Počet nalezených dokumentů: 4303
Publikováno od do

Proměny klarinetové hry v lidové hudbě západočeského kraje
Jarábek, Josef; HLAVÁČ, Jiří; MAREŠ, Vlastimil
2018 - český
Cílem této bakalářské práce je především popsání vývoje klarinetové hry v lidové hudbě oblasti Chodska. Je založena na porovnávání notových, či zvukových pramenů od roku 1893 po současnost. Zaměřuje se na proměny zdobení, rytmizace, tempa či ladění. Vedle tohoto výzkumu je také snaha seznámit čtenáře s tímto západočeským regionem, jako s téměř poslední baštou Čech zachovávající folklór, a tradice z něj vycházející, stále živý. Mimo faktické porovnávání jednotlivých záznamů lidové hudby jsou stěžejní částí práce rozhovory a tedy také subjektivní názory respondentů z těchto rozhovorů vyplývající. Jedná se o respondenty žijící v této oblasti. Na jedné straně to jsou celoživotní posluchači místního folklóru, na straně druhé profesionální hudebníci, kteří se folklóru věnují aktivně a sami jsou autory úprav, či pořadů. Tato práce může být pomůckou dnešním interpretům lidové hudby, a to nejen na Chodsku. Zároveň je důkazem viditelného pokroku klarinetové hry a také skutečnosti, že se stále více profesionálních hudebníků věnuje hudbě lidové. The purpose of this Bachelor thesis is the description of the development of the clarinet play in a folk music in the region Chodsko. The thesis is based on the source comparison of sheet music and recordings from the year 1893 till now. It is focused on changes of flourishes, pace rhythmization and tuning. Together with this research there is also an effort to acquaint the reader with this West Bohemia region, which is one of the last regions keeping its traditions alive. In addition to the factual comparison of the particular folk music records the key part also represents interviews with local respondents where they express their opinions. These people live in above-mentioned region. On one side, these are long listeners of local folk music, on the other side, these are profesional musicians who devote themselves actively to folk music and traditions and who are also authors of arrangements and performances. This thesis can help today´s interpreters of folk music, not only in Chodsko. It demonstrates the proof of the visible progress of the clarinet play and the fact that more and more professional musicians are dedicated to folk music. Klíčová slova: lidová hudba; klarinet; Chodsko (Česko) Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Proměny klarinetové hry v lidové hudbě západočeského kraje

Cílem této bakalářské práce je především popsání vývoje klarinetové hry v lidové hudbě oblasti Chodska. Je založena na porovnávání notových, či zvukových pramenů od roku 1893 po současnost. Zaměřuje ...

Jarábek, Josef; HLAVÁČ, Jiří; MAREŠ, Vlastimil
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Zastupování výkonných umělců
Rozkovec, Richard Juan; SRSTKA, Jiří; LEŠKA, Rudolf
2018 - český
Tato práce se zaměřuje na problematiku zastupování výkonných umělců v České republice a její další možný vývoj. Přináší užití termínů manažer a agent a jejich vymezení na základě oblasti činností, které se v rámci své práci pro klienta, umělce, věnují. Dále práce rozebírá formy možnosti zastupování umělců a velkou část věnuje rozboru právních vztahů mezi zastoupený umělcem a jeho agentem/manažerem s rozborem jednotlivých smluvních typů. V neposlední řadě se také zabývá komparací tuzemských modelů zastupování s modely západní Evropy, převážně anglosaského prostředí. This thesis focuses on the issue of representation of performing artist in the Czech Republic and its further possible development. Specifies the use of the terms manager and agent and their definition based on the area of activities they are providing in their work for the client. In addition, the thesis analyzes the forms of representation of artists and mainly deals with the analysis of legal relations between the represented artist and his agent / manager with parse of individual contractual types. At last it also deals with the comparison of domestic models of representation with models of Western Europe, predominantly Anglo-Saxon environment. Klíčová slova: umělecké zastupování; produkční a umělecké agentury; divadelní management Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Zastupování výkonných umělců

Tato práce se zaměřuje na problematiku zastupování výkonných umělců v České republice a její další možný vývoj. Přináší užití termínů manažer a agent a jejich vymezení na základě oblasti činností, ...

Rozkovec, Richard Juan; SRSTKA, Jiří; LEŠKA, Rudolf
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Pirátství v digitální hudbě v České republice
Ochmanová, Magdaléna; RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg; ŠTILEC, Jiří
2018 - český
V této bakalářské práci se zabývám pirátstvím na poli digitální hudby v České republice. V úvodu práce se věnuji vzniku pirátství obecně v uměleckém prostředí, kterému odpovídaly první legislativní kroky ochraňující autorská práva. Konkrétně mapuji vývoj a průběh pirátství v hudební oblasti. Kladu si za cíl objasnit, čeho se český uživatel dopouští, pokud si hudební nahrávku pořídí nelegální cestou, a jaké postihy mu za takové jednání hrozí. Uvádím do kontextu autorská práva a práva s nimi související jak v rámci české legislativy, tak i v rámci evropského práva. V neposlední řadě představuji organizace, které se tématem pirátství zabývají a kladu si otázku, zda jsou protipirátská opatření v českém prostředí dostačující. This bachelor´s thesis describes piracy in the context of digital music in the Czech republic. At the beginning I focus on the history of piracy in the field of art and I present the first law copyright system protecting author‘s rights. Additionally I analyse piracy in the music industry and its process and manners. The aim of this thesis is to clarify use of music protected by copyright. What is the danger of illegaly shared and downloaded music in the Czech republic? I explore author´s rights in the Czech legislation as well as in the European context. At the end of this thesis I present Czech organizations which were established to protect author´s rights and I answer the question whether the protection is sufficient. Klíčová slova: autorství Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Pirátství v digitální hudbě v České republice

V této bakalářské práci se zabývám pirátstvím na poli digitální hudby v České republice. V úvodu práce se věnuji vzniku pirátství obecně v uměleckém prostředí, kterému odpovídaly první legislativní ...

Ochmanová, Magdaléna; RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg; ŠTILEC, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Štátna filharmónia Košice - interpreti violončelových koncertov
Varhoľáková, Mária; PETRÁŠ, Miroslav; KAŇKA, Michal
2018 - český
Táto práca predstavuje interpretov sólového violončela, ktorí spolupracovali so Štátnou filharmóniou Košice od jej vzniku do dnešného dňa. Obsahuje prehľady všetkých violončelových osobností, ktorí vystúpili sólovo, alebo ako členovia komorného zoskupenia. Zámerne som selektovala slovenské osobnosti a bližšie predstavila ich život a umelecké pôsobenie. Zvláštnu kapitolu práce tvoria premierované skladby pre violončelo a orchester, z tvorby slovenských skladateľov. Posledná kapitola práce je praktickou časťou s výskumným charakterom. Vo forme dotazníka som skúmala ako vplývajú violončelové osobnosti na mladých čelistov a študentov košických konzervatórií. In this thesis, I present solo violoncello performers who collaborated with the Slovak State Philharmonic in Košice from its foundation to the present day. It contains overviews of all violoncellists who performed solo or as members of a chamber group. I have deliberately selected Slovak personalities and closer present their life and artistic work. A special chapter of the thesis presents first-run compositions for the violoncello and orchestra, from the work of Slovak composers. The last chapter of the thesis is a practical part with a research character. By means of a questionnaire, I studied how violoncello personas influence young cellists and students of conservatories in Košice. Klíčová slova: violoncello; violoncellisté; hudba pro violoncello; Štátna filharmónia (Košice, Slovensko) Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Štátna filharmónia Košice - interpreti violončelových koncertov

Táto práca predstavuje interpretov sólového violončela, ktorí spolupracovali so Štátnou filharmóniou Košice od jej vzniku do dnešného dňa. Obsahuje prehľady všetkých violončelových osobností, ktorí ...

Varhoľáková, Mária; PETRÁŠ, Miroslav; KAŇKA, Michal
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Výroba žesťových nástrojů
Müller, Vít; MALIMÁNEK, Karel; SEIDL, Jiří
2018 - český
Tématem mé magisterské práce je výroba žesťových nástrojů. Cílem této práce je přiblížit čtenářům kompletní výrobní proces žesťových nástrojů od zpracování surového materiálu až po hotové hudební nástroje. V úvodní části se tedy stručně zabývám výrobou a zpracováním kovů. Následující kapitoly pak obsahují kompletní informace o výrobě žesťových nástrojů a to chronologicky od přejímky materiálu až po hotové nástroje určené k prodeji. Pro ilustraci a lepší představu jsou přiloženy fotografie pořízené v továrně na hudební nástroje, na kterých je možné vidět jednotlivé kroky a výrobu detailně. The theme of my master‘s thesis is Manufacture of brass instruments. The aim of this work is get to reader complete procedures from the processing of raw material to the finished instrument. In the introductory part I brefly deal with the production and processing of metals. The following chapters contain complete information about the manufacture of brass and chronologically from acceptance of material to the finished instruments intended for sale. To illustrate and better idea are enclosed Pictures taken in the faktory of musical instruments, to which it is possible to see the individual steps and production details. Klíčová slova: výroba nástrojů; žesťový nástroj Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Výroba žesťových nástrojů

Tématem mé magisterské práce je výroba žesťových nástrojů. Cílem této práce je přiblížit čtenářům kompletní výrobní proces žesťových nástrojů od zpracování surového materiálu až po hotové hudební ...

Müller, Vít; MALIMÁNEK, Karel; SEIDL, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

The Art of Static
Barry, Evan; FUXJÄGER, Klaus; ŠOFR, Jaromír
2018 - český
ABSTRACT This thesis The Art of Static: Ruben Östlund – Exploration Of Form, Function & Execution focuses on the minimalist visual language of the Director Ruben Östlund and his cinematographers Marius Dybwad Brandrud and Fredrik Wenzel. Östlund’s most recent work The Square (2017) being nominated for an Oscar for best foreign language film. This thesis focuses on how Östlund’s visual approach encapsulates his philosophy as a filmmaker through analysis and deconstruction of the visual language of individual scenes within three of Östlund’s films: Play (2011), Force Majeure (2014) and his latest work, The Square (2017). Its analysis focuses on his anti-Hollywood aesthetic, and how he avoids leading his audience’s emotional responses. The main features of which can be categorized into aesthetical choices around composition, perspective of the camera and shot duration in the context of his static language. These fundamental visual principals underpin his key visual motif of the “Observers Perspective” that is carried across all of his films. Bringing the filmmakers morality to the forefront through his characters, while also creating powerful and evocative pieces of work. Each chapter also discusses how this visual language implemented by him and his cinematographer’s has and is evolving across the body of his work. From one of ridged locked-off camera, to sequences containing tracks and fluid movement. Yet in his evolving visual language, Östlund manages to retain his principled philosophy visually and narratively. ABSTRAKT Tato magisterská práce s názvem Umění statičnosti: Ruben Östlund – Studie formy, funkce a provedení se zabývá minimalistickým vizuálním jazykem režiséra Rubena Östlunda a jeho kameramanů Mariuse Dybwada Brandruda a Fredrika Wenzela. Östlundův nejnovější snímek The Square (2017) byl nominován na Oscara v kategorii nejlepší cizojazyčný film. Tato práce si všímá způsobu, jímž se do Östlundova vizuálního přístupu promítá jeho filmařská filozofie prostřednictvím analýzy a dekonstrukce vizuálního jazyka jednotlivých scén ve třech jeho filmech: Play (2011), Force Majeure (2014) a v jeho nejnovějším snímku The Square (2017). Analýza těchto děl se zaměřuje na jeho „protihollywoodskou“ estetiku a na způsob, jímž se vyhýbá snaze určovat emoční reakce svého publika. Její hlavní rysy lze rozdělit do tří kategorií: estetické preference týkající se kompozice, perspektiva kamery a délka záběru v kontextu jeho statického jazyka. Tyto fundamentální vizuální principy podporují jeho klíčový vizuální motiv „perspektivy pozorovatele“, který je přítomen ve všech jeho filmech. Jeho snímky vyjadřují morální postoje filmaře prostřednictvím hlavních postav, ale zároveň představují mocná a evokativní umělecká díla. Jednotlivé kapitoly se rovněž zabývají tím, jak se realizace tohoto vizuálního jazyka režisérem a kameramany v průběhu jeho díla vyvíjí – od jedné vyvýšené zavěšené kamery až po sekvence pracující s kamerovými jízdami a plynulým pohybem. Navzdory vývoji jeho vizuálního jazyka se však Östlund drží své principiální filozofie jak vizuálně, tak narativně. Klíčová slova: švédská kinematografie; filmoví režiséři; práce kameramana; filmová estetika; analýzy filmových děl; Östlund, Ruben, 1974- Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
The Art of Static

ABSTRACT This thesis The Art of Static: Ruben Östlund – Exploration Of Form, Function & Execution focuses on the minimalist visual language of the Director Ruben Östlund and his cinematographers ...

Barry, Evan; FUXJÄGER, Klaus; ŠOFR, Jaromír
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Interpretační rozbor sonáty Es Dur op.120 č. 2 Johannesa Brahmse
Tseliapniou, Kiryl; HLAVÁČ, Jiří; VENYŠ, Irvin
2018 - český
Tato práce je analytickým pohledem na klarinetovou sonátu E flat major jednoho z nejvýznamnějších německých skladatelů v období romantismu, J. Brahmse. Německý skladatel Johannes Brahms si v průběhu času vytvořil svébytný a osobitý tvůrčí styl. Je posledním z velikánů německé hudby 19. století. Cílem této práce je porozumět principu komunikace holistické analýzy tohoto díla a také pochopení provedené práce pro správnou interpretaci v historickém kontextu. Táto sonáta spolu s první Brahmsovou sonátou patří mezi oblíbená Brahmsova díla a nachází se v repertoáru u mnoha interpretů. Tato práce je zaměřená na stručné dějiny této sonáty, autorskou biografii Brahmse, vliv analýzy na interpretaci skladby a také kompletní analýzu této sonáty. This work is an analytical view of the clarinet sonata E flat major of one of the most important German composers in the Romantic period, I. Brahms. German composer Johannes Brahms has created his own and distinctive creative style over time. He is the last one of the foremost German music in the 19th century. The aim of this work is to understand the principle of communication of the holistic analysis of this work and also the understanding of the work done for correct interpretation in the historical context. This sonata, along with the first Brahms sonata, is one of Brahms's favorite works and is repertoire for many performers. This work focuses on the brief history of this sonata, the author's biography of Brahms, the influence of the analysis on the interpretation of the composition and the complete analysis of the sonata. Klíčová slova: sonáta; interpretační rozbor; romantismus Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Interpretační rozbor sonáty Es Dur op.120 č. 2 Johannesa Brahmse

Tato práce je analytickým pohledem na klarinetovou sonátu E flat major jednoho z nejvýznamnějších německých skladatelů v období romantismu, J. Brahmse. Německý skladatel Johannes Brahms si v průběhu ...

Tseliapniou, Kiryl; HLAVÁČ, Jiří; VENYŠ, Irvin
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Nátiskové problémy při hře na žesťové nástroje
Ratajová, Kristýna; DIVOKÝ, Zdeněk; REJLEK, Vladimír
2018 - český
Diplomová práce se zabývá nátiskovými problémy při hře na žesťové nástroje. Čerpá ze zkušeností praktických hráčů a vyvozuje rady pro interprety, kteří se s problémy setkávají. Obsahuje rozhovory s aktivními hráči a s děkanem HF JAMU Jindřichem Petrášem. Práce dále přináší výsledek výzkumu o nátiskových problémech, který proběhl mezi hráči na žesťové nástroje. The diploma thesis deals with embouchure problems during brass instruments playing. It draws from experience of the practical players and deduces an advice for interpretes, who meet these problems. It includes interviews with active players and with the dean of the JAMU music faculty, Jindřich Petráš. The thesis further brings the result of the embouchure problems reserch, which took place among brass instruments players. Klíčová slova: interpretace; žesťový nástroj Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Nátiskové problémy při hře na žesťové nástroje

Diplomová práce se zabývá nátiskovými problémy při hře na žesťové nástroje. Čerpá ze zkušeností praktických hráčů a vyvozuje rady pro interprety, kteří se s problémy setkávají. Obsahuje rozhovory ...

Ratajová, Kristýna; DIVOKÝ, Zdeněk; REJLEK, Vladimír
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Brjancev, Ejfman, Jlizarjev: cesty sovětské choreografie 80. a 90. let 20. století
Ivanou, Uladzimir; GREMLICOVÁ, Dorota; DERCSÉNYIOVÁ, Lucie
2018 - český
Tato práce pojednává o třech významných osobnostech sovětského baletu druhé poloviny 20. století, Valentinu Jelizarjevovi, Dmitriji Brjancevovi a Borisu Eifmanovi. Prostřednictvím jejich tvorbu můžeme sledovat vliv sociokulturních a politických událostí na vývoj baletního umění v zemích bývalého Sovětského svazu. První část práce se soustředí na uměleckou tvorbu choreografů od sedmdesatých let 20. století do dnešní doby. Druhá část je zaměřená na jejich díla vzniklá v polovině devadesátých let. Závěr práce poukazuje, v jaké míře byla umělecká tvorba ovlivněna politickými změnami. This work is about three famous personalities of the Soviet ballet in the second half of the 20thcentury; Valentin Yelizariev, Dmitry Bryancev and Boris Eifman. Through their works we can see an influence of social, cultural and political events on the progression of ballet and art in the countries of Post Soviet Union. The first part of the work focuses on art works of choreographers from the '70s of the 20th century till nowdays. The second part focuses on their works made in the middle of the '90s. The end of the work shows how their works were influ-enced by political changes. Klíčová slova: choreografie; balet Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Brjancev, Ejfman, Jlizarjev: cesty sovětské choreografie 80. a 90. let 20. století

Tato práce pojednává o třech významných osobnostech sovětského baletu druhé poloviny 20. století, Valentinu Jelizarjevovi, Dmitriji Brjancevovi a Borisu Eifmanovi. Prostřednictvím jejich tvorbu ...

Ivanou, Uladzimir; GREMLICOVÁ, Dorota; DERCSÉNYIOVÁ, Lucie
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Nejužívanější didaktická literatura pro lesní roh v ZUŠ
Mlázovská, Eva; DIVOKÝ, Zdeněk; ŠVADLENKOVÁ, Jana
2018 - český
Cílem této práce je sumarizace didaktických publikací dostupných učitelům Základních uměleckých škol v České republice. První kapitola obsahuje popis celkem 18 publikací, každé je věnována podkapitola. Zde přibližuji autora, typické rysy publikace, obtížnost a možnosti využití ve výuce. Druhá kapitola obsahuje vyhodnocení dotazníku, na který v únoru až dubnu 2018 odpovědělo 54 učitelů lesního rohu v ZUŠ. Zde uvádím, jaké publikace znají a používají, jak je hodnotí, zda a jaké výukové materiály si vytváří sami. Na konci práce najdete obsáhlé přílohy, kde si můžete uvedené publikace prohlédnout. The aim of this work is to summarize the didactic publications available to teachers of Elementary schools of Arts in the Czech Republic. The first chapter contains a description of 18 publications, there is a subchapter devoted to each of them. I describe the author, the typical features of the publication, the difficulty and the possible of usage in teaching. The second chapter contains the evaluation of the questionnaire which was answered by 54 French horn teachers at Elementary schools of Arts. I describe which publications they know and use, how they evaluate them, and what kind of teaching materials they create themselves. An example of every publication can be found in extensive appendices. Klíčová slova: lesní roh; základní umělecká škola; literatura Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Nejužívanější didaktická literatura pro lesní roh v ZUŠ

Cílem této práce je sumarizace didaktických publikací dostupných učitelům Základních uměleckých škol v České republice. První kapitola obsahuje popis celkem 18 publikací, každé je věnována ...

Mlázovská, Eva; DIVOKÝ, Zdeněk; ŠVADLENKOVÁ, Jana
Akademie múzických umění v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze