Počet nalezených dokumentů: 172
Publikováno od do

Kompromisem od konfrontace ke kooperaci
Houžvička, Václav
2007 - český
Česko-německá deklarace představuje kompromisní dokument, který konstatuje právně odlišná stanoviska obou stran současně však formuluje politickou vůli překonat historickou zátěž minulosti v zájmu oboustranně kooperativních vztahů. The Czech-German declaration is consensually formulated paper shaping legally differentiated points of view of both sides consequently declaring political will to overcome historical burdens of past with the intention to frame cooperative bilateral relations. Klíčová slova: Czech; Germany; Declaration Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Kompromisem od konfrontace ke kooperaci

Česko-německá deklarace představuje kompromisní dokument, který konstatuje právně odlišná stanoviska obou stran současně však formuluje politickou vůli překonat historickou zátěž minulosti v zájmu ...

Houžvička, Václav
Sociologický ústav, 2007

Who is chickening out of marriage
Hamplová, Dana
2007 - anglický
The paper analyzes increase in non-marital fertility in the Czech Republic in 1990-2005. It emphasize that non-marital fertility is typical for women with low education and for women living in regions with little economic prospects. Using data from SECM, it is argued that this increase in extra-marital childbearing cannot be fully explained by procreation within cohabiting unions. Instead, this paper points out that decline in marital births can be to a large degree attributed to men’s withdrawal from families, which is significant especially among lower classes. Práce analyzuje nárůst nemanželské plodnosti v České republice v letech 1990-2005. Zdůrazňuje, že nemanželská plodnost je typická pro ženy s nízkým vzděláním a ženy z ekonomicky slabších regionů. Na základě dat SEM se ukazuje, že nárůst mimomanželské plodnosti nemůže být zcela vysvětlen nárůstem nesezdaných soužití. Práce naopak ukazuje, že pokles manželské plodnosti může být připsát do značné míry odchodu mužů z rodin a že tento trend je významný především v nižších sociálních vrstvách. Klíčová slova: nonmarital fertility; social policy Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Who is chickening out of marriage

The paper analyzes increase in non-marital fertility in the Czech Republic in 1990-2005. It emphasize that non-marital fertility is typical for women with low education and for women living in regions ...

Hamplová, Dana
Sociologický ústav, 2007

15 year old pupils and their computer literacy – a particular issue in the field of educational inequalities
Basl, Josef
2007 - anglický
Computer literacy of 15-year-old pupils is analyzed within this paper and situation in the Czech Republic, Germany and Hungary is discussed using the OECD PISA (Programme for International Student Assessment) 2003 dataset. The research question of what socio-economic factors affect computer literacy is elaborated. Besides significant differences between boys and girls, possession of a computer and an internet access was found to be most appropriate factor to explain distinctions in computer literacy. V tomto příspěvku je analyzována počítačová gramotnost patnáctiletých žáků v České republice, Německu a Polsku s využitím datového souboru PISA 2003. Řešena byla otázka, jaké socioekonomické faktory ovlivňují počítačovou gramotnost. Vedle významných rozdílů mezi dívkami a chlapci, vlastnictví počítače a přístupu k internetu byly identifikovány jako faktory s největším podílem vysvětlujícím rozdíly v dosažené úrovni počítačové gramotnosti. Klíčová slova: educational inequalities; computer literacy; PISA Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
15 year old pupils and their computer literacy – a particular issue in the field of educational inequalities

Computer literacy of 15-year-old pupils is analyzed within this paper and situation in the Czech Republic, Germany and Hungary is discussed using the OECD PISA (Programme for International Student ...

Basl, Josef
Sociologický ústav, 2007

Sociální politika v České republice: minulost a budoucnost reforem
Večerník, Jiří
2007 - český
Příspěvek popisuje kontroverze české sociální politiky po roce 1989. Nejprve je ukázán ambivalentní charakter komunistického systému a jeho teoretické alternativy. Po energických změnách proběhlých do poloviny 90. let zavládla stagnace. Přes panující problémy je výkon systému uspokojivý. V delším horizontu však budí obavy neuspokojivá situace rodin, zmrazený penzijní systém a systémem založená slabá pracovní motivace. The controversies of Czech social policy after 1989 are described. The ambivalent character of the communist welfare state is considered and its theoretical altenatives outlined. After energetic changes, stagnation reigned since mid-1990s and only debates continued. Despite problems, performance of the system is satisfactory, as very low rate of poverty witnesses. However in the long run, dissatisfactory situation of families, frozen pension system and weak work motivation evoke concern. Klíčová slova: social policy; social reforms; Czech Republic Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Sociální politika v České republice: minulost a budoucnost reforem

Příspěvek popisuje kontroverze české sociální politiky po roce 1989. Nejprve je ukázán ambivalentní charakter komunistického systému a jeho teoretické alternativy. Po energických změnách proběhlých do ...

Večerník, Jiří
Sociologický ústav, 2007

Historicko-politický rozměr vývoje pohraničních oblastí ČR/SRN
Houžvička, Václav
2007 - český
Příspěvek se zabývá historickou dimenzí i aktuálním stavem přeshraniční ekonomické spolupráce v oblasti česko-německého pohraničí. The presentation is aimed both on historical dimension and contemporary state of cross- border economic cooperation within the Czech-German borderland. Klíčová slova: Czech/German borderland; economic cooperation; networking Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Historicko-politický rozměr vývoje pohraničních oblastí ČR/SRN

Příspěvek se zabývá historickou dimenzí i aktuálním stavem přeshraniční ekonomické spolupráce v oblasti česko-německého pohraničí....

Houžvička, Václav
Sociologický ústav, 2007

Romské etnikum a sport: percepce, přínosy a omezení
Hastrmanová, Šárka; Houdek, L.
2007 - český
Vztah romského etnika ke sportu je dosud nezkoumaný sociální jev. Příspěvek je založen na analýze dvou sociologických šetřeních zaměřených na romské výkonnostní sportovce a na romskou mládež. Text poukazuje na nárůst důležitosti sportovní aktivity v životě mladší generace Romů a na vliv sociálních aktérů na utváření tohoto vztahu. Dále se zabývá vnímáním sportovní aktivity mezi romskou mládeží, hodnocením jejích přínosů, ale i jejích negativních efektů a omezeních. This paper is based on analyze of two sociological studies done among professional sportsman and Roma youths. This piece points at the raising importance of sport in the daily life of young generation. There is also mentioned the big impact of social actors on setting up the positive attitude to sport. The article is discussing the perception of sport activity, its evaluation from the minority point of view. The paper is also considering the limits of sport activity and discriminatory conditions. Klíčová slova: Roma people; sport; discrimination Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Romské etnikum a sport: percepce, přínosy a omezení

Vztah romského etnika ke sportu je dosud nezkoumaný sociální jev. Příspěvek je založen na analýze dvou sociologických šetřeních zaměřených na romské výkonnostní sportovce a na romskou mládež. Text ...

Hastrmanová, Šárka; Houdek, L.
Sociologický ústav, 2007

Paradoxy otcovství po partnerském rozchodu: pravidelná výjimečnost a nepřítomná přítomnost
Dudová, Radka
2007 - český
Rozchod rodičovského páru má dva zásadní důsledky pro vztah otce s jeho dětmi a pro performaci jeho otcovské role. Na jedné straně je to „bifokalizace“domácnosti, a na druhé straně ztráta zprostředkování vztahu mezi otcem a dětmi jejich matkou. The separation of parental couple has two main consequences for the relation of father and his children and for the performance of his parental role. On one hand it is the „bifocalization“ of the household, and on the other the loss of the mediation of the father-child relationship by the mother. Klíčová slova: fatherhood; separation; parenthood after divorce Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Paradoxy otcovství po partnerském rozchodu: pravidelná výjimečnost a nepřítomná přítomnost

Rozchod rodičovského páru má dva zásadní důsledky pro vztah otce s jeho dětmi a pro performaci jeho otcovské role. Na jedné straně je to „bifokalizace“domácnosti, a na druhé straně ztráta ...

Dudová, Radka
Sociologický ústav, 2007

Sexuální obtěžování jako překážka rovných příležitostí žen a mužů
Uhde, Zuzana
2007 - český
Sexuální obtěžování představuje jeden ze zásadních faktorů způsobujících genderové nerovnosti na trhu práce, který je komplexně propojen s dalšími sociálními a politickými mechanismy ovládajícími sféru práce, a proto přímo působí na možnosti prosazování rovných příležitostí mužů a žen. V článku se autorka zaměřuje na kritickou analýzu fenoménu sexuálního obtěžování v širším rámci institucionalizovaných kulturních hodnotových vzorců, které ženám znemožňují rovnoprávně participovat na životě společnosti. S odkazem na empirický výzkum realizovaný oddělením Gender & sociologie AV ČR, který v České republice zmapoval výskyt sexuálního obtěžování a přístup jednotlivých aktérů zaměstnaneckých vztahů k tomuto jevu, poukazuje na jeho příčiny související zejména se stereotypními schématy vnímání a hodnocení. Sexual harassment presents one of the key elements implicating gender inequalities on the labour market which is connected with other social and political mechanisms and thus directly affect possibilities to promote equal opportunities of women and men in society. The author focus on critical analysis of the phenomenon of sexual harassment in its broader context of institutionalized cultural value patterns which prevent women to participate as equal on the life of society. She supports her arguments by the empirical research realized by the Gender & sociology Department, Institute of sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic which mapped occurrence of sexual harassment and its perception by individual actors at the working place in the Czech Republic. Klíčová slova: sexual harassment; equal opportunities for women and men; research Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Sexuální obtěžování jako překážka rovných příležitostí žen a mužů

Sexuální obtěžování představuje jeden ze zásadních faktorů způsobujících genderové nerovnosti na trhu práce, který je komplexně propojen s dalšími sociálními a politickými mechanismy ovládajícími ...

Uhde, Zuzana
Sociologický ústav, 2007

Pohoda nebo Prosperita: Fantazie roku 2003 a skutečnost roku 2007
Vajdová, Zdenka
2007 - český
V roce 2003 byly vytvořeny 4 scénáře vývoje města Kladna do roku 2028: Klondike, Spálená země, Pohoda, Prosperita. Kolaps veřejné správy je hlavním rysem prvních let scénářů Klondyke a Spálená země. Na základě hodnot indikátorů dobrého spravování města, které jsou pozorovatelné v Kladně po čtyřech letech, lze odhadnout, že tyto dva scénáře nenastanou. In 2003 there were 4 development scenarios of the city Kladno up to 2028: Klondyke, Burned Land, Well-being and Prosperity. A collapse of city government during the first years is a main feature of the scenarios Klondyke and Burned Land. The values of the indicators of good governance that have been observable in Kladno after four years suggest that these two scenarios cannot come. Klíčová slova: local politics; good governance; Kladno Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Pohoda nebo Prosperita: Fantazie roku 2003 a skutečnost roku 2007

V roce 2003 byly vytvořeny 4 scénáře vývoje města Kladna do roku 2028: Klondike, Spálená země, Pohoda, Prosperita. Kolaps veřejné správy je hlavním rysem prvních let scénářů Klondyke a Spálená země. ...

Vajdová, Zdenka
Sociologický ústav, 2007

Participace otců v rodině a genderová ne/rovnost
Maříková, Hana
2007 - český
Článek se zaměřuje na re/produkci genderových nerovností v rodinách s pečujícími otci. Klade si otázku, kdy k nastolení genderové rovnosti v rodinách dochází (či může dojít) a jaký je vztah mezi genderovou rovností v rodině a genderovou nerovností v širší společnosti. The paper reveals mechanisms of re/production of gender in/equalities in the families with caring fathers. It examines when gender equality is (or can be) achieved in families and what the relationship is between gender equality in the family and gender inequality in wider society. Klíčová slova: fathering; gender in/equalities; shared parenting Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Participace otců v rodině a genderová ne/rovnost

Článek se zaměřuje na re/produkci genderových nerovností v rodinách s pečujícími otci. Klade si otázku, kdy k nastolení genderové rovnosti v rodinách dochází (či může dojít) a jaký je vztah mezi ...

Maříková, Hana
Sociologický ústav, 2007

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze