dougherty et al. (1996) a Stepien and Tumeo (2006) nejblíže haplotypu A. Analýza prvního intronu ribozomálního proteinu odhalila pět haplotypů AM1-AM5. Haplotypy AM1-AM4 vytvořily samostanou skupinu s haplotypem AHC3 (Neilson and Stepien 2009) z oblasti Dněpru u Kyjeva. In 2008, the occurrence of the Round Goby (Neogobius melanostomus) was ascertained in the confluence area of the Morava and Dyje Rivers. This non-native species invaded the hydrographic network of the Czech Republic through its own migration activity from the Danube. In 2009, the species is already common in that area. Successful reproduction of this species has been evidenced by the occurrence of yearlings. Genetic analyses of mitochondrial gene cytochrome b ascertained high proximity hereof gene among populations from the Dyje and Dnieper Rivers. One haplotype only has been identified in the Dyje River which was as compared with the studies of Doherty et al. (1996) and Stepien & Tumeo (2006), closest to haplotype A. Analysis of the first intron of ribosomal protein has revealed five haplotypes, AM1 – AM5. The haplotypes AM1 – AM4 formed a separate group with haplotype AHC3 (Neilson & Stepien 2009) from the region of the Dnieper River near Kiev. Klíčová slova: round goby; River Dyje; River Morava Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Hlaváč černoústý - nový nepůvodní druh v oblasti soutoku Moravy a Dyje (Česká republika)

V roce 2008 byl v oblasti soutoku Moravy a Dyje zjištěn výskyt hlaváče černoústého (Apollonia melanostoma). Tento pro naši oblast nepůvodní druh pronikl do hydrografické sítě České republiky vlastní ...

Lusk, Stanislav; Bartoňová, Eva; Lusková, Věra; Klíma, Ondřej
Ústav biologie obratlovců, 2009

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze