Počet nalezených dokumentů: 98
Publikováno od do

Slovinská jazykověda 2000-2005
Blažek, David
2006 - český
Článek podává výčet výsledků práce slovinských jazykovědců a uvádí některé momenty jazykové situace ve Slovinsku ve vymezeném období. The article presents a compendium of the works from Slovenian linguists as well as some moments of the language situation in Slovenian in the determinate period. Klíčová slova: linguistics; Slovene studies; linguistic works Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Slovinská jazykověda 2000-2005

Článek podává výčet výsledků práce slovinských jazykovědců a uvádí některé momenty jazykové situace ve Slovinsku ve vymezeném období....

Blažek, David
Slovanský ústav, 2006

Možnosti (hermeneutických) interpretací v současné literárněvědné slavistice
Ulbrechtová, Helena
2006 - český
Studie analyzuje přítomnost filozofických aspektů v literárních dílech A.S. Kušnera, J. Lorence a R. Domašcynové. The study analyses the existence of philosophical elements in the literary works of A.S. Kushner, J. Lorenc and R. Domashtsyna. Klíčová slova: literary-critical studies; Slavonic Sudies; hermeneutic interpretation Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Možnosti (hermeneutických) interpretací v současné literárněvědné slavistice

Studie analyzuje přítomnost filozofických aspektů v literárních dílech A.S. Kušnera, J. Lorence a R. Domašcynové....

Ulbrechtová, Helena
Slovanský ústav, 2006

K typologii diachronních procesů : o deflektivizaci a o indoevropském syntaktickém polymorfismu
Savický, Nikolaj
2005 - český
Oldřich Leška zavedl pro popis ruské syntaxe pojem syntaktického polymorfismu. Spojil tento polymorfismus (tj. mnohost větných schémat) s oslabením flektivnosti. Toto spojení je pochybné, neboť neflektivní jazyky jako francouzština a angličtina jsou syntakticky vysocemonomorfní, zatímco syntax vysoce flektivních starých indoevropských jazyků je polymorfní podobně jako v ruštině. Oslabování flektivnosti stejně jako monomorfizace syntaxe jsou analogizační procesy podporované míšením jazyků. Oldřich Leška introduced for the description of Russian syntax the notion of syntactic polymorphism (i.e. great variety of sentence types), which he related to the weakening of inflexionality. This connection is dubious, because such non-inflexional languages as French or English are syntactically highly monomorphic while the syntax of highly inflexional old Indo-European languages is polymorphic in a way similar to the Russian. The weakening of inflexionality as well as monomorphization of syntax are analogical processes supported by language mixing. Klíčová slova: linguistics Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
K typologii diachronních procesů : o deflektivizaci a o indoevropském syntaktickém polymorfismu

Oldřich Leška zavedl pro popis ruské syntaxe pojem syntaktického polymorfismu. Spojil tento polymorfismus (tj. mnohost větných schémat) s oslabením flektivnosti. Toto spojení je pochybné, neboť ...

Savický, Nikolaj
Slovanský ústav, 2005

Ruská kněžna M. K. Těniševová. Život a dílo v emigraci
Jančárková, Julie
2005 - český
Článek je věnovaný tvůrčí a kulturní činnosti kněžny Těniševové v době její emigrace v Paříži v letech 1905 – 1909. Tato ruská mecenáška v této době pořádala v Paříži, Londýně a Praze výstavy svých děl (emailu) a užitého umění, které bylo vytvořeno v jejích dílnách v Talaškinu (Rusko). The article is devoted to the creative and cultural activity of the princess M. K. Tenishev during her emigration in Paris in the years 1905-1909. This Russian benefactress organised in Paris, London and Prague exhibitions of her own works (enamels) and of applied art which was produced in her work-rooms in Talashkin (Russia). Klíčová slova: Tenishev , M. K. , Russian princess; art; applied art; exhibitions; women Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Ruská kněžna M. K. Těniševová. Život a dílo v emigraci

Článek je věnovaný tvůrčí a kulturní činnosti kněžny Těniševové v době její emigrace v Paříži v letech 1905 – 1909. Tato ruská mecenáška v této době pořádala v Paříži, Londýně a Praze výstavy svých ...

Jančárková, Julie
Slovanský ústav, 2005

Otázka pokřtění Velké Moravy z pohledu osvícenské a obrozenské slavistiky
Hauptová, Zoe
2005 - český
Vývoj názorů osvícenských a obrozenských slavistů na lokalizaci Velké Moravy a působení Konstantina a Metoděje Progressive opinions of Slavists in the Age of Eulightment and Renaissance on the location of Great Moravia and the influence of Cyrillus and Methodius Klíčová slova: Dobrovský Josef; Slavonic Studies; Great Moravia; Cyrillus and Methodius Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Otázka pokřtění Velké Moravy z pohledu osvícenské a obrozenské slavistiky

Vývoj názorů osvícenských a obrozenských slavistů na lokalizaci Velké Moravy a působení Konstantina a Metoděje...

Hauptová, Zoe
Slovanský ústav, 2005

I-kmenová substantiva ve staré češtině. Morfologická a slovotvorná analýza : (prolegomena k popisu i-kmenových substantiv ve staročeském slovníku)
Gladkova, Hana
2005 - český
Příspěvek je prvním náhledem na stav a vývoj i-kmenových substantiv ve staré češtině. V kontextu vývoje ve slovanských jazycích. Vychází proto ze strukturního popisu psl. a z formálního vývoje stsl. Hodnotí popis i-kmenových substantiv v odborné literatuře a ve Slovníku staročeském. Ústí v úvahu o stavu tohoto deklinačního typu na přelomu 13.-14. stol. v češtině a o jeho reprezentaci ve slovníku. This study is the first contribution to description of i-stem nouns in Old Czech in context of development in Slavic languages. That is why it is based on structural description of Common Slavic and formal development in Old Church Slavic in connection with category of noun gender. Description of i-stem nouns in special literature and the Old Czech Dictionary is assessed. Some conclusions on status of this declination in 13.-14. cent. and its representation in the Dictionary are mentioned. Klíčová slova: linguistics; syntax Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
I-kmenová substantiva ve staré češtině. Morfologická a slovotvorná analýza : (prolegomena k popisu i-kmenových substantiv ve staročeském slovníku)

Příspěvek je prvním náhledem na stav a vývoj i-kmenových substantiv ve staré češtině. V kontextu vývoje ve slovanských jazycích. Vychází proto ze strukturního popisu psl. a z formálního vývoje stsl. ...

Gladkova, Hana
Slovanský ústav, 2005

Epigon nebo následník? Mandelštamovský intertext v poezii A. S. Kušnera
Ulbrechtová, Helena
2004 - český
Analýza poezie A. S. Kušnera ve vztahu k O. Mandelštamovi. Analyse of the Poetry of A. S. Kushner on the background of the work of O. E. Mandelshtam. Klíčová slova: Kushner; Mandelshtam; Russian Poetry Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Epigon nebo následník? Mandelštamovský intertext v poezii A. S. Kušnera

Analýza poezie A. S. Kušnera ve vztahu k O. Mandelštamovi.


Analyse of the Poetry of A. S. Kushner on the background of the work of O. E. Mandelshtam.

Ulbrechtová, Helena
Slovanský ústav, 2004

Matija Majar Ziljski a jeho přínos pro emancipaci slovinského jazyka v 19. století
Blažek, David
2004 - český
Článek je věnován Matijovi Majaru Ziljskému, který přispěl k širšímu uplatnění slovinštiny ve školství a státní správy v polovině 19. století. Majarovy jazykové požadavky byly totiž součástí jeho politického programu, jehož význam přesáhl hranice Korutan. The article is devoted to Matija Majar Ziljski who stimulated a wider use of the Slovenian language in the educational system and state administration in the middle of the 19th century. His language demands were the part of his political programme, whose importance exceeded the frontiers of Carinthia. Klíčová slova: Majar-Ziljski, Matija; linguistics; Slovene studies Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Matija Majar Ziljski a jeho přínos pro emancipaci slovinského jazyka v 19. století

Článek je věnován Matijovi Majaru Ziljskému, který přispěl k širšímu uplatnění slovinštiny ve školství a státní správy v polovině 19. století. Majarovy jazykové požadavky byly totiž součástí jeho ...

Blažek, David
Slovanský ústav, 2004

Knižní slovacika v českých nakladatelstvích 1918-1925
Zelenková, Anna; Pokorný, M.
2004 - český
Príspevok sa zaoberá knižnými slovacikami v českých nakladateľstvách (1918-1925). The article is devoted to books on Slovak studies in Czech publishing houses (1918-1925). Klíčová slova: books on Slovak Studies; literary history; Czech publishing houses Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Knižní slovacika v českých nakladatelstvích 1918-1925

Príspevok sa zaoberá knižnými slovacikami v českých nakladateľstvách (1918-1925).


The article is devoted to books on Slovak studies in Czech publishing houses (1918-1925).

Zelenková, Anna; Pokorný, M.
Slovanský ústav, 2004

Josef Dobrovský a Lužice
Ulbrechtová, Helena
2004 - český
Josef Dobrovský a Lužičtí Srbové. Josef Dobrovsky and Lusatian Sorbian. Klíčová slova: Josef Dobrovsky; Lusatian Sorbian Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Josef Dobrovský a Lužice

Josef Dobrovský a Lužičtí Srbové.


Josef Dobrovsky and Lusatian Sorbian.

Ulbrechtová, Helena
Slovanský ústav, 2004

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze