Počet nalezených dokumentů: 149
Publikováno od do

Vysílání veřejné služby v zemích Evropské Unie, jeho organizace a fungování
Šmíd, Milan
2011 - český
Způsob organizace rozhlasového a televizního vysílání má v různých zemích různou podobu, podmíněnou politickými, ekonomickými, technologickými a kulturními specifikami daného státu. Při určité míře zjednodušení lze v této rozmanitosti vysledovat dva typy vysílání, které jsou výsledkem historického vývoje, a z něhož vyplývají také dva odlišné typy organizací (co do formy společnosti, financování, způsobu řízení, požadavků na programové výstupy atd.), jež toto vysílání provozují. Jedná se o rozhlasové a televizní organizace veřejného sektoru (státní nebo založené veřejným právem) a soukromého sektoru. Klíčová slova: rozhlasové; televizní; vysílání; veřejnoprávní; komerční; vysílací média; radio; television; broadcast; governed by public law; commercial; veřejná služba; rozhlasové pořady; televizní vysílání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vysílání veřejné služby v zemích Evropské Unie, jeho organizace a fungování

Způsob organizace rozhlasového a televizního vysílání má v různých zemích různou podobu, podmíněnou politickými, ekonomickými, technologickými a kulturními specifikami daného státu. Při určité míře ...

Šmíd, Milan
Parlamentní institut, 2011

Ústní otázky v Dolní sněmovně Velké Británie
Syllová, Jindřiška; Kavěna, Martin
2011 - český
Práce přináší popis pokládání ústních otázek v Dolní sněmovně britského parlamentu, obsahuje informace o tom jak se podávají ústní otázky, kdy a kdo na ně odpovídá, na které ústní otázky se odpovídá a o čase na pronesení ústní otázky a odpovědi. Klíčová slova: ústní otázka; Dolní sněmovna; Velká Británie; odpověď; čas odpovědi; oral question; House of Common; Great Britain; answer; time for answer; politologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ústní otázky v Dolní sněmovně Velké Británie

Práce přináší popis pokládání ústních otázek v Dolní sněmovně britského parlamentu, obsahuje informace o tom jak se podávají ústní otázky, kdy a kdo na ně odpovídá, na které ústní otázky se odpovídá a ...

Syllová, Jindřiška; Kavěna, Martin
Parlamentní institut, 2011

Reformy v britském politickém systému po volbách 2010
Kuta, Martin
2011 - český
Volby v roce 2010 ve Spojeném království nevyprodukovaly jasnou parlamentní většinu. Ačkoli se takový výsledek ve společnosti i mezi politiky a politology předpokládal, situace způsobila značný rozruch. Především se jednalo o fakt, že britská politika není na neexistenci jasné parlamentní většiny jedné strany zvyklá (situace tzv. hung parliament, tedy parlamentu bez jasné většiny); za jeden z možných aspektů se dá považovat i jednokolový relativně většinový volební systém, který za běžných okolností produkuje vládní většinu. Tato práce popisuje právě v koaliční dohodě zmíněné snahy – reforma volebního systému a reforma parlamentu, včetně pevného funkčního období. Práce věnuje pozornost nejen vlastním reformám, ale předkládá nástin historického a politického pozadí jednotlivých reformních kroků. Klíčová slova: britský; reforma; volební systém; parlament; British; reform; electoral system; parliament; politologie; reformy; politické systémy; volby Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Reformy v britském politickém systému po volbách 2010

Volby v roce 2010 ve Spojeném království nevyprodukovaly jasnou parlamentní většinu. Ačkoli se takový výsledek ve společnosti i mezi politiky a politology předpokládal, situace způsobila značný ...

Kuta, Martin
Parlamentní institut, 2011

K naléhavým právním otázkám nájemního bydlení
Pohl, Michal
2011 - český
Regulace nájemného, či spíše její neexistence, doprovázena specifickou právní úpravou sjednávání výše nájemného vyústila v rozsáhlou judikaturu Ústavního soudu, která povolala obecné soudy k ochraně vlastnických práv vlastníků pronajímaných nemovitostí. Účelem práce je zhodnotit možné důsledky judikatury především z hlediska současného stavu. Práce se dále zabývá ústavními a komparativními aspekty této tématiky. Klíčová slova: nájemné; bydlení; deregulace; zvyšování nájemného; občanský zákoník; rent; living; deregulation; rise rent; civil code; občanský zákoník; právo; nájemní smlouvy; pronájem Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
K naléhavým právním otázkám nájemního bydlení

Regulace nájemného, či spíše její neexistence, doprovázena specifickou právní úpravou sjednávání výše nájemného vyústila v rozsáhlou judikaturu Ústavního soudu, která povolala obecné soudy k ochraně ...

Pohl, Michal
Parlamentní institut, 2011

Dopady zařazení památky do seznamu UNESCO
Cupalová, Marcela
2011 - český
Studie se zaměřuje na klíčovou otázku, zda lze ověřit závislost mezi zařazením zkoumaných měst do památkového dědictví UNESCO a vývojem turistických trendů. Klíčová slova: památky; UNESCO; studie; monuments; UNESCO; list; impact; study; památkové objekty Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dopady zařazení památky do seznamu UNESCO

Studie se zaměřuje na klíčovou otázku, zda lze ověřit závislost mezi zařazením zkoumaných měst do památkového dědictví UNESCO a vývojem turistických trendů.

Cupalová, Marcela
Parlamentní institut, 2011

Změna zakládacích smluv EU - zavedení evropského mechanismu stability
Cupalová, Marcela; Dupláková, Daniela
2011 - český
Smlouva o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy (dále jako SEU), jež vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009, v čl. 48 odst. 6 nově upravuje možnost zjednodušeného přijímání změn části třetí Smlouvy o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy (dále jako SFEU). V současné době je na evropské úrovni projednáván první návrh změny SFEU, jenž má být uskutečněn prostřednictvím zjednodušeného postupu. Impulsem k této změně byla snaha o zajištění finanční stability členských států Evropské unie, které jsou zároveň součástí eurozóny (Evropský mechanismus stability). Studie v první části přináší výklad vnitrostátní procedury schvalování zjednodušené změny Smlouvy a ve druhé části popisuje samotný mechanismus stability, který má být touto procedurou zaveden. Klíčová slova: zakládací smlouva; změna; Lisabonská smlouva; Evropská rada; projednání; sněmovna; establishing treaty; ammendment; Lisbon treaty; European Council; discussion; parliament; výzkum; Evropská unie; smlouvy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Změna zakládacích smluv EU - zavedení evropského mechanismu stability

Smlouva o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy (dále jako SEU), jež vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009, v čl. 48 odst. 6 nově upravuje možnost zjednodušeného přijímání změn části třetí ...

Cupalová, Marcela; Dupláková, Daniela
Parlamentní institut, 2011

Důchodová reforma – role členských států a EU
Pohl, Michal
2011 - český
Práce se zabývá velmi aktuálním tématem důchodové reformy, přičemž zohledňuje především evropské aspekty této problematiky. Ačkoliv je důchodová reforma především vnitřní záležitostí členských států, vzhledem k tomu, že ovlivňuje i jiné oblasti, než jen oblast penzijního zabezpečení, např. fiskální, či politiku zaměstnanosti, je předmětem pozornosti EU. Cílem studie je zhodnocení přístupu EU k problematice důchodových reforem, a to především z hlediska právního. Klíčová slova: důchodová reforma; členské státy EU; role; pension reform; member states EU; role; důchod; Evropská unie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Důchodová reforma – role členských států a EU

Práce se zabývá velmi aktuálním tématem důchodové reformy, přičemž zohledňuje především evropské aspekty této problematiky. Ačkoliv je důchodová reforma především vnitřní záležitostí členských států, ...

Pohl, Michal
Parlamentní institut, 2011

Ochrana nabytí vlastnictví k věci v dobré víře
Syllová, Jindřiška
2011 - český
Vlastnické právo k věci (movité i nemovité) vzniká převodem práva (kupní smlouvou či jinak) jen tehdy, pokud převodci (zciziteli) vlastnické právo k téže věci v době převodu svědčilo. Uplatňuje se tak zásada „nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet“ („nikdo nemůže převést na druhého více práv než má sám“). Dobrou vírou se obvykle rozumí to, že nabyvatel nevěděl a nemohl vědět (resp. nevěděl i když dodržel péči řádného hospodáře, nebo nevěděl, aniž by se dopustil hrubé nedbalosti – podle modelů, které jsou popsány dále), že věc není ve vlastnictví zcizitele (prodávajícího). Dále jsou rozpracovány i otázky dobré víry v souvislosti s registrem nemovitostí. Klíčová slova: vlastnictví; ochrana; nabytí vlastnictví k věci; ownership; protection; ownership of things acquisition; vlastnictví; právo; vlastnické právo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ochrana nabytí vlastnictví k věci v dobré víře

Vlastnické právo k věci (movité i nemovité) vzniká převodem práva (kupní smlouvou či jinak) jen tehdy, pokud převodci (zciziteli) vlastnické právo k téže věci v době převodu svědčilo. Uplatňuje se tak ...

Syllová, Jindřiška
Parlamentní institut, 2011

Platy poslanců ve vybraných zemích
Syllová, Jindřiška; Palán, Josef; Kučera, František
2010 - český
inf. podklad, červen 1998, aktualizace leden 2004, 20 str. Platy poslanců ve vybraných zemích a jejich porovnání s průměrnou mzdou v zemi. Klíčová slova: plat; poslanec; salary; member of parliament, M.P.; politologie; politika; plat Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Platy poslanců ve vybraných zemích

inf. podklad, červen 1998, aktualizace leden 2004, 20 str. Platy poslanců ve vybraných zemích a jejich porovnání s průměrnou mzdou v zemi.

Syllová, Jindřiška; Palán, Josef; Kučera, František
Parlamentní institut, 2010

Posuzování vlivů na životní prostředí
Dupláková, Daniela
2010 - český
Studie popisuje problematiku posuzování vlivů na životní prostředí, a to prostřednictvím rozboru norem mezinárodního, evropského i národního práva. Studie se podrobně zabývá problematickými body české úpravy, které mají za následek řízení vedené Evropskou komisí proti České republice, resp. v současné době již odsuzující rozsudek Soudního dvora v této věci. Klíčová slova: vliv; právo a ochrana; životní prostředí; Aarhuská úmluva; impact; right and protection; enviroment; Aarhus Threaty; životní prostředí; právo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Posuzování vlivů na životní prostředí

Studie popisuje problematiku posuzování vlivů na životní prostředí, a to prostřednictvím rozboru norem mezinárodního, evropského i národního práva. Studie se podrobně zabývá problematickými body české ...

Dupláková, Daniela
Parlamentní institut, 2010

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze