Počet nalezených dokumentů: 2212
Publikováno od do

Vývoj franchisingu na českém trhu
Skořepová, Štěpánka; Šálková, Daniela; Jaroslav, Jaroslav
2017 - český
Bakalářská práce se zabývá otázkou, zda lze v České republice v oblasti rychlého občerstvení, kde v současné době působí velká řada silných franchisingových konceptů, založit novou úspěšnou franchisu. V teoretické části práce jsou uvedeny obecné informace o franchisingu, přičemž je zvláštní pozornost věnována podstatě franchisingové spolupráce a založení franchisingového podniku. V praktické části bakalářské práce je představen existující gastronomický projekt Amour et Crepes, který působí v oblasti rychlého občerstvení a aktuálně zvažuje svůj další rozvoj pomocí franchisingu. Na základě provedených analýz je posouzena ekonomická efektivnost jak pro Amour et Crepes, jako potencionálního franchisora, tak i pro budoucího franchisanta. Jsou zhodnoceny výhody a nevýhody a posouzena rizika budoucího rozvoje Amour et Crepes pomocí franchisingu. V závěru práce je vydáno doporučení, zda je franchising vhodnou formou, jak rozšířit podnikání Amour et Crepes. The purpose of this bachelor thesis is to find out if it is possible to start a new successful franchise bussines in the fast food sector in the Czech Republic. It is a sector where a large number of strong franchise businesses are already operating. The theoretical part of the thesis presents general information on franchising with main focus on the establishment of franchised business and cooperation within the business. In the practical part of the thesis an existing gastronomic business Amour et Crepes is introduced. It is a company that has been operating in the fast food sector for a couple of years and is currently considering to expand its business through the method of franchising. On the basis of the conducted analysis an economic efficiency is assessed for both the Amour et Crepes as a potential franchisor and the future franchisee. It is further assessed what are the pros and cons and risk factors of franchise as a method of a business development for Amour et Crepes. The conclusion part of the thesis includes recommendation whether franchising is the right method for Amour et Crepes´s business development. Klíčová slova: franchising; franchisor; franchisant; obchod; prodej; licence; transformace dostupnost_czu
Vývoj franchisingu na českém trhu

Bakalářská práce se zabývá otázkou, zda lze v České republice v oblasti rychlého občerstvení, kde v současné době působí velká řada silných franchisingových konceptů, založit novou úspěšnou franchisu. ...

Skořepová, Štěpánka; Šálková, Daniela; Jaroslav, Jaroslav
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Ekonomické a sociální dopady neplacení výživného v právní teorii a praxi
Prachařová, Petra; Pikola, Pavel
2017 - český
Bakalářská práce se bude zabývat vyživovací povinností jednoho z rodičů na nezletilé, která nejprve vyplývá z Občanského zákoníku a později je i na podnět jednoho z rodičů určena i rozhodnutím soudu. V první části bude vysvětlen pojem neplacení výživného, s vysvětlením pojmů a jeho právní úprava. Dále bude uvedeno, jaký dopad může mít a ve většině případů i má neplacení výživného na nezletilé dítě a oprávněnou osobu. Jakým finančním a sociálním problémům musí tato rodina čelit a jak složitá a problematická situace to pro tuto rodinu je. Budou zde uvedeny možnosti jaké má oprávněná osoba při vymáhání a získání dlužného výživného. Dále bude zmíněna i dřívější úprava o vyplácení náhradního výživného státe který jej následně vymáhal po povinném díky čemuž oprávněná osoba i nezletilé dítě finančně nestrádalo. Cílem této práce bude poukázat na řešení ekonomické situace těchto rodin a to formou znovuzavedení vyplácení náhradního výživného státem Bachelor thesis will deal with the maintenance obligation of a parent to minors, that the first results of the Civil Code and later at the initiative of one of the parents addressed by the decision of the Court. The first part will explain the concept of non-payment of alimony, a glossary and its legislation. It will also indicate what impact can have and in most cases a failure to pay maintenance for a minor child and an authorized person. What financial and social problems they face this family and how complex and difficult situation for this family it is. And will also include options identify the beneficiary in the recovery and acquisition amounts due. It will also mention the earlier arrangement for the payment of maintenance replacement states that it subsequently exacted after the compulsory allowing authorized person and the minor child not suffer financially. The aim of this work will highlight solutions to the economic situation of these families in the form of re payment of maintenance replacement state. Klíčová slova: výživné; povinný; oprávněná; nezletilé dítě; občanský zákoník; trestní zákoník; náhradní výživné; sociální dávky; neplacení výživného dostupnost_czu
Ekonomické a sociální dopady neplacení výživného v právní teorii a praxi

Bakalářská práce se bude zabývat vyživovací povinností jednoho z rodičů na nezletilé, která nejprve vyplývá z Občanského zákoníku a později je i na podnět jednoho z rodičů určena i rozhodnutím soudu. ...

Prachařová, Petra; Pikola, Pavel
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vliv ekologického způsobu hospodaření na kvalitu půdy
Matěchová, Martina; Jakšík, Ondřej; Janků, Jaroslava
2017 - český
Tato práce se zaměřuje na systém ekologického zemědělství a jeho vliv na kvalitu půd. Srovnává ekologický systém hospodaření s konvenčním, tyto systémy jsou zde stručně charakterizovány. Dále je zde uveden seznam indikátorů, podle kterých se kvalita půdy hodnotí. V diskuzi jsou uvedeny výsledky vědeckých studií, které se zabývaly porovnání jednotlivých způsobů hospodaření a jejich vlivu na půdní vlastnosti. Kvalitní a úrodná půda je pro produkční systémy velice důležitá. Definovat zda je půda kvalitní je velice složité a proto se k hodnocení půd využívá celá řada indikátorů. Indikátory můžeme rozdělit podle jejich povahy na fyzikální, chemické a biologické. Zda jsou půdní vlastnosti dobré, zjistíme pomocí různých metod. Kvalitu půd ovlivňuje celá řada faktorů a mezi něž samozřejmě patří i antropogenní činnost. Faktory mohou být negativní i pozitivní. Výsledkem negativního působení těchto vlivů označujeme jako degradaci půdy, tedy ztráta půdní úrodnosti v kontextu produkčního zemědělství. Výsledky této práce ukazují, že šetrné zpracování půdy v ekologickém zemědělství má příznivý vliv případně nijak negativně neovlivňuje biologické a fyzikální vlastnosti půd. V případě některých experimentů docházelo ke zvýšenému množství půdních organismů. Při aplikaci organických hnojiv docházelo ve většině pokusů ke zvýšení obsahu organické hmoty a některých dalších potřebných živin. Můžeme tedy říct, že za určitých podmínek lze dodržováním zásad ekologického způsobu hospodaření zachovat kvalitu půdy případně dosáhnout dokonce jejího zlepšení kvality půd, které se většinou projeví v delším časovém horizontu. This work focuses on the system of organic agriculture and its impact on soil quality. It compares organic farming system with conventional. Both these systems are briefly described. There is also a list of soil quality indicators used for the soil quality is evaluation. The results of scientific studies, which dealt with different farming systems and their effects on soil properties, were discussed and evaluated. Quality and fertile soil is crucial for production systems, however to define what means quality soil is very difficult. Therefore the number of quality indicators were established. The indicators can be grouped by their nature of soil properties they assess, such as physical, chemical and biological. Different techniques are adopted for soil quality evaluation. Soil quality is affected by a lot of different factors. Anthropogenic activities are often considered as one of the most influential factor. The loss of soil fertility as well as other physical, chemical or biological deterioration of soil properties is called soil degradation. The results of this study shown that careful tillage in organic farming could have positive effect or no effect on the biological and physical properties of soils. For some experiments there was an increased amount of soil organisms. In the most experiments, application of organic fertilizers caused increase of organic matter and other essential nutrients. We conclude that under certain conditions with respect for the principles of organic farming the soil quality can be preserved or even improved, but in a longer timeframe. Klíčová slova: půda; kvalita; indikátory; ekologické zemědělství; biopotraviny dostupnost_czu
Vliv ekologického způsobu hospodaření na kvalitu půdy

Tato práce se zaměřuje na systém ekologického zemědělství a jeho vliv na kvalitu půd. Srovnává ekologický systém hospodaření s konvenčním, tyto systémy jsou zde stručně charakterizovány. Dále je zde ...

Matěchová, Martina; Jakšík, Ondřej; Janků, Jaroslava
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Tvorba webové aplikace pro podporu plánování projektů ve firmě
Štrunc, Jan; Brožek, Jiří; Jan, Jan
2017 - český
Tato práce se zabývá naprogramováním webové aplikace sloužící pro podporu plánování projektů na základě dat vedené v její evidenci. Teoretická část se zaobírá problematikou vývoje aplikace a zároveň jsou zmíněny technologie, které budou použity pro její vývoj. Praktická část bude věnována vývoji a programování jednotlivých nástrojů a aplikace samotné. Technologie popsány v první části budou aplikovány na vývoj a řádně demonstrovány. The bachelor thesis deals with programming web applications used to support project planning based on data maintained in its records. The theoretical part deals with the issue of application development and also mentions the technology that will be used for its development. The practical part will be devoted to the development and programming of various tools and applications themselves. The technology described in the first part will be applied to the development and well demonstrated. Klíčová slova: webová aplikace; PHP; databáze dostupnost_czu
Tvorba webové aplikace pro podporu plánování projektů ve firmě

Tato práce se zabývá naprogramováním webové aplikace sloužící pro podporu plánování projektů na základě dat vedené v její evidenci. Teoretická část se zaobírá problematikou vývoje aplikace a zároveň ...

Štrunc, Jan; Brožek, Jiří; Jan, Jan
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Finanční analýza podniku Favea Europe s.r.o.
Byčkova, Elvira; Slaboch, Josef; Kotyza, Pavel
2017 - český
Cílem bakalářské práce je zjištění finanční situace podniku Favea Europe s.r.o. za období 2010 - 2015. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na definování pojmu finanční analýza. Dále jsou vymezeny základní metody a ukazatele spojené s finanční analýzou. V praktické části jsou využity znalosti z teoretické části a informace čerpané z účetních výkazů. Nejprve je uvedena charakteristika společnosti. Následně je vypracována horizontální a vertikální analýza. Dále jsou použity poměrové ukazatele jako rentabilita, likvidita a aktivita. Následně jsou použity bankrotní modely. V závěru práce je celkové zhodnocení a na základě toho jsou navržená doporučení pro podnik. The objective of this Bachelor thesis is to determine financial situation of company FAVEA Europe s.r.o. for the time period 2010 - 2015. This thesis is divided to theoretical and practical part. The theoretical part focuses on defining the concept of financial analysis. Further defined the basic methods and indicators associated with financial analysis. The practical part of this thesis is using the knowledge from the theoretical part. Information is taken from the financial statements. Practical part is more focused on introduction of the company itself. Furthermore there is a horizontal and a vertical analysis made. There are also used ratio indicators like profitability, liquidity and activity. Models of bankruptcy are used at the end of the practical part. In the end there is complete evaluation and recommendations for the company. Klíčová slova: Finanční analýza; rozvaha; vertikální analýza; horizontální analýza; rentabilita; aktivita; likvidita; bankrotní modely dostupnost_czu
Finanční analýza podniku Favea Europe s.r.o.

Cílem bakalářské práce je zjištění finanční situace podniku Favea Europe s.r.o. za období 2010 - 2015. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na definování ...

Byčkova, Elvira; Slaboch, Josef; Kotyza, Pavel
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Transport jako faktor ovlivňující welfare u zvířat
Vandrovcová, Michaela; Hofmanová, Barbora; Kracíková, Olga
2017 - český
Práce se zabývá transportem jako vlivem, který značně ovlivňuje a omezuje welfare zvířat. V práci jsou uvedeny obecné podmínky a pravidla k zajištění dobrého welfare zvířat a také vysvětlení co to vlastně pohoda zvířat znamená. Část práce se zabývá právě ukazateli, kteří tyto podmínky narušují a jsou součástí transportu či obecně manipulace se zvířaty. V práci jsou uvedeny též faktory nasvědčující špatnému welfare či příčiny jeho narušení. Jako dodatek k této části práce jsou zde uvedena specifika základních druhů hospodářských zvířat a to prasat, skotu, drůbeže a koní. Jako následek zhoršeného welfare jsou v práci uvedeny možné vady masa po porážce a princip vzniku těchto vad při zvýšeném stresu. Nedílnou součástí jsou také požadavky na nakládací zařízení a samotné podmínky pro přepravu živých zvířat. This thesis deals with transport as the influence that greatly affects and reduces welfare. In the thesis are the general rules and conditions to ensure good animal welfare, as well as an explanation of what it actually means animal welfare. Part of my work deals with indicators that disrupt these conditions and that are part of transportation or general handling the animals. In the thesis are also mentioned factors that indicate poor welfare or causes distortions. As a supplement to this part of the thesis are the specifics of the basic kinds of livestock: pigs, cattle, poultry and horses. As a result of deterioration of welfare are in the thesis the possible defect of meat after slaughter and the principle of formation of these defects under increased stress. An integral part are also requirements for the loader and the actual conditions for the transport of live animals. Klíčová slova: welfare; stres; transport dostupnost_czu
Transport jako faktor ovlivňující welfare u zvířat

Práce se zabývá transportem jako vlivem, který značně ovlivňuje a omezuje welfare zvířat. V práci jsou uvedeny obecné podmínky a pravidla k zajištění dobrého welfare zvířat a také vysvětlení co to ...

Vandrovcová, Michaela; Hofmanová, Barbora; Kracíková, Olga
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Burzovní trh
Pachlerová, Šárka; Grosz, Jan; Macháček, Otakar
2017 - český
Tato bakalářská práce se zabývá burzovním trhem v České republice. První část práce je zaměřená na charakteristiku pojmů burzovního trhu. Obsahuje definice finančního trhu, akcii, komodit, burzovních indexů a jiné. Seznámením s pojmem Forex. Vymezení druhů burz i burzovních obchodů. Představení mimoburzovního obchodování a jak burza funguje. V analytické části jsou představeny burzy v České republice a burzovní indexy. Velká část je věnována Burze cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM česká burza cenných papírů. Na burzách budou sledovány vývoje kurzů akcií na vybraných společnostech za období 12 měsíců. Na závěr bude sepsané hodnocení společností a vývoj jejich kurzů. This bachelor thesis deals with the stock market in the Czech republic. The first part of this work is focused on the characteristics concepts of the stock market. It is comprised of the definitions of the financial market, stocks, commodities, the stock exchange indexes and others. Introduction to the term Forex and definition of the types of stock exchanges and exchange trades. Introduction to the OTC trading and how the stock exchange work. In the analytical part there is introduction to the stock exchanges in the Czech republic and the stock exchange indexes. A considerable segment is dedicated to the Prague Stock Exchange and the RM-SYSTEM Czech Stock Exchange. The development of share rates will be observed on the selected companies for the period of 12 months on the stock market. In conclusion there will be a written assessment of companies and the development of their rates. Klíčová slova: kapitálový trh; burza; mimoburzovní obchod; burzy v ČR; burzovní indexy; akcie dostupnost_czu
Burzovní trh

Tato bakalářská práce se zabývá burzovním trhem v České republice. První část práce je zaměřená na charakteristiku pojmů burzovního trhu. Obsahuje definice finančního trhu, akcii, komodit, burzovních ...

Pachlerová, Šárka; Grosz, Jan; Macháček, Otakar
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Ekonomika rodinné farmy
Trčálková, Eva; Malý, Michal; Čechura, Lukáš
2017 - český
Bakalářská práce se zabývá ekonomikou ekologické rodinné farmy v Ústeckém kraji, jejíž činností je chov masného skotu. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsané použité ekonomické ukazatelé, jako je kalkulace nákladů či poměrové ukazatelé finanční analýzy. Dále je zde charakterizována problematika zemědělství v České republice se zaměřením na ekologický chov skotu. V závěru první části je charakterizována historie a současný stav ekologické rodinné farmy. Ve druhé části bakalářské práce je zpracována kalkulace nákladů a vypočteny dané poměrové ukazatelé. Výsledné hodnoty jsou porovnány s optimálními hodnotami. Na základě získaných výstupů je navrženo vlastní optimalizační opatření, které by podniku mohlo pomoci ke zlepšení celkové situace. This barchelor thesis is dealing with the economics of ecological family farm in Ústecký region, which major business is cattle farming. The thesis is divided into two parts : theoretical and practise. In theoretical part, economic indicators as cost calculation or financial analysis ratios are described. Then it contains characteristics of agriculture in Czech Republic focused on ecological cattle farming. In the end of the first part, the history and current status of ecological family farm is defined. In the second part of the thesis we make calculation of expenses and we also calculate the ratios indicators. The values are then compared to optimum values. Based on obtained outputs we propose proper precaution, which should help the farm to improve the overall economic situation. Klíčová slova: rodinná farma; finanční analýza; zemědělství; ekofarma; rentabilita dostupnost_czu
Ekonomika rodinné farmy

Bakalářská práce se zabývá ekonomikou ekologické rodinné farmy v Ústeckém kraji, jejíž činností je chov masného skotu. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části ...

Trčálková, Eva; Malý, Michal; Čechura, Lukáš
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Státní politika zaměstnanosti a Evropský sociální fond
Horáčková, Zuzana; Urbánková, Erika; Hrdlička, Pavel
2017 - český
Bakalářská práce s názvem Státní politika zaměstnanosti a Evropský sociální fond se zabývá problematikou nezaměstnanosti v obecné rovině a nástroji využívanými pro její řešení v rámci evropského společenství i národní politiky. Práce je rozdělena do tří částí. První teoretická část popisuje nezaměstnanost, definuje její typy a důsledky pro jedince a společnost. Závěr této části je věnován charakteristice Evropského sociálního fondu a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Druhá analytická část nejprve popisuje Ústecký kraj a jeho situaci na trhu práce a poté jsou zde charakterizovány 3 projekty ESF, na které je zaměřen vlastní výzkum. Třetí empirická část vyhodnocuje kvantitativní výzkum zaměřený na cílovou skupinu účastníků projektů a zaměstnavatele zapojené do projektů. Cílem bakalářské práce je na základě zjištěných výsledků odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, která zní: Jaký vliv měly realizované projekty na jejich účastníky a zaměstnavatele? The Bachelor thesis under the name of The State employment policy and the European Social Fund deals with the problems of unemployment at general level and the tools leading to its solution in the frame of the European Community as well as the national policy. The thesis is divided into three parts. The first theoretical part describes the unemployment, defines its types and results for every individual and the whole society. The ending of this part is dedicated to the characteristics of the European Social Fund and the active employment policy. The second analytical part describes the Ústí Region and its situation on the labor market and then there are characterized 3 projects of the ESF, on which is focusing own research. The third empirical part evaluates the quantitative research focused on the target group of project participants and employers involved in the project. The aim of this thesis is finding the answer on main research question on the basis of the research results: What effect have implemented projects on their participants and employers? Klíčová slova: nezaměstnanost; uchazeč o zaměstnání; projekt; Evropský sociální fond; zaměstnavatel; aktivní politika zaměstnanosti; trh práce dostupnost_czu
Státní politika zaměstnanosti a Evropský sociální fond

Bakalářská práce s názvem Státní politika zaměstnanosti a Evropský sociální fond se zabývá problematikou nezaměstnanosti v obecné rovině a nástroji využívanými pro její řešení v rámci evropského ...

Horáčková, Zuzana; Urbánková, Erika; Hrdlička, Pavel
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Zhodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu
Heroutová, Monika; Štáfek, Pavel; Ulrich, Milan
2017 - český
Předmětem této bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví vybrané zemědělské společnosti. V teoretické části je vymezena teorie finanční analýzy, základní pojmy, zdroje a metody finanční analýzy. Obsahovou náplní praktické části je charakteristika zemědělského podniku ZK Vysočina a.s. a analýza finanční situace společnosti. V závěru práce jsou všechny získané poznatky shrnuty a zhodnoceny. The subject of this bachelor thesis is evaluation of the financial health of an agricultural company. In the theoretical part of the thesis is explained the theory of financial analysis, main terms, resources and methodologies of financial analysis. The content of the practical part is the characteristic agricultural company ZK Vysočina a.s and the analysis of its financial situation. In the conclusion, all the knowledge are summarized and evaluated. Klíčová slova: finanční analýza; finanční zdraví; rentabilita; likvidita; zadluženost; vertikální analýza; horizontální analýza dostupnost_czu
Zhodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu

Předmětem této bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví vybrané zemědělské společnosti. V teoretické části je vymezena teorie finanční analýzy, základní pojmy, zdroje a metody finanční ...

Heroutová, Monika; Štáfek, Pavel; Ulrich, Milan
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze