Počet nalezených dokumentů: 149
Publikováno od do

Základní zásady pracovního práva
Štefko, Martin
2012 - český
Lze doložit případy, z minulosti i současnosti, kdy přes subsidiární působnost občanského zákoníku (občanského práva) nebylo možno uspokojivě řešit potřeby hospodářského života. A právě zde mohou zásadní roli sehrát základní zásady pracovního práva. Jejich úkolem je vytvořit jakousi převodní páku mezi obecnou občanskoprávní částí pracovního práva a jeho částí zvláštní. We may document cases from both the past and the present when despite of subsidiary applicability of the Civil Code (Civil Law) it was not possible to address the needs of economic life satisfactorily. In this case, the fundamental principles of Labour Law may play the key role. Their task is to form a bridge between the general (civil) and special part of Labour Law. Klíčová slova: labour law; private law; Civil Code Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Základní zásady pracovního práva

Lze doložit případy, z minulosti i současnosti, kdy přes subsidiární působnost občanského zákoníku (občanského práva) nebylo možno uspokojivě řešit potřeby hospodářského života. A právě zde mohou ...

Štefko, Martin
Ústav státu a práva, 2012

Hůl v právu - právní symbolika držení, užívání, lámání a házení soudcovské hole
Lojek, Antonín
2012 - český
Článek je věnován právní symbolice držení a užití soudcovské hole a popisuje obyčej lámání a házení soudcovské hole. Klíčová slova: history of law; legal symbols; theory of law Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Hůl v právu - právní symbolika držení, užívání, lámání a házení soudcovské hole

Článek je věnován právní symbolice držení a užití soudcovské hole a popisuje obyčej lámání a házení soudcovské hole.

Lojek, Antonín
Ústav státu a práva, 2012

Význam právního vědomí pro praxi sociálního pracovníka
Mitlöhner, Miroslav
2012 - český
Osobní výbava sociálního pracovníka tvoří vedle profesionálních znalostí a praktických zkušeností i jeho právní vědomí. Právní vědomí tvoří představy a názory o právu, postoje k právu a jeho významu ve společnosti. Klíčová slova: legal knowledge; social work; professional ethics Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Význam právního vědomí pro praxi sociálního pracovníka

Osobní výbava sociálního pracovníka tvoří vedle profesionálních znalostí a praktických zkušeností i jeho právní vědomí. Právní vědomí tvoří představy a názory o právu, postoje k právu a jeho významu ...

Mitlöhner, Miroslav
Ústav státu a práva, 2012

Práce sociálního pracovníka s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody
Mitlöhner, Miroslav
2012 - český
Sociální pracovník má svoji nezastupitelnou roli při práci s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody. jeho postavení je vymezeno nařízením generálního ředitele Vězeňské služby ČR. Je kvalifikovaným rádcem a pomocníkem zejména při řešení právních a sociálních problémů těchto osob. Klíčová slova: Social Worker; Imprisonment; Convicted Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Práce sociálního pracovníka s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody

Sociální pracovník má svoji nezastupitelnou roli při práci s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody. jeho postavení je vymezeno nařízením generálního ředitele Vězeňské služby ČR. Je kvalifikovaným ...

Mitlöhner, Miroslav
Ústav státu a práva, 2012

Erby na Staroměstské mostecké věži (braniborský nebo svídnický znak?)
Lojek, Antonín; Adamová, Karolina
2012 - český
Článek se věnuje interpretaci heraldické výzdoby spodní části východní strany Staroměstské mostecké věže. Autoři zejména zvažují argumenty, zda jeden ze znaků představuje svídnickou či braniborskou orlici. The article deals with the interpretation of the heraldic decoration of the lower part of the eastern side of the Old Town Bridge Tower. The authors particularly consider arguments whether one of the coats of arms represents the Swidnica or Brandenburg eagle. Klíčová slova: Old Town Bridge Tower; coats of arms; heraldic decorations Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Erby na Staroměstské mostecké věži (braniborský nebo svídnický znak?)

Článek se věnuje interpretaci heraldické výzdoby spodní části východní strany Staroměstské mostecké věže. Autoři zejména zvažují argumenty, zda jeden ze znaků představuje svídnickou či braniborskou ...

Lojek, Antonín; Adamová, Karolina
Ústav státu a práva, 2012

Quo vadis zákonodárství ČR - zákony ČR od roku 1993 a jejich věcně předmětová charakteristika
Novák, František
2012 - český
Studie je zaměřena na vývoj legislativy reprezentované zákony České republiky, jež byly vydány od roku 1993 až do začátku roku 2012. Je zřejmé, že péče státu vyjádřená prostřednictvím jeho legislativní aktivity je věnována především záležitostem ekonomickým a státněsprávním, zatímco oblasti společenského působení spjaté s člověkem jako individuem a s možným uspokojováním jeho potřeb kulturních, sociálních či edukačních jsou i v období po roce 1990 dále marginalizovány. This chapter is concerned of the analysis of the Czech legislation from the year 1993 to the present in category of Law Acts as the basic legislative instrument enected in that period. The results obtained from such comparisons demonstrate that the most intensive attention is in legislation devoted to economic and state administrative affairs including justice, but problems connected with individual and his rights and possible satisfying his cultural, social and education needs are after the year 1990 even more marginalized. Klíčová slova: theory of law; Czech legislation; parametrization of Czech order Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Quo vadis zákonodárství ČR - zákony ČR od roku 1993 a jejich věcně předmětová charakteristika

Studie je zaměřena na vývoj legislativy reprezentované zákony České republiky, jež byly vydány od roku 1993 až do začátku roku 2012. Je zřejmé, že péče státu vyjádřená prostřednictvím jeho ...

Novák, František
Ústav státu a práva, 2012

Rekodifikace na cestě - teze nejen o transakčních nákladech nového (českého) soukromého práva
Havel, Bohumil
2012 - český
Kapitola se zabývá ekonomickými aspekty práva, a to otázkou transakčních nákladů rekodifikace soukromého práva. Specifikuje náklady na straně soukromých osob, které rozděluje na přímé a nepřímé. Závěrem autor formuluje tezi, že nové soukromé právo předpokládá funkcionalistický a interdisciplinární přístup, který bude zohledňovat lidskou svobodu a její limity. The chapter deals with economic aspects of law, that is with the issue concerning the transaction costs of Private Law recodification. It specifies the costs on the part of private persons and divides them into direct and indirect. In conclusion, the author shapes a proposition that new Private Law presupposes a functionalist and interdisciplinary approach which allows for human freedom and its limits. Klíčová slova: private law; translation costs; economic aspects of law Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Rekodifikace na cestě - teze nejen o transakčních nákladech nového (českého) soukromého práva

Kapitola se zabývá ekonomickými aspekty práva, a to otázkou transakčních nákladů rekodifikace soukromého práva. Specifikuje náklady na straně soukromých osob, které rozděluje na přímé a nepřímé. ...

Havel, Bohumil
Ústav státu a práva, 2012

Role vyšehradských proboštů ve středověké právní a politické kultuře českého království
Lojek, Antonín; Adamová, Karolina
2012 - český
V této stati se autoři věnují osobnostem některých proboštů vyšehradské kapituly, které stály od roku 1225 do 15. století v čele české dvorské kanceláře. Pozornost je zaměřena na Petra z Prahy, Petra z Aspeltu, Jana Volka, Václava Králíka z Buřenic, a Jana z Rabštejna. In this article, the authors focus on personalities of some provosts of the Vyšehrad Chapter who headed the Czech Court Office from 1225 to the 15th century. Attention is paid to Petr of Prague, Petr of Aspelt, Jan Volek, Václav Králík of Buřenice and Jan of Rabštejn. Klíčová slova: history of law; medieval legal; Vyšehrad provosts Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Role vyšehradských proboštů ve středověké právní a politické kultuře českého království

V této stati se autoři věnují osobnostem některých proboštů vyšehradské kapituly, které stály od roku 1225 do 15. století v čele české dvorské kanceláře. Pozornost je zaměřena na Petra z Prahy, Petra ...

Lojek, Antonín; Adamová, Karolina
Ústav státu a práva, 2012

Krátké zamyšlení nad právním postavením nezletilého rodiče
Mitlöhner, Miroslav
2012 - český
V příspěvku autor nastínil zejména ty problémy nezletilých rodičů, které se týkají rodičovské zodpovědnosti, nabytí zletilosti, omezené způsobilosti k právním úkonům a vyživovací povinnosti. Klíčová slova: minor parents; family law; parents and children Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Krátké zamyšlení nad právním postavením nezletilého rodiče

V příspěvku autor nastínil zejména ty problémy nezletilých rodičů, které se týkají rodičovské zodpovědnosti, nabytí zletilosti, omezené způsobilosti k právním úkonům a vyživovací povinnosti.

Mitlöhner, Miroslav
Ústav státu a práva, 2012

Quo vadis evropská ochrano lidských práv? Nejen o Chartě základních práv EU a tzv. české výjimce
Šturma, Pavel
2012 - český
Příspěvek se zabývá nejednoznačným postojem České republiky k Chartě základních práv Evropské unie. Ačkoliv česká diplomacie během vyjednávání Lisabonské smlouvy, která zapracovává Chartu do primárního práva evropských států, nepožadovala žádnou výjimku, podmínku pro připojení k Protokolu, který si vyjednalo Polsko a Velká Británie, začalo Česko uplatňovat až při podpisu v roce 2009. The contribution deals with the ambiguous attitude of the Czech Republic to the EU Charter of Fundamental Rights. Although the Czech diplomacy had have no objection during the negociation of the Lisbon Treaty which incorporated the Charter into EU primary law, the requirement to extend the Protocol concerning Poland and the UK also to the Czech Republic came at the moment of the ratification in 2009. Klíčová slova: EU law; Charter of Fundamental Rights; human rights Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Quo vadis evropská ochrano lidských práv? Nejen o Chartě základních práv EU a tzv. české výjimce

Příspěvek se zabývá nejednoznačným postojem České republiky k Chartě základních práv Evropské unie. Ačkoliv česká diplomacie během vyjednávání Lisabonské smlouvy, která zapracovává Chartu do ...

Šturma, Pavel
Ústav státu a práva, 2012

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze