Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 480
Publikováno od do

Spektrální indexy jako nástroj pro hodnocení růstu chmele
Seidlová, Jana; Procházka, Pavel; Kumhálová, Jitka
2022 - anglický
Využití bezpilotních letounů (UAV) ke sledování růstu plodin je dnes běžným neinvazivním způsobem, jak získat informace o aktuálním stavu plodin. Spektrální indexy odvozené z multispektrálních snímků získaných ve správné fázi růstu pak mohou sloužit jako dobrý zdroj dat pro agrotechnické zásahy a odhad výnosů. Chmel patří mezi plodiny, u nichž je možné velmi přesně snímat jednotlivé růstové parametry. V roce 2021 byly v průběhu vegetačního období zaznamenány významné úhrny srážek, kdy se ukázalo, že UAV jsou velmi silným nástrojem pro zjišťování kvality produkce či kvantifikaci poškození porostu ve srovnání s předchozím rokem (2020). Bylo zjištěno, že běžné spektrální indexy je možné využít pro výpočet listové plochy, struktury, vitality a obsahu chlorofylu ve chmelnicích. The use of unmanned aerial vehicles (UAV) to monitor crop growth is nowadays a common non-invasive way how to obtain information on the current state of crops. Spectral indices derived from multispectral images obtained in the right growth stage can then serve as a good data source for agro-technical interventions and yield estimation. Hop belongs among the crops where it is possible to scan the individual growth parameters very exactly. In the year 2021, significant precipitation amounts were recorded during the growing season, when it turned out that UAVs are a very powerful tool for determining the quality of production or quantification of vegetation damage compared to the previous year (2020). It was found that the common spectral indices were possible to use for calculation leaf area, structure, vigor and chlorophyll content of hop gardens. Klíčová slova: bezpilotní letouny; geoinformatika; stres plodin; vegetační parametry; unmanned aerial vehicles; geoinformatics; crop stress; vegetation parameters Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Spektrální indexy jako nástroj pro hodnocení růstu chmele

Využití bezpilotních letounů (UAV) ke sledování růstu plodin je dnes běžným neinvazivním způsobem, jak získat informace o aktuálním stavu plodin. Spektrální indexy odvozené z multispektrálních snímků ...

Seidlová, Jana; Procházka, Pavel; Kumhálová, Jitka
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2019
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2021 - český
Zpráva o životním prostředí České republiky (dále jen „Zpráva“) je každoročně zpracovávána na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení vlády č. 446 ze dne 17. srpna 1994 a usnesení vlády č. 934 ze dne 12. listopadu 2014, a je předkládána ke schválení vládě ČR a následně k projednání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR. Jedná se o komplexní dokument, který hodnotí stav životního prostředí v ČR včetně všech souvislostí na základě dat dostupných pro daný rok hodnocení. Počínaje Zprávou o životním prostředí České republiky 2005 je zpracováním pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. V roce 2018 došlo k úpravě konceptu Zprávy, na jehož základě je Zpráva v jejím podrobném znění zpracovávána jednou za dva roky a v mezidobí se zpracovává shrnutí nejdůležitějších informací o stavu a vývoji životního prostředí. Zpráva za rok 2019 je předkládána ve stručném znění. Zpráva 2019 byla vládou projednána a schválena 15. 2. 2021 a poté předložena k projednání oběma komorám Parlamentu České republiky. Harmonogram přípravy Zprávy 2019 byl dotčen pandemií nemoci COVID-19, kdy jarní ohlašovací povinnosti v oblasti životního prostředí byly posunuty o tři měsíce. Z důvodu metodiky vykazování a zpracování nebyly některé datové sady pro rok 2019 v době přípravy Zprávy k dispozici, nebo byla data pouze předběžná. Informace k datovým sadám (k jejich nedostupnosti a budoucí aktualizaci), pro které nejsou data za rok 2019 v době uzávěrky publikace k dispozici, jsou uvedeny v příslušných kapitolách. Zpráva 2019 je současně zveřejněna v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) spolu se Statistickou ročenkou životního prostředí České republiky 2019 a zprávami o životním prostředí v krajích České republiky 2019. The Report on the Environment of the Czech Republic (the “Report”) is drawn up every year on the basis of Act No. 123/1998 Coll., on the right to information on the environment, as amended, Government Resolution No. 446 of 17 August 1994, and Government Resolution No. 934 of 12 November 2014. It is submitted to the Government of the Czech Republic for approval and subsequently to the Chamber of Deputies and the Senate of the Parliament of the Czech Republic for debate. The Report is a comprehensive document assessing the state of the environment in the Czech Republic from all aspects on the basis of data available for the year under assessment. CENIA, the Czech Environmental Information Agency, has been responsible for drawing up the Report on the Environment of the Czech Republic since the 2005 Report. In 2018, the Report concept was revised. As a result, a detailed version of the Report is now prepared every two years, and in the intervening period the most important information on the state and development of the environment is published in concise form. The 2019 Report is one of those interim summaries. The 2019 Report was discussed and approved by the Government on 12 February 2021 and then submitted to both parliamentary chambers for debate. The timetable for the preparation of the 2019 Report was affected by the COVID-19 pandemic, after the spring environmental reporting obligations were postponed by three months. Because of the reporting and processing methodology used, at the time the Report was being drawn up some data sets for 2019 were not available or the data was only provisional. Information on data sets (the reasons for their unavailability and future updates) for which 2019 data was unavailable at the time of publication is provided in the relevant chapters. The 2019 Report is also published electronically (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) together with the Statistical Environmental Yearbook of the Czech Republic 2019 and Reports on the Environment in the Regions of the Czech Republic 2019. Klíčová slova: doprava; energetika; financování; jakost vody; klima; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; strategie; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); climate; environment; financing; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; strategy; transport; wastes; water; water management; water quality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2019

Zpráva o životním prostředí České republiky (dále jen „Zpráva“) je každoročně zpracovávána na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2021

Zpráva o životním prostředí v Jihočeském kraji 2019
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2021 - český
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje Zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz).. Klíčová slova: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o životním prostředí v Jihočeském kraji 2019

Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje Zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2021

Zpráva o životním prostředí v Karlovarském kraji 2019
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2021 - český
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje Zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz). Klíčová slova: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o životním prostředí v Karlovarském kraji 2019

Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje Zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2021

Zpráva o životním prostředí ve Zlínském kraji 2019
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2021 - český
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje Zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz). Klíčová slova: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o životním prostředí ve Zlínském kraji 2019

Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje Zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2021

Zpráva o životním prostředí v Libereckém kraji 2020
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2021 - český
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy, aktivitami a projekty ke zlepšení životního prostředí v kraji. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena Česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz). Klíčová slova: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o životním prostředí v Libereckém kraji 2020

Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2021

Zpráva o životním prostředí v Moravskoslezském kraji 2020
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2021 - český
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy, aktivitami a projekty ke zlepšení životního prostředí v kraji. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena Česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz). Klíčová slova: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o životním prostředí v Moravskoslezském kraji 2020

Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2021

Problematika nepřímého vypouštění průmyslových odpadních vod do kanalizace
Keprtová, Karolína; Kolář, Jan
2021 - český
Vypouštění odpadních vod je jedním ze zdrojů znečištění životního prostředí. Mezi zásadní zdroje znečištění odpadních vod patří průmysl vypouštějící odpadní vody z výroby. Průmyslové odpadní vody mohou být po vyčištění vypouštěny přímo do recipientu nebo nepřímo do kanalizační sítě zakončené dalším stupněm čištění odpadních vod. Nepřímé vypouštění odpadních vod se řídí smluvním vztahem mezi producentem odpadních vod a provozovatelem kanalizační sítě. Emisní limity pro nepřímé vypouštění nejen průmyslových odpadních vod nejsou legislativou přímo stanoveny. Až v posledních letech se začíná prosazovat regulace nepřímého vypouštění odpadních vod v prováděcích rozhodnutích Komise, kterými se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (závěry o BAT). Wastewater discharge is one of the sources of environmental pollution. The main sources of wastewater pollution are industrial wastewaters. After treatment, industrial wastewater can be discharged directly into the recipient or indirectly into a sewerage network terminated by another stage of wastewater treatment. Indirect wastewater discharges are governed by the contractual relationship between the wastewater producer and the sewerage network operator. Limits for indirectly discharged wastewater are not set by legislation. It is only in recent years that the regulation of indirect discharges of wastewater has been promoted in Commission implementing decisions establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council (BAT conclusions). Klíčová slova: průmyslové odpadní vody; nepřímé vypouštění odpadních vod; IPPC; závěry BAT; čištění odpadních vod; industrial wastewater; indirect wastewater discharges; IPPC; BAT conclusions; wastewater treatment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Problematika nepřímého vypouštění průmyslových odpadních vod do kanalizace

Vypouštění odpadních vod je jedním ze zdrojů znečištění životního prostředí. Mezi zásadní zdroje znečištění odpadních vod patří průmysl vypouštějící odpadní vody z výroby. Průmyslové odpadní vody ...

Keprtová, Karolína; Kolář, Jan
CENIA, 2021

Stav realizace projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst
Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav; Krhovský, Jan
2021 - český
K polovině dubna 2021 byla dokončena inventarizace kontaminovaných míst v 52 okresech z počtu 77 okresů České republiky. V SEKM je již uloženo 6403 záznamů tj. 70,7 % z plánovaného parametru (cílový počet min. 9053 záznamů). Inventarizací je již pokryto 68,5 % inventarizovaného území. Inventarizace v krajích již byla završena zprávami za kraje Jihočeský, Liberecký, Karlovarský, Královéhradecký a Pardubický. Sledování a kontrolování „výtěžnosti“ jednotlivých zdrojů (SEKM, indicie získané pomocí dálkového průzkumu Země, nové lokality) vyústilo do průběžného metodického usměrňování inventarizačních týmů (kontrolní dny, školení, konzultace, příručky a metodická doporučení). Management projektu postupně přijal 18 úprav harmonogramu prací, tč. bez vlivu na termín dokončení projektu. Lineární extrapolace počtu stávajících schválených záznamů SEKM na celé území ČR umožňuje předpokládat, že předepsaný parametr - 9053 záznamů kontaminovaných míst s vyhodnocenou prioritou – bude dosažen v termínu. Projekt bude dokončen do 31. 12. 2021. By mid-April 2021, the inventory of contaminated sites in 52 districts out of the 77 districts of the Czech Republic was completed. 6403 records are already stored in the SEKM, ie 70.7 % of the planned parameter (target number of at least 9053 records). The inventory already covers 68.5 % of the inventory area. The inventory in the regions has already been completed with reports for the Jihočeský, Liberecký, Karlovarský, Královéhradecký and Pardubický regions. Monitoring and control of the “yield” of individual sources (SEKM, indications obtained by remote sensing, new sites) resulted in ongoing methodological guidance of inventory teams (control days, training, consultations, manuals and methodological recommendations). The project management gradually adopted 18 adjustments to the work schedule, ie. without affecting the project completion date. Linear extrapolation of the number of existing approved SEKM records on the entire territory of the Czech Republic makes it possible to assume that the prescribed parameter - 9053 records of contaminated sites with evaluated priority - will be achieved on time. The project will be completed by 31 December 2021. Klíčová slova: inventarizace kontaminovaných míst; dálkový průzkum Země; indicie kontaminace; výtěžnost jednotlivých zdrojů; distribuce kontaminovaných míst; inventory of contaminated sites; remote sensing; clues of contamination; yield of individual sources; distribution of contaminated sites Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Stav realizace projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst

K polovině dubna 2021 byla dokončena inventarizace kontaminovaných míst v 52 okresech z počtu 77 okresů České republiky. V SEKM je již uloženo 6403 záznamů tj. 70,7 % z plánovaného parametru (cílový ...

Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav; Krhovský, Jan
CENIA, 2021

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2020
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2021 - český
Zpráva o životním prostředí České republiky (dále jen „Zpráva“) je každoročně zpracovávána na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení vlády č. 446 ze dne 17. srpna 1994 a usnesení vlády č. 934 ze dne 12. listopadu 2014, a je předkládána ke schválení vládě ČR a následně k projednání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR. Jedná se o komplexní dokument, který hodnotí stav a vývoj životního prostředí v ČR včetně všech souvislostí na základě dat dostupných pro daný rok hodnocení. Počínaje Zprávou o životním prostředí České republiky 2005 je zpracováním pověřena CENIA. V roce 2018 došlo k úpravě konceptu Zprávy, na jehož základě je Zpráva v jejím podrobném znění zpracovávána jednou za dva roky a v mezidobí se zpracovává shrnutí nejdůležitějších informací o stavu a vývoji životního prostředí. Zpráva za rok 2020 je předkládána v podrobném znění. Zároveň dochází ke změně obsahového konceptu a struktury Zprávy, vycházející ze Státní politiky životního prostředí ČR 2030 s výhledem do 2050, za účelem průběžného hodnocení jejích indikátorů a plnění stanovených cílů a priorit. Hlavní oblasti vycházejí ze SPŽP 2030 (1. Životní prostředí a zdraví, 2. Klimaticky neutrální a oběhové hospodářství, 3. Příroda a krajina) a jsou zarámovány dalšími tématy, která jsou stěžejní pro stav a vývoj životního prostředí (Planetární meze, Projevy změny klimatu na území Česka, Financování ochrany životního prostředí, Názory a postoje české veřejnosti). Zpráva 2020 byla vládou projednána a schválena 5. 11. 2021 a poté předložena k projednání oběma komorám Parlamentu České republiky. Z důvodu metodiky vykazování a zpracování nebyly některé datové sady pro rok 2020 v době přípravy Zprávy k dispozici, nebo byla data pouze předběžná. Informace k datovým sadám (zdůvodnění jejich nedostupnosti a budoucí aktualizace), pro které nejsou data za rok 2020 v době uzávěrky publikace k dispozici, jsou uvedeny v příslušných kapitolách. Zpráva 2020 je současně zveřejněna v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) spolu se Statistickou ročenkou životního prostředí České republiky 2020 a zprávami o životním prostředí v krajích České republiky 2020. Podrobné zdroje dat jsou k dispozici na portále Informačního systému statistiky a reportingu ISSaR (https://issar.cenia.cz) a nově na portále STaR (https://www.envirometr.cz). The Report on the Environment of the Czech Republic (the “Report”) is drawn up every year on the basis of Act No. 123/1998 Coll., on the right to information on the environment, as amended, Government Resolution No. 446 of 17 August 1994, and Government Resolution No. 934 of 12 November 2014. It is submitted to the Government of the Czech Republic for approval and subsequently to the Chamber of Deputies and the Senate of the Parliament of the Czech Republic for debate. The Report is a comprehensive document assessing the state of the environment in the Czech Republic from all aspects based on data available for the year under assessment. Czech Environmental Information Agency, has been responsible for drawing up the Report on the Environment of the Czech Republic since the 2005 Report. The Report concept was revised in 2018. As a result, a detailed version of the Report is now prepared every two years, and in the intervening period the most important information on the state and development of the environment is published in concise form. The 2020 Report is one of those detailed versions. At the same time, the content concept and structure of the Report, based on the State Environmental Policy of the Czech Republic 2030 with a view to 2050, has been changed to enable the continuous assessment of its indicators and meet the set goals and priorities. The main areas are based on the State Environmental Policy 2030 (1. Environment and health, 2. Climate-neutral and circular economy, 3. Nature and landscape) and are framed by other topics central to the state and development of the environment (Planetary boundaries, Climate change in the Czech Republic, Financing of environmental protection, Opinions and attitudes of the Czech public). The 2020 Report was discussed and approved by the Government on 5 November 2021 and then submitted to both parliamentary chambers for debate. Because of the reporting and processing methodology used, at the time the Report was being drawn up some data sets for 2020 were not available or the data were only provisional. Information on data sets (the reasons for their unavailability and future updates) for which 2020 data were unavailable at the time of publication is provided in the relevant chapters. The 2020 Report is also published electronically (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) together with the Statistical Environmental Yearbook of the Czech Republic 2020 and Reports on the Environment in the Regions of the Czech Republic 2020. Detailed data sources are available on the Information system of statistics and reporting portal ISSaR (https://issar.cenia.cz) and on the portal STaR (https://www.envirometr.cz). Klíčová slova: doprava; energetika; financování; jakost vody; klima; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; strategie; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); climate; environment; financing; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; strategy; transport; wastes; water; water management; water quality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2020

Zpráva o životním prostředí České republiky (dále jen „Zpráva“) je každoročně zpracovávána na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze