Počet nalezených dokumentů: 408
Publikováno od do

K současné vydavatelské situaci díla Petra Bezruče
Kosák, Michal; Flaišman, Jiří
2018 - český
Příspěvek na podkladě revize, kterou podnikli editoři při přípravě nového kritického vydání Slezských písní Petra Bezruče v rámci Kritické hybridní edice, informuje o nových nálezech, dále resumuje deficity v archivním uložení a badatelské dostupnosti materiálů a vydavatelský stav básníkova díla. V závěru stanovuje nejbližší cíle vydavatelského kolektivu. Ty spatřuje v zapojení korespondenčního materiálu do připravovaného vydání Slezských písní v rámci Kritické hybridní edice na internetu a v uspořádání antologie sekundární literatury. Our contribution is based on the material revision during the editorial preparation of the Critical hybrid edition of Silesian songs. In addition, this article informs about new-found authorial manuscripts, losses, and deficits in archival treatments. The article focuses on the further steps in the publication of Bezruč’s work. These goals will have been presented in the new prepared correspondence edition incorporated in the publication of Silesian songs Critical hybrid edition on the internet and the anthology of reflections on Bezruč. Klíčová slova: Bezruč, Petr; scholarly edititng; Silesian songs Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
K současné vydavatelské situaci díla Petra Bezruče

Příspěvek na podkladě revize, kterou podnikli editoři při přípravě nového kritického vydání Slezských písní Petra Bezruče v rámci Kritické hybridní edice, informuje o nových nálezech, dále resumuje ...

Kosák, Michal; Flaišman, Jiří
Ústav pro českou literaturu, 2018

Zdeněk Rotrekl a Jakub Deml – příroda, duše a duch
Zizler, Jiří
2018 - český
Příspěvek se zabývá vztahem Jakuba Demla ke krajině a zemi jako duchovním fenoménům a součástem božského řádu, který vyžaduje součinost a spolubytí. Poukazuje též na rozporuplný obraz přírody v díle Zdeňka Rotrekla, vytvářející k Demlovu extatickému vidění sui generis komplement. The study considers Jakub Deml’s relationship to land and landscape as spiritual phenomena and parts of the divine order that demands both co-existence and co-operation. It also points out the contradictions inherent in the image of nature in Zdeněk Rotrekl’s work, which is seen here as a unique complement to Deml’s ecstatic vision. Klíčová slova: Deml, Jakub; Rotrekl, Zdeněk; cardiognosis; earth; landscape; nature; Holocaust Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Zdeněk Rotrekl a Jakub Deml – příroda, duše a duch

Příspěvek se zabývá vztahem Jakuba Demla ke krajině a zemi jako duchovním fenoménům a součástem božského řádu, který vyžaduje součinost a spolubytí. Poukazuje též na rozporuplný obraz přírody v díle ...

Zizler, Jiří
Ústav pro českou literaturu, 2018

„Jak milo bylo v sednici, když se smrklo!“ Černá hodinka a její reflexe v české literatuře 19. století
Piorecká, Kateřina
2018 - český
Černou hodinkou se v 19. století rozumělo přestávku v práci při západu slunce před tím, než se vyplatí rozsvítit, přeneseně se pak stalo obecným pojmenováním doby stmívání a po setmění, kdy se lidé sesednou a vyprávějí. Tento fenomén byl původně vázán na zimní sezónní práce, především přástky. Světelné podmínky dovolily přežívání orální tradice, jež v průběhu 19. století zajímala folkloristy i etnografy. V postupující proměně tradičních struktur v občanskou společnost se společně s industrializací, jež převálcovala nejen tradici přástek a draček, ale zpřetrhala cyklický čas a položila důraz na linearitu veškerého dění, je třeba sledovat i proces literalizace. Čeští spisovatelé orální útvar pověsti, pohádky či humorky vtiskli do prestižních literárních žánrů, jakými byly balada, idyla, selanka či mravoučná povídka. Na příkladu krátkých próz Boženy Němcové a její Babičky příspěvek dokládá, že jejím spisovatelským úsilím bylo orálně tradované texty pozdvihnout prostřednictvím prestižních žánrů do literárního kánonu. In the 19th century the term “the black hour” meant the break in work at sunset, before it was worth lighting the lamps. Figuratively it became the general term for the period of dusk and after nightfall, when people used to sit together and talk. This phenomenon was originally connected with winter seasonal work, in particular flas-spinning session. The lighting conditions allowed oral traditions to survive, which in the course of the 19th century came to interest students of folklore and ethnographers. However, the process of industrialisation not only put an end to the tradition of people sitting together and talking while spinning or plucking feathers, but also severed cyclical time and placed the emphasis on the linearity of everything that happened. As part of the progressive transformation of traditional structures in civil society the process of literalisation needs to be observed as well. Czech writers imprinted oral forms such as legends, fairy-tales, or humorous stories into prestigious literary genres such as ballads, idylls, or short stories whit a moral. Taking the example of Božena Němcová’s shor proses and her novel Babička (Grandmother), the article shows that as a writer she tried to raise texts that had been passed down orally into the literary canon by the use of prestigious genres. Klíčová slova: black hour; oral tradition; literalisation; Němcová, Božena Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
„Jak milo bylo v sednici, když se smrklo!“ Černá hodinka a její reflexe v české literatuře 19. století

Černou hodinkou se v 19. století rozumělo přestávku v práci při západu slunce před tím, než se vyplatí rozsvítit, přeneseně se pak stalo obecným pojmenováním doby stmívání a po setmění, kdy se lidé ...

Piorecká, Kateřina
Ústav pro českou literaturu, 2018

Samizdat jako specifická forma literární komunikace v totalitním Československu sedmdesátých a osmdesátých let
Přibáňová, Alena
2018 - český
Studie. Klíčová slova: samizdat; Czech literature; literary communication Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Samizdat jako specifická forma literární komunikace v totalitním Československu sedmdesátých a osmdesátých let

Studie.

Přibáňová, Alena
Ústav pro českou literaturu, 2018

Objev vnitřního světla v duši moderního člověka
Hrdina, Martin
2018 - český
Studie popisuje objev představy o vnitřním světle v člověku, který byl v Čechách podnícen orientální renesancí a projevil se v myšlení filozofa Františka Čupra. Nová rezonance archaické představy v moderní době, jíž dominují fyzikální teorie světla, je mapována v religiózním diskurzu šedesátých a sedmdesátých let 19. století na příkladu tehdejších diskusí o Kristu. Čuprovo pojetí Krista, vycházející z textu staroindických upanišad a purán, je při tom konfrontováno s podáním v dobově rozšířeném životopisu Ernesta Renana. V závěru příspěvku je pozornost věnována projevům nové koncepce světla v tom segmentu českého literárního pole, jehož autoři měli největší předpoklady pro interiorizaci podnětů vycházejících z orientálních kultur. The study describes the discovery of ideas of inner light in people, which was inspired in the Czech lands by an Oriental renaissance and which manifested itself in the thinking of the philosopher František Čupr. A new resonance of archaic ideas in the modern era, dominated by physical theories of light, is mapped out in the religious discourse of the 1860s and 1870s, based on the example of the discussion about Christ at the time. Čupr´s concept of Christ, drawing on the texts of the ancient Indian Upanishads and Puranas, is compared with the interpretation in the biography of Christ by Ernest Renan, which was widely read at the time. At the end of the article, attention is devoted to manifestations of the new concept of light in this segment of the Czech literary field, whose authors had the greatest preconditions for interiorising stimuli coming from Oriental cultures. Klíčová slova: history of perception of light; transfiguration of Christ; Oriental renaissance; František Čupr; lumírovci Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Objev vnitřního světla v duši moderního člověka

Studie popisuje objev představy o vnitřním světle v člověku, který byl v Čechách podnícen orientální renesancí a projevil se v myšlení filozofa Františka Čupra. Nová rezonance archaické představy v ...

Hrdina, Martin
Ústav pro českou literaturu, 2018

„Poslední Šlépěje“ Jakuba Demla aneb Jakub Deml samizdatový
Loučová, Petra
2018 - český
Autorka stati nejprve představuje neznámý ediční počin Josefa Veselého a Bohumila Macháčka, svazek Poslední Šlépěje (1982), vydaný v jihočeské samizdatové edici Jiřího Dindy JITROcel, který shrnuje v prvním vydání Demlovy pozdní veršované společenské komentáře a reviduje dosavadní literárněhistorický pohled na konvolut Demlových posledních básní, známý doposud pouze z uspořádání Jiřího Kuběny. V rozsáhlejší druhé, přehledové části studie rekapituluje vydávání Demlova díla a demlovské bádání v letech 1948–1989 v tehdejším Československu s důrazem na polooficiální tisky a samizdatové edice včetně časopiseckých a sborníkových příspěvků. This study introduces the so far unknown samizdat selection of Deml‘s poems entitled Poslední Šlépěje (The Last Footprints, 1982), put together and published by Josef Veselý and Bohumil Macháček in the South Bohemian JITROcel samizdat edition of Jiří Dinda. This volume represents the first edition of Deml‘s late versified social commentaries and its challenges the established literary-historical view of Deml‘s last satirical poems which until now have been known from Jiří Kuběna‘s arrangement. The second and more extensive part of the study reviews the history of publication of Deml’s works as well as the research on Deml carried out in Czechoslovakia in the years 1948–1989, focussing primarily on semi-official publications and samizdat editions, including journal articles and papers published in proceedings. Klíčová slova: Deml, Jakub; Poslední Šlépěje [The Last Footprints]; literary and book culture 1948–1989; Czechoslovakia 1948–1989; normalization; samizdat; Texty přátel [Texts of Friends]; Rukopisy VBF [Manuscripts VBF] Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
„Poslední Šlépěje“ Jakuba Demla aneb Jakub Deml samizdatový

Autorka stati nejprve představuje neznámý ediční počin Josefa Veselého a Bohumila Macháčka, svazek Poslední Šlépěje (1982), vydaný v jihočeské samizdatové edici Jiřího Dindy JITROcel, který shrnuje v ...

Loučová, Petra
Ústav pro českou literaturu, 2018

Jak vznikly texty tasovských dětí na motivy Mých přátel
Čiháková, Barbora; Fleglová, J.
2018 - český
Autorky popisují genezi následujících básnických pokusů žáků druhé třídy Základní školy v Tasově na motivy Demlových Mých přátel. Texty vznikly během workshopu Tasovské květy konaného před tamní konferencí, který pro děti zorganizoval Spolek Dobrá čeština s místním sdružením Slepíši a se studenty Vysoké školy kreativní komunikace v Praze. The authors describe the genesis of following poetic texts created by pupils of the Primary School in Tasov in response to motifs from Deml’s My Friends. These texts were written during the Flowers of Tasov workshop which took place before the Deml conference and was organized for the Tasov children by the Dobrá Čeština association together with the NGO Slepíši in Tasov and students of the College of Creative Communication (VŠKK) in Prague. Klíčová slova: Deml, Jakub; children; poems; My Friends; workshop Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Jak vznikly texty tasovských dětí na motivy Mých přátel

Autorky popisují genezi následujících básnických pokusů žáků druhé třídy Základní školy v Tasově na motivy Demlových Mých přátel. Texty vznikly během workshopu Tasovské květy konaného před tamní ...

Čiháková, Barbora; Fleglová, J.
Ústav pro českou literaturu, 2018

Básnické psaní jako „střetávání (se)“ s českou minulostí i přítomností. Exilová básnická skladba Ivana Diviše Odchod z Čech
Flanderka, Jakub
2018 - český
Pro básníka, který se na základě politických okolností rozhodl emigrovat, neznamená samotný fakt odchodu do exilu pouze fyzický odchod z rodné země do jiné (cizí) země, ale také opuštění prostoru rodného jazyka. Básnická tvorba, psaná mateřským jazykem a vznikající ve vnějším exilu, se pro autora stává i prostorem vnitřního exilu, jehož prostřednictvím zůstává v intenzivním kontaktu s mateřským jazykem, resp. s rodnou řečí. Příspěvek se zaměří na básnickou skladbu Ivana Diviše Odchod z Čech, jež je koncipována jako stylizované „střetávání se“ básnického subjektu s vně-textovým světem. V tomto „střetávání se“ patří ke stěžejním tématům odchod do emigrace, život v exilu a obzvlášť silné téma pro Diviše představuje soudobé normalizační Československo – a přemítání básnického subjektu o jeho vztahu k rodné zemi. Odchod do exilu jakožto řešení mezní životní situace, kdy se jedinec dostal (již po několikáté za svůj život) do přímého „střetu“ s „velkými dějinami“, se tedy pro Ivana Diviše stal rovněž příležitostí pro přehodnocování tématu české národní identity a (mezníků) českých dějin prostřednictvím básnické tvorby. The Exile Poetry of Ivan Diviš‘s Departure from Bohemia deals with Ivan Diviš’s poetic work Odchod z Čech (Departure from Bohemia), which is composed as a stylized “meeting” of a poetic subject with the external world. This “meeting” revolves especially around the themes of emigration and living in exile, and the situation in Czechoslovakia during the period of “normalisation”, which was a particularly strong one for the author, as well as the contemplation of the poet’s subject over his relationship to the motherland. Diviš’s leaving Czechoslovakia was the resolution of an arduous moment in his life, when – as an individual – he came into a clash with momentous historical events (and not for the first time). As such, this became an opportunity for him to reconsider the theme of Czech national identity and milestones of Czech history through his poetry. Klíčová slova: Odchod z Čech (Departure from Bohemia); Diviš, Ivan; Czech poetry Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Básnické psaní jako „střetávání (se)“ s českou minulostí i přítomností. Exilová básnická skladba Ivana Diviše Odchod z Čech

Pro básníka, který se na základě politických okolností rozhodl emigrovat, neznamená samotný fakt odchodu do exilu pouze fyzický odchod z rodné země do jiné (cizí) země, ale také opuštění prostoru ...

Flanderka, Jakub
Ústav pro českou literaturu, 2018

Tasovský betlém
Iwashita, Daniela
2018 - český
Předmluva ke sborníku "Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury?". Klíčová slova: Jakub Deml Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Tasovský betlém

Předmluva ke sborníku "Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury?".

Iwashita, Daniela
Ústav pro českou literaturu, 2018

Optické přístroje v literatuře kolem roku 1800
Smyčka, Václav
2018 - český
Studie zkoumá vztah mezi literaturou a optickými médii (zograskop, kukátko a laterna magika) na sklonku 18. a v první polovině 19. století, tedy před nástupem fotografie a filmu. Vychází z tezí mediálního teoretika Friedricha Kittlera o vzájemném prolínání a vymezování se literární imaginace, optických aparátů a antropologických představ o lidské obrazotvornosti. Tyto vztahy zkoumá na dílech české a německy psané literatury z Čech dané doby, přičemž největší pozornost věnuje textům Christiana Heinricha Spieße a roli laterny magiky v nich. Analýza Spießových děl (Die Geheimnisse der alten Egypzier, Die Biographien der Wahnsinnigen, Die Kriminalgeschichten) a příklady z dalších českých a českoněmeckých autorů 19. století (Václav Kosmák, Wolfgang Adolf Gerle, Karel Matěj Čapek-Chod…) dokládají, že se laterna magika stává od konce 18. století nejen frekventovaným literárním motivem, ale též model, skrze nějž chápou tito autoři fungování lidské imaginace jako takové. Ukazuje se, že se ve Spießově myšlení patologický stav fantazie vztahuje k normálnímu fungování obrazotvornosti stejně jako porucha projekčního aparátu k jeho normálnímu chodu. Laterna magika funguje ovšem v díle Spieße též jako poetologický program. Spieß totiž chápe své vlastní psaní jako kritiku práce optickým médií, ale současně rozvíjí jejich vlastní poetiku a snaží se jí vyrovnat. Diseminuje tak imaginaci několikanásobnými intermediálními poukazy (optická média suplují fantazii, ovšem samy jsou v průběhu četby nahrazeny „vnitřní“ literární imaginací), a uniká tím zdánlivě své vlastní medialitě. Studie tak dokládá komplexní inter- a transmediální vztahy mezi literaturou a optickými médii již dlouho před vyhlášením konce Gutenbergovy galaxie. The study examines the relationship between literature and optical media (zograscopes, peepshows and magic laterns) in the late 18th century and the first half of the 19th century, in other words before the advent of photography and film. It is based on the theses of the media theorist Friedrich Kittler about the mutual overlap and delimitation between literary imagination, optical devices and anthropological ideas about human fantasy. It examines these relationships in the works of literature writen in Czech and German in the czech lands during this period, focusing in particular on texts by Christian Heinrich Spiess and his role played in them by the magic latern. An analysis of Spiess´ works and examples from other 19th - century Czech and Czech-German authorsshows, that from the end of the 18th century the magic latern became not only a frequent literyry motif, but also a model though which these authors understood the functioning of the human imagination as such. It appears that in Spiess´ thought the pathological state of phantasy is relatedto the normal functioneng of the imagination in the same way as a defect in the projection apparatus is related to its normal operation. However, the magic latern also functions in Spiess´ oevre as a poetological programme. Spiess sees his own writing as criticism of the work of the optical media, but at the same time develops their specific poeticism and attempts to compensate it for it. He also disseminates imagination through multiple intermedial references, ans it thus seemingly trans-medial relationships between literature and optical media well before the announcement of the end of the Gutenberg galaxy. Klíčová slova: imagination; optical media; enlightenment; Spiess, Christian Heinrich; Kittler, Friedrich Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Optické přístroje v literatuře kolem roku 1800

Studie zkoumá vztah mezi literaturou a optickými médii (zograskop, kukátko a laterna magika) na sklonku 18. a v první polovině 19. století, tedy před nástupem fotografie a filmu. Vychází z tezí ...

Smyčka, Václav
Ústav pro českou literaturu, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze