Počet nalezených dokumentů: 84
Publikováno od do

Překlad prezentace nábytkářského podniku do ruského jazyka (s translatologickým komentářem)
HONOVÁ, Eva; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; VOBOŘIL, Ladislav
2010 - ruský
Hlavním zaměřením bakalářské práce ?Překlad prezentace nábytkářského podniku do ruského jazyka (s translatologickým komentářem)? je samotný překlad prezentace českého podniku s následným vypracováním rusko-českého tematického slovníku, doplněného o terminologii prezentací nábytkářských podniků, působících na území Ruské federace. Teoretická část je věnována historii nábytku, jeho druhům a moderním stylům nábytku a interiéru. Dále jsme se seznámili se současnou situací na českém a ruském trhu s nábytkem. Z jazykovědného hlediska jsme se zaměřili na charakteristiku odborného stylu a jeho překladu, klasifikaci překladatelských transformací. V praktické části jsme nejdříve přeložili prezentaci firmy TEKTONA do ruského jazyka. Dalším úkolem bylo sestavení slovníku z uvedené prezentace, který jsme rozšířili o výrazy z internetových prezentací ruských podniků a dalších termínů dřevozpracujícího průmyslu. Nedílnou součástí praktické části je komentář k vytvořenému slovníku a překladu prezentace. The main focus of the thesis " Translation of Furniture Company's Presentation into Russian (with Commentary on Translation)" is itself a translation of the Czech company´s presentations followed by Russian-Czech dictionary. The theoretical part is devoted to the history of furniture, its forms and styles of modern furniture and interior design. We also focused on the current situation in the Czech and Russian furniture market, characterization of scientific style and its translation and classification of translation transformations. In the practical part, we first translated the presentation of the company called Tektona into the Russian language. The last part is the dictionary from the internet presentations of Russian furniture companies and other terminology of woodworking industry and commentary on translation. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Překlad prezentace nábytkářského podniku do ruského jazyka (s translatologickým komentářem)

Hlavním zaměřením bakalářské práce ?Překlad prezentace nábytkářského podniku do ruského jazyka (s translatologickým komentářem)? je samotný překlad prezentace českého podniku s následným vypracováním ...

HONOVÁ, Eva; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; VOBOŘIL, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Nová slovní zásoba v současných ruských ženských časopisech
CAGAŠOVÁ, Oxana; STĚPANOVA, Ludmila; VYSLOUŽILOVÁ, Eva
2010 - ruský
Anotace Autor: Oxana Baranova Katedra a fakulta: Katedra rusistiky, Filozofická fakulta Název diplomové práce: Nová slovní zásoba v současných ruských ženských časopisech Vedoucí bakalářské práce: doc. Ludmila Stěpanova, CSc. Počet znaků: 101 143 bez mezer, 118 207 s mezerami Počet titulů použité literatury Klíčová slova: nová slovní zásoba, ruské ženské časopisy Charakteristika práce: V této bakalářské práci se zabýváme orientací na nová slova v současný ruských ženských časopisech. Můžeme si zde přečíst, jaké procesy probíhají v současném ruském jazyce a jak se tyto procesy projevují v textech již zmiňovaných časopisů. Pozornost věnujeme také jazykové charakteristice textů těchto časopisů. Dále zkoumáme, která slova v časopisech převládají, jestli ruská nebo přejatá, a v důsledku čeho se to děje. V rámci ruských a přejatých slov rozdělujeme slova a slovní spojení do různých skupin. Annotatiton Author: Oxana Baranova Cathedra and Faculty: Cathedra of the Russistic, Faculty of Phylosophy Title of the diploma thesis: The new wordage in the current Russian women's magazines Leader of the bachelor thesis: doc. Ludmila I. Stěpanova, CSc. Number of marks 101 143 whithout intervals 118 207 with intervals. Number of titles of the used bibliografy. Key words: The new wordage, Russian women´s magazines Characteristic of the thesis: We have oriented this bachelor thesis on the new words in the current Russian woman´s magazines. We can find out here, chat processes are running in the current Russian language and how are these processes exposed in the texts, we have searched. We are paing attention to the language characteristic of the text sof these magazines as well. Next, we are examinating the words, wich are dominating. If these words are original Russian, or if are they a loanwords. And we are folowing the consequneces of this. In the frame of the Russian original words nad loanwords, are we sorting these words into the different groups. Klíčová slova: The new wordage; Russian women´s magazines Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Nová slovní zásoba v současných ruských ženských časopisech

Anotace Autor: Oxana Baranova Katedra a fakulta: Katedra rusistiky, Filozofická fakulta Název diplomové práce: Nová slovní zásoba v současných ruských ženských časopisech Vedoucí bakalářské práce: ...

CAGAŠOVÁ, Oxana; STĚPANOVA, Ludmila; VYSLOUŽILOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Jazyk v Moskvě - Moskva v jazyce
PĚTOVSKÁ, Klára; MACHALOVÁ, Milena; STĚPANOVA, Ludmila
2010 - ruský
Jazykem jako nejdůležitějším prostředkem komunikace se zabývá lingvistika. Definuje jeho funkce, zkoumá jeho složky. Sociolingvistika, která je docela mladou disciplínou, se zabývá vlivem společnosti na jazyk. Moskva je hlavní a zároveň největší město Ruska. Zahrnuje tak nejen spoustu různých společenských vrstev, z nichž každá do určité míry jazyk ovlivňuje, je také kolébkou ruských tradic a folklóru, z kterého vyplývají jak zvyky tak i přísloví a pořekadla. Mnoho lidí těchto zvyků a rčení užívá aniž by věděli, že mají kořeny v právě Moskvě. Cílem práce je seznámit čtenáře s jazykem a slovy, která v Moskvě vznikla, rovněž tak jako objasnit souvislosti rčení a názvů životem a historií této metropole. Linguistics thoroughly studies language as the most important means of communication. It defines its functions and explores all its componets and elements. Social linguistics is fairly new science branch which studies the effects of society on language. Moscow is not only the capital, but also the largest city in Russia. It is the place of many social ranks, where each of is more or less influencing the language. It is also the cradle of many Russian traditions and folklore, where many customs, proverbs and sayings arise. Many Russians use these very frequently without even knowing they originated in Moscow. The major aim of this thesis is to introduce to the reader the language and words which sprung up in Moscow, as well as to shed some light on the relations between Moscow´s sayings,names, life and history. Klíčová slova: Language; Russian language; vocabulary; dialect; society; Moscow; proverbs; sayings; household words; traditions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Jazyk v Moskvě - Moskva v jazyce

Jazykem jako nejdůležitějším prostředkem komunikace se zabývá lingvistika. Definuje jeho funkce, zkoumá jeho složky. Sociolingvistika, která je docela mladou disciplínou, se zabývá vlivem společnosti ...

PĚTOVSKÁ, Klára; MACHALOVÁ, Milena; STĚPANOVA, Ludmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Překlad propagačních materiálů z oblasti lékárenství do ruštiny (s translatologickým komentářem)
ZILVAROVÁ, Nikola; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; VOBOŘIL, Ladislav
2010 - ruský
Hlavním cílem této bakalářské práce je překlad internetových stránek společnosti SynCare s následným komentářem k tomuto překladu. Práce se rozděluje na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována jak obecným poznatkům o dermokosmetice a jejímu postavení na současném ruském trhu, tak i lingvistickému popisu, ve kterém jsem se zaměřila na odborný styl, některé zvláštnosti překladu odborných textů, překladatelské transformace, srovnání české a ruské terminologie a v neposlední řadě na překlad termínů a vlastních jmen. Praktickou část tvoří nejen komentovaný překlad, ale také glosář nejčastěji používaných výrazů v této oblasti. The Essential aim of this bachelor thesis is a translation with following commentary of the official website of SynCare company. The thesis itself is divided into two parts; theoretical and practical. The theoretical part deals with: firstly, general findings of dermocosmetics and its position on Russian market, secondly, linguistic description, in which I was focused on professional style, some peculiarities of translation of professional texts, translation transformation, compare of Czech and Russian terminology and finally on translation of professionalism and proper names. The practical part consists not only of commented translation, but also of glossary of most frequently used terms in this branch. Klíčová slova: Professional style; translation theory; translation transformation; Czech and Russian terminology; proper names´ translation; terms translation; dermocosmetics. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Překlad propagačních materiálů z oblasti lékárenství do ruštiny (s translatologickým komentářem)

Hlavním cílem této bakalářské práce je překlad internetových stránek společnosti SynCare s následným komentářem k tomuto překladu. Práce se rozděluje na dvě části - teoretickou a praktickou. ...

ZILVAROVÁ, Nikola; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; VOBOŘIL, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Okřídlené výrazy z písní ruských bardů a jejich funkce v ruské publicistice
KOLJENŠIĆ, Bojana; STĚPANOVA, Ludmila; FLÍDROVÁ, Helena
2009 - ruský
Práce se zabývá využitím okřidlených slov ruských bardů v současné ruské publicistice. The work is dealing with the using of some type of phraseological units in the press. Klíčová slova: Phraseological units;bard; Vysockij; Okudzava; Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Okřídlené výrazy z písní ruských bardů a jejich funkce v ruské publicistice

Práce se zabývá využitím okřidlených slov ruských bardů v současné ruské publicistice.


The work is dealing with the using of some type of phraseological units in the press.

KOLJENŠIĆ, Bojana; STĚPANOVA, Ludmila; FLÍDROVÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Komentovaný překlad části knihy Borise Akunina "Statskij sovětnik"
KRČKOVÁ, Jana; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; MACHALOVÁ, Milena
2009 - ruský
Předmětem této práce je komentovaný překlad části knihy Borise Akunina, který je považován za jednoho z nejúspěšnějších současných ruských autorů. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole jsou popsány teoretické aspekty překladu a práce překladatele. Ve druhé kapitole je pojednáváno o autorovi knihy a knize samotné. Třetí kapitola je zaměřena na komentář k vlastnímu překladu. Čtvrtá kapitola obsahuje vlastní překlad části knihy. The subject of this work is a commented translation of a part of Statskij Sovetnik, book by Boris Akunin who is considered to be one of the most contemporary russian authors. The thesis consists of four main chapters. First chapter describes teoretical aspects of translation and the work of a translator. Second chapter describes an author of the book and the book itself. The third chapter is focused on comments on the translation itself which is the fourth chapter. The work is presented in russian language, the translation is done from Russian to Czech. Klíčová slova: Translation; artistic translation; russian literature; realia; equivalence; term; archaism; historicism; Boris Akunin Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Komentovaný překlad části knihy Borise Akunina "Statskij sovětnik"

Předmětem této práce je komentovaný překlad části knihy Borise Akunina, který je považován za jednoho z nejúspěšnějších současných ruských autorů. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole ...

KRČKOVÁ, Jana; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; MACHALOVÁ, Milena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Černý humor v tvorbě Daniila Charmse
BOGOMOL, Yaroslava; PECHAL, Zdeněk; KOMENDOVÁ, Jitka
2009 - ruský
Bakalářská práce Černý humor v tvorbě D. Charmse se zabývá estetikou komična v díle Daniila Charmse. Práce se skládá ze tři částí. V první části se zabýváme teorii komična, tragična a tragikomična. V druhé části se analyzuje tvorba spisovatele z hlediska estetiky komična. V třetí části práce jsou vybrány čtyři povídky spisovatele, kterým se podrobněji věnujeme. Cílem naše práce je komplexní pohled na komično v díle spisovatele. In our work we are trying to analyze works of D. Kharms in term of comic and tragicomic. Work consists of three parts. We define comic, tragic and tragicomic and then we apply this theory on works of author. Klíčová slova: nonsense; grotesque; humor; black humor; comic; tragic; tragicomic; carnival theory; parody; absurd Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Černý humor v tvorbě Daniila Charmse

Bakalářská práce Černý humor v tvorbě D. Charmse se zabývá estetikou komična v díle Daniila Charmse. Práce se skládá ze tři částí. V první části se zabýváme teorii komična, tragična a tragikomična. V ...

BOGOMOL, Yaroslava; PECHAL, Zdeněk; KOMENDOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

LIDOVÉ NÁZVY ROSTLIN V RUŠTINĚ V POROVNÁNÍ S ČEŠTINOU
POSPÍŠILOVÁ, Lenka; STĚPANOVA, Ludmila; MACHALOVÁ, Milena
2009 - ruský
Hlavním úkolem diplomové práce je porovnání lidových názvů rostlin v ruštině a v češtině. Lidové názvy nejsou na rozdíl od názvů odborných tvořeny podle přesně určených pravidel. Tvůrcem lidových názvů je prostý člověk, který se snaží pojmenovat skutečnost, která ho obklopuje. Při tvorbě lidových názvů se lidé snažili vystihnou charakteristický rys či vlastnost rostliny, aby si usnadnili orientaci v rostlinné říši. V diplomové práci jsou lidové názvy porovnávány z hlediska způsobu jejich tvorby a také z hlediska jejich motivovanosti. V poslední části práce jsou uvedeny všechny rostliny, se kterými bylo pracováno, s uvedením všech jejich lidových názvů v ruštině i v češtině. The diploma thesis focuses on comparison of traditional terms of plants in Russian and Czech languages. In the contrast to the special terms traditional terms are not formed under the strict rules. Common man is the creator of traditional terms, he tries to name reality which surrounds him. While creating traditional terms people tryed to describe characteristic or feature of the plant to make orientation in vegetal kingdom easier. The diploma thesis deals with comparison in the light of the way of creation and in the light of their motivation. In the last part of the thesis there is a list of all the plants we worked with and their traditional terms in Russian and Czech languages. Klíčová slova: folk names; flowers; plants; Russian language; Czech language Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
LIDOVÉ NÁZVY ROSTLIN V RUŠTINĚ V POROVNÁNÍ S ČEŠTINOU

Hlavním úkolem diplomové práce je porovnání lidových názvů rostlin v ruštině a v češtině. Lidové názvy nejsou na rozdíl od názvů odborných tvořeny podle přesně určených pravidel. Tvůrcem lidových ...

POSPÍŠILOVÁ, Lenka; STĚPANOVA, Ludmila; MACHALOVÁ, Milena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Sravnitelnyj analiz nazvanij filmov na anglijskom, češskom i russkom jazykach
KUBOVÁ, Natalia; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; VOBOŘIL, Ladislav
2009 - ruský
Diplomová práce analyzuje současnou situaci, tykající se překladu filmových titulů v České republice a v Rusku. Cílem práce je také vytvoření anglicko-rusko-českého seznamu nejrozšířenějších filmových názvů. Na zákldě jejich porovnávací analýzy byly zformulovány hlavní překladatelské strategie, které se používají při překladu filmových názvů do ruštiny a do češtiny. Práce také obsahuje výčet nejběžnějších problémů, se kterými se překladatel filmových názvů setká, a metody jejich řešení. The diploma work analyses the contemporary situation related to the translation of the film names in the Czech Republic and in Russia. One of the purposes of the work is also creating an English-Russian-Czech register of the wide-spreaded film names. On the basis of their comparative analyses the main translation strategies, used for translation film names from English language to Russian and Czech, were framed. Klíčová slova: Translatology; film names; translation strategies; cinematography; language situation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Sravnitelnyj analiz nazvanij filmov na anglijskom, češskom i russkom jazykach

Diplomová práce analyzuje současnou situaci, tykající se překladu filmových titulů v České republice a v Rusku. Cílem práce je také vytvoření anglicko-rusko-českého seznamu nejrozšířenějších filmových ...

KUBOVÁ, Natalia; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; VOBOŘIL, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Kommentirovannyj russko-cheshskyj slovar iz oblasti ekologiji i nauky ob okruzhajuschej srede
KUFNEROVÁ, Petra; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
2009 - ruský
Diplomová práce se zabývá sestavením rusko-českého překladového ekologického a environmentálního slovníku na základě shromáždění faktického materiálu. V teoretické části se analyzuje odborná terminologie, jsou zde uvedeny příklady ze slovníku. The Graduation thesis deals with the creation of Russia-Czech ekological and environmental dictionary on the basis of the assembly of factual materials. The theoretical part is focused on the analysis of the special terminology. There are the examples from the dictionary. Klíčová slova: ecology; environment; dictionary; terminology; lexicography; terminography; special terminology Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Kommentirovannyj russko-cheshskyj slovar iz oblasti ekologiji i nauky ob okruzhajuschej srede

Diplomová práce se zabývá sestavením rusko-českého překladového ekologického a environmentálního slovníku na základě shromáždění faktického materiálu. V teoretické části se analyzuje odborná ...

KUFNEROVÁ, Petra; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze